De Belgische standaard

200 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 16 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/zg6g15vd3z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«S - «W* V; l - .*$?• /' i sf I ■* *î •;*: «i .• ?» •f>W Ff» I.JS , .j T SI- $*J|0 . v -^s g,«g j «i "ies Hùtmét tti**g.4 fr.&$a £ at*ini4«a gags V S i-f,fe.S f,g& .ôb '-01g KSÏSO - -•"'O *3 T ■ IPOJ lad gjj qo ass ? SEÏ3EBR VtLlà « Ma Geqaill* gsumjx ps vmm £l«îne a&nkon- disiîîgeE t 9,S§Î. *• r»g»t tu3"*vtao* RBCLAHBK lolgsa* ov«r««B" feomst sAs^oca f -Uts Hedtwgrktrt ; M« 8. Selpalr», I,, Daykeri, f. Bettrmi Tan é'if SdieUen, Dr Van ds Perrs, Dr. S. Vaa 4* Wwstyne, Junl Fililaert, Dr L. De Woîl, I. Sisaons. 0. Wattes, A4*. H, Baels, Hilarlen Thana L_ —■ ' ' ' - " ' ~ i •* '' f «I ii ■ h— himi'im—imrrrwnf it—wm——wrnrrrr n i — ir i i TiTnirTMmWM—n—T^r" BREEDER" GEIDJUJCH TEN i^fsehaffirig dep PolitieHe Censuup Wanneer G, C émenceau als eerste miais-ter ^sn Fraakrijk, zijn programma voor ds Kam?r vcrdadigde, T/as eea zijaer eerste verkîariagen ; « De poiitieke censuur, die ik aïs persmau steeds heb bekampt, kau iksls miaister ciet f oedk«aren. Kritiek is de school vaa het Ifcht, Ds poiitieke censuur is daa ook af-pitçhôft. # Wsnneer later een prorinciaal cessor de ov ri ring dsr oude school wilde behou* deu en œeendede politi 'ke censuur te moetea toeps sea omdat C'émeccesu op politiek gebit- eangefallen werd, deed C'éaaeaceau o k éturoadig des cecsor afstellen en hield tfr Kamer veor dat poiitieke mannen zoo-w î in oorlogs- aïs in vredestijd aan kritiek motferi lijdcn, wil mon de openbare zaken { Bi t in ses eenzijdig daglicht stellea. Frankrjjk hesft dot de poiitieke ceasuar afgeschaft. i la Esgglaad il, sinds den oorlog laooit 1 spraak geweeit van poiitieke oansuur.Daar nites rrija naanaan k«n vrije gedachtsa oa-^grwrt'Egen en oakewimpald. Daarkan raen op ds tafeU dsr grodtsisgasthaTea dnitsohe < bkdea ter leaicg visiécn^ teeken Tan zeSf- > ki /tiek sa vaa eig^nmacht. Bij ons rncgaa i y: e sc'sf geen nentrale bladeren, dar» d®ze die I ©ae oprQdroagen sije, 1er iesiag krijgsn.—<» ' Bekrompenfeèid ^«r b?starçad« gedacfete. Me f; Ecgeland daar<loor sebade g«ledea i in û\. I^TcraWlangen ? jfoegcQaamd aiet. ] Dô «■ rija k«itiek wasi bai, dis aainiiïier Llsjd ] Gsor|« aan 't hewind brscht ; di® Lord Jfili- ] tos, c m ïîjn ai ta vsrrefaaKde lijdzama verwe rméthode op se?, ovirboord gooide. j die r. cht liât wederva: ea aan de cischen < *ao fest «olk ea de behoGdsgezincIt politiek j *aa ËLgelaeà in een meer met oazea tijd breed aaspasselijke en rnim opgevatte j terwaatgefeap stanrdf. ( Amerika kent gsen i poiitieke cessour. Dsar mochtea dnitsch- 1 genade, soowd ais aiet daitsoh-gesiode < meeniegen iu 't licht tredea, 't Heefi het ^ iagrijpea *aa ds YereeEifde Stateu aiet i b;let, maar a&agewakkerd en aange^aurd. Poiitieke oeaeanr is itts h&telijk. Het dooft ea dnikt de ianerlijke gerosleas van « elk ontwikksld measch die redeneerea kaa 1 e-; veeriichten moet. Ze hoadt het *olk in * é.: eersssijdiga toclichtiag nopeas opet-bsre Sàken en brengt 's velks ziaaea op bol a c- ;or ds oteaif.9le bewkrookicg 7an zekera s j; ï'sonen en sfelsels, die cr aile bclang bij i fc ibbea op|ehemeld of aiet veraaderd !e t wor-en, Dspr ?rijheid wordt eea *olk groot t ia dé oïitmkkeliag zîju welstaad en t aijra voornitgsng. j Wat waar is op stcffslsjk gsbied is nog meer .aar op geesteSijk terrein. t Ififenmping vaa de geestesrrijheid baart g lenpa ea bedrof, baart het verwriDgea ^ ran de openbare gedaohte, baart kort< ^ gichtigheid die* door de geaaghebbeadea c wordt aitgebsat, hua politiek ea hua ambt r ten baie en het rolk tea sohade. I Dit hebben Fraakrijk, Eageiaud m Ame< rika bt grepsn. , Ea T j; M ea he«ft van den ootlogaioestand mis- c bruik jgemaakt oh csnsanr »p militair ea „ CftLaaur op politiek gebiad oador enaseltda dak te hni«tn; mto hseft de sakkeracha tsaie als het nee plus ultra ran cas politiek g la /en : ia oorlog uîtgesréten f goede trouw raa de eenen de kwade trouw ran anderea te dienen. De geestesengheid ran enkelen moest dienen toi richtsnoer ran een heel rolk en zij die met die eogheid aiet instemden kre-gen aiet alleeclijk rcrwijtiagen naar het hoofd, maar werden uiigescholden roor achterlijkesp, *oor onbekwamen, Dit politiek oorlagssteUel heeft aan dea belgisehea rolkswil en de volksmcemng de grootatc aibreuk gcdaan, want niemaad kan hét loochsnen dat wij, onhebbeiijk, werden behandeld als onmondige kiaderen in de zich oprolgende ministériels krisiasea, ia de besprekingen ran onze nentraliteit, En EÎemand ook zal het loockeuan dat, hadden wij vrijer pstaaa roor 't aan-Écbijn ran ons rolk en had oss rolk rrijer icstaaa tegecorar zijne woordy9erders, sr geen zulke misselijke diugeo, ais diewelke we beleefd hebben, zoudeu g«beard zijn. Drie jsar ea haîf hetft de poiitieke caa-suur met ons, met ons rolk, met odzs feei-ligstc iusteiiiapn, met dea geest vaa ons Und gskseeid es geniooscht om het thaas nist uit te sshreeuwen dat wij de vrija uitiag wiilen van het vrije gedacbt tea einde dege-lijk, doeimatig en op de eenige redelijke w jîe 0:8 iand en oas volk ten dienste te staan ea te rerdedîgea. Thans is het oogenblik gekomen om met heldere steliÎBgen roor den dag te komen, om met zni?ers iszichtca dea strijd aan te binden roor de reredeling ran ons rolk, em met stambewust*zijn de rechte aflijnicg te geren aan ons opecbaar leren, om met raste zekerheid de toekomst ran "ocs land te richten in h^t spoor dat hst te be-wandelen heeft. Personen en persoonlijke steisels mogen er onder lijden, mogen er onder bezwijken; maar persoaea «n rerantwoordelijkheid iljn twee verschillende saken. We wiilen niet dat nog langer personen huime positie misbraiken om met de reraRtwoordeiijkheid die ze kregen ran het rolk, om te springen om dit rolk te bedoddea. Esn keerpuat raa dea oer?og is gekomen, de vrede is mogelijk : we eischen het vrij uitdrukken ran breeder gedachten die de gerotlens van ors rolk rertoiken. Het keerpuat van onsen huisselijken twist sfaat op den tweesprong, de Viaaa?-schc j zaak moet eene oplossipg krijgen. Goede wil ia er ; ook * goede bedoellogen 1 We eitchen het rrij uitdrnkken ran bree-dere gedaehtea, ran gedachten die de rechtmachtige rerlangens ?en de verzuch-tiàgea van ocs volk m-eten berredigen. la ODze buitenlacdsohe politiek wiilen we ran niemand afhangen ; in onza bionen-landsche politiek wille-r* we als Vlamingen •nz»n ug rrij te zsggen hebben en ran niemaad aaahangig zijn. We wiilen rrij voelen, denken ea doea aeeals 't een rrij rolk behoort. De sironkel steen die ons in de baan iigt moet wegge-ruimd : De afschaffing der poiitieke censaur ! Juul Filliaert. Ooplogs ijdmgen Voor hetaotwoord vao Duitschland In al de politiske middens is er hoog-spaaaing. Eenerzijds rerkiaart mea dat Dnitschland toegevend zal wezen,aaderzilds meer-eisohead d&n ooit. De H. Stoel heeft door de Osservatore Romano laten rerklaren dat het in de hui-dige besprekingen eren onpsrtijdig zal ban-delen als roordien. Duitschland eu Vlaanderen Von Tirpitz iaat zijn baard hangen Von Tirpitz heeft in een jongstleaen interview rerklaard dat de bezettiDg ran Beb gië niet noodzakelijk is roor de grootheid ran Duiracblaad. Nieuwe vredesvoorwaarden vaa Italie- Volgens het blad " Tempo „ heeft de italiaarische mioisterraad drie uren lang gezeteld om de rredesroofwaarden ran Italie juist te kunnen keubaar maken. Italie zou aiet heeiemaal akkoordgaan met demeeniog *an Wiîsoawaar hij het heeft orer " reeht» trekkiog der italiaansche gréas In de politisks middens is men van mee-niag dat Italie ®ok wat water ia zijn wijn z&i moetëa âeén. De vrêdëooderhandeiiageii te Brest-Utowsk. Ze zulien thaas wel een eind hebben geno-mea ea de roorloopige *rede, later te bekrachtîgen zou tôt stand gekomen zija, me i meidt immers dat het finandetl ea ecoaomîsch akkoord is geslotea geweest gister; en dit is altijd het laatste «an eea Trsdeverdrag. kaatste uup PARUS melit : Nogal greote artillerie-strijd in |Cnampagne en op dea reohttr Maasoerer waar eea duitsehe troepenrer-xamelir g roor eea aanral bereid aitcea ge-schotea werd. LONDEN meldt : Artillerie-strijd om St Julien ea Argieourt, Ben dnit?ehe rit naar Armenfières werd rerijdeld. In den nacht van i3 tôt i4 hebben onze ▼liegers Roeselaere en Meenen geb«m-bardeérd.Op i4, in roîlen dsg is een oozer rliegers-escadriibn Curlruhe in Daitccbland gaan bombardecren met goeden uitslag. Meer dan daisend kilos borna?en werden gftworpen. ROME meidt : artilleriesirijd en patroelje-gerechten.k- de toestand In afwachling m het Duitsehe aotwoord. Het antwoard van Daitacbland is het feit ran den dsg.Dit antwoord wordt ingewaent. Wat zal het duitsehe aatwoord zijn ? De groote rraag ! — We weten het niet. Maar ons steanende op feiten en nitspra-ken ons in de laatste maand ran duitsehe xijde orergemaakt, kunnen wejj toch reeds door sfleidiogen een' zeker richtsnoer rol-gen.Wanneer de rredesbesprekingen ran Brest-Litowsk eene aanrang camen, dan rerklaards Duitschland bij monde ran von Kulmann dat 't een algesaeenen rrede wilde grsteund op den grondslag ran de zelfbe- i sehikking der rolkeren Het nâtuurlijk ge- > rolg ran dezen stelregcl is de rrijheid der ! Zfëia en geen eeonomische oorlog. I igslre B«îgië » . Da eerele minister vsa Oosten-rfjk rerklsarde dat België bersield moet wordf.^ ia zija poiitieke, ecaaomische en militaire onafhankelijkheii Da schade-loosstelliog zou gcregeld worden. Nsar we rernesiea zijn de rerzoeniegs-gezinde gedachten ran Oostenrijk niet ge-wijïigd.Het standpunt ran Turkeye is gekend. In de vredesvoorwaarden die het de Russen voorlegde wordt de iateroationaliseering van de Dardanellen aaogeaomen. Tôt daar sch^jaea vijanden en Bosdgeaooten het eens, Er is nog een kw«stie op t« ksien : deze van EIias-Lotharingen. . Frankrijk wil deze prorincie teiug hebben. Wil Duitschland ze afstaan ? Mea is het niet vergeten dat von Kuhl-mana over 'a maand of twee verklaarde : " Elias-Lotharingen afstaan : dat nooit 1," Maar sindsdien is er veel water naar de zee geloopen. Is bat waar dat hat grootste gttal duitsehe bladen onverïoenbaarjop ditpunt zijn, het is toch ook betaekeaisvol dat men over -.ierdagen, dus juist voor de rède van von Hsrtliog la het ultra agrarisch en pan-ggrmaaistisch blad rsn Bsrlijn de < Deut-schs Tagasseituog • kon Iezen : * Msa wil tôt eea rergelijk kamen, 't is gebjk ten welkea prijze. Het oordeel vaa I Scheid#maan (àe leider dar Duitsehe socialistes) ï wat Elzas-Loiharingen ketreft, er is nog middel te oaderhaadelea, >— is niet het uifsiuiiend oordeel van Scheidemann en consoorten alleen. » En oqgenbiikkelijk laat grasf Rerentlow, deheTifè paagermaaist, er op volgea : « Ik meea te wetsa dat von Kuhlmann van eea-zdlde gediêcht is s. Dit zija feitea eu aitsprakea die wea priori, omdat ze van de Daitscbers komen, niet moeten'aanzienals hulchelarij en sebija-heiiigheiâ.We herhalen het nog : als Daitschiand raagoedea wille is, daa kan 't rrede we* zen », jg————s—i—i M m i an m11 n i' VAN IN VOOR Omm BOLBATEM De oorlogsuitgaven van de Vereenigde-Statan De Vereenigde Statea hebben al twee vrijhsidsleeniagaa uitgîggren Verschillende miîliardea dollars werden aldus ter be-schikking vaa dea Stàat |re«tteld om des oorlog door te voerea. 0»k«l Sam komt thaas een staiistiek nit tes geren wat bij met al dit geld zai doen of reeda gedaan heeft la Asnerika immsrs blijft het spreekwoord : " Goede rekenin-gen maken goede rrienden " ia eere ! Oakel S m leende aan de Bondgenooten reeds ^ billioen dollars. Twee billioen dollars werden gebrnikt om een bijzonder fonds te stichten tôt het betalen van een versekerin?splan ten voordeele der solda ten en seelieden. 670 millioen dollars worden besteed aan burgerlijke uitgaven. Dan krijgt het leger nagenoeg 7 828 millioen dollars. Van dez« som gaat er 3 633 millieea naar den kwartiermeester veor het betalen 1 der soldaten, voedsel, kleeren en andere 1 uitgavec. De rest is bestemd tôt het aan- < koopsa van ammunitie en kanoas. Den 1 geneeskuudigen dienst krijgt )3o'millioen en 1 oo millioen is voor de rliggers en toe- < teboerteu. Si Het zeewflïçn krijgt i.5a4 millioen,waar- vaa 807 inlilioen stemd aiju toor schepen , , ■> > —+ en kanoacen, ea de rest *oor Ioopende uitgarea, zooaîs : kolea, solde en schiet* voorraad. Baitea deze uitgarçn sija nog vele an* dere, en die konSèn soowat op ^.689 millioen. Eene uifga?e van i,3a3 millioen is voor het bouwen vaa haadelschepen. De vosdselkostrool zal 164 millioen kosten. De Président heeft ook een fonds van 100 millioen dollaars om dit te gebrniken waar het noodig is, en bijzonderlijk voor den spioendienst. Daar is ook 45 millioen voor oorlogschiprerztkering en 47 millioen voor kost van Vrijheids!«ening en interest. Khaki-Courage DUUK CoDiisgsby Dawson. (Vcrvolg) Dawson schrijft aog aaa sija zusje ; — " — Diufea hier zija zoo groot ea afgrij-" selijk, dat het oamogalijkis, ze op papier neer te penasa ^Ik lees bladea met vcor-' stelliagea raa siagende soldaten ea " andere vuilais ; zij beschiijven ons als " zoudsn wij ios-feestige idioten zijn, in ' plaats ran mannen, dlep«bewust van het <£ gevaar waarin we laren, dis steeds ver-" dar ajouîven omdat het onze plicht is !k <{ heb reads «sn heek reeks maamea gedood f< gesien rond mij — allsa hebben wij dit,—* " e» bijgevoif d#ea dezs historiés vaa «zin-" gend*? » saldatea ons glimlachen en schok-" schou^erea. Wij bebbea goed oas pluk " gehad ; wij wetea dat wij te «volharden» " hebben, wat er ook gebeure — soo dra-" gen wij een barsch gegrijns om de lippen, " en gaan rcoruit. *' Dsar is oaeindîg veel maer heldhafdg-" heid ia deze houdiog ran de maaaea hier, " daa ia de melodraasatische figuur, welke " de joarnaMsteu oas roor het publiek " gerea. Het in geen za&kjë om te ziagen, " wanneer mea, het geweer ophoudend " struikeli in granaat-holen, opgaande in " rook roor uwe oogea. " Wat een afschuwelijka ontheiliging ia " de oorlog ! — Mija helper troost zich-" zelren al zingend : " Tors uwe kommernissen op in uwea [knap zak " en glimlach, flimlach, glimlach " Er iigt een boei dingen im zijne ùlosofie* " Het is beter te giiml&chen, zelfs wanneer " hij^ die eens aw beste maat was, roer " eeuwig stil in zijn deken gehuld Iigt ©p " een doodea baar. " Eene groote, opheffende gedachte is " het, dat we ons zelren hebben bewezen, " « macnea » te sija. Wij maken van dood " een standaard, dien wij nooit hadden " kunaen volgea ia oas gewoon leven. (i Oavsrmijdeîijk souden wij gezonkea zija " beaeden oaza hoogste a : ik-beid » ! — " Hier weten wij dat de wereld zich raa " oas herianersa zal, ea dat dezen die wij " beminne», niet tegen-staande de tranen, " fier orer oas zijn zullen. Wat God tôt " ons zeggen zal kuaaen wij niet gisssn ; " maar Hij kan toch niet te eischend sijn " roor mannen die bun plicht slechts deden. " — Het leren groeide plots in kracht en (< waarde, door zijnonrerschiliigheid tegea-<( orer dood- „ — (Blads. leo), « Carrijen » : « staadhouden », roert-sjouwen » tôt het einde : dit is de uitdruk-kieg door D&wson gebruikt om diéa iaaigen diepen geest der strijdeade en wachtende massa, weer te geven. Zij hebben zich heel en al orergegeven in een groot wiilen voor een groote zaak ; rrijheidj recht. Jaar - Nf 307/^ïî « Woensdag 16 Jaimari 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes