De Belgische standaard

585 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 20 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9s1kh0fq3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 » Jaar — N' S10 Vyf centiemen bat nummer . - - - rW^VWwlKM J-'W» «TMaOU <1 .IM—Tll Of*** Zaterdag 20 Novem^f De Belgische Standaard Door T&su aû Folii DAOB3LAJD Woof Qod m ïM%ra m rj*,nd Ab^aaea»sal«f?l/« voor 50 aammart (X *ooroii»«*uuK. VsQt d* âo-Jdtîas ; M,50 tx. V50* de atat-solâafc^ - la 't !**d «■«« « « *«"«» '* J*fid : , 0° fr* «adka meer esampltren »»n sik aowmer wordeo g«w*M[tS, wordt d* abonneaagnU. p«î* «néïtder. Searaurder : ILDKFUNs Fxmi jshw. S? as** opoUOnm : M. B. BXLPAXM, L. DUYItKM, « t7A» »SA*BKltKir. B. VlH DBB BOHBLDBW, Jtml FILUAKRX voor aile meaeaeeunge:i zicn wenaen s.01 s ?iU* MA GOQOïLLEs Seedijk BEFAftiE £*nfeendtgingen s o.*g fr. -ia jregdL - Rekiaroaa 0.40 fer, â ragd * «•feÉK&ldL tf'j.tftfï If. DE BETEERENIS VAN , ] HEÏ SUEZ-KANAAL. Duitschlar d beeft, met het leger van Mackensen heî : « léger van Egypte » te doopeo, te kennen gegeven dat dit ie-ger door Klein-Azia «ou trekken, het Suw-kanaal ovusteken en Egypte be-dreigen.'t Is overbodig er op te wijzen dat er beel wat water door de zee «ai ioo-pen vooraleer dit rcusachtig plan aal zijn voltrokken. Zelfs in de veronder-stelling die me nia onmogelija voot-komt, dat het Duitsche icgtr Cônstan- ! tinopel bereiktjdau is er nog een aibtand iusschen deze stad en net Suez-Kat.aal. ! Klein-Azia en Synë zijn niet voorzien van een net sti*degische spoorwegen, ais de Westeilanden va* liuropa. Het verïocr der troepen z^l dus oneintiig m«er tijd vfagen. Bu ue Mugsîndhedcn zullen de vijandeiijke legeis ook wsl niet ongestoord laten doortrekken. De Fransch- enEngelscfaeiegers zijn op weg om de Duitsehtrs den weg te veisper-itn. fîngeland ontschetpte in Grieucn-iand nog wei skchts veertig duizend soidateu, Frasiktija veel meer ; maar dagelijfes groeit hua getal. De Soviers van huonen kajit zullen achteruittiekken in 't geberateen indien hulp bij tijds Komt, de verbindingen van het Duiiache léger bcdreigen. Wij hebben er ons maar aan te herinneren weiktt ernstige roi het Aatwerpsch leger speelde, om eeu gedacht te vor- 9 men van wat de Servies kunnen doen, voor wien juist deze taktick veel ge-makkelijker is, daar ze van op de ber-geK de vallei, langs waar de Duit^che troepen moeten trekken, beheerschen. ; De, medeweruing van Griekenland, | Koeme? ië en zelfs Rusland laten we voorloopig buiten kwestie ; hua houding ! is niet cuidelijk genoeg afg«teekend,om op ben te steunen m den Balkan-oorlog. | Het plan door lingeland en Frankrijk beraaaad; is ons evenmin bekend, 't Is geruststtllexïd te weten dat ze krachtua-dig auilen handelen en eensgezind. Bcide Mogendhe 'en hebben het plech-tig bevtstigd. Het bezoek trouwens van S Joffra te Londea was de voorbode van ! d«ze saœenwer^ing. H11 het tijdelijk af-treden van Lord Kitchener, als mifiister van Ooriogi moet ons eerder verbeugen. Kitchener iieeft zijn strepen gewon;.en 111 het Oosten, waar hij veertig jaar doorbracht ; hij heeft dus eene groote ondervinditig opgeaaan, die voor den oorlog in het Oosten van beteekenis is ' De plaais van eèn man van zijn gebalte i3 dus eerder op het oorlogsterrdn, dan io de bureelen van ecn ministerie,welke diensîen hij er 00k hebbe bewr«en. De Duitscbers zijn dus 1.0g niet in E, yptt , en het Su«z-kar aal,' dat E yp-te van Aaia schddt, ia veilig voor lang. Om de beteekenis van het kanaal te kenrten, hebben we slechts de gesebie- ; dénis te raadplegen. Holland was voor langen tijd een der eerste, zooniet de eerste zeemacht. Lang voor dat het Suez-kanaal geopend I wtrd, bestord de Hollandsche Oost-Iiulische Compagnie. Haar schepfn ora-Keild«n de Kaap ds;r Gja h Hoop, waar e > ich in KaapstaJ, bevoorradeo kon-d« n. Engtland maantv^ van de gelegaa-heid gebiuik dat Hoila d door het Fransche leger onder Napoléon werd iïigei.omen, om Kaap^tad e •• een groot dt'(.l van Zuli-Afri a tt, btmersteîen. De Hoilandsche Oost-Indische Cornpa-gi ie ging ten 01, icr. H ^elaod wai metsttr van fie baan naar het Oo.-ten, de eeti-e baan die bestond. Napoléon had beproefd een anderen waterweg aan S te leggen, namelijk een kanaal tusschen ^Vzia er< Afrika eereizijds, de Roode-en de Middelandsche Zee audersijds. Napoléon mislukte. In 1854 maakte de Lesseps, die in Egypte verbleef, een pian op om de ge-dachte van Napoléon uit te voeren. Een machtige maatschappij werd gesticht. Eugtland kwann er iieftig tegen op. Voortaau zou er een twsede weg zijn, een korter, dus voordecliger weg, naar het Oosten. Engeland zou zijn meester-schap verliezen in het Oosten. Dwsniettegcnstaande werd het reuzen-werk uitgevoerd. Het kaf aal werd geopend in 1869 Het kostte zoowat vijf hon-derd milUoen. Maar het succès was, om een in de mode zijnde woord te gebrui-ken « koiossaal ». Zuid-Afrskaan-ache Colonie verloor veel van zijn bfelangrijkheid. De scût pen immers > a-mtn den koristen weg > aar het Olsten, het Suez Kanaal, gemiddeld een vierde korter. Te dien tijde awam Disraëd aan het hoofd van Engeland. Hij zeu een werelcipolitiek voeren ; Engeland «ou zijn invloed doen voekn al over de we-reld ; het zou zijn eerste plaats herove-ren ondt-r de volkeren. lien goede gele-genheid bood zich aan. De Khediei vau Egypte bezat bijna de hcllt der aandee-len cier maatschappij van het Suez-Ka .aal. Disraeli kucht ze voor Engeland. H id H geiand ou tôt sta.ui komen vau m-i Ka aai niex Kunnen Dtlctien, net afkot pen van deze aandeeien was een eerste niiddel om het te bemeesteren. Kort daarop bood zich een aodere gele-genheid aan. In J883 braken onlusten uit in Egypte. Engelaud zond zijn leger, dempte den oproer maar 't was er goed en de Engel-schen bleven er. Egypte werd in icite afhankelijk van Engeland, en meteen het Suez-Kan&al. Konden nu de Duitschers het Suez-Kanaal bemeesteren dan zouden ze of-weî dit kanaal onbevaarbaar maken of-wel, zoo mogelijk,de E, gelsche scheep-vaart btlemmeren. Deze laatste zou dus t de Kaap der Goede Hoop moeten om-: zeilen. De bevoorradiiîg van kolen aou hecl motilijk zijn. De kooimijnen in Zuid-Afrika, zijn talrijk maar niet ïijk. Het vervosr met EngeUche schepen sou . dus veel duurder komen. Zij aouden de mededinginf; der duitsche sche#pvaart niet kunnen zegevierend doorstaan. Het 1 verlies van 't Suez-Kanaal beteekent : voor Engeland het verlies van aijn mees-i terschap op zee. hngeland's toekemst staatop 't spel. Dat is een waarborg te meer dat het zijn uiterste krachten zal inspannen om Duitscbland te verslaan. Dr Van ie Perrc, Volks vcrtegenwoordiger. i 1 De politieke toestand De « UaioO s .ciés » is weerora ir. Frstk-rijk VHStgemttseid. Dit blijkt uit velerki fôiteîj die in andere tijdtn wel meer dan ? opspns <k h dden verwekî.Zookomt gonera&î ; Gaiiiei i effieieren te stra£ft;n en niastrcgelen \ te neraea dis er op wijzen dat het met aile | iahterfanten aient gedaan te yitzen. Ook de '■ wil te wianen toont het franache volk door \ zijn houding. Ees groote oorloRsleening *an S s % en te onderschrijven in aandeeien vau } 100 fraak, iistcbriiffaaar aan 88 % voorge-si-sîd door den ministçrvan geJdwezen bekomt ah/^meene 5 osdkeurlng. In Eneeiand daaretilegeii trappelt men ter p'saisî. I weerwil vao de omstantligheden vyj! i-, fe er. oori<.£ ni î de -, tijl wi»oen Z >0 k mt thapsd* b< esfjgi g dat A quithhcopt het vâjwilligerschap te behoudçn ! 1 liû U', t i»ok ^roote b^kommeringen, nu een c u.tsrh- optf cht d 01 Albanë eene mo-ytiij'heid word< en dat al us van deAnia-tlsch" kusl een rechistre- bacs ?o*aar kan ' «wn. I een kabinetsraad hfleit men de (ïewicltighmd van dezea toestand I> gezien en ook b siot^ii te handelen. 't Wordt ten andere meer dan tijd. i BIJ %EN VIJAND De Duitschc verliezun De Pruisisch# verlieslijsten nos. 860 t. m. 369 (22 October—2 November) bevatton de numen «"au aiet miuder dan 78.376 gssnfuvel den, gewonaen en varmiitea. Inda ljy«tun komek aaomerkelijse rttaksen « vermittan » voor. Dit sjeTocjf i bij h«t graote aantal ver-liezer ( ru m 20X00 meer, dan in de lijsten 35U t. m. 359 zija Termald ) wettigt het ver-moedeti, dat deze îysten batrekklng hebben op de verliezen, ^eleden bij het groote Fran-J schecffcLsiet ii> Champagne. lï«t gezameîdijk. aautal op de Pruisische lijsten vsrmeld» verliezen bedraagt 2.( 99 445 Daarbsj moeten nog gevoegd worden 230 ; Beleitche, 28 Sakii»che, 203 Wurtemberg-■ scha verlieshjïten, benevens 65 vaa d* mari-I ue, en e«ai<e vaa de koloaia'e troepen en : vandeis Turkschen dier.st zljnde Dailsche Iufficigreo eo onderufficieren. De verliezen van het OesteDrijksch-Hon-| gaafsche léger nvordtn niet opgeg*ven, maar IKti zijn natuu' Iijt naaf evearedighetd van die der overige Duitsch» lijaten. . fÛOR OUI SOLMTEI Zesdê inschrjjvingtlUsi. Overër*cht ir. 7140.55 G meente PEOVEM BaronMazemaa de Coi^hoye, Rurgm. Proven 25.«o E. H. Karel i.owagie, paitor, „ 15.00 Honoré Haghebaert, ootarii, „ 10.«• Henri Delanote, ,, 10.00 Theodoie Oecae, ,, 5-«* Hesri Verhille, „ 5.0# Amand Top. „ f 5.0* Hector Desmyter, „ 5.00 Camille Devos, „ 5.00 August Lefebvre, „ 5.00 Allons Marent, „ 5.00 Edmond Garmyn, » a.oo Pampbiel Caraerlynck, „ Aimé Claeysooac, „ *.00 E. H. Joseph De Knock. onderpattar, „ 5.00 Honoré Muyssen. ooderwijier, „ 5.00 " François Thiera koster, „ 5.00 i Camille Clarebout, „ 5.00 I Léo Vulsteke, „ 5.00 I César Butaye, „ a.50 Remi Liefooghe, veldwachter, „ x.oo Henri Beua, 1.50 Wcd. Charle» BossaeK, „ 5.00 Henri Borrey, „ 5.00 Henri Bos*uwe, ,, 5.00 î Theophiel Bossmwe, „ 5.00 t Karel Camerlynck, „ a.«« i Capitaine Tousiaert, „ ao.oo f N. G. Deed, 4» Motor Amb. Convoy „ j.m ' Henri Debaer, „ a.oo Aimé Delaaote, „ 5.00 | Aloïs Dequidt, „ 5.0a Remi Deschuytter, „ a.oo Euphrasie Desmytttre, „ a.oo Leopold Desomer, „ a.oo Theophiel Dewulf, ■> 5.00 AdolfFaes. „ 5.00 Wed. Ghfldof-Snick, ,, 10.00 Jérôme Jonckiere, „ 4.00 Pamphiel Kinget, n 5.00 Jules Lebbe, >■ 5.00 Kinders I emahieu, ,, a.oo Jerôme Lerinytte, „ 5.00 Georpfs I.esap, 1, 1.00 François TJefooghi-.brij. der douaaen, „ 4.00 Georges I .icfooghe, „ 4.00 René Liefooghe, „ a.oo René Matton, „ a.oo Marcel Nollet, „ 1.00 Naamloos, „ a.oo Naamloos, » a.oo Naamloo*, „ a.oo Onbekend, » 5-°° Onbckcnd, „ 4.00 Onbekend, ' „ 10.00 Emile P&reya, „ a.oo P. V. B. „ a.50 Désiré Rappe'.et, „ 1.00 Wed. "yckeboer, „ 5.00 Henri Ryon-Devos, „ 1.00 ! Léon Soenen, „ 5.00 Wed.Soenen, „ 500 Marcel Top-Decae, „ 5.00 Wed. Top, ,, 5 00 Kinders Vandenbroueke, „ 3.00 Vandenbussche-Gauqcie, „ 5.00 Fred. Verbekc, vlucbt. uit Boesingho, ,, 1.00 Georges Verfaillie, ,, lo.oo Kinders Vrrhille, „ 3.00 Alphonse Vulsteke, „ 3.00 Voor den zegepraal, „ 3.00 Totaal fr. 8177.05 I I DE OORLOG In den Baikan D£ BESLISSENDE SLAG IN 'T KORYE Van walk esn oataaglijk «root belarg de bon«l|en®oten het resultaat van den thaca op het Balkaoschiereiland gevoerd worden-den atrijd aehten voor den eiaduitslas van den geheelen oorlog, blijkt ait het fait dat Kitchener naar het Oosten toog om den militaires! kaut der zaken t« bevorderen, dat staatamlniater Denya Cochin naar Athenen trok om het diplomatiek terrein van atro»k«l-steenen te zuiveren, dat ztlls tôt in de mini-■terieltoe naklanken kwamen die er ingtluid hebben de oneenigheid beataande tusschen miniaters zelf. Dit proot oalaeg hebben we rîed^ten over-vloeds bewtzen cm er nog op terug te ko-maa. Dt siak«.o zijn thaoa zoo rer gevorderd dat we ons sleChta uo« dieoan te houdeu aau een uitslag, die nakend ia, want de b«slis-seaOe llag is te wege aan den gang. Het Scrviache Noorderlsgar ligt opde Mon-tenegnjusche grena gedrukt tôt onwerkda-dign*id door tei u^triiken gedoemd.Het S:r-viacti ZH'dei leger verkeert thana in «tn heel muBihjKea toastaud en mstaan wordt het front aat hetfi *nscri»eûg«lscri t xpeditiekor P* bezat, erg bedrttigd. Door de aamoiidiukkitig van het over eemge wekea uitg«;atrekt froot kwacnei» gioote Duitsche en Bulgaarscbe ^aachten vrij die thana op het zuidei front, een slag a*n 't inaetten zija waarvan 't belang nie-maad ontsnapt- ; Wt aitten nu in de Oftiekerheid of de klem zich he 1 en al toeknijpen z&l door bel terraad v»n Grla-kenland.Dese onsekerheid moet in ds eerst» dagen opgeheven worden. WIJ IHOETEi GRIEXEMLAN0 DWIN6EM OPEN SPEL TE SPELEN, OM TE HAiOELEN IH&EVOLGE. Onze troeven daarroor zijn wel is waar beperkt, maar kunnen toeh nof klaarte be-komen.Eeneraijds staaa wSj vosr eene neerlaag en met een klein legertje togenoyer een machtige» rijand. We mogen voormorgen een aanval In massa van Mackensen tegerg ons Zuiderfront aanneaen al» een z#k«rheid. Over weken schreves w« dat het hooMd»èl van den duitschen veldtocht Sa'oniki v»as, het werd wat gliaalâches<i o*thaald, nu stxat iedareen voor de schrikktlijke zekerheid. Atiderzijd» hebben we onz« middHlandsch» ▼loot onder atoom dicht bjj Griekenland. Door deze floot kunnen we Griekenland dwingen poaitie te neœen. Eene kategorleke VfrklariDf ia noodig; blyft ze twee dagen ait, dan 1* een kategorieke vloot-actie tegen Athenen.en ecn on«iddellijken blocus nood-zakeltjk. Aadera draaien wij in eea straatje zonder einde. WAMT GRiEKENLAND SPEELT VALSCH SPEL Eerat en meest door sijn Koniog, di« door de ontbindiDg der Kamers getoona heeft hat volk onder zijn juk te houden, vervolgene door sijn ministerie. Denzelfden da^dat Skouladis te Parij8 het Fransch gouvernement bescheid liet van zytis Roede bedoelingen, werd een Griekach-bulgaarsch nkkoord gesioten. Vooraleer Da-dys Cochin te outvangen heeft een duitsche fifvaardiging de orlenteering bewcrkt. Het springt in 't 00g dat we verraden zijn van over maandea. Ben WiDtereàïïipagn» Zoowel op 't Westelijk als op 't OcsL!<'k front is eaD stihtand Ir^ctreden, teweeg ge-br#cht, eenade» la door de omstandighoden in den Baikan, die de Du tschers op deze beida front*n tôt onwerkzaaonittid noept en aadar-; deels ook in 't vooru'.izicht vaD een wintej-} campagne. Wact zoo#at vau ovi ral komen bt-ricbtea dat de Duitschers zich tôt eene •verwinlerirjg op de tftans besUande poaitiea voorbèreideii. Op het Oostelijk front houden zij hen thai'S ouledig met ûe inrichtmg van hun wltiterkwai tieren, terwijl ïij over het geheele front ia e<rste Unie deîcr sieve atel-lingen i n ordt breugea en hun verbiadtnga» hjaen veisiersei.. In de vcïschiliendeifctoren lU i£Oîi"ij Wiina en de muciassen v<l> Pintk, lauga au buypaen dau lmaeioever van de I«.wa ie^^en ûe Dalucntra au de Oosten-rijkers îugegraven eu v«rwazmie grond-waningen aan. De Duitsche staf maakt iiitusachan, d&ar ni) wil Descnikueu over de gruatstc noge-Usais aiacht toi a^cl en gtautoadij* uBAuoea-vreereu, veel w«ra vau net aa^kg^eu van jiicUwe hjuen, daar, vol^ens de Duuacha ûcskuuai^eu, pi r icgcrkorps een spoorlija bcscûiihbdai muv.t £ijn. Het uutuenc eflectief aau net OyatlTont, sujets S p oia jer aau mer-aeiija vermii*d«rtî : anc iogeraorpacu zijn ociBQiduclli)*. ua nei Ciiampagne-uff. ilaiet naar het W>-ailront geairi^eerd, terwijl vijl i*g«r-Moipseu naa.1 net Serviceoortogatoanetl zijii vertrukaen. Die acni ljgerkorpseu aijn aile outirokkan aan d«u eentraleu sector Wiliia-bibi*. Aangezieu het iaaiste Ras* siscne offensitf cp het Zuiafiont «aarneea Dui.scbe troepen h««.ft getroàken, mag men aauuemeQ, dat aan net centrum »u>ib twee légers zijn ontnomeu. TuCh bitjft, voigtL s d« Russische ûeskun-■Sifeeu, net Daitscna ceatram het m. c»t ver-Sterkte puai ; de vijaud z=.n mer b«scntkken over «on muiioea menacnen, terwijl ecn half rmllioen op het Z'jiafrout ligt eu slechts 3UO.OOO man op het Noorclront aatwezig zi]r-, waurvau ûrie divisits legeatfver Dvinsk en 130.U00 man «an éc Dvina staan. Ouk ia het W«sten voeren de L»aiiiseheïs allerhanae werkea uit duideijg te Kennen gevend dat osa overwmtemg iu't xiciit is. In Vlaanaeren wordt tnauseen vierde duitsche verdsdigingaiiuia, aie tiisgelijks tôt schuil- plaats-liaie aaû dienen, aangeUgd. __ S AMEM WERKIN G Meer dan eene gewone gebeurtenis mag de aaflkooast te P^rgs vau de vier b^jï^nderste Engetaene minuter», genoemi wordeu. 't 1s te aanzieii als de eerste stap gedaan in de richting van eeu algemeenen ooriogsraad eo algfmeenen siaatsraad, gel jk het oaze icedeweriter Jas Vau de WoeatjLe voorsteld». Het worcit ten anc*. a eene noodaakelijk-heid die door nicmand meer is ie ODUennen. De samenhacg der oorlogsverrichiingen lijdt veel te veei onder het vsrltes van tijd dat noodig ia met onéerhandeliugen,heen en we-der geloop en vijven an ses. M cht men allicht tôt eene voUedige ver-standhouding geraaen. wwmr ■ Honi?arije, Het Cecitrum an de Vreda Df Vr^desbond van Ho^gar^eaan wiena hot fd staat Ho^g Eerw, H. M^r. Gii-swein hield eene ^ergsdtring waarbij hfet vrede-vraasstulf te berde kwam en wsario het ver-langen ws.rd uitgedi ukt naar een spoedigen vrede. Het Duitsch Centrum dasreategen ver-klaarde iri zijn v^rgaderiog dat de vrede slechts m^cht iogezien worden met e*ne ver-heerlijkir g van bet Duiische volk en vaa Duitscbland dat glorieiyker uit dien oorlog . komen moest. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes