De Belgische standaard

242 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5dk49/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5Î ' - - toor Ta al an Volk Voor God en H&ard .m Land Abcnnementsprijs voor 60 nummera (3 m:*sndea) bij vooniitb îtaling : Voor de soldaten : 2,50 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't land 3.60 tr. ; buiten 't land : S.00 tr. Indien meer exemplarcn van elk nummer worden gevraagd, wordt de «bonnement»- Bestaurder : ILDEFONS PEETERS. Vust# opstellers : M. E. BBLiPALRE, L. DtTYKERS, VAN QRAMBBBEN, B. VAN DEB SCHEUJEN, Juul FILlLIA y wz vrwu uju v? -«ja*. -s,/*» u w i Voor p.llc mededcelingen z?ch wenden tôt : VHla MA COQUILLE, Zeedijk 0EF&&HE. Amfcondigingen : 0.2-3 fr. de regel. — Reklamen : 040 fr, de regel, ^ Vluchtelinjen : 3 inlanschingen van a regels, o»$o tr. 11VJ UllUUV>t« RUSLAND! i\uuurM 11/ * Nooit, in den loop der gcschiedenis, heeft een feit gedurcxle weken de aan-dacht vast gehouden van geheel de we-reld en van ieder in het bijzonder, als wel het drama dat op dit oogenblik in Rusland wordt afgespeeld. Twee legers van millioenen soldaten staan er tegenover malkander in open veld. Sinds weken zijn zij in strijd. Forten worden bestormd ; forten worden verlaten.Het Russische leger trekt altijd achteruit, vooruitstuwende de vluchtende bevolking. Dorpen en steden, voorraad en al wat niet kan vervoerd worden, is in asch gelegd. Dagelijks brengen de berichter dezelfd# tijding : "de Russen zii achteruit gedieven !" Niet rede-neerende personen worden met angst geslagen. Wat staat er ons nog te wachten ? Zullen onze vrienden wel ooit de Duitschers bemeesteren ? M. SazonofF, de eerste Minister, blijft echter kaim en beslist : « Het hart van het Russisch volk, zegt hij, is getrouw aan en standvastig voor ons gemeen-schappelijk doel: de verdediging van den geboortegrond.en bij elke mijl die de vij and ons land dieper indringt, vermin-dert voor hem de kans op vrede. Niet een die de oorlogen van onze met roem over-laden legers bestudeert, kan twijfelen aan hun beslistheid om te strijden tôt de eindzegepraal, al moesten zij daar-voor tôt in het hart van Rusland terug-trekken.Vertrouwend in onzen keizer en de verbondene legers, is er geen macht in deza wereld, die Rusland te vreezen h< ftJDat vertrouwen hebben we en met dat ertrouwen is de eindzegepraal on. zer wapens verzekerd. » Deze woorden zijn de herhaling, de be!;rachtiginsj van wat de Tsar aan de wereld had medegedeeld. Zij stellen de twijfelaars gerust, omdat zij te kennen geven, wat trouwens de feiten luide had-den gemeld, dat het Russische leger wel teruggedreven, maar niet verslagen is. Het duitsche leger heeft zijn doel niet bereikt. Over dezes inzichten heeft ei la g twijfel bestaan. Men kon meenen dat het wenschte het Russisch legei ovtr de Weichsel (de Vistula) terug te slaan, waar het dan, dank aan de na-tuurlijke verdèdigingslijn, den vij and met een kleine macht zou in bedwang houden om de groote massa zijner troe-pen naar 't Westen te zenden. De strijl bewees echter dat het duitsche leger de vernietiging wilde van het Russische leger. En hierin heeft het volkomen ge-faald.Om mij hierover te vergewissen lees ik le mededeelingen van den duitschen staf. Ik verneem eruit dat de Duitschers <'0 Russen hebben verdreven, dat ze er forten hebbea bemeesterd, doch slechts eenmaal mocht ik hooren dat ze een grooten buit hadden gemaakt in kannon-nen en schietvoorraad en 00k in man-sch <ppen. Dat was in de forten van No-vo Georgievsk. En dau nog spreken de verslagen van slechts een 25000 tal ge-vangentn. Wat heeft dat te betee^enen voor een modem leger van millioenen manschappen I Waarom nu juist Rus-la d dat fort bezet hield, terwijl al de a. lere forten bij tijds verlaten werden,is moeilijk te zeggen. Zij hebben den op-tucht der Duitschers en Oostenrijkers gestult voor veertien dagen. I) deze winst groot genoeg om het vcrlies van al deze kanonnen en manschappen te beloonen ? Dat moet wel de ? meening zijn van den Russischen staf. j ■ Hij kon toch niet meer de illusie hebben j dat de forten langer .aan het duitsch » geschut weerstaan kur.nen. Veertien da-; gen immers krijgt een beteekenis in ' Rusland, waar de strijd moeilijker wordt t naar gelang de dagen opvolgen.In Octo-ber zijn het weder en de wegen onoverwin-nelijke moeilijkheden.Het duitsche leger moet dus in 't kort zijn doel bereikèn of 't zal het niet meer bereiken : de vernietiging van 't Russisch leger. De vraag 1 die we dus thans te stellen hebben is de volgende : Het Duitsche leger wil het [ Russische leger dwingen slag te leveren. ! Voor zoover we weten, kan het Russische ; leger, gezien zijn mindere bewapening, j den slag niet aanvaarden. Het moet dus achteruit trekken. Kar. het dat niet, kan (• het Duitsche leger zulks beletten, dan ; moet het Russisch leger den slag aan-t vaarden. Wclke zal er de uitslag van zijn ? Wie weet het ? Dit weten we, we t zegden het hooger, dat die slag binnen î korten tijd moet geleverd worden. Zoo / niet mist, Duitschland zijn doel ! Dr Van de Perre. 1 — - Waar wil de vijand naartoe ? Die vraag stelt. ieder van ons, wellicht omdat ze zoo moeilijk op te lossen is. Het onbe- 1 kende wekt altijd onze belangstelling, onzen t weetlust, onze inbeelding. Ook omdat er voor oas zooveel van afhangt. Onze hoogste be-langen staan op het spel. Ieder van ons is er zooveel mee bezig dat het moeiliik is een ern-stige zaak te behandeleu die geen verband 2 houdt met den oorlog, Het schijnt me of onze 1 hersenen, - vele vrienden deden me hetzelfde i opmerken, - sinds een jaar een nieuw leven t aangingen. We begrijpcn, met een buitenge- wone vlugheid en we onthouden, zonder in- i spaaning, al de gebeurtenissen van dea oorlog ; maar we vergeten al wat den oorlog ' voorafging. 1k begin te gelooven dat onze kop ' met films werkt. Deze van voor den oorlog, î met namen van kennissen, van plaatsen, van ^ gebeurtenissen zijn in de voorraadkamer weggestopt naarmate de oorlog verloopt ; , worden er andere films met andere data, na-men.gebeurteuisseo voor onzen eeestafgerold. Laat ons maar hopen dat de eersten in veillg-t held zijn. r Hoe het ook zij, we zijn allen en uitsluitend j met den oorlog bekommerd. Wat zal er gebeuren ? Waar wil de vijand naartoe ? Van hem zullen we 't niet vernemen , we " moeten er dus naar raden. En toch niet hee-i lemaal in den blinde.Er zijn gegevens die on» * naar de oplossingen ieiden. Wij weten, uit . zijn eigen verkiaring, dat het Duitsche leger eerst het Fransch leger wilde verslaan en vernietigen om daarna tegen Rusland op te trekken. Van een strijd tegen Italie was er toen nog geen spraak. Dikwijls werd er geschreven dat Duitschland zijn plan moest veranderen omdat het mislukte. Dat is r>iet heelernaal juist. Het kwam er niet toe het Bclgisch-Fransch-En- ( gelsch leger te verslaan ; maar het gelukfe er wel in,zijn optocht te stuiten.al zij het dan ook door een groot deel van het Duitsch leger in na «rachten te begraven. Duitschland behield dus zijn eerste plan en trok, 11a een onbeslis-ten strijd in het Wcsteu, met eea groot leger naar het Oosten. Het tweededoel van het Duitsche leger was de Russen tt verslaan. la het Oosten is de strijd aaa den gang. Hier ook gelukte het Duitsche leger niet. Het Russisch leger werd teruçgeslagen, maar niet vernietigd, latuaschen ontwikkelde zich een derde ge-vecht door de vija'iden van Duitschland tegen zijn vrienden. de Turken, in de Dardanellen. Blijkbaar zijn de Turken in nood. Op een vierde iront, - 't was een groote te-leursteiling voor Duitschland, - ontwikkelde zich het Italiaansch leger, dat langzaam, maar zeker blijkt vooruit te trekken. Dat is de huidige tor.stand. Om nu op de vraag te antwoorden : waar wil de vijand naartoe ? moeten we onder/oe-i ken, welke de mogelijkheden zijn. !Voor Rusland zijn er twee v ronderstellin- , gen mogelijk,. 1 Ten eerste h^t Du isch-Oostenrijksch leger kan de oorlog tegen het Russische leger voort- 5 zetten om te trachten het geheel en al te ver- > 1 slaan. t Ten tweede kan het Duitsch-Ooslenrijksch 1. leger doen wat het op het Westcrffoot deed, _ zich versterken, en op de defensief blijven, ' ,r om een deel van hel. leger los te maken voor r den strijd tegen andere vijanden. { i ) De eerste verondorstelling schijnt me niet waarsohijGlijk. Het Russisch leger, voor zoo- : g ver we weten, is uit de klauw ontsaapt. 't Is e een gewaagd en gevaarlijk spel voor het Duit- , ;t sche-Oostenrijksche leger nog verder Rus- J j land in te dringen.daar de winter zeer ongun-stig en aanstaande is in Rusland. Meer waarschijnlijk komt het me dus voor, »' dat een deel van het Duitsch-Oostenrijksch 1S léger zich nu Of binnen kort zal begraven i in om het Russisch léger te bedwingen. Een deel in der Duitsch-Oostenrijsche troepen zou dus vrij komen. Waar willen deze vijandelijke troepen naar-111 toe ? ,e Naar het Westerfront om penen nleuwen ;n aanval te wagen ? Naar het Italiaansch front )0 om het Italiaansch léger te stuitenof terug te slaau? Door Servie, Roumanie en Bulgarie naar Turkije. Moest hei vrije leger groot genoeg zijn, | mlsschien zou het splitsen voor verscheidene lronteu. Doch dat geloof ik niet. Welnu dau f ? meen ik dat het vri]gomaakt duitsch-Oosten-rijksch leg'.r zou trekken naar het front waar 11- hetgevaar het grootste is, waar de kans op | e- slagen het voordeeligst, ea de voordeelen de en grootste ziju. or En dan antwoord ik — voor zoover een e- buitenstaander kan oordeelen — 1k meen dat er het Duitsch-Oostenrijksch leger zal beproe-n- ven de Turken te verlossen. nd Het gevaar op het Turksch front 18 drin-ze gender dan op het Wester- en het Italiaansch { de front. De TurKen hebben gebrek aan schiet- \ zn voorraad ; zij roepen om hulp. e- Het behoud, het voortbestaan van Turkye j n- is voor Duitschland en Oostenrijk van het | >r- allergrootste belang, het eerste belang van ; og dezen oorlog. Kunnan Duitschland en Oos- | op tenrijk de haud leggen op de Balkanstaten, | >g, Turkye bevrijdcn, daa bekomen zij een weg . an naar het Oosten, die hun al zooveel waard 1er moet zijn als de zee«n voor Engeland. Kun- | t ; nen zij spoorwegen aanleggen door Klein-a- Azie, Mesopotamie, naar de Persische golf, [ td> door Syrie, dan hebben zij het middel aan de . g- band om Engeland te bedreigen in het Oos- } ten en de veiligheid van het Suez-kanaal te nd breken. Langs daaruit zouden zij ze'f hun -er invloed op Oost-Afrika doen gevoelen. In de Balkans, in Turkye ligt nu het zwaarta puât van den oorlog. ve ; Daar wil, meen ik, de vijand naartoe. :e- Wat zullen de Balkanstaten antwoorden ? ns Kogels en bommen 1 Ik hoop het. «t V. D. P. er en * S Onze Prijskampen. l" < De prijzen toegekend aan de beloonde et teekeningen en waarvan de opgave in ons et nummer 145 verscheen, zijn gisteren per aan-n" > bevolen brief verzonden. e,r Den beloonden hertelijk proficiat. We herinnerea ter dezer gelegenheid nog ^ eeos dat ons blad drie nieuwe prijskampen s inricht, betreffendii teekeningen over den ïr . oorlog. Een prijskamp voor spotprentea. JS Eea prijskamp voor zichten, je Een prijskamp /oor ernstigegedachtteeke-et niagen over den oorlog. (allegoriën). d Aile teekeningen in te zenden vôor 15 Ok* tober. Penteekeningen worden de voorkeur e„ gegeven. Geen schildeiijen worden nog ,n aangenomen. a. % \ ■- EEN NIEUW BALKAN-VERBONO ? le ir Hardnekkige geruchten doen de ronde in de pers dat minister Venizelos er toe is gekomtn de eerste ministers van al de Balkanstaten te ir overtuigen tôt het stichten van een nieuw î- Balkan-Verbond. De eerste beraadslaging zou op 18 dezer te Salonika gehouden worden. viucQieuo^ea s j v® 2 re^eis. 0.50 DE OORLOG nv> DRW 7ZRR Od 't Oosteliik iront Vrijdag morgen heeft het kanon een uur lang geweldig gebulderd langs den kant van Nieuwpoort. Dat het een bombardement is geweest van lar.gen dracht kon men opma-ken uit de zware slagen. Een bewijs te meer dat wij nu even als de Duitschers, over grof geschut beschikken. Hat doel van deze be-schieting moet waarschijnlijk gedragen hebben op de Duitsche instellingen langs de kust en inzonder al de kanten van Raver-syde.Rond Dixmude is men vol spanning en verwachting. De Duitsche obusseu hagelen steeds door op onze stellingen. Eea gebeur-k tenis eens of andtrs kan niet uitblijven. i KANONBEDRIJVIGHEID OP 'T BELGISCH FRONT G. Hw. 10 Sept. 19 uur. Nog al belangrijke artillerie-bedrijvig-heid binsl den nacht en den morgen, inzonder bij Steenstraete en Ramscapelle, î Meer dan 1500 obussen vielm op d( l puinhoopen van dit dorp. In den achter-noen hebben wij de vijandelijke stellingen geweldig gebombardeerd. t Westelijk front Het laatste bericht meldt ons dat de Duitsche aanvallen in Argonne opgehoudet hadden. Moet daaruit besloten worden dat hel begonnen Duitsch offensief is afgezegd. W( meenen van neen, om de reden dat het inge-zet offensief te geweldig was en op een te gering uitgestrokt frontgedeelte werd uitge voerd. Op eene breedte van twee kilometers brachten de Duitschers meer dau veertij duizend mannen in den aanval. Het mag 5 aangenomen worden dat het hier alleenlijk j een peilen geldt om de definitieve stellin^ | der Franschen te tasten. En deze stellir§ i moet den Duitschers uitstekend zijn voorge-I kom«n. Immers ze gelukten er r.auwelijks ir j voet te houden in de vooruitgeschovent Îposities. En wat waar is in den Argonns t waar de Franscho stellingen door hanne ; wending het zwakke punt van 't Iront vor men, is waar voor de heele linie. Deze is eer muur van ijzer en vruchteloos zal de Duit-, sche vloed daartegen beuken, als de tijd haai daartee wordt gegund. Want het wordt a meer duidelijk dat na de reis van Joffre ir Italie, belangrijke beslissingen op hander zijn, die er op zullen dragen te toonen da ook wij het gunstige oogenblik weten t< treffea. Te ontkennen is het immers niet dat op hel Oostelijk front de toestand thans voor de Duitsche legers gunstig is. Zal hun die gunstige toestand gelaten worden of zal een sa-menhangende actie in de Dardanellen, op 't Westelijk en 't Italiaansch front hen nood zaken een defensieve houding aan te nemen wijl alsdan de Russen den tijd en de gelegenheid zal worden gegund zich te hervormer om aanvallend op te treden ? We moeten 't afwachten, maar zijn ge neigd xulks t<; hopen. FRANSCH BERICHT 10 Sept. i5 uur Artillerie gevechten rond Arras, Roye, of 't Champagnefront. In Argonne gevecht me' grenaden. In de Vugeezen viel de vijand onzt stellingen aan van af de Lipgekopf tôt Baren-kopf. De aanval werd ondersteuud door stik bommengebruik op de Schratzmannele. Wf verloren een loopgracht van eerste linie, de vijand ons besproeid hebbend met brandend vocht. Een tegenaanval deed ons het grootste gedeelte van 't verloren terrein terug winnen en wa bleven stand houden op lOmetersvan delo&pgiacht Met den avond vielen de Duitschers den top aan van de HartmauswtHerkoff. Ze gelukten voet te vatten in onze lijnen. Een tegenaanval wierp den vijand terug. Onze vliegtuigen hebben de batterijen en mijncn van Nonnenbruck, de staties van Mutterbacb en Grand-Pré, gebombardeerd. ir Na al het pijulijke nieuws dat we in de m de laatste maanden &in te stippen hadden, is mo^en we wel van nu een toontje hooger a. zingen. De zaak beginnen er klaar uit te jr zien. Alhoewel we geen juiste aanduidinpen 0f bezitten om de wederzijdsche stellingen der e. legers te bepalen, rija andere voorteekens »n genoeg die te kenueb geven dat eene keering ie op 't Oostelijk front tôt de mogelijkheden mag r_ gerekend worden. En eerst en vooral het verblijdead nieuws ,n van der. Tsar, opperbevelhebbei ; vervolgens de jongstc overwiuning op de Dniester-linie, r. waar 't over een vijftal daj;en niet pluis zat en waar nu de toestand zich veel gunstiger afteekent; dan nog de stagnatie-toestaad waarin het duitsche leger schijnt te verkee-j ren van aan Riga tôt de moerassen van Pri-pet en elndelijk het bericht dat de Russische r. bladen geven w'iarbij de terugtrekking der ç_ Russische legers tôt het verleden behoort. Het bewi's dat dit bericht door de censuur , werd toegdaten tootit aan dat ht t als ernstig 'c' mag aansien worden. Uit al dese feiten mag dus opgemaakt wor-r- den, dat een nieuw tiidstip van den Russi-in schen veldtocht is aangebroken. De Russische overwinning in Galicië wordt Yolledig. tn NOG 700 0 KRIJ&SGEVAN6ENEN. Petrograd 9-9-15. et In de streek van Riga-FriedrichstacU worden de gevechten met dezelfde hard-te nekkigheid voort geleverd. Iederm al het op e een gevecht met de bajonnet aankomt, moeten ' de Duitschers wijken. In groote massas valt hij nochtans aan met het doel ons op den rechteroever van de Dvinia te werpen. Bij Dvinsk werd frr,weervuur gewisseld en op Jewegtn van Vilna isde toestand onver-anderd.Naar Skidéll toe, vermoeilijken onze legers . het Duitsche offensief met het uitsluitend doel den vjjand verliezen te berokkenen. Wij trekkea achteruit naar nieuwe stellingen tusschen d e Niemen en Pripet. [1C Op den linkeroever van den Pripet, waar het Duitsch offensief zich geweldig deed gelden, verhinderden wij menige poging van vooruitrukkea. De Duitschers bombardeerea zeer hevig. jn GALICIE — Op de Sereth bij Tremblo-en ka werd ons offensief met welgelukken be-lat kroond. Dit offensief in overleg çedaan met te de vooruitrukkende btweging rond Tarno-pol, heeft in onze handen 150 oflcieron, iet 7000 soldâtes, 3 kanons, 36 mitraljeu-jg zen doen vallon. De vijand is in wanorde n_ op de vlucht gegaan. De achtervolging is be-a_ gonnen. "dp DE UITSLAÛ VAM 'T GEVECHT IN GALICIE. ;n, Alhoewel t gevecht nog steeds woedt op a- de Dniester-liaie, wordt het reeds duidelijk en dat het Duitsch-Oostenrijksch offensief zoo uiet stop gezet, dan toch verijdeld is. Onze [t- vrienden de Russen wisten hiervoor het goed oogenblik te kiezen en de reeds bekomen uiMaç bewijst dat het Russisch leger in 't Zuiden, de hoop kan brengen van de ir. keering. op Werden op 7 en 8 September op de Sereth iet en by Tarnopol gevangen genomen : 383 ze officiers en 17000 soldaten. Werden buit n_ gemaakt : 14 stuhk'n van grof kaliber, k- 19 stukken veldgeschut, 66 mitraljeusm en /e 16 munitiewagens. de Groote dingen zijn mogelijks in aantocht ! >t- Uit Italie w i ~ 5p Op het gansche front woeden de artille' id riegevechten voort. Dooi eene stoutmoedige ie verkenning konden wij de belangrijke seha-te de bestatigen toegebraeht aan de forten van rp Lacorte en op het electriciteitfabri'ik van Renaz. Op Monfalcone wierp de vijaad 3ii , brandstichtende bommen. tn Een japaasche militaire afvaardiging wordt op 't iront verwacht. * au. i5i VJJ1 iiot kummer Zondctg 12 en Ma«xndag 13

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes