De Belgische standaard

236 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 09 Mai. De Belgische standaard. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/nk3610wx9n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lst® *Jaar. — N° 55 Vijf centiemen het nummer Zondag 9 en Maandag 10 Mei 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk Voor God en Haard en Land « DE BEL OHE STAHQAAHO » ïsrsohijnt 4 ffîaai te week. Abormemcntsprijs voor 50 mimmers bij vooruitbctaling. Voor de soldatec : 2,50 fr. Voor de nie eldaten — in V land 3.50 fr. ; buiten 't land 4.50 fr. Indien meer exe, ' ami van elk nummer worden gevraagd, wordt de abonnements- jj iriis minder. I Bestuurcler : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREN, Bertrand VAN DER SCHELOEN, luul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DEPANNE. Aankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0.50 fr. "V ** e ci. ©. | 't En zijn geen verrijzenisgedachten alleen die deze Paaschtij d ons meebrengt, maar ook gedachten van vrede. Immers de eerste groetenis van den verrezen Za-ligmaker aan zijne apostelen was de vrome zegening: Vax vobis — Vrede zij met u! Een zegen voorwaar is de vrede. Nu weten wij het eerst, nu kennen wij de waarde van den vrede, nu trachten wij, snakken wij ernaar, omdat wij nu maar beseffen wat het gémis ervan beteekent. Vroeger kwamen ons de dithyramben over den vrede voor als stof tôt rhetori-ka; want wievan ons had oorlog gekend, van dichtbij gezien? Zelfs de gevorder-den van dagen, en ook hunne ouders, hadden geleefd in de rustige atmosfeer van vrijen welstand en veilige ontwikke-ling.En op eens berst boven ons hoofd een orkaan los, zooais de wereld er wellicht nooit een zag. — Ja, de Napoleaan-sche oorlogen hadden Europa te vuur en te zwaard gelegd, aile volkeren dooreen geworpen, omwenteling op omwenteling gehoopt. jaren lang, maar juist door het langer aantal jaren, hadden de felle ge-beurtenissen iets verloren van hun ge-weld — beurt aan beurt werden de sta-ten geteisterd door de ijzeren roede van den overweldiger, en wanneer de ade-laar eindelijk viel, eerst eefi vlerk, dan de twee afgeslagen, was meer dan een prooi reeds aan zijn wreeden klauw ont-trokken.Nu stortte van 't eerste oogenblik af, bijna gansch Europa, hortend,tegeneen. En nochtans dringender dan ooit j blijft het zoetewoord Christi, dePaasch-groetenis, boven het helsch lawaai der kanonnen, boven het gedonder en gebul-der, het gejammer en getier, zweven : — Vrede ! Maar welke vrede ? — Een laf zich neerleggen voor dwingelandij en geweld, zoo dat zij origestoord op verpletter-den deemoeil kunnen heentrekken? Een •mak en man:: aanveerden van vernede-rende toegevingen en verovera-arsge- . schenken? Neen, dat niet! dat nooit! Wat niet op waarheid en recht ge-grondvest is, verdient niet den naam van vrede, en zeker is het deze vrede niet dien Christu, aan de zijnen wenschte, aan de werel 1 bracht. De stoffelij iq vrede zou weiriïg baten, indien zij geen uit-vloeisel was van de geestelijke vrede der ziel, de vrede in maatschappij en Kerk. , Ik hoorde onlangs op straat roepen : ' "La Guerre -ociale!" O wreede spotternij ! Hoe ! hebben de l menschen, hebben de bondgenooten, ' hebben wij niet genoeg aan den gruwe- j lijksten oorlog dien ooit de wereld zag ; | en is er nog plaats voor de oude twisten j en krakeelen, de oneenigheden van stand tôt stand, van gezinning tôt gezinning in een toestand, in een tijd, die gedurig helden en heiligen vergt? Neen, niet: La Guerre sociale —"De maatschappelijke oorlog" — maar La, Paix sociale— ' 'Vrede in de Maatschappij" moet 't geroep, moet de leus zijn te-genwoordig en in de toekomst — vrede tusschen de menschen, vrede tus-schen de staten, door 't erkennen, het huldigen van de eeuwige beginselen van j Plicht, Recht, Onderling aaneenhouden. | De breede - eest van 1 erbroedering en.! menschenlici e aie zoo jprachtig aan den \ dag kwam, te midden onzer rampen, moet, na de oorlog, niet verloren gaan; , voor goed moet liefde di plaats inne-van den haat en"étandvastlge vrëde ver-wekken.Want vrede ja, is e^n geestelijke kracht, terwiji oorlog een mnatuurlijke toestand is, een gevolg vah zonde en on- J gerechtigheid, een stoffelijk! geweld. En • in 't eind moet altijd de geest boven de jj stof zegevieren, de ziel het tichamelijke leiden. Zoo zal het ook zijn met de vree- selijke ramp die gansch Europa teister- de : de eindoverwinning zal behooren niet aan het volk dat zijn toevlucht nam totstoffelijke berekening, tôt gebruik van aile list en lafheid, van aile wreedheid en i • • • • oneerlijkheid, maar aan de volkeren die hunne kracht putten in de geestelijke macht van heldenmoed en deugd, van zelfverloochening en trouw, van lijd- zaamheid en geloofvol gebed. 3 Mei 1915. M. E. Belpaire IïïTI I 11 —I II I Mil ■■■■M— H II III Nieuwsjes. Gisteren hebben we de uitplakbrieven ge-lezen, waarbij aile Belgen van 18 tôt 25 jaar in 't onbezette gedeelte van 't land en in Frankrijk, en die vôôr 15 November laatst niet getrouwd waren, zich moeten aange-ven ten laatste tegen 15 Mei. De Regeering dringt aan opdat de ouders hunne kindei's zouden laten onderwijzen. Schoolkomiteiten werden in den omtrek van Parijs gesticht. De ouders die begeeren hunne kinders er heen te zenden, moeten hen aangeven bij den gemeente-secretaris. Kost, inwoon en kleeding is ten laste van den Staat. De duitsche generaal Hugo von Seidwitz is op het slagveld gedood. Te Marseille is aangekomen de cargo-boat Mohgrcib door den franschen tuier Gaulois gekaapt. De boot vaarde onder belgische vlag en had eene grieksche bemanning. Een onderzoek bracht aan 't licht dat het schip toebehoorde aan duitsche reeders. Uit zekere bron woixlt gemeld dat het duitsche vliegplein te Ghistel, gansch ver-nietigd is geweest, door onze vliegers. Vier zeppelins zijn over Engeland gevlo-gen. Drie werden op de Teems gezien, doch moesten, door den geweldigen wind gedwon-gen, van richting veranderen. De toestand tusschen China en Japan schijnt ook al niet te rooskleurig. Men is daar wederzijdsch aan 't onderhandelen over zaken die eene vermeerdering van grond-gebied voor gevolg zouden hebben. Men dacht reeds tôt eeneovereenkomstgekomen, doch China, toont, al ineens zijn tanden en eischt van Japan allerhande voordeelen, o. m. dat het aan de aanstaande vredesconfe-rencie zou mogen deelnemen !! De « Giornale d'Italia » schrijft dat de Nobelprijs voor den vrede, dit jaar, toege-kend zal worden aan Paus Benedictus XV. Nochtans werd beweerd dat de Nobel-prijs dit jaar niet 2ou toegewezen worden. Niettegenstaande zijne onzijdigheid heeft Rumenië, in de laatste maanden, aan Duitschland en Oostenrijk, groote hoeveel-heden petrolium geleverd ! Dit leit, dat door een engelsch blad is kenbaar gemaakt, heeft in de politieke mid-dens nogal opspraak verwekt. Uit 't Ylaamsche Westîand. Enkele malen is het gebeurd, in den ver-loopen droeven winterlijd, dat ik het overge-bleven hoekje van België doorloopen heb ; van Oostvleteren naar Poperinghe, naar Veurne, naar Reninghe, naar Beveren. Zoo wat in aile richtingen. (Met een eerlijk ge-zicht en een goeie " Sauf-Conduit " geraakt men thans heel België door !) Het gespaarde hoekje ! Bittere spotternij ; want dit gespaarde hoekje erkent men niet meer ! O Mijn Vlaamsch Westland, hoe dik-werf heb ik, in vurige jongelingsgeestdrift, in woord en schriftuw land en uw volk verheer-lijkt, met vaderlandschen trots geroemd op de schoonheden, kwistig rondgestrooid van aan 't blanke duinenland tôt op de groene heuvelenrij : landouwen en beemden, bosschen j en watervlieten ; kerken en belforten ; tinnen 1 en torens. Kunstjuweelen en natuurschoon : ; 't erfdeel van mijn volk !..., De wereldramp 1 1 is opgedaagd, machtig in haar plots geweld, j £ antzaglijk als de eind-catastroof in een j t Grieksch tfeurspel. De huidige werkelijkheid gVijnst den d."; renden droomer tegen, dui-7 » dend op haar snerpende afgrijselijkheid nog zwanger van komend onheil en ongekende ellende. Vlaanderen ligt daar nu, bijna als 't nare beenderenveld uit Ezechiel's droom-gezicht, lijk de duistere landstreek waarbo-ven Michafil-Angelo's verdoemden zich wentel-wringen. Daar loopt nu een afzichte-lijke groeve door mijn Vlaanderen heen, van aan de onveiligeNoord-zee tôt aan't geschon-den Leie-land. Eene groeve die om zeggens heel de wereld in tweeën snijdt, maar die in mijn Vlaanderen vooral zoo breed en diepe is, een wijde bloedgroeve ! En langs beide ziiden van die bloedkloof zwerft de geest der vernieling rond, en leven en bewegen er duizenden, die bedacht zijn op dood en bloed en vernieling : de vernietiging van 'tmenschdom; de vergruizeling van ailes wat moeizame arbeid en scheppend vernuft tôt stand gebracht hebben. Achter die ver-delgende krachten — moedige verdedigers en moedwillige aanvallers — waren schamele menschen rond, eenzaam, en versteend in hun weedom, voortdurend hun armoedig be-staan met zich slepend met de pijnlijke doods-vrees,die krieuwelt in hun verlamde zenuwen. Slaven zijn het, slaven van den harden bezet-tingsgeesel, de eenen levenszat, de anderen hopend op beternis, spijts ailes. Dat is 't over-schot van mijn Vlaamsch Volk : een hoop ongelukkigen, schimmen van eenmaal voor-spoedige menschen, bannelingen in hun eigene moederstreek, zooais 't Bedoeïen-volk te midden de naarheid der uitgestorven woestenijen. Eene woesterùj ! Dat is Vlaanderen tbans. Als ik langs de bane ben, grieft het mij zoo diep, te zien hoe deerlijk mijn Vlaamsche streek gehavend is. Daar is toch zooveel te zien en te hooren nu, in 't rustige Westland van weleer ! Te allen kante, zwart gerookte gevels van afgçbrande hoeven; knotten van afgezaagde boomen en stompen van uitge-hakte hagen, platgetrapte jonge koornvelden en doorkneedde weiden, gevelde molens en doorschoten huizen, langs heel de lange frontlijn.En dan, al dat vreemde, al dat ongekende ! De rustige hoeven van voorheen zijn kazernen geworden ; de eenvoudige dor pen, groot^teden met een bonté mengeling van soldaten-uniformen, met eet- en scniet-voorraad-depôts, stapelplaatsen van allen aard. De grond van 't Westland is bezoedeld, en vormt maar éénen grooten modder-heirweg meer, met geschonden dorpen en gehuchten als pleisterplaatsen voor de karavanen die naar de moord-groef henentrekken. Benau-wend en droevig is het, in 't arme Vlaanderen, en ware 't niet dat 't gelachte rood ziet van 't kanonvuur : de hemel van Vlaanderen bleef in stikdonkeren onheilsnacht gedoken door 't opwaartswentelen der rookwolken uit de verwarde puinen. Mijne moederstreek in naren winternacht doet me denken aan Dante's helle-vizioen, in al zijn pakkende schrikbaarheid ! De kraaien trekken niet weg naar 't mistig fjordenland, nu de lente daagt, maar ze blij-ven hier rondwaren iïls tooverschimmen. Raven is een ijle blauwe lentelucht : gitzwart op helderblauw. Raven zoeken aas. Daar is nu aas in Vlaanderens lage landen. Op de overstroomde weiden komen lijken en kren-gen aangespoeld met 't zilte zeewater. Op de kerkhoven van 't Westland staan de nieuwe kruisjes bij honderden, en de lage terpjes omsluiten hier en daar den grooten put waarin gesneuvelde soldaten in lange rijen liggen,en waarop verslensde bloemen-garven neerhangen. De Yzer-gouwe is een kerkhof geworden !.... Maar een kerkhof belicht door een glorende lentezonne ! Ellendige Vlaanderen !.... En toch ! Er wil bij mij een hoopwoord uit de toegeprangde ziele; een woord van betrouwen en verwach-ting, dat ik niet fluisteren kan noch mag in de duisternis en verholenheid van 't gemoed, maar dat schatten moet, en helmen, heinde j en verre, van op de afgeknotte torens van ! 't verminkte Vlaanderen, bonzend als 't ge-tamp der machtige Roelandsklok, ofwel liefde-ruischend klinkend als 't vroeger gerel der jeiaardstonen op Yzer's halletoren ; een dreu- i îead profeten-woord van hope, of een zin- ! jend Christus-woord van liefde ! Hoop, mijn /laanderen, hoop op een dagende verlos- i iingszonne, dewijl juist deze ure z6ô som- j >er is;want " op middernacbt wordt de zon 1 feboren ".(Oorda). Bemin, mijn Vlaanderen, t lemin uw geschonden grond, zooais uw strij- Laatste Berichten. Belgisch Front. Algemeen bombardement van 't land over den Yzer, tusschen Nieuw-poort en Diksmuide. Ten Noorden Yper hebben wij een duitschen nachtaanval, uitgaande van Steenstraete, afgeslagen. Ten Zuiden Yper heeft de vijand, nabij Zwartelen den kam 60 aangevallen. Hij gebruikte stikbommen. Het gevecht was zeer hevig. De Engelschen moesten den kam ontruimen, maar deden een tegenaanval en heroverden een gedeelte loopgrachten. Fransch Front. M aas en Moezel. Geweldige aanval op de hoogvlakte van Eparges. Afgeslagen. Bosch van Ailly. Hevig gevecht om 't bezit van een gedeelte van 't Bosch. We verloren eene reeks loopgrachten. Ten gevolge van twee tegenaanvallen heroverden we een gedeelte van 't verloren terrein. Bosch van Montmare. Wij hebben twee reeksen loopgrachten inge-nomen. Aile tegenaanvallen werden afgeslagen. In Elzas verloren we de Sillakerwase-rtop, maar deden vooruit-gang in de richting van Metzeral. / dende zonen hem beminnen, en hem voet voor voet weer bemachtigen en vrij vechten. Ook voor u, Vlaanderen, geldt het verheven bijbelwoord : " de liefde is de volmaaktheid der wet ". Hopen en beminnen ! Mijn Vlaanderen, het bloed uwer kinderen vloeide, stroomde. Bloed is vruchtbaar en baart het leven. Uit den dood ontstaat het nieuwe leven : Vlaanderen stierf in zijn beste mannen, het zal verrijzen in zijn beste kinderen. Wordt het herboren leven geschonken naardemaat van 'tgeplengde hartebloed, — juist dan, o Vlaanderen, o Belgie, juicht om de groote kracht van uw hernieuwde leefbaar-heid ! Vlaanderen dood? Vlaanderen enBelgiegroot ! —Zooweze't ! KERLINGA ITALIE Te Quarto greep op 5" dezer de onthulling plaats van het standbeeld opgericht ter eere van Garibaldi en zijne makkers. Dit werd aanzien als eene plechtigheid van buiten-gewone beteekenis. De Koning en de ministers zouden er te-genwoordig zijn, alhoewel men wist dat de dichter Gabriele d'Annunzio er eene opzien-barende rede zou uitspreken, ten voordeele van Italie'» tusschenkomst in den oorlog. De onthulling heeft plaats gehad. De Koning was er niet tegenwoordig (Hij zond maar een telegram) geen ministers waren te zien. En de tusschenkomst van Italie blijft... uit. ! Intusschen duren de onderhandelingen met von Bulow, die men reeds tweemaal als afgebroken opgaf, immer voort.,.. Oorlogsnieuws. OOSTELIJK FRONT. 1 5 De werkdadige en aanhoudende Duitsche | aanvallen rond Yper hadden in den laatsten : tijd al onze aandacht en... vrees in beslag j genomen. De belangrijkheid en den ernst van f 't oogenblik deed ons het oostelijk front uit f het oog verliezen. Nu aile gevaar geweken is ; en we weer kalmpjes aan 't overschouwen | gingen van des oorlogs gebeurtenissen, staan we al ineens verbluft te vernemen dat ginds J op 't Russische Iront al even zulke groote fei- ! ten en met misschien nog meerdere beteeke- * nis dan deze in 't Westen, zich hebben voor- J a^edaan en nu nog aan 't gebeuren zijn. Uit Berlijn hooren we de klok luiden dat ' het Russisch center in Galicië is doorgebro- ' ken, alhoewel het Oostenrijksch communiqué ; nog maar gewag maakt van ernstigen voor- ' litgang en 't gevangen nemen, benevens het : suit maken van veel materiaal, van 8000 Rus- j ' ïen. | 1 Zelfs werd reeds gemeld dat de Russen in 2 iftocht waren. Al deze geruchten, in verband , c gebracht met hetgeen we zelf hebben zien ge- S 1 >euren hier, was wel in state ons droomerig e maken. ] t Toen verlangden we gretig naar de Russi- i t • sche communiqués, die zelf in het mislukken ons altijd onpartijdig den toestand hebben k'enbaar gemaakt. -En, werden we verzekerd nopenshet puntdat van doorbreken nog geen spraak was, toch moesten we bestatigen dat de Duitsche drukking, te zamen met den Oostenrijkschen aanval, geweldig op de Russische stellingen schokte en reeds hier en daar eene bres had in'gebeukt. Na lange rustpoos, hebben de Duitschers, klaarblijkelijk met versche en nieuwe troepen aangevuld, (het officieel bericht meldt immers dat tusschen de krijgsgevangen, mannen zijn die tôt nog toe op 't front niet waren gekomen,) hetzelfde spel willen herhalen dat ze rond Yper aangewend hebben. Reeds dagen geleden, deden ze ruiterij-de-monstraties op hunnen uitersten linkervleu-gel, bij de Baltische zee. Ze drongen vooruit de kust langs, en lieten de Russische stellingen op zij liggen. Hun doel was de stad Li-bau. Deze krijgsverrichtingen hadden, zoo werd gemeend, ten dael de Russische staf te misleiden, maar deze liet zich niet verschal-ken en liet de Duitschers op de Niemen ge-doen. Doch daar ligt nu ook eene moeilijk-heid, want aile krachten worden in Galicië gevergd, en de vooruitgerukte duitsche ko-lonnen zouden wel voor Libau eene verras-sing kunnen teweeg brengen. Te meer, omdat gemeld wordt, dat reeds een duitsch es-kader voor deze stad aan 't kruisen is. Inmiddels stelden de Duitschers en Oosten-rijkers, ontzaglijke reserven op, langs het front van Galicië, tusschen de Vistule en de Carpathen, om daar hun doorbreken te be-tiachten. Deze operaties zouden het onmid— delijk voordeel hebben, —zoo ze gelukten, — Krakau, voor goed, van aile belemmering te ontzetten, Przemysl weerom te bedreigen en aan de Russische legers, die Hongarië willen bi'nnendringen, allen vooruitgang af te snij-den.Dit Duitsch-Oostenrijksch offensief nam op eersten Mei aanvang en duurt nog voort. Op een lengte van 100 kilometers, worden in Galicië gevechten geleverd, die in moorddadig-heid en geweld, ailes overtreffen. De Russen krijgen het daar hard te verduren. Niettegenstaande den hardnekkigen tegenstand en de woeste tegenaanvallen van onze Bondgenooten, zijn de Duitschers erin gelukt de Duna-iec over te steken; doch anderzijds zijn ze er toe gekomen den vijand terug over de Nida-rivier te drijven. In aile geval, duren de gevechten voort, în men kan nog het gevolg van dezen slag liet overzien. Dat we nochtans den toestand angs gindschen kant als heel ernstig mogen lanschouwen, blijkt alweer uit den aard van t Russisch front zelve dat in zulke grillige vending ligt. Een doorbreken op een punt :ou noodlottige gevolgen kunnen hebben ; loch daar zullen onze Bondgenooten wel in roorzien hebben. Uit de laatste berichten kunnen we beslui-en dat tôt nog toe de strijd zich gunstig af-eekent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes