De Belgische standaard

321 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 19 Juin. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sm6d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

cei t KU Jaar, — N° 80 V *# ^rl Vijf centiemen het nummer Zaterdag 19 Juni 1915. De Belgische Standaard Jloor Taal en Voïk ~~~»nin ~i "tti TiruTÉw nn • HirMÉmr» «i i rmiimi ■ - - — - OAGBLAD Foor God en H&ard en La,ne. n ' yi'^wwÉ hiihi m mi nim m m mu 11 nw ■ n m u ——1*——-—m pup^ -i mmmm rrn « DE îr'J!SCHE STUIOWRO » verschijr! d«gelijis Abonnementsprijs voor 50 nu m mers bij vooruitbetaling. Voor de soldats» : 2,50 fr. ' ( Voor de niet-solào.tea — in V land 3.50 fr. ; buiien 't lana 4.50 fr. ■ iditn tneer exemflar^t vanelk tmmmet worden gtvraagd, wordt d* abo»nt»ieft1s~ trii-. mintUr. ■mvwxnwiia • • -m-s?.ra*j»ahMae s»kecskj«amttk;ijj«u«k*BC£;s*uat.'< er-' «wswwb'-, ■r.™pfcat )i <r>T1 Sesituijrcler : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VÂNBRAUBEBESt \ Bertrand VAN OER SGHELDEM, Juul FILLIAERT, Voor ails mededeelingen zich wenden lot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PAfi^E, Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Rekiamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlassehingen van 2 regels, 0,50 fr. Zal Befgië's helden-dichter verschijnen ? Het is o. betwistbaar — en trouwens, onbetwist, — dat de letterkun e een « Spieghel Historiael » waar godsdienst, cultuur, beschaving, in éen woord het leven eener natie wordt weergegeven. Homeer en Demostheen, Virgiiius en Horatius, de schrijver van « Reinart », Dante en Shakespeare, Vondel en Cal-deron, Molière en Chateaubriand, Schiller en Tolstoï en zoovelen nog, — om de l^venden niet te noemen, — al die gïooten der gedachte en der kunst, al-len zijn als reuzenprismas die midden in hun volk levend, toch hoog genoeg stonden om op te vatten wat zich om hen voordeed, en dit, door werking van de zon der kunst, weer te kaatsen in kleur en klank ! Ons lief Belgenland heeft roem en te-genslag gekend ; nu eens uiteengetrok-ken, dan weer vereenigd, nu eens onaf-hankelijk, dan weer onder den hiel der vreemden ; immer, nochtans, leefde ons volk zijn eigen leven, zijn eigen beschaving ! Zijn letterkunde treurde om zijn on-heil, en jubelde in de dagen van victo-rie —, ze hekelde zijn gebreken en prees zijne deugden. Onze heldendichten weerspiegelen de oertijden onzer historié, de Middeleeuwen staan geboekt in Maerlant, in 't kunstwerk < van den Vos Reinaerde », in de abslspelen en de boerten. Het kersten geloove en het my-sticism vrn ons volk konnen nict kunst-voller vertolkt dan in de blaazijdtn van Gelukz. Ruysbroeck den Wonderbare, op de doeken der Gebroeders van Eyck en der Vlaamsche Primitieven, of in de zangen van Orlando Lassus. In de 16* eeuw streed het katholieke België zegepralend tegen de Luther-sche ketterijen, en de polemiek dier tij-den behoort tôt de Letterkunde. Albrecht en Isabella prijken in onze geschiedenis als profetische figuren van ons huidig gezegend vorstenhuis ! De Vlaamsche scniîderschool met ougeëven-aarde kleurenweelde vereeuwigde het leven van volk en land. En Vondel, Ant-Wcrpen's zoon, in zijn onsterfiijke wer-ken rijst op als een reus onder de reuzen der gedachte en der kunst ! Toen kwamen tijden van ruste, tijden 00k van bitter lijden en beproeving. De Fransche Omwenteling kwam, onze klokken zwegen — en onze dichters 00k ! Rond 1830 werd er nieuw leven ge-boren. België was onaf hankelijk, maar eilaas, het grootste deel der natie zag zijn taal, dus zijn leven verdrukt. Drie koene Vlamingen verschenen, drie groo-te levenwekkers ! David onderwees, Wiliems sprak, Ledeganck zong ! « Door houwe trouw werd Vlaander-land herboren ! « Conscience leerde zijn voik lezen ; Peter Benoit leerde zijn volk zingen ! De fransche letterkunde in België 00k, nam bare vlucbt omstreeks 1880; voor-afgegaan door De Coster en Van Has-selt, werd ze weldra beoefend door tal-rijke schrijvèrs en dichters. En, terwijl H. Conscience ons in zijn " Leeuw van Vlaanderen " het nationaal epos van 1302 schonk, daar hertoverde Carton de Wiart in zijn " Cité Ardente " het Luik en Wallonië der vroegere eeuwen. Nog twee reuzen in de vlaamsche dichterenrei zou len, lijk Longfellow zingt : ...leave behind them footprints on the sands of time... Albrecht Rodenbach de geniale,jeug-dî ;e diebt r wrochtmçtvollusluwkracht opdat Vlaanderen, Vlaanderen herwor-den en blijven zou, terwijl Guido Ge-zelle zijn liefde tôt God en taal en volk j en land uitgalmde in onsterfelijke- ver- : zen. Zôô vond België altijd kunstènaars, . die, in maat en klank, in kleur en woord | hun ziel, de^iel vau hun volk, zoo won. dexschoon vastlegden. Ze zongen en treurden met hun land, En nu dat Belgenland de schoonste bladzijde zijner geschiedenis aan 't schrijven is, zal het pen of penseel vin-den, sterk genoeg om aan* het nage-slacht te melden wat zijn kinderen, zijn = ' koning, zijne koningin en zijn prinsje ^ hebben gedaan ? 0 ! God geve ons een dichter, mach- ; tiger danTasso, kleurvoller dan Taany-son, vaderlandslievender dan Kôrner ! O Broeders uit Polen, broeders in 't j ' gelooven en broeders in het lijden, gij kunt bogen op uw Sienkiewicz, die zal u en uwe kinderen vertellen hoe Polen leed en streed en herwierd ! Maar zal ons België de genie zien rijzen die zingen zal het schoonste epos . der aarde ? Wie zal ons zingen van de Luiker-forten, waar Vlamen en Walen streden voor hun eer, en 200 doende gansch Europa reddeden uit den slavenband tWie ; zal bezingen die duizenden heldendaden onzer dapperen in de Vlaamsche dorp-jes? Wie zal het Yzerfront vereeuwigen? . Wie zal weldra den zegezan^ aanheffen voor het bevrijde Belgenland ? Wie ? Th. W. 5 Bij de Neutralen. GRîEKENLAND. — De kiezingen zijn er I volop aan den gang. De partijgangers van * : den gewezen eersten minister Venizelos ko- j ) men overal zegevierend uit de stembus. Eene | ; ministerieele wijziging zal wel denkelijk het : gevolg zijn van deze nieuwe volksuiting ,r van een politiek die draagt op de samenwer-l king van Griekenland met de bondgenooten. Volgens laatste berichten schijnt de partij vgn Venizelos de bovenhand te hebben behaald. j Bijna de twee derdeti der zetels kwamen aan hun rien kant. | Het wordt meer dan waarschijnlijk dat ' Venizelos weer eerste minister wordt. VEREENiSBE STATEN. — Het incident j Bryan schijnt een grootere belangrijkheid te jj hebben dan het wel werkelijk wil beduiaen. | In cene nieuwe verklaring steunde de staats- S secretaris er op dat de nota die Duitschland S toegezondeu werd, eene wijziging onderging j na zijn aftreden. Hij had het op zich geno- | | men het geschilmet Duitschland in den min- ^ } ne te regelen. Daarom moest de notaop heel f ' toegevenden toon worden .ingediend. Voor- \ zitter Wilson deelde zijn gedacht niet, maar ; was partijganger van eene krachtdadige ac-tie. Daaruit de scheuring. Doch nu wil ; Duitschland zelf Bryan in 't ongelijk stellen : en zoo meteen toonen dat hit vrede heeft « met de nota van Wilson. De toon der duit- 1 sche dagbladen is vrijwel in uiting veranderd l sedert een paar dagen. Of nu deze orider-duimsche en loensche handelwijze om de Amerikanen in 't riet te sturen ten nadeele van Engeland, vat zal hebben, blijkt meer dan onzeker. PORTUGAL. — In de jongste verkiezingen ï heeft het kiezerskorps de meerderheid gege-ven aan de demokratenpartij. RUMENIE. — De houding van dit land wekt al meer en meer verbazing. Thans wordt ge-seind dat de gezant van Rusland in gehoor werd ontvangen door den Koning. De minis-ters hebben eene bijzondere zitting gehouden waarin de Voorzitters van Kamer en Senaat aanwezig waren. Geen mededeeling werd de pers gedaan. Tocft inag dit ailes bevreemdend s schijnen nu reeds zoolang gesproken werd l overde deelneming van dit land in het huidig konflikt. BULGARJE. — Turkije zou voorstellen aan Bulgarie gedaan hebben om de kwestie van grondafstand in der minne te regelen. j Alweer iets dat duidelijk toont dat in den I Balkan nog ailes op heel dubbelzinnige wijze 1 geschiedt. j 1 Het Ëeuwfeest van Waterloo. 18 Jtiiii I8Ï5. Waterloo, Waterloo ! — naam die tôt hiertoe het ontzaggelijkste voor oogen tooverde, wat men zich denken kon in zake krijgsverrichting en krijgsontzetting ; eeuwfeest dat België en aile in den reuzenstrijd be-trokkene machten zich bereidden te vieren, injubelof wrok, te midden een ongestoorden vrede ! —En thans I Thans zucht Europa onder een krijgs-geweld, een strijdgeworstel, voor 't welkheeideNapoleoniaanscheepopee verbleekt en zwicht ; thans davert de aarde onder 't bommen der kanon-nen, 't sissen der obussen, 't door de lucht snijden der kogels ; thans is de vermaard-uitgestrekte plein, bezui-den Brussel, verlaten en vergeten ten aanzien van een onbekende beek in een vergetelhoek van West-Vlaan-ren.O kentering der kansen ! Omzwen-ken der wisselvallighedenlNooit ont-sluierde geneimen der toekomst voor ,'t 00g van voorspellers en zieners ! — Een Bossuet, een Lacordaire, een Schaepman zou hier het woord moe-ten voeren en het Vanitas vanitatum slingeren naar 't hoofd van regeer-ders en volkeren. Wij kunnen enkel in stomme aanbidding wijzen op het raadselachiige der goddelijke beslui- j ten en eene algoede en almachtige j Voorzienigheid smeeken dat zij de i bevrijding bespoede, den dag ver- \ haaste waarop, op 't Waterloosche ] veld, de verloste volkeren de vredes- | hymne jubelend zullen aanheffen. M. E. Belpaire. j 18 Juni 1915. | Mijn " Yzer-ringsksn! " î Uit de aliminiumkoppen van de duitsche ! obussen vijlen onze jongens tegenwoordig , ringen. Iedere soldant bijna, loopt er met éen aan den vinger. Het wordt een algemeen ge-bruili en gewoonte; onderstaand versje daa-rop gemaakt werd ons toegezonden. 0 ringske ! gij blinkt wel niet fel, Gij zijt niet van zilver of goud, Slechts licht aan den vinger, ja wel, Doch zwaar om 't gedacht dat gij houdt. j Gij spreekt van den Yzer, o ringske ! Van Duitschers, van lafaards, van nijd, | En zijt me een wreed herin'ringske Aan al 't geen ik leed in dien strijd. __ Ik bood u zoo graag hier eens aan... — « Ni<'t schoon, zei het meisje, die ring !..» Doch 't jong wist niet zeker, kom aan, Welk kostbare hand er aan hing. En 'k houd nu mijr, ringsken gedoken, Voor 't hartje dat later het best Mijn liefde zal schatten en zoeken Naar d'hand van den dappren Ernest ! JOST. I Wat de oorlcg aan Engeland kost Deze oorlog is niet alleenlijk een oorlog van menschen en ammunitie, het is 00k een oorlog die gevoercl wordt met 't geld. Reeds over maanden werd zulks geschre- | ven wanneer de pers niet ophield tabels en commentaren te geven over den geldtoestand in Duitschland eu Oostenrijk. Ook toen heeft m"^n te rap en te licht het Duitsche geldmiddelverweer geoordeeld en ! beoordeeld. Het schijnt nu wel zeker dat ook : op dit gebied het duitsche rijk sedert jaren j ;:n jaren zijne voorzorgen heeft genomen. Alswenagaan welke opofferingen Frankrijk, . Rusland en Engeland op dit gebied zich ^troosten, dan ligt daaruit vooreerst het jesluit te trekken dat deze landen de ontzag-ijke voorbereiding van Duitschland, op hare evare waarde hebben geschat, maar ook ver- j Laatste Berichten. Parys 17 Juni, 7 uren. Ten Noorden Yper hebben de Britsche troepen eene lijn Duitsche loop-grachten veroverd. De winsten vervvezentlijkt ten Westen La Bassée zijn niet kunnen behouden worden. Ten Noorden Arras (Atrecht) hebben wij grond gewonnen op verschillige punten, namelijk ten Oosten Lorette, ten Zuid-Westen en ten Zuiden Souciiez en in den Labyrinthe. Wij hebben 300 krijgsgevangenen gemaakt en verschillige mitraljeuzen genomen. Ten Zuiden Arras ( Atrecht) hebben de Duitschers gevveldig de stellingen bescho-ten die zij verloren hebben in de streek van de hoeve Toutvent, maar zonder ! aan te vallen. In de hoeve Quennevières, hebben wij verschillige tegenaan-; vallen afgeslagen, wij hebben onze winsten uitgebreid ten Noord- Westen van de reeds veroverde loopgrachten, en hebben een honderdtal krijgsgevangenen gemaakt, waartusschen twee officieren. De stad Reims werd beschoten. De vijand heeft een honderdtal obussen geworpen waarvan | verscheidene brandstichtende. Een tiental obussen zijn op de kathedraal gevalien. In de Vogeezen hebben wij goeden vooruitgang gemaakt op beide oevers van de Hooge Fecht. Op den Noord-oever zijn we meester van den Braunkope. De vijand heeffin onze handen 340 krijgsgevangenen gelaten waarvan 4 officieren, alsook veel materieel erin begrepen tatrijke geweren en 500.000 kardoezen. Den 11 dezer werden eenige bommen geworpen op Nancy, St-Dié en Belfort. Door duitsche vliegtoestellen te Nançy alleen werden eenige personen van de burgerlijke bevolking getroffen. Parijs, 17 Juni, 15 uur. In de Vogeezen zijn wij gisteren nog vooruitgegaan en wij veroverden gansch de lijn der hoogten die de vallei van de Fecht ten Noorden Einahruck en van Metzeral beheerschen. Ten Zuiden hebben wij ook grond gewonnen tusschen de Hooge Fecht en op de hoogten die de vallei van de Fecht afscheiden van deze der Lauch. Op het overige van het front valt niets bij te voegen. volgt;i<clat Duitschlands schatten niet lang meer kunnen meegaan, daar de uitgaven var hun leger, enorm zijn. Onlangs kregen we in een zeer belangrijk débat te weten wat de oorlog aan Frankrijk kostte. Thans heeft in het Engelsch Lager-huis eenzelfde bespreking aanleiding gegeven tôt belangwekkende verklaringen van den eersten minister Asquitn. Hij had het namelijk, bij Let neerleggen van een nieuwe aanvraag van oorlogskrediet van 250 millioen pond sterling, voor dezen oorlog. Hij zegde onder meer : « De 2Ôo millioen zullen ons leiden tôt ein-de Juli. In de laatste 73 dagen beliepen de dagelijhsche uitgaven tôt 2,660,000 pond sterling.« Het is îieel moeilijk van nu af een bere-kening te maken tôt hoeveel de volgende uitgaven zullen klimmen. Maar gezien de gedu-rige uitbreiding vanhetoorlogstooneel mogen we van nu af aan een dagelijksche uitgave inzien van 5 millioen pond sterling 't zij 75 millioen frank. » Minister Asquith deed een beroep op al de krachten der natie om in deze benarde tijden niets anders voor oogen te houden dan de hoogere belangen van de natie die zegevierend uit den strijd moet komen. Italie in Oorlog. DE TOESTAND. — Het italiaansche offen-sief langs Trentin schijnt tijdelijk tôt staan te zijn gebracht. Versche Oostenrijksche troepen kwamen in den slag. Deze nieuwe mannen werden van het Servisch front en van het front in Galicië naar hier heenge-bracht. Dit wordt bevestigd uit gezegden van krijgsgevangenen. Bij Monialcone poogden de Oostenrijkers door een boscbbrand den^optocht der italiaansche troepen te stuiten. Ze werden door een geweldig geweervuur op de vlucht geslagen. Men is overtuigd dat de inname van de stad Trente gepaard zal gaan met groote moeilijk-heden. De Oostenrijkers hebben er zich koortsig op toegelegd om er eene ware ves-ting van te maken. De voorbereidende krijgsverrichtingcn op de Isonzo zijn thans geôindigd. Toebereidse-len worden gemaakt tôt een algemeenen aan-val van de laatste Oostenrijksche versterkin-jen. Het kanon dondert ononderbroken op ie hooge bergen. In de laatste gevechten aaochten de Oostenrijksche verliezen op îcoo man geschat worden. DE H, STOEL zou, volgens de "Echode 1 !■■■ ■ i,» wiiwiTi mi —W—■MEBMWgKfl&WS* r, Paris,, aan de Oostenrijksche regeering la-1 ten weten hebben dat aile vliegritten door haar afgekeurd worden. Indien Rome zou beschoten worden uit de lucht en daardoor eventueele schade werd toegebracht aan de pauzelijke instellingen en gebouwen, dit als een ernstig geval zou mogen beschouwd worden. DE ITALIAANSCHE SOCIALISTEN hebben tôt nog toe geen standpunt gekozen. In eene vergadering onlangs te Rome gehouden beweerden de eenen dat de socialistische partij diende als passieve toeschouwster te blijven, wijl anderen een bijtreden in den oorlog als ' voordeelig en gewenscht aanzagen. Fransche torpedojager gezonken. | De Fransche torpedojager 331 werd op { I4 dezer, rond den avond, door het Engelsch v stoomschip Arleya ten noord-westen van Barfleur aangeschoten. De torpedojager 331 werd door de 337 op ; sleeptouw genomen, maar verschillige malen brak de aanlegkabel. Het Deensch stoomschip Sjold trachtte insgelijks hulp te bieden. Doch niets hielp en de torpedojager zonk naar den dispen. Zes koppen van de bemanning verdronken. DE KLAS VAN 1915. In Frankrijk zullen van af 2I dezer de aangeduide kommissies zetelen die overgaan moeten tôt het oproepen van de Belgen van 18tot25jaar die huidig in Frankrijk ver-blijven. Voor deze raden zullen de redens tôt ontslaging onderzocht worden. De andere worden aanstonds, na geneeskundig onder-zoek, naar de opleidingskampen gestuurd. In Engeland wordt de datum van aangifte tôt 3.) Juni veilengd ! LAATSTE UUR. Een Zeppelin is boven de Oostkust van Engeland gevlogen en wierp brandstichtende bommen. Vijftien personen werden gedood. OP DEN IJZER deden we eene verkenning naar het kasteel op den weg Diksmuide-Wou-men.Deze patrouille kwam tôt in de loopgrachten die stukgeschoten, door de Duitschers verlaten wareu. Ramscapelle, Pervyse, Noordschoote, Re~ ninghe, werden geweldig gebombardeerd. Uit Stockholm wordt geseind dat de consul van Zweden te Arkhangel (Rusland) heeft la-. ten weten dat de spoorweg Arkhangel-Volog-da voor 't handelsverkeer gesloten is, ten gevolg e van den aanhoudend vervoer van wa-pens en ammunitie,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes