De Belgische standaard

284 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/wd3pv6c66h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Belgische Standaard 1 n_„ ™.a! „, Valk OAaiBLiyp Foe? Ood «* H*»rd » I*nd A^MeeeeTevriJ» voor 50 numm*?» (St smeadMfl bij *ooro!tb«t*U«it s Veof â# so-Mafcss : .&,£ G tt. V *«r da *fcrt-esïa*tss - in 't ?#»«* *•#• « » *aai4*a '* **"*: 800 feit« rassr «xemplaraa <m! tft a-asaaaïr wor4«a g«vMaçiîs *»rdt d« aboaaMMBts- ortie ssiikUr. • Btttwrâer ; ÏLDEFON3 PEETKIZ8* Vsjsm opstuïtera ; M» S. 3IUPAH8, L. DïïYHBI, y #RAMBJOUiM, B. ¥<&Sf BSB, &CM3JIJ3SM, Jtral FHÀLIA&&X 1 U"-> '- WJILJt W' M III llll » H II muni' »ll«»l»»»T'»|" -»»«•—»~ -»*>V.,X>3ïi«rat3W-.->» ' v^oor ails mededeeliagen sàeh wcndea ot s VilU MA OOQOILLS, Seedijk SE P*8 8S' ! A^nkmâigiagen 2 o.«g fr» âe regel. — leklamen £ 0.40 fr. de regel Vluahtelisgen s g iaiat»chktgea ?a» a regels, 040 t.- De Wacht aan den Yzer. De weinige dagen die ik met u over-bracht, hebben mij u naar waarde tloen «chatte*. — Wel srker herinner ik nog die uitbar«tingen vaa geestdrift toen ge op bevlagde treinen,naar uwe «dépôts» ▼oortraedt ; Tan uw« heldendaden te Luik, te Haelen ia mij saiets ontgaan ; aan de Yaeroagen van 1914 denk ik met fierheid, omdat ik onder die dap-peren, en onder de gesneuvelden vrien-den tel ; maar om uw heldtnmoed in zijn diapste wesen te begrijpen moet men nu naar de •kglijn en de rustkampen boman. —> Is er ééo leger in zulk ziels-bÊdroeyenden toeitand ais het onze? An-dere joagens liggen 00k in de loopgra-ven, aadere dapperen wachten 00k, teruggctrokkeo in onderaardsche gan-gen, op de doodsaaicnde obus, andere koenen xien 00k in hun droomen den kagci jgieten die hun hart of hun voor-hoofd — niet hun rug — zal treffea. En toch is •' iats rerschillend in hun toe-stand, en de uwe, soldaten. Uit de loopgracht, uit den « abri » sullen se met verlof saar hun huis toe-gaaa, en vooraleer de moorddadige ko-gei hen treffen sal zuilsn ze hun hart op Bûoedershart drukken ; zal moeders kruisken dat voorhoofd regenen, *ai j moeders kus de plaats der ""Mdecieris harteklop, moeders zegen, moeders omheUing dat ailes vrordt u gewcigerd. ^ Gij «ijt met uw smart, en met uw God aileen — En dat is on-menschelijk. — Wat men 00k «eggan œoge, iioo.aag w# levés is ona lîchaam en om ziei onafschsidbatr ésn, en men-scheiijke troost, menechelijke litfde is ons onantbeerlijk. — Ging de God-Mensch in xijn doodstrijd niet tôt aijne Apostelen, en kloeg Hij niet dat sij die Hem 't alleen-tich-voelen konden spa-ren, niets eens vermochten een ure te waken I Wie dat ailes gedenkt en over-wetgt «ou aaoeten besluiten dat ge ont-iienuwd en moedeloos den strijd voort-xet : En toch is het geheel anders. — Ik heb in uw nandgreep voelen zinderen, k uwe oogen zitn blinken, in uw woord hooren klinken die onvergankeiijke hope het Terlorene terug te winnen. En kwam het heimwge met zijn on-wecrsrtaanbare macht uwe ziil aangrij- |; pen, en btacht u de schira van moeder \ of vrouw of gelisfde tôt mijmeren en jj treuren, dan was ik ooggetuige van een I rerschrikkelijke storm die aanving | binncn in u, maar dan 00k mocht ik f telkenmale de «egepraal van uw moed, en «w vastberadenheid begroet^n. Ik groct u martelaren van « de houwe trow » die gevallen «ijt in verleden eeu-w-sc, ter verdediging van ons land en onsen iandaard. 'k Voel me zoo klein Kaast u, 'k bsnijd uwe glorie, e» toch schat ik hooger den heldenmeed van u?»'® broeders die iot hiertoe gespaard en dag asa dag de wacht houden aan dea met uw blocd-geheiligenden stroom, watit de ^eboadene kracht die uithouden kan wesen en maanden, stel ik hooger als de opgagweepte gecstdrift die in een ' glonevoile dood opgaat. j Wacht aan den Yzer, uw grootheid »al men nooit naar waarde schatten.We hebbcn gedroomd van der vaderen en ( ijserenkoppen koppigheid; we achtten ( za te loor en zuchten « waar is der oude- ( ren fierheid nu gevaren 1 t Maar ^elijk ( wsleer bij de moord op Golgotha de graven open gingen, en de schimmen der ^ aarts-vaders venrezen om de verschrikte volgeiingeu van Jezaa moed in 't hart j te spreken, zoo zijn bij de moord van \ ons volk de graven der hslden opeiige-gaa> en hun geest hebt ge in uwe 2,iel opgevangen. Wijken zalt ge nooit, 't Vaderlacd msg sich verlaten op u ; on- . wrikbaar en tiouw houdt ge de wacht v aan den Yzci ? t Rangbevorderiag, en lintjes en kruisen mogen betracht, en zij die ze konden bemachtigen zullen boog aangeschre-ven staan in het veroverde Vaderland, maar voor mij zal het een eer zijn met liefde en dankbaarbeid de hand te drukken van ieJeren heid die waakte aan den Y;ger. P. C. i8> inrr«iTM sa» Hoogleeraar Victor Br&nts, De Lauvsntche Hoogcschool verloor sinds 't begin van cien oorlog twee wercldbero«mde geleerden en lear#rec : ds h*eren Van fle- huchtec en Br*nt«.*Da eerstestlerf inbtllin^- schap, deandere te Brussel... Verbannen uit het doode, varbrokke'de en verbraade Leu- vcd... wa&r *irids meer dan een jaar aile wetenschfep zwijgt, en waaruit aile leutlg, ruraoerife' fitudentenleven vsrdreven is. Zij beiden nogthans verdieudon uittermatc ten gtave geleid t« worden deor de hea bewond#* rende en beminnende legriitigenschaar. Wie kende er Victor Brants niet... den sisn- ken maa, met kvendigeri, zcDuw&cntigen fred, dis «teeds de handen in de zakken ^an zijn eeawig-ervi .-zelldsn overj&s hitid, ea op ïjja hooîd da legendarische haivs buis dtoeg of de nog meer legesdarischen zwarten strooiea hoed, die telkes jare met de earste carats ts voorschljri kwam om maar te ver- dwijoen met da earste koude. Ben m an îsor- der praat oi pi aai. Hi] wîsi riet wat chiek 2ïjn of snoW ":5" u ""u;Ui! fcn xoo door-mmzaam. Iiil ulxa,v zi)n jp'icht en zijn wetenschap. Zijo pijcht als curiaten menacht overtuigde chris-ten ma isch die princi^pea had, se naieefde en 't als een yrcu»da aagzag iede/ morgen tôt den Tabernakei-God tegaan, àe bron van aiio kracht en Wàtenschap. Hij hetft voor 'ts&nïchijn der wercid gfttoond wat can Katboiick kon zijn ais man der wetenschap en de valachheid bevtezen van wat sooveel eîlggeestigen bsweren : d«t gsloof strijdt m*t vooruitgang eB gelasrdhdd. Was het Pasteur niât die zegds : « J'ai la foi du-Breton, mais si je savais encore pl is, j'aursis la foi de la Bretonne 1 » Een echte geleerde was Hîogleeraar Brants,, een vsel-oaavattende ge?st, een analysetjrder, cen feiten-opstapelaar van esrsta gehalte, een snuUtaraar vinder en ontdekker van vele gsdokcne dingen. Misschien werkte hij wel te vluchtig en had hij de synthesiseerkracht niet van «?en Cauchie, maar toefe was hij de Toort-brenger rao het mçesterstuk.Msestcfstukken zijn, om maar d-?.xs oader zijn vele werken te noeme'-, sija Elément» d'Sconomh Politique. en zij a cleuw iichibc angend boek Règne d'Albert et d'Isabelle. Eu als prof* s «or I Welke prachtleusen en welke rijke t%al I Een geluk was 'tden zoo welsprekendan lesraar, te hooren vertcllen en talen de wond«ren, de diepgrondigheid, de fiiaheid en do sluwhoid der historit. Bij iedarss studiejaar-inzet, ge weet het niet waar, gii, zija ieerilngen die thans in de loopgrachten ligt, hoe zijn eerste lessen al t ij d met een dondersnde applaus Wcrden begreet. Ge voeldet dat die magere man, met beenderig galaat, glimUchende oogec, een kort geschokt en gem*akt hand-gebatr, kon spreken en lecrareo,.. sprehen een uuï aan een stuk, sonder een woord te herhïlôt!, zoiidcr eeas te asrzeleu ot t* hap^-ren.î. ea lecrarcn... zoader blad of boek Tdor Leca... van diugen en zaken die met heldere tlaarheid ia 't wonderb-o^k van sijn hersens lagen. Victor Brants, bsstrenrde Hoogleeraar ! eoor u buigt men diep-eeibiedig neer als voor -:en echten galeerde en voor een echten hei- I ige. Tôt hun laatatea dag zullen U, uw oud-.eeii.ngen betreuren en gedenkaa. Heil aan U, nu inzonder ia den slaap der lood... aan U, die met een Kurth, een Cau-:hie, een PireDne, uw Vadcrl&nd van over >uds zoo dispgroodig kendet en zoo harts-ochtelijk bewofâderdet. Ge waart en ge blijft, >en giorie van het Vadeïlaûd. Gezijtheen ;e^aan, terwijl het om lsv^n en dood, sweet :n zwoegt, weenl en bîoedt om 'tRecht en >m 't e?riijke, Vrije Bestaan. Vaq ginder hoog ielpt de helden In hun wrnak, weer da ^REDE en de VRIJHEIQ yerkrijgen ! P. Bertrand van der Schelden. * Schrijver verrat jçewis OHvrijwillig, 00k et ovtrlfjden vaa Prof. De Jonjjh, over-?ien wij een memoriam artikel publiceerden >, 9 melden. ÏOOS Ôîll SOLBiTU Tiends Inschryvingslyst Overdracht fr. 15447.11 Sfcad POPEB.INGHE (8e lijst) Jufvrouw van Meriis 5°-00 Van Cayzeelc-D«posrs 10.00 Etienne Moncarey-Sansen io.oo Emi«l Varhaeght-Gryson xo.oo E. H. Aalm. E. Dumon ao.oo Gebroeders en Zuster De Baene «5.00 Notaris Cas»iers 10.00 Devos-Rousere 10.00 Boeket-Deprez 10.00 Camiel Desomtr-Boudeweel 10.00 Reubea.-Tam«ijn 10.00 Drzeure 10.00 Carton-D«smijter# 10.00 Dtvos-Gyquiôre io.o« Wed. Mahieu lo.o# Joz. Devacht, vluchteling van Yper 10.00 Jules Alleweireldt ; Prudence Beddaleen» ; Maurice Hannebouw ; Delbaere-Lahaye ; Uzeel-Moncarey ; Gaspar Beddeleem-Verdonck ; Julien Vanhoes; Milleville-Lyzy ; Ratnaus-Cosaer j Em. Verscheure-Vanleke ; René Van Houcke j Ch. Cleenewerck ; Cornelia Hauspit; Ter «ere van O. L. V. om eene gunst ; Follet-Vand» Marliere ; Odiel Logghe ; D« Backer-Moreel; Maerten-Bocket; Thooris-Keiteman; Notredame Van Eekheutte ; H. Notred&me-Apoth. ; Louiie Quacghebeur ; Naamloos ; Om «e::e gunst ter «ere der V*orzi«nigheid ; Désiré Clays-Demaagd ; om eene genezing door de H. Familie ; Louis Dequecker ; Emiel D«-Kervel-Deweerdt ; Lacoute-Verdonck ; Quae-ghebeur-Quaegheheur ; Naamloos ; DeBruyne-Peel ; David Desomer, elk S 1r- Totaal 165.00 3 English soldiers ; Leys-Battheu j Fl«req*ÎE-Pattijn. elk 3 î- } *9.00 Honaebouw • -Vercruysse Couteoer Liietooghc-u*.-. Waeles ; Dequecker-CUivier ; René Bollen-fier ; Vr. Arth. Van Houcke ; Herrewija-Bat-theu ; Gadeyne-Bsnoot ! Naamloos j Wed. Elodie DeLautere; opdat demanzoohaast mo-gelijk uit Duitschland zou terugkomen ; N.l. ; id. ; id. j Beka«rt-Christiaen ; Peel-Leb«n ; H. Vasseur, elk 3 Jr. Totaal 38.00 ; Louise Delaera ; Wed. Aug. Vercrufsss ; G. Bourge»is-Deorock ; Bourgeois-Smagghe ; Cam. en Adrienne Nevejans j Cb. «a Jul. Ver-eruysse ; Cambier-Theoris ; Naamloos j Van-hove-Allaeys ; Naasilooe, elk 1 fr. Totaal 10,o» j Julie Versehaeve, i.go ; N.l. 1.5e ; N.l. 0.60, 3.6» j Gmeente ST-JAN TER BIEZEN E. H. Pastor ; R. Ackaert ; Amand Auttier ; C. Ackaert ; O. Doise ; V. Deprez j A. Ver-haeghe j D. Deprez , Kinders Barzeele ; Ed. Thoré ; Is. Desmijttere ; Kinders Demaeght ; Van Caers C. ; E. P. ; H. Sohier; H. Outhier; C.Quaaghebeur ; C. Notredame; L.Deschuyt-ter ; A. Deheygher ; G. Desmaeght ; H. Des-madryl; Wed. Fossaert; L. Verhelle ; J.-B. Ryon ; H. Huys ; J. Garnier ; Kinders Flauw ; René Deschuytter ; C. Debaene , G. Carton ; D. Dekemele [Boesingàe] ; H. Hautekeur ; H. Saesen ; Naamloos j elk J fr. Totaal 170.00 A. Dequeker ; C. Allaert ; E. Poissonnier ; Th. Gesquiere j Fl. Busseijne , Kinders Maerten; elk 3 fr. Totaal 18.00 J. Bartier ; E. Degraeve.^R. Huijsser ; Weduwe Devos; J. Veniere ; A.Theeten ; Wed.Doias ; C.Rouseré; Kinders Swertraegher ; J. Samyn Wed. Boucqueij ; J. Gournaye ; J. Desmadril; Ch.Dever; A.Bergman; elkafr. Totaal 30.00 M. VanAcker; Aug. Dehaudt ; R. Maerteas ; P. Cappelaere ; Kap. Redler ; Lt Morgens ; M. Van Caeyzeele ; A. Deprez ; J. Ruyssen ; { Grnwier ; A. Sobry ^ JM. Delanote ; A. Deschuytter ; J. Rosseeuw ; J. Demaeght ; C. Graatschepe ; H. Gysel ; H. Vansteenkiste ; Deonies-Cauwelier; Wed. Deschilder ; J.Cau-welier ; Th. Van Eecke ; M. Rosseeuw ; Eus. Cappelaere ; J. Van Eecke, elk 1 fr. Totaal 35.00 Naamloos0.50 ; G.Vanhee 1.50 ; A.Grouseto,5o; Ch. Dujardin 1.50 ; Th. Vanden Berghe 0,60 ; P. Van Caeyzeele 0.50 ; C. Theet*n 0.50; Gez. Galliarde 0.35 ; Naamloos 0,50 ; G. Brys 0.30 ; H. Smitts 0.30 ; Naamloos 0.50 ; R.Bijs c.3® ; Naamloos 0.50 ; A. Lermytte 1.50 ; De-bruyne 0,50 ; Naamloos 0.50 ; R.Lievois 0.35; Een Weduwe 0.50 ; Totaal 11.50 < De vluohtelingen van het Cantoa Sauzé- 5 Laussais, Deux Sèvres (France) : Henri Van Slambrouck, Antwerpen ; LeonVan-santvliet, id. ; Joseph Van Baelen, Mechelen; Jacques Aerts, id. ; Frans Van Malderen, id. ; Alfons Labordery, id. ; Joseph Van Hoof, id.; Frans Vanden Brande, id. ; AUred Etienne id.; Pierre Van Winghe, id. ; Jeun Cammens, Id. ; IveHoogstyn, id. ; Frans Va*derZeype»,id., Jean Vander Zeypen, id. ; Fraas Vaaden-Braade, id. ; Frans Lefcsre, Aalst ; Edouard Gheysens, id. ; Caroline Vinck, id. ; Alexand. Geeraetsid.; LouisVanderspiegel, id. ; Joseph Ghislaia, id. ; Pierre; Heyvaert, id. ; Guill. Rillaerts, Laeken ; Wed. Callewaert.Ostende ; VictorVanAcke, id. ; Pierre Pauwels.Voorde; Marie Dewaelhens, Tiecen ; Pierre De Win, ' Eppeghem ; Joseph Moens, Dendermonde ; Eugenie Creton, Ingelmunster, elk i/r. Totaal 30.00 Totaal fr, 16j83.su S Wordt op den Yzer iets ïoorbereid ? We meeneo van Duitschen kant. Zeker is het dat sedert een tijd geruehten ons berai-ken van duitsche toebereidselsn die worden gedaan op 't Yzerfront. De loopgrachten wordec immsr meer en ^méer versterkt, troe-penverzamelingen woidan gemild rond Dix-; muide en verder op ngar Steenstraete. Mst welk doel ? Velen meenen daarlo een nakeode duitsche aetle te zian t#gen ods ; gericht. We zou^en genelgd zijn dit aaa te nemen ; indien we la den ssomar w&ren, maar ra«t die ; huidige grondgesteltenis meenen we dat op 't \ Yzerfront aile krijgsverrichting van belas.g-' rijken cmvans? mcet worden uifgeslotec. S Doeh ds%rom beweven dat xulks niet kf.n ge-! bsurec ware meer dan' gewaagd. De Duit-! seher is iniraers het wezen steweest In hoo-; vaardigen waanzin en ware 't masv om I huoiie ir^cbaraaebegesrta van groct te. doen [ te verzadigen ze zouden duizendeîi manften slachtofferen voor een oogenblik van ge-waande zege. in ?en gewaagde gevaariijk-heid. Daarbij moet nog.worden ingezien dat in aile pogir.gen sedsrtden Y^erslag gedaan, om door t® breken, zij het nog nooit op ons eigsclijkc front geariuat hebben. Tegen de Eo^elschen es de Franscheo hebben Ke 'tge-" pot.gd en een klopping opgeloopen. Waarom : ;ouden ze tegen ons de kans niet cens be-proeven, t« meer dat de w»?£ lîaar Cales, zoowel langs hier loopt, als Yperwaarts. Er twljîel. Wannesr wij met Servi# zullen gedaan ge-| m&akt hebbec, stoeftea d« Duitscbers voor- ; | alrer de Balkau-oorlog begoa, dan keeren j weons tegen het Westelijk feont. De Sarvi-sche veldtocht is zoo goeri a!s ten elûde, in i dien zia dat het Servisohe leger buiten ge- ] vscht werd gesteid ; het ware dan niet te j verwoaderec dat zc iets in 't zin hebben op | 't Westelijk front, waat au ze door het dui- | veltje vsg de hooveerdighsid nog meer zullen 1 bezeten zija sedeït ze de plaatsslijke voor- i deelen in den Balkan behaalden, zoude» 't wel in hun dikken kop kuanen stekeo ie»s aan te durveD. Doch, en dat is voor «os ze 't • voomaanste, er is een hemelsbreed verschii | tnsschea ans front en 't Servischa oorlofs- s tooneel. In dee Balkan De Krij gaverrichtingen Sedert vier dagen is het fransch-eugelsch | roat onderhevig gesteld a&n geweldige aan- f vallea van wege het Bulgaarsche leger. Het | verloop des krljgsverrichtingen heeft ons verplicht nog meer oase verdedigiagslinie f achterwaar!» te plooien. Daarin most men niet eene zwakheid zien of eeneminderwaai-digheid van eea uitheidsvermogeD, maar eerder een strateglseh-opgevat plan om aile ' verdere aoodlottige verwikkelingen te belet- s ten. Dsze aanvallen zijn veelbeteekenend in ; ditn ïin dat ze uitsluitend uitgf^n van de Bulgaren. Van het duitsch lager oader Gsll- ? witz bevel wordt geen gewag meer gemaakt. J We mogen dus aannemen dat dit leger zich | tfcaas sametitrekt op een puât van 't front j waar de beslisseade aaaval moet gesch ieden We zijn geneigd dit gebeurea te plaiisen \ voor de Engelsche linie, omdat langs danr | het heele expedltiekorps kan afgesaeden wor< f den van aile verbiading en dus buiten staat | gesteld. Het feit dat onder den druk van de j Balgaarsche légers allt-en het engelsch front s reeds tôt een plooien op zijn tweede linie werd verplicht is reeds «en bewijs van de hevigheid en de hardnekkigheid die de centrale legers ia 't werk stellen om ons front door te beukes. Uit ^eze verrichting kan 00k de gcvolg-trekking genomen wordec dat we misschien zullen gedwongen worden ons uitsluitead op weerstandbiedende wijze in te richtea rond de oamlddellyke nabflheid van Salonikl zelf. Immers men maakt reeds gfcwag dat de stad en staat van verdediging wordt gesteld. Indien dit gebeurt daa raogea we ods aan Ben optreden van Griekenland verwachten. Dit inziende, vragen verscheideae bladen : deonmiddellijkelierinscheping van betexpe-ditiskorps. Doch ze vergetea dat zulk voor-uitaicht wel eene onmogelijifheid kon wezen : aïs we ia tijdec genoegzame versterkiagen | krijgen en indien de Italiaansche expeditie, die thaas op de Alb&r>ee*«be kust aan 't ont-schepen. is, per geforceerde rnarschea door Albanie heen op 't vechttoonoel wil komen bij Ochridâ dat door de Bulgaren 00k werd bezet. In aile geval da noodzakelijkheid eu 't gevaar van een herinschepen zlsnwe nog niet in voor 't oogenblik, omdat huldlg, de kri-f tîekste kr^g»verrichtingen c.eer dan weken v I vragen vooraleer hua ontknooping te hebben. I Zoolang we op geen Grieksch grondgebied gedrongsn worden, is de toestand nog niet om te wanhopeu. Griekenland blijft dubbelzinnig - . Jarnmer geaoeg dat Griekenland zieh niet ait zijn dubbalzianig omhulsel ontpopt. Dat is de grootste bedieiging. De verklaring van I den Kocing dat Griekénland atrikt aeutraa zal blijven is-reads voor ons een steek in des rug. Immers men moet maar de uitlatingca van de duitsche pers lszen om er van over-tuigd te w«zen. Griekenland heeft ons, is hunne meening, een osschatbaren dienst be-wezsn met neuiraal te blij ren. Ze weieii irn-sfiers daardoor dat ze van Griekenland niets te vreezea hebben en dat zc in een mogelij-ken raid op Grieksch grondgebied niet zullen tegsngehoijden worden. HET OOSTELIJK FEONT. Daar, zoowel ais op ons Wsstelijk front, is het de k&lmts, niet hier en duar eea scher-"mutaeling zonder belang en die geen veran-dering in den aigemeeaen toestand vooralsnu kuanen brengsn. Hoe de strjjd giuds ziûh oafcwikkelt is een herhaling van alledaagsche feitjes. Men houdt zich bezlg van de Bal-tiache zee tôt op de Roe^eessche grens en al hetgeen in de laalste dagen gebeurde kan in eenige regels saamgevat worden, die dan 00k de verdieoste geven de huidige posities der légers vast te stellen.. De poging van generaal von Below om de Dvina opaieuw van de zijde van Illuxt te naderctn, was een mislukking, daar zij groote ver!iez«a voor de Dultschers ten ge-volge hebben gehad en hua 00k het vtrlies berokkende vsn de stellingen ten noorden vas Iiluxt bij de hoeve Kasimirisaki en ten zuiden van Illuxt. Het ceatrum vaa het léger van von Below trok terug naar het Sweatea-meer, terwijl zyn rechtervleagcl den tegensiag ondervond bij net dorp Miutzuay in de streek van het Prutymeer. Wat de activité» der Duitschers betreft, deze bepaalt zich grootendeels tôt hevlge ka-nonnade8, die dikwijls tôt een artillerie-duel worden. dat steeda ten gunste der Russen verloop t. Op den rechtervleugel van het front in Wolhyaift atn de rivier de Strumen, ten zuid-Westen van Piasken aan de Stochod hebben in de laaist# dagen een reeks schermutselin-gen met guastigen afloop voor de EuBsen plaate gehad. De pogiagea der Duitschers om zich vast te zetten aan den rechieroever van de Stoe-hod bij het dorp Komora zijn verijdeld. De Russen habbea een sehitterenden aaaval gedaan, die leidde toi veroverlng van het kwartler vas de 82ste Duitsche divisie b^j Nevel en totale vernieling vaa zjja dekking. Naar het «uiden toe hebben de Russische troepen zich defiaitief Yaatgezet, aan den lin-keroever van de Midden-Styr en hebben zij de Oostearijkers en Duitschers teruggeslagen aaar het westen. In de içevechten bij het dorp Nowy Podt-schere n itschi ca op dî hoogte ten westea van het dorp Kcaiimtschi, heeft de vijand niet minder dan 1000 man verloren. Ba dat is ailes op het oameetelijke iront van Rusland. SOLDATEN KOOPT « Vaderlandsch Sermoon» van B. P. Mortier S.-J. Prys 10 centiemen op ons Bureel. De opbrengst gaat naar ons Kerst-geschenk. — Goede wijnbehoeft geeakrans. 1* Jaar — M* 230 Vijf centiemen het nummer Dinsdag 14 Decemner 1^16

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes