De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België

220 0
08 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 08 Août. De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/7s7hq3sm67/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DIAMANTBEWERKER WEEKBLAD VAN DEN fi.D.B- Redakteur : L. VAN BERCKELAER Bureelen : Plantijnlei West, 66-68, Antwerpen Telephoonnummer : 2527 Telegramadres : ADEB. Abonnement : 5.— fr. per jaar De Oorlog en ons Vak Toen wij de vorige week — alhoewel met c-en eenigzins bang voorgevoel — toch nog de hoop uitspraken dat den uitgebroken strijd tusschen Servie en Oostenrijk zou kun-nen beperkt blijven, kan niemand onzer, of wie ook maar in het minst vermoeden dat, in zulk een korten tijd, op zoo een paar dagen maar den toestand zulk eene enorme als verschrikkelijke wending zou genomen hebben. In een tijdsverloop van een vijftai dagen immers is een onbeduidenden, strijd heel ver van ons af omgezet in den, zoovele jaren reeds voorspeldenalgemeenen Europeeschen oorlog. Maar erger nog is in die korte spanne tijds daarbij hct nanzien van den strijd zoo zeer gewijzigd dat het om zoo te zeggen ons land, ons kleine nijvere België is dat eigentlijk den eersten werkelijk ge-meenden stoot zal te weerstaan hebben en het voor een groot deel van de dapperheid en hardnekkigheid van het Belgische volk zal afhangen of onzen grond ja of neen weer eens de plaats zal zijn waar de groote Euro-peesche [Stafen hunne onderlinge geschillen uitvechten. Dat vreesden de vorige week wel sommi-gen, maar zelfs die het vreesden leefden nog in de hoop dat dit ergste niet zou gebeuren. Het is nu gebeurd, wij staan er nu voor en moeten zien, zooals zoovele millioenen anderen om er, hoe dan ook, doorheen te geraken. Morren en grommen, klagen noch jam-meren helpen hier niet in het minst. Zelfs rampen zooals deze, rampen welke door de menschen zelve over de hoofden hunner millioenen medemenschen, worden ontke-tend, kunnen, eenmaal losgelaten, zoo maar niet weer onmiddelijk ingekort of geweerd worden. Zij moeten zich tôt op zekere hoogte kunnen uitwerken om daarna, door de gevolgen zelve van wat zij veroorzaakten, weer terug te worden gedrongen. En het eenige wat wij op den oogenblik hopen en wenschen kunnen is, dat juist deorde onge-meene uitbreiding welke deze verschrikking genomen heeft, haar een langen duur onmo-gelijk wordt. Verder staan op het oogenblik, niet alleen wij, maar ook dezen die oneindig Îiachtiger zijn, en zelfs dezen wier macht >ms wel eens als onbegrensd wordt aan- en, nu, tegenover dit onheil, totaal mach-teloos.♦ * ♦ Hoelang de huidige miserie over onze hoofden zal hangen is eene beslist open vraag. Ook daarop is nu geen mensch wie ook bij machte een maar eenigzins vaag antwoord tegeven. Alhoewel er nu profeten — en vooral ongeluksprofeten — met de vleeï rondloopen, welke hunne eigen angst trachten te verbloemen door de anderen de zwartst mogelijke voorspellingen voor te houden. Zoo loopen er met dergerlijke soort profe-tiën rond, zoo wel over den algemeenen toestand als over ons vak zelve en jagen de menschen den dood in het lijf, terwijl zij er toch in werkelijkheid geen dem van af weten. Het verstandigst is zich aan dien praat niet te storen. Het is zoo al erg genoeg dan dat men zich nog, door onzekerheid, achter-docht en angst, eene ziekte op het lijf haalt of in zenuwachtigheid vervalt die u belet in een mogelijk beslissend oogenblik krachtig op te treden of energiek te handelen. Wie kletst dat ons vak, na den oorlog, nog een tijd plat zal liggen vertelt iets dat hij noch bewijzen, noch motiveeren kan — vertelt dus iets dat niets goed kan voort-brengen maar enkel kwaad. En zoo iemand deed dan ook maar beter van zijnen mond te houden in de plaats van zijne kameraden te ontzenuwen en moedeloos te maken met beweringen die hij niet verantwoorden kan. Onzen eersten plicht is, nu door oorzaken buiten ons aller wil en schuld, onze organi-satie tijdelijk tôt machteloosheid gedoemd is, om van dezelver kracht zooveel mogelijk te bewaren om, na den oorlog, weer onmiddelijk tôt ingrijpen gereed te staan en zien te redden wat er riog te redden is. Want denkt er wel om, nu zal door de overheid het mogelijke worden beproefd om de, natuurlijk weer het zwaarst bezochte, arbeidende klasse bij te springen en voor den ergsten nood te bewaren. Na den oorlog is er echter aile kans dat wij grootendeels op onze eigene krachten zullen moeten voortdrijven. In een paar bijeenkomsten der vakveree-nigingsvoormannen deze week te Brussel, werden die zaken als de meest dringende onder het oog gezien en middelen besproken en beraamd om uit dezen verschrikkelijken toestand, waarin het militarisme ons bracht, het eenige te redden wat ons na de verschrikking weer helpen en steunen kan : het bestaan onzer organisaties, zonder de-welke wij, na de verdwijning van het oor-logsspook van het militarime, machteloos en hulpeloos zullen overgeleverd worden aan het kapitalisme. Het plichtsgevoel, de bedreigde onafhan-kelijkheid van onzen bodem heeft nu tijdelijk de scheidingslijn tusschen de partijen weggevaagd, zelfs het klasseverschil voor zoover dit mogelijk is verbleekt. |Dat is echter maar tijdelijk, vergeet dat niet kameraden. Want na den oorlog, na dat, naar wij hopen, den bedreiger van ons aller onafhankelijkheid, zal teruggeworpen en ingetoomd zijn — dan zullen weer diezelfde lijnen in hunne zelfde scherpte naar voren treden en zal den zwakkeling weer moeten betalen voor den sterkeren mede. Boven de huidige beklemdheid dus die onze harten en zielen prangt, boven de duistere, dreigende wolk die nu onzen gezichteinder afsluit en verbergt wat de naaste toekomst ons brengt — daarboven moet leven en glimmen de eenige zekerheid die wij op den oogenblik hebben kunnen en moeten, de zekerheid dat de arbeidende klasse, ook na het opklaren dier duisternis, niets bekomen zal dan door hare eigene krachten. Het « Eendracht maakt macht » dat nu aile Belgen zonder onderscheid omheen onze grenzen als in eenen machtigen verde-digenden gordel heeft doen ineensmelten, ditzelfde « Eendracht maakt macht » moet na deze droeve tijden ook voor ons arbeiders meer van kracht zijn, opdat in het land voor welks onafhankelijkheid zoovelen onzer hun bloed en goed zullen geofferd hebben, hen en hunne gezinnen dan ten minste een men-schelijk bestaan zal verzekerd worden. L. V. B. ANTWERPSCHE DIAMANTBEWERKERSBOND KASBEWEGINGEN van 5 tôt 31 Januari 1914 (4 weken) INKOMSTEN In kas fr. 2,800.26 Bijdragen : v/ ontvangene bijdragen . fr. 22,749.80 v/ bijzondere bijdragen . » 105.00 » 22,854.80 Algemeene onkosten : v/ verkochte boekjes . . fr. 608.20 v/ uitgewisselde postzegels . » 3.45 » 611.65 Ziekenkas : v/ terugbetaalde ziekengelden . . . » 96.97 " Ons Huis Samenw. Maatsch. : v/ hare rekening ontvangen . fr. 8,500.00 v/ molenhuur ...» 1,016.50 » 9,516.50 Inteekenlijsten siakers : vj steun der diamantbew » 150.00 Werkeloozenvoorschotten Antwerpen : v/ terug ontvang0 voorschott" fr. 434.40 Werkeloozenvoorschotten Berchem : v/ terug ontvang" voorschott" » 48.20 482.60 Zonnestraal : v/ ontvangen stortingen . . . » 119.04 Intresten en kortingen : v/ interesten op obligatiën .... » 25.00 fr. 36,656.82 UITGAVEN Algemeene onkosten : v/ bureelbehoeften, verzen- ding enz fr. 990.27 ûrukkosten : vj drukkersrekening . . » 775.25 Salarissen : v/ wedden dage- lijksch bestuur fr. 1,960.00 v/ wedden boden en bedienden . » 2,110.00 » 4,070.00 Vergoedingen : v/ bewezen diensten . . » 91.00 Propaganda : v/onkosten buitenorgantie enz. » 150.18 Reiskosten : v/ verschillige reiskosten . » 9.00 Bijdragen : v/ terugbetaalde zegels. . » 18.20 fr. 6,103.90 Meubelen : v/ vervaardigen van bureelmeubelen : dag-huur en benoodigdheden . . . » 303.23 Bijdragen en toelagen : v/ bibliotheekfonds fr. 0.90 v/ Feder. Vakbond. » 271.18 vj Harm. Dageraad » 125.00 » 397.08 Weerstandskas : v/ Verschillige onkosten . » 5,449.59 Dagblad : vj abonnement op Volkstri- buan voor de leden . . » 3,270.60 Ziekenkas : v/ uitkeering aan verschilligen » 4,097.01 Werke/oozenkas : v/ uitkeering aan werkeloozen » 7,796.80 » 21,211.08 Volkstribuun : v/onze stortingen. . . fr. 923.52 Zonnestraal : v/ ziekenuitkeering en onkosten » 300.70 Amsterdam : v/ ziekenuitkeering . . » 70.72 Wereldverbond : v/ salarissen en kosten. . » 297.50 " Ons Huis Samenw. Maatsch. : betaald v/ hare rekening . » 2,492.66 » 4,085.10 Werkeloozenvoorschotten Antwerpen : v/ onze voorschotten . . fr. 2,490.80 Werkeloozenvoorschotten Borgerhout : v/ onze voorschotten . . » 797.60 Werkeloozenvoorschotten Hoboken : v/ onze voorschotten . . » 32.00 Werkeloozenvoorschotten Berchem : v/ onze voorschotten . . » 689.00 » 4,009.40 fr. 35,712.71 Saldo in kas » 944.11 fr. 36,656.82 De Kascommissie : E. Bosboom. Eu. Danckaerts. L. Lauwers. DE TOESTAND In de S^ad Men zou waarlijk moeten gaan gelooven dat er als een soort noodlot boven ons vak hangt wat telkens wanneer weer eenige hoop doorschemerd deze ongenadig vernietigd. Volgens aile berichten was er de vorige week eene redelijke verbetering ingetreden. Ook het (Holl.) Nieuws van den Dag maakt daar melding van en voegt er zelfs bij dat er vooral hier in Antwerpen beduidend ver-kocht was. En juist nu, nu eene kleine lichtstraal doordrong komt het ergste tusschen het erge en werpt ons weer terug in den duisteren poel der onzekerheid. Zooals nu met zoo goed als aile vakken het geval is, is ons vak deze week grootendeels stilgelegd. Een onderzoek dat zich tôt hiertoe over een zestigtal groote of redelijk groote fabrie-ken uitstrekte, toonde ons aan dat ruim een veertigtal dezer nu gestopt is en nog enkel een twintigtal dezer draaiën. Van de wezentlijke groote fabrieken draai-den in het halve der week nog o. a. Van Dam, de Groote Fabriek, Blijkhofstraat, Ons Huis, Rénaux de Baubers, enz. En dat daarbij het aantal molens op die nog in werking zijnde fabrieken uiterst klein is, hoeft niet gezegd. Op den Buiien Op den buiten ziet het er op den oogenblik al ruim zoo slecht uit als in Antwerpen zelf. De ongeveer vier honderd werklieden van Van Dijck en Adriaensens in Turnhout, liggen allen stil. Ook de veertig molens welke diezelfde menschen in Hasselt in werking hadden zijn stilgelegd. Het slijpers, snijders en zagers atelier te Moll der firma Qoldmuntz is eveneens ge-sloten.Evenzoo is dit het geval voor Grobben-donck, Vorselaer, Arendonck, Brasschaet, Schooten, Merxem, Bouchout, Boom, Con-tich, enz. Enkel in Brussel, Mechelen, Leuven en Herenthals draaien nog een paar molens, alhoewel men daar toch ook reeds aange-zegd is dat zal stilgelegd worden. De jongens welke op deze plaatsen wonen en gewoonlijk in Antwerpen werkten zijn allen werkeloos nu. Zoo het schijnt moet, naar wij vernemen, en beruchten heer Cassiers te Grobben-onck weer geprobeerd hebben ook uit deze ituatie bij het uitbetalen der loonen nog een laatje te slaan, want Zaterdag laatst had er 'ij het uitbetalen der loonen een opstootje ilaats en werden er, volgens men ons ver-ekerde, ook ruiten in de fabriek uitgewor-en.Wij wachten van daar zooals van andere ilaatsen in het land, nog nadere berichten ietreffende de gebeurtenissen in ons vak n zullen er onze leden van op de hoogte louden. L. V. B. Nummer 8 Zaterdag 8 Àugustus 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De diamantbewerker: orgaan van de Algemeene Diamantbewerkersbond van België appartenant à la catégorie Vakbondspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1941.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes