De Belgische standaard

258 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 28 Juin. De Belgische standaard. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/f18sb3xq7b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

abonnenaentsprii» f oor soldaten : Voor i miiand fr. I,»5 — Voor a «wadaa fr, a,§8 — Voor s KU*adsQ fr. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor z ntud fr. 1,75 — Veor 3 miindea fr. 3,50 — Voor 5 aiaasdeE f?. 5,aj Kiet soldateD buitea 't laad j Voor I m**nd fr, af$o • Voor 9 muandea fr, 3,00 — Voos s fi®**ndea fr. 7,50 IAwtondljjajts t 0,2s fr. de regel — Keklameg s 0^0 tr. de regwU - vïtohieiiagien s 3 iafcachingen «u « regsi# s.jo fr, Voor «Ut mededaeliûgen sich te Wêfidss tôt : ViLLè MA COQUILLE, 2sedij&, DE PANNE, ODE AAN BELGIË Voor Louis Baemakers De galden trompetten van 't hemelsche licht bezongen den aardscben vrede, het land lag in schoonheid en welvaart verdlcht, gewingerd om dorpe' en steden... De Noordzee dodeinde het goddelijk lied van ieder tnen*cbelijk leven, en belforten, hallen, die deden 't graniet bij 't klinken der uren, beven 1 Uit 't leesa van de dagen werd de afgod gekneed, der liefde, derhoop, der weelde ; ap 't aambeeld derklokken de blijdschtp geimeed die 't brood en wijn rerdeelde. De tuinen in bloei en de zilveren achat der vogelen in de boomtn, de luchten doorgeurd en de donzige val va» rozen in klare stroomen... 01 bronnen vanrijkdom uit rot»en geweld waarheeo zijt gij plots gevloten ? De boomen, zij liggen bij roten geveld, en 't wier doorwortelt de ilooten. De italien zija leeg en de hoeven verscbanst, de boer mag de vuist miet ballen ; de vijand viert feest aan «ijn disch en hij danst terwijl de mantchappea vallen 1 Wie heeft er |dit onheil verwekt en wie klotf in 't hooggetij vas de Lejàte, — al» een bijbelsche ttraf voor ocs heidcntch [geloof— den beuk van de firmanenten f Wij droegen den last van onze eeuwige schuld, ei l't fabeltje i* niet verloren : wij legden de hand op de» boog van een bult en dachten on» uitverkoren 1 Maar ergen» vericholen in herfstig etn boich daar waieen pelgrim-aan 'tjagen, die liet plot* zija keizerhjke arenden loi op lamm'ren die grazené lagen... Sindi i* het met vrijheid en welttand gedaan, en 't werkwoord ligt vastgeklonken op lippen die «tijf van vtrbijstenng staan enedik hebbes-gedronk«n I De baaierd des oorlog* heeft 't lijk geichoffeerd der eeuwen, den geest der tijden ontheiligd, ontwijd ea zijn aanschijn .verteerd in zonde, in «chande en lijden... De Dood speelt viool ep 't aartsvaderlijk been van œolmig een dor geraamte ; de volkeren smijten elkaar nu den iteen, wij baiden, verbloemen de «cbaamte I Wij hebbtn het voorhoofd met 't loover geaierd der elpengeluwe olijven, en 't zwaard al* een bliktem op «lien gezwierd die doriten boosaardig blijven I Wij zijn de gekruUigde apoitelen die het ichaadhout langsheen de wegen, in naam van de kooingen toonen aan wie den brandstapel n'et beitegen... Besproeid met de gonzende octaven van 't bloed uit uwe wonden geiproten, zal 't zaad in de voren met zouten gevoed U, helden, dekken met zoden. 01 gij wie de melk uwer boraten mij achonkt, klein land vol groote beloften, ach 1 wist gij hoe fèl mij uw weedom doorbonkt en weegt op mijn vooze achoften ! Al nevelt de waereld in bloedigen damp en splijtsn, op de oceanen, de pantsera der schepcn in achallenden kamp, bij 't wapp'ren der oorlogsvanen... Toeh vind ik u eenig verheven en schoon in 't heilig domein der puinen, •n «chittert het goud van uw martelaarskroon op ametteloos blanke kruinen 1 De rei van de maanden toog heen ala een atoet van achreiende ouderlingen, die blootshoofds en barvoets een bedevaart doen en klagende psalmen zingen. Qezeten ala Job op 't gepl.underde erf zie 'k, hoe doer glassrijke poorten, 't mirakel, in d'afgrond van 't helsche verderf geschiedt, der wedergeboorte 1 Nog borrelt het bloed van de jongens rondom en geuren de wierookvaten, itaan we van schrik en beaauwenia atom na^at ledige honiggraten,.. Nog iiggen tribuinen in kerkers geboeid en branden tempels en steden, en zija de seizoenea van stormen doorloeid en blijft het zwaard uit de scheede. Nog zwijgen de klokken in toren en trans en zwalpen krasseade raven, alover de lijken op walle of scbans en delft men dieper de graven... Nog treuren de moeders den dood van hun zooa en gaan, ais een riet gebogen, ten dorpel van hunne verbrijzelde woon met zoekende en roode oogen... Nog ijlt aan de apits der legieenen een held met ridderlijk eencn degen, als een god in de annalen der eeuwen vermeld, die aller schulden zal wegen. Of ziet, leogerhande fleurt ambacht engild eu rijzen nieuwe gebouwen, en prijkt op het gouë van uw middeneeuwach schild 't blazoen van uw zelfvertrouwen 1 De boeien gaan àf want het jonger geslacht wast ôp met 't rijpende koren, en plant op dit chaos zijn acheppend gedacht alavlaggen op hoog eentorcn... Ellendige val na symbolische vlucht 0 1 landschapptn zinder leven I Qeparelde kreits van een winterache lucht met sneeuw en armoe doorweven. In 't licht van de aterren wordt 't heelal beatierd, wij schepsela, aanschouwen 't booze, de nacht ia een vrouv met juweelen geaierd, de dag, een meisje met rozen. Wij kenden den prija van den vrede nog Qiet I Nu moeten wij dubbel lijden. Aan de oevers van eene doorsehijaende vliet, daar wachten we op betere tijden. Te lijden voor 't heil der ontvangenia in 't zoete genoegen dergenen, ? wie 't brooa tabernakel der heugenis met 't licht van de waarheid beachenen... De erfzonde alleen smijt een eeuwigen blaam op onze geteisterde zielen. Dus kappen we een ode m 't marmer der faam van allen, die strijdende vielen I Dusuuidb, x Januajsi 1916. FRIT2 FRANCKEN. MII—liBlWI Ml il'lUB I II IMii | 1. Niemsjes iaa eu roor onze Soldâtes Het muzitk der gï«l«en Op 21 Jali e. k. zai het muziek der Gicsec dat te Parijs zulken bijval oogsttc,e€E concert geven ta Londea in de « Albert Hall » ter op-laistaring Yaa het fee«t dat iagericht wordt om onzsn nationales gedeakdag ta viereo. Het Belgisch Schaoltchip Binât onze jongens «Sa belgische roem hacdh&Ten in de loopgrachîen, draagt het belgisch schoolschip " L'Arecir " de belgi sche f «m met de vlag alover de wereld. ;Het loopt deter dagea ia eec Eogelsche hâven hlnnen na een reis rond de wereld ; alleen joKgeliDgea die niet ifi dlengt-onderdom zijo, blijvec aan boord. Vcrachiîlende kadetten namea vrijwilllg dienst in Oogst 1914, eenige sdaarvan zi)u reedsgesûeuvïld. SOLO-SLIM Onze maisnen kaarten nog met vour, on-dauke het kstig werk. Vacdaag speelde de vriendjohn Defossé efcB solo'slim met de volgead@ kaarten : 4** vac echuppen aas met 9-8 3 (troef) en kla-veren aas, heer, boer, 10 en negen en harten aas. Mfcâespelers : Leopold Bredael, Louis Aerts en sEdgar Buyteas allen vas 4/1II 11" lisie. Bra?o John ! Het zal deugd loen aan d® solde... maer niet aan den porte^moanaie van dp kameraden I — In een doakeren kelder aaa de vuurlinie wesden twee achtereenvolgende solo's-slim ! gespeeld. Ie Frater Braeo, solo sîlm, medespelers : Mertess Rsmy, Loui» Reymen, Frass Proowt. 2* Hendrik G ffln solo-slim ; medespelers : Marten» Remy, Jozel Smets, Alfons Ruchi-aux.1 Het Russisch offensief. Be strijd om 't meesterschap, Ononderbroken woedt sinds vijf dagen de strijd voort in den nooiderlijken sec-tot van 't Oostelijk frost. De lezing der bsricbten gseft den stelligen indruk dat de Duitscbers îijdelijk het Russisch op-dringen hebben kunnen dammen op de et plaats en dat het volledig succès van het russisch offensief slechts dan als beslis-send zal te aansien zijn wanneer **e van de inbeuking isullen hoorsn der vijande-lijke linies op het front dat Kovel dtkt. Dat de Russen hier plots met niet te ontkennen moeilijkhedsn te katnpen hebben blijkt voldoende uit de toelich-ting dat het gevecht zich steeds meer en meer noordwaarts uitbrcidt en thans reeds over Tchartorysk reikt, boven Kovel gelegec. De omsingelingspogi«g door de Russen ingeset om 't Oostea-rijksch leger af te zonderen is van wege de Duitscbers ge?olgd geweest van een omaiagelingstaktiek om de hier eperee-rende tussische legers in te sluiten. Dat heeft voor onzen bondgenoot groote be-zwaren^mee gebracht die hij nochtans nu aan 't overwinnen is. Immers geven de ^ berichten den indruk van dragend duitsch weerstandsvermogen, ze werpen 00k het besluit af dat de Rus&eo prach-tig tegen dezen weerstand inwerken. £r gaat geen dag voorbij of hij brengt het nieuws der inneming vas een of ander dorp of stad in âeze streek. Zoolang de strijd geen tijdperk van luwen intreedt, behoudt het russisch offensief zijn voile recht van aanspraak op overwinning en is het dusdanig te beoordeelen. Op den uitetsten zuidervleugel gaat! het van een ander hand je af Hier wordt Pflanzer opgejaagd in verschiltende richtingen en het berichtder inneming van de stad Kimpolun is het zekere bs~ wijs dat zija leger in twee deeien îs ge-spïitst waarvan het eene deel naar de Karpathen vlucht en het fandere wordt gedrukt tegen de Roemeenscbe gréas. Dit zal aan de vercistïging niet ont-snappsn,tea ware het Ra^menie law^ek. In elk geval zsl het Oostenrijksch leger hier 60,000 man verliszea aan gûvan-genen.De verovering van Bukovina is een pracbtstuk. Niet alleen beteekent het een overwinning op 't Oostecrijksch leger maar 00k een verwittiging voor Rocmenie dat thans over hoaderden ki-lometers de Russen weet liggen op zijn grenzen. In de laatste dagen hebben de Russen hier bij de 120 kiloimters afge-legd in Zuidelijke richting. 'S- -i s** - De Toestand op 't Russiich front Petrograd, 27- Juni, 5 uur. De Duit-schers vallen aan van aan Jacobstadt | tôt op de Styr. O veral wsrden ze afge-; slagen. Op ds Dniester, Zuiden Buczaes hebben wij de dorpen Skiekirgine en Petrov > bezet. In de streek van Kimpolung bezetten wij de stellingen nabij Poxoripp, De Bondgenooten FRANKRIIK De Socialisten es de Oorlog 't Heeft er in de laatste kamersitting Riet weinig gesp&nrieB. 'I Was ten propoosts van de nieuwe oorlopskredieten toen da socialist Briaon — een vas de drie sccialistsn die te Klesthal in Zwitserknd met dui'scbs kame-rsdsn gipgec onderhaadslen ! — in de be-sprekieg tusscheskwam en letterlik de vol-gende verklariog dsed : «Do», ça twee jasr oorlog, durven regteri»-gen nog geld vrager», mllliarden, om 't blosd ts doen vioeieo, sa nog meer ver» woesting te siichten ! Ehwel, û£« sedacht gaat nagr den vrede, en csar de cuitsche socialistes van de minderheid, die de faoop der wereld aija in dea gruwel dis de wereld teistert. ZQ strijdea voor der, osmid-dcllijkëzi vfsde, zoeder acnenties. Aan dezs inar.nen reiken wft ?an op d® trifcuun, hier in de Kam^rs, de broederlgke hand. « Wy z^a vooi 'È eindigsn van den oorlog, voor een onmiddenflkçn wapenstil-siand. > Dat er zuîks dlngen gabeusen in Duitsch-fand w&ar ailes onder een fjzeren hisl ge-stampt ligt en de vrjjheid van geen tel is, waar de macht het recht si8, 't zij zeo ; maar dat messchan met aulke kolossale naïsva ge-dachten nog gevondea wordaa in Frsnknjk dàt stirijdt voor da ontvoogiing der wereld, (de socialisten zoudea daarmede vrede moe-len hôbbstî) gaat over zijs hoaf. Duiischiand heeft LîebknBcht aa Haase, maar Duitschlaod heeft 00* een bijzoodïr ge« vang waar Liebnscht alk$îî kaa àkkeren tegen de m uren. Frankrijk heeft Brizon en Ruffin en de vrijheid waarvan deze dw#aen gebroik mogen malren zonder hi^dercls om de gemoederen te verbitteren op 't oogenbhk dat de eecdracht het stetkst disnt te staan ! i ENGELAND Het lersche vraagstuk Het schijot dat de nutlonalistischë partij de voorsiellen van Lloyd George, waarvan de bijzondeista is Home Raie met uiis'uiticg van de Ulsterache provincie, na eaae woeiige bespreking heeft aangenomen en nadat Jshn Redmond zijn gezag ais leider in da weeg-schafel had geworpen. Mgr Bobert-Ingli Ben. Ik sloeg 't bosk « Op welk gezag f > toe en bleef een oogenblik mijmeren. Ik zag se nog voorbij trekken die heerlijk gekleurde landschappec, dis Benson daar neersebildert, sems kalra en droomend onder 't blauw hemelgewelf, «oms woellg van op-borrelend leven en windengeweld — zinne-beelden van naar waarheidstrevende zielen. Een voor een, zag ik se opkomen, die w&arheidzoekers, zw@egen<i onder 't torssn van 'n k©orîsachtigea drang naar Christus en zijn werkelijken godsdiecsî : ik zag ze in de duisternisssa rocdtastsn ; ik herdacht dia grievende teleurstelling, toen ze valsch-heid vonden waar zs hoopten dat de waarheid schuilde ; ik hoorde hun zielgejubel en Toslde han hartewee wanneer zt, plotse-licgs, bijea zonder overgang, in 't verblin-decd licht stondgn van 't echte chriatendom, overgoten van waarheid, in veriukking naar den Hemel st&rend, als levende beelden van bovennatunrlijke heerlijkheid. Was 't niet zijn eigen gesehiedenis die Benson neerschreef ? 't Anglikacisme had hij in zijne ziel ge-bouwd, rotsvast, als een burcht uit de Mid- deleeuwec. Hij ze]f wss priester en zoon van 'd A'artsbissehop. Later kwamen twijfel, tnisnoegen over sijo godsdieîist samen met eene zekere oorust sgnspoelen tegenden dijk zijtsar overfhigicg, z^odat zijn ideaal begon te wankîileD. Cç strijd woedde hard in eijne ziel waar 't Ar glikanisme lag vastgekiulsterd mat overtuigiB^8»bloed- en interestbanden. Strijd kost bloed ; geestelijke strijd kost tranen, 't bloed der zielen. Bîndeîijk, na îang talmen, brak zljae over-tnlging en 't Anglikanisme ol liever 't Ritu-alisma werd meegespoeld. Aan den gods-dienst zijuer jeugd, zijner oudars zegde hij vaarwel om een cieaw, vroeger vijandig ideaal, 't katholicisaie, tea dienste ta st*an°; om aan te sluiten met geloovigen, wiens wantrouwen hij eerdes verwekken zal dan hnsne vriendschap. Oûdaeks ailes, waar-feeidminnere offeran ailes op, wierd hij katho-iiek en zelfs prkster. Hij kende de waarheid en hoorda h&ar toa met siel en lichaam. Met die gegevaas uit Benson's leveiï, met die godsdienststrevingen die zoo door zijnen romat! heen klages weefde mijne verbeelding oene beeltenis van den schrijver, wiens p0r. tret ik nooit gszien had. Ik «telde mij voor -, eea jongeling, slank. lavendig, 't hooîd kranig omhoog : zijn ma-ger bleek geîaat, sterk afgelijcd door zwarte hares, is reeds doorploegd van diepe rimpe-len, leed- of strijdgetuigen : de zachte oogen zoekec iîts mysterfeas dat leven moet, hael hoog en ver ; over den mond sweeft een glim-lach : spotlach die bij veleo getuigt van rria-prijzen voor 't menschdom, maar die 00k wel eehs geboren wordt in den kolk van zwa-ren hartesirsjd en gedachtendwarrelingen" De gassche houdiog gjeeft biijk van fiere lsvendigheid, getemperd door eene moeilijk at te lijnen zw&armoedlghsid die wel geliikt op dîoefnis of onrust. Ik meende op Benson's gelaat te moeten, in zijne oogea te moeten zien iëts van die hartebedrljvkheid die de helden xljpsr ramacs voortjaagt op 't «p0or der wa&rheid, altijd door, zonder pozen, tôt op 't oogtnblik dat zï, hijgeade van ko'orts-achtig zoekev, hun doel bereikea en er ver-troostingen vioden die huane mosite raim-schoots bsloonea. Toen later Benson's portret io fflijne han-den viol, stond ik te leurgestdd. Zija wezen dat ik als een uitspiegding gedroomd had van zijn sielersstrijd, schijnt io de werkelijk-heid kalra, ja onroerbaar : 't gelaat is wel wat hoekig uitgesnedea, maar straalt uit van vrede en rust, zooals ik 't bij den schrijver van « Op welk gezag P » niet ms^elijk achtte De oogen, geenzins droomerig, leven en tintelBB van wîlskracht m ers st. die sinime-rea achier sijn eng veor^onfd : de dcus is sterk gavieugeid ea de molli gespierd. Ik draag den indruk mee alsof de Angli-kaansche bekeeiling liaver doorwerkt dan io loutere bespiegelifig opgaat, Dever haadelt dan droomt ; en van zijn open wezen straalt er eene frischheid uit, gclijk men ze eakel bij jongelingen aantreft. Toen eerst begreep ik welke rust en vr«e in Benson's ziel neerdau wde sinds hij tôt het katholicisme overging en hoe 't leed van vtoegere tijden spoorloos verdwenen was. 't Varvolgt. NfîYEF. De oorleg op zee De hulpkruiser Cité - de - Messine, werd in de Middellandsche zee getor-pedeerd. De torpedoboot Fourche die den kruiser begeleidde, werd eenige minuten later 00k in den grond ee-boord.LEEST El VERSPREIOT •E BELGISCHE STAMBAARD 2dc Jaar — Nr i43 (394) Vijf Gentiemen het nummer Woensdag ^8 juni I9IS "1"W" i wlin ■ >iMiiiiif n il j ^.v

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes