De Belgische standaard

310 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/2j6833p296/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

STANDAARD DE BELGILSCHE 1 ■-^'•| •>■■;/ *%,- ï. -s«.j«aBSAaMlkK Abonnèmenten —0— Veor Soldaten I maand 1,25 fr. a maanden 3,50 3 maanden 3,75 Niet Soldaten lo 't land | I maaad fr. 1,75 v: a maanden 3,30 * 3 Mandts _s>*5 , Bsiton 't lu>4 ^ I naaod fr. 3,50 , a aManden 5,00 3 maanden 7,50 i — ri [| Opstel en Beheer i;> Villa " Ma Coquille " Zee dijk ; DE PANNE t j- —o— j Kleine aankon-\ ! digingen : ko, as fr. de regel _o_ RECLAME» volgens orer-v eenkomat k ^ I " • * StiChter-Bestuurder ILDHFONS PEETERS VASTE MEDEWERKERS M. E. Be! paire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, Ô. Wattez, Adv. II. Baels, Hilarion Thans • *■ De beteekenis der taai in de vorming der Nationaliteit III. Achterlijkheid der volken die la hun taal onde.drukt zijn Een zaak verwondeit m) duarbij, namelijk dit, dat a! de schrijvers die ik raadpleegde, zicli alleen plaatsten op liet enger nalionalistiscli slandpunt, op dat der vrijheiden der rechtvaar-digheid. Er is nochtans t'en veel breeder stand-punt in le nemen, dat van de menschheid ? H et schijnl me onbètwistbaar dal lict opie£gen eener vreemde taal de onlwikkeling van heele groepeeringen van mensciien tcgenwerkt, ja heelemaal belemmert. De kostbare, spaarzaam intgemeten tijd, die aan '1 volkskind gegeveu wordt om zicli te ontwikkelen wordt dan ver-kwist aan 't aanleeren eener vreemJe taal, waarvan de gevolgen zeer nadeelig vverken. Wanneer ik dat bevestig, dan sleun ik meop 't gezag der meest bevoegde opvoedkundigen : Mgr. Dupanloup zegt in zijn wonderboek « L'Enfant » : « Ces infortunés passeront ainsi toutes les I longues heures de leurs tristes journées à pâlir I sur des auteurs qu'ils n'entendent pas et ne peu-I vent pas entendre ; à lire ou du moins à ■ avoir forcément sous les yeux des livres qu'ils I ne comprendront jamais ; à écrire des devoirs fi et il n'y aura aucun sen#, aucune forme de la ■f pensée et de la parole humaine, et cela, à l'épo- I Que où toutes les facultés les plus actives de I l'esprit devraient se développer en eux. Mais I eoromeni ne voit-on pas que c'est leur faire ■ subir la lyranie intellectuelle la plus brutale I qui fut jamais »... « Je veux parler de l'étude simultanée dn I fraoçais et du/latin, à laquelle on condamne | q#elquefois l'âge le plus tendre ; c'est pour les [ enfants même les mieux doués, une tyrannie I intellectuelle véritablement odieuse et dont les I conséquences sont souvent lamentables ? et I cependant quoi de plus commun ? Mais com-I ment ce voit-on pas que l'étude simultanée de I deux grammaires, aussi diverses pour le fond ■ «tpour la forme, que la grammaire française lst latine, écrase ces jeunes esprits, déconcerte ■ leur mémoire troublé et embarrasse tout leur ■ développement intellectuel ? » Wanneer Mgr Dupanloup zoo spreekt over ■ de studie van latijn en '1 fransch, wat moet er I dan gebeuren wanneer onze vlaamscbe kinde-Hren een taal, de franscliemoeten leeren die veel ■ meervan 't Nederlandsch verschilt, d?,n '1 latijn ■ Tan 't franscli ? W. Rein, degroole Duitsche opvoedkundige, Hlpreekt niet anders : « voor het programma der j Ufondamenteele school, mag de moedertaal alleen ' h in aanmerking komen. » I Mgr Pieraerts, rector der Leuvensche hooge-" Hschool schreef : n H « Gomment peut-on obliger un enfant qui ■s appris le catéchisme en flamand, à le 1 é-jp-■prendre en français ? C'est »bsurde, outre que ■cela expose l'enfant a ne jamais bien retenir t Baucun texte, ni français, ni flamand. Je vais '' m'us loin. Je voudrais que les-explications du "e B'®6 Aamand fussent données en flamand ». ||. I Om deze aantialingen te sluiien willeu we f Haan de handelwijze herinneren van tien voorma- î s l'igen aartsbisschop van Mechelen, Kardinaal 1 ' HGoosens. Hij wilde ailes verfransclien. '1 Was ] n. sludenten verboden, Vlaamscii le spreken. ■Telkeiis wij betrapt vverden, wachtte ons de ^■Sludenten die liun moedertaal verdedigden, J B^rden aan dedeur gezct de: coll< t.;es en sime-enR31''68' f)e t08'<0msl studenten diugeroepen '«•■»aren 101 'lel Pr'esleramt)l Ul|,i gebroken. ,r.■'aatnsclie studenten, we leef'.i 1 onder ,een Bci|iikbc!vvind. Ilk| Oiezelfde aartsbisschop d u ernaa ■ iijk 1„opdat de catéchismes en • 1 n&il s H11 vlaamsch zouden gegeven worden. Men ^.1 lfil'dBt zich te vergecfs af hoe eçn aanbevelens jjV £»d.ge methode voor '1 onderwijs van i^en ef. f''S(liensi zou af te keuren vallen voor 't aan-g(5. r';mi va" aud«r \akken ? Verkiare wi.j *1 kan. I .aiu l)uak, ecndti-ïioo'.sl sl.!aiû'i-d :t \aii | I j 1 Hongnrije.dieoogge'uige was van de noodlottige uitslagen van 't onderwijs in een vreemde t^al gegevcn, zei op 23 Jan. 1872 : « Indien we de kindecen det nationa-liteiten die in Hon^acije wonen, vec-plichten in 't magyaacscli hun sludies te doen, alhoewel ze die taal niet vecstaun, of ze maac weinig kennen, dan zullen we liet hun onmogelijk maken vootuitgang te doen. De oudets zullen nutteloos hun geld aan opvoe-ding vecspillen en de kindecen zullen hunnen tijd vetbeuzélen. In lien we de nationaliteiten vooc on-; -willen winnen, daa moeten we niet ttachten lien ten aile ptijze te magyariseecen. Wij kunnen ze alleen magyariseeten indien we ec tevceden butgecs van Ilongacije van maken, die fiec zijw ovec hel leven en de loestanden die et heeischen. » De geestelijke overheid stemt er zoo over in dal liet ondoelmatig is kindereu in een andere dan de moedertaal te onderwijzen, dat ze niet aarzelde in hefiig verzet le komen tegen de duitsche overheid die bevool dat den godsdienst aan poolsche kindereu in 't duitsch zou onder-weten vvorden. Op 3n Februari 1874 liet de Poolsche bisschop Graaf Mieceslas Halka Le-dochewski scich liever gevangen nemen dan aan de duitsche overheid toe te geven. De Paus keurde zijn houdinggoed. Waalsche pedagogen, die zelf maar één taal kennen, houden er een ander meeningop na... voor de vlaamscbe kinderen. De gevolgen van hel gebrekkig ondervvijs-stelsel hebben zich erg in Vlaanderen doen gevoelen. Mijn eigen ervaring kan er voor ge-tuigen.Ik heb het geluk gehad mijn studien te doen in een collegie der Antwerpsche Kempen, op do schoolbanken, naast boerenzonen en werk-lieden-kinderen. Ik heb er gekend die hun studien staakten, 11a de 4e of de 3e Latijnsche klas. Het onderwijs gebeurde bij middel eener voor ons vreemde taal, de fransche.Welnu.v.an-neer ik laler — ik zie er sommigen voor mijn geest — tvvintigjaar nadien.de oudmakkersont-moette, waren ze hun fransch vergeten. Zij hadden, jong zijnde, niet alleen den tijd ver-beuzeld aan '1 aanleeren eener vreemde taal, maar hadden erbij verwaarloosd hun eigen taal te leeren en technische kennissen op te doen. Voor de kinderen die alleen lagere scholen volgen.zijn de gevolgen van een ond .rvvijs eener tweede taal en vooral van een onderwijs door een vreemde taal nog erbarmelijker. 't Is te duidelijk dal de tijd die besleed wordt aan 'l leeren eener vreemde taal, niet kan besteed worden aan de voor den werkman veel nulliger vakkeu, en aan'i technisch onderwijs. In ander ianden heeft men dezelfde ervaring opgedaan. In 't begin der 17n eeuw werd Bohemen veroverd. Ferdinand voerdeeen verduitsching-politiek. Het Duitsch nam de plaats in naast de landsiaa1., wat een groole achterlijkheid van van het \olk voor gevolg had. De landbouwers bleven aan hun volkstaal geirouw. Ze bewaar-deu ze gedurende iwee eeuwén, wanneer een letterkundige opieviug hel stambewustzijn kwam op Aekken. De levolutionaire beweging werd in 1848 in 't bloed gesmoord. «Onconçoit aisémentceque les non-Magyars peuvent dire de ces dispositions : impossibilité pour les petits paysans d'apprendre ainsi à l'école primaire une langue nouvelle; ignorance des deux langues, conséquence d'un pareil système pour la plupart d'entre eux. Certains vont même jusqu'à accuser les Magyars d'avoir voulu c-'tte ignorance de façon à assurer en Hongrie, la domination intellectuelle, partant économique, des Magyars ('1). » Sommée siaatslieden zijn van de waarheid noclitans even bewust : « D'ailleuis de grands hommes d'état de la Hongrie — respectueux du droit d'autrui et plein de loi dans la force Magyare ne se sont-iis pas effoicés de ciéer des liens vivants entre \'o< r '! ver roi g zir tweed? html, 1° kolum. De viering van den Nationalen dag te St Adresse — In d«n Vreemds Op het Front. Onze rationalc; feestdag is met gfeestdrift overal g-vierd ^eworden. Te Ste Adresse, zetel der Regeering", waren het a! vbg^en die men Zag", Generaal Léman werd in 'topenbiar door de Regeering" srebu'di^d Te dezer ^elegenhcid sprak Mhis-tec Cooreman eea prachti^e rede uit. lir was l e Dcum en wapea-schouw. Ue nationale dag was ook de openingscîag van de vergaderiog onKer volksvertegenvvoyrdigers. Mi-nister C'X)reman sprak er de opb?f~ ma ende rede uit, dii wij pister mededeclden TùsschenhaaKjes moeten we ^icr b;i vo'gtn dat de Xatien Belge met cpzet het gedeehe van de redevoering vaa den minister hecft weggelaten hand^lend over deinstel-liog van de twee commissies. Hoe kleingeestig 1 Binst de minister zijn rede uitsprak, 'svvatn hem het nieuws toe vaa de iciname \an Cha-teau-Thierry. Jn een prachtige ;im°-prGvi^atie bracht hij den groet aan h«t heldhaftig Fransch léger, iiaroa Ancion, deken van het parlementair-korjps aotwoordde hem en zegde dat de politiek van de regeeriog de instemminç wegdroeg van de voIIcb vertegenwoordigers en senatoren Binstdien speelden op aile kios'cen der stad bclgische muzieken, Te PARIJS werd in de kerk va het WerK der Vlamingen, een ' Te Deum " gezongen door B. H. Moe yersoen. Al de belgische hoogwaar-digheidabe^leeders waren aanwezig. Een belgisch milïtair muziek van 't fronî gekomen, luisterde de plech tigheid op. Panjs was heelemaal bevlagd Al de fransche bladcn brachten e n geestdriftige hulde aan Bel^ië. Te LON EN werd het Te Deum gezongen in de Westminster Abdij, door Kardinaal Bourne en Mgr De Wachter. Daarna verga iering waar-op minister Balfour het woord > am çn zegde dat Brliiëde inz^t is \an de i oorlog en 't voile 1i j* nerstel van België mitsgaiers s^hadevergoediog de inzet is van den vred - Te ROME hai oj een plechtig Te Oeum plaats i i St Juliaan kerk. 't Was voorgrzeten door on^en gc-zant M. Vandenheuv 1 èn Mj,>r 't Ser-claes, voorzitter van 't Be'gisch Collège.In ONBEZKT BhLGIE was het al vlaggeniooi tôt in 't mi sic dorpje. Wap nschouw op 't strand ea fe Deum ia aile ker^en. In !.)e Panne waren er zclfs twei*, een officieele, waar slcchts burger-lijke overheden en generalen An-dringa en Frans tegen woordig waren, een niet-officiee e waar ve!e militaire overheden tegcr.vvoordig waren Waarom ? Op 't G root - h o j !-d k w a rtic r werd een plechtig Te Deum gezongen dat bijgcwoond werd door d- n staf en de vertegenwoordigers vaa En geland, FranKrijk, ne Vrr-enigde-, Staten, enz. Ooj Oizevlicgers hebben den 21 ju!i i r-J e - 1. o* der-'uitenant i Coppens die op dien dng zoo maar drie duitsche draakbaiions in brand schoot al de kanten vaa Gheluvelî, Wervick en K nnen. In de Schouwb-urg vaa de Ko nia-gin was h^t een gala-verioooin^ van "Le Barbier deSeville", v/ijl in 't hospitail van Cabourg, de symphonie van C. De Thoran hare puikste stuKkcn deed hooren. Tegen den avond had er op het strand een voetbàlmatch plaats tus-scneti het elftal van de tweede léger-divisieen een engelsche plocg. De Belgea sp -elden prachtig en haal-dea het dan ojk met 2 i. | Van en voor onze Soldaten De Schrikvan Ainerlka Do Duiische soldaten hebben de Amerikaan-sche krijgers den naam gegeven van Teufel llund, duivelshonden. De schrik voor Amerika moet groot zijn, want al de andere Bondgenoolcn waren toi hiertoe voor de Duitschers sleclits verachtelijke nieïsvvaardige kerels ! Een nieuw Duitâch wôpen Sinds enkele dagen trekken onophoudelijk treinen door Luik die geladen zijn metkanon-netjes op motorkarretjes. Op ieder karretje zit-ten 4 militairen, twee langs voor, twee langs achter. Men spreeki van een nieuw wapeu lialf mitraljeuze, tialf kanon. \ Solo-Slîm In afwacliting van naar 't werk le gaan, gin-gen de verwoede kaarters van Z 212 9«'Cie aan 't whisten ; 't spel ging zijnen gewonen gang toeu de « Marokkaan » eensklaps uiiriep : Sole-Slim ! De spelers kouden het bijna niet gelooven, want 't gebeurt niel dikwijls. Hel spel wierd gewonnen aoor François Hubert, met Eugeen Deridder, Camiel Biaibant en H. Dubois als medespelers. Ze zijn een beetje daar! — Er is een briefjeop den dool gerocht, met een vertellerneni over een Solo -Slim in de 10e Cie van Z 160. ,'Spijlig daf dit briefje ons zoo laat toekwam. We kunnen nu dal prachtig beschrijvingje, dal eén maand oud is, niet;meer in zijn geheel opnemen. Nardje, de krullekop, heefl 'n geduchlige kaartenranselinge toege-diend aan « Vader » en aan de Iwee vagers van de Cie, Karel eu Juul. Enî,eJsche Dingen j\1s de oorlog uitbrak was het Ëngelsch leger slechls 500,000 mail sierk. Nu heeft Engeland een leger van 5 millioen man. De Engelsche vloot besiaat uit 438,000 manschappen. Sinds Oogst 1914 heeft deze vloot 13 millioeu man vervoerd mitsgaders 2 miliioen paarden, 28 miliioen ton munitie, 5 miliioen ton kolen en 180 miliioen ton koopwaren. De oorlog kostte.aan Engeland zeven milliard pond of 178 milliard frank. Ongeveer eén miliioen Engelsche vrouwen werken thans met drie miliioen man in 147 staalsarsenalen en vijf duizend staatsfabrieken aan den aanmaak van munitie. In 't Engelscli leger strijden 85000 soldaten van Nieuw - Zeeland, 300,000 Australien, 400,000 Kanadeezeri (allcn viijwilligers voor de zaak van België) en 10000 Boeren uit Zuid-Afrika.Canada, Australie, Nieuw-Zeeiand belalen zelf al de oorlogskosten van hunne mannen en stortlen dan nog overgroole geldsommen in de Engelsche kas. Uil deze landen haalde Engeland eindelijk voor het grootste gedeelte al zijn levensmidde-ldll. OORLOGS-TIJDINGEN Laatste uur De vijand moet j onder onze drukking nog wijken Wfc Ig aslaagde kr« j gs ver - i c h ti ng om MoatdJdier PARUS 23 Juli, 15 uur. — Gedurende den nacht was de artillerie-slrijd zeer hevig op 't Iront. De dorpen M a i 11 y, Raineval en Aubvil-lers vielen gedurende een plaatselijke krijgsver-richting in onze handen. We namen 380 krijgs-gevangen.Parijs, 24 Juli. 7 uur. Weerszijden de Ourcq hebben onze aanvallen bevredigende uitslagen opgeleverd.spijts den hevigen vveerstand welke de Duitschers boden. N. de Ourcq, hebben wij het dorp Plessief-Huleu overschreden eu bereikten Oulchy-la-Ville. Hel dorp Montgru viel in onze handen. Z. de Rivier trokken de- Frauscli-Amerikaan-sche troepen den steenvveg van Chateau-Thier-ryover en schoven hun linieeen lui. oostwaards vooruil. Rocourl werd veroverd alsook het bosch van Chatelet. Op den recl.teroever der Marne deden we nieuwea vooruitgang N. den berg St Père eu Chartèves dat in ous bezit is. We gaven ruimle aaa ons bruggenhoofd van Jaulgomie. Op hel front Marne-Reims woedl helgeveclit voori bijzonderlijk in de Aisne-vallei waar wij 1 klm. vooruitgang mieken en de Engelschi n 350 kiijgsgevangeiien met 8 kanons namen". N. Montdidier, binst de inname van Mailly-Raineval, Sauvillers en Aubvillers hebben we 1500 krijgsgevangenen genomen. BELQISCH FRONT We schieten twee Qoiha's neêr 23 Juli, 20 uur. — Middelmatige arlillerie-bedrijvigheid. Wij bescholen de vijandelijke instellingen van Siype, St. Pieterscapelle en Leke. In den nacht van 21-22 werden, verschils Jende bommen op onze kantpnnementen ge-worpen.Twee duitsche Gothas werden neergescho* ten. Op 22 dezer, 's morgens, heefl Onder-Lui' tenant Coppens 3 duitsche draakbaiions neer-geschoten. Op 23, 's morgens, school een ouzer vliegerseen draakballon bij Zarren in brand. De bedrijvighejd ceemt toe op het italiaaïisch front Rome 24 Juli. Op heel het front neemi de artillerie-bedrijvigheid loe. Overal worden pa-troeljegevechten geleverd. Op de eilanden d r Piave hebben we een door den vijand belan^-rijke achtergelalene buit govonden. De bedrijvlghèld op ?t Engelsch Front houdt aan LONDEN 23 Juli, 18 uur. — We gingen vval vooruil o m Hebulerne, Meereghem, Lens en Meteren. Door vvelgeslaagde ritien hebben we onze stellingen op heel het fiont meer i uimie gegeven. De artillerie was werkzaam in de streek \an Villers, Bretonneux en Dickebusch. Japan De beraadslagingen van den ministerraad hel diplomaliik koips <iuren sinds drie daj."-n. Ze dragen op de tusschenkonisl in Siberie. Men verwacht de bijeenroeping in buiteiigewoiien zillijd van den landdag. Rusland Rusland door verliezen de BoIchiviLs veld. Trotzky heefl een proclamalieafgekondigd w iar-bij hij de bevoiking aanraadt geen hulp te bie-den aan de verb''mdene troepen die op de moer-maansche kust ontscheept zijn. — Te Petrogiad is de choiera uitgebrokeii. 800 gevallen met doodelijken nfloop zijn op éé»l dag besiatigd. S Donderdag ^5 Juli 1918 4de Jaar - Nr 152 (1023)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes