De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

204 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Decembre. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9p2w37mh6s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE DRUKPERS Oîficleei orgaait 1er Steleiijke Federatie van de bobk- bu DruKnijvsrneid van Beat - verscnijm vaoïioepig on le iwee maanden ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1|50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Adminislratie betrejt te zenden : É VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. m AANKONDIGINGEN : |jj Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Strijdl voor een goed loon Hebt utoe va\vereeniging liej Werjt nievwe leden De Vereenigingen bij de Stedelij\e Federatie aangesloten, zijn verantwoor-delijJi voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. TARIEF VOOR 1917. Wederom maken wij met het einde des jaars de leden opmerkzaam op ons loontarief, dat van af 1 Januari 1917 wederom veranderingen ondergaat. Die veranderingen en bijzonderste bepalingen laten wij hieronder volgen : Art. 4. — ilet loon der letterzetters worât in dcr minn- vastgesteld: Het minimumloon is per uur voor 1917 ; fr. 0,49 per uur. Art. 5. — Het dagloon der machienzetters is voor 8 uren- in 1917 : fr. 5,90. De fondeurs bewerkende twee monotypen zullen een loon ontvangen per uur van fr. 0,75 (1). Dezen die een machien bewerkt ontvangt hetzelfde loon aïs de operators op het klavier. 6. — Het loon der clicheurs wordt in der minne vastgesteld tussehen patroon en werkman, minimum fr. 0,50. 7. — Een persgeleider bewerkende een enkele of eene dubbele pers, ontvangt per uur voor 1917 : fr. 0.49. Diegene die eene rotatieve, twee enkele of dubbele persen bestuurt, ontvangt per uur voor 1917: fr. 0.59 8. — Margoerders welke persgeleider worden, zullen trapsgewijze hun loon zien stijgen naar het minimum volgens verdVnsten. 9. — Pedalisten wi rden volgens verdiensten betaald. 10. — Het minimumloon der steendrukkers voile gasten is per uur voor 1917 : fr. 0.57. 11. — Worden aanzien als voile gasten boekbin-ders zij die al het werk kunnen afmaken van het boekbindersvak, waarvoor zij aangeduid zijn en dat zij dagelijks uitoefenen in het werkhuis, alsook zij die dagelijks een bal'ancierpers, snij- of ligneer-machienen bewerken. Hun loon is per uur voor 1917 : fr. 0.47. 12. — Do meisjes bewerkende eene vouw- of naai-maohien met garen zouden minstens 24 centiemen per uur ontvangen. De werkman die deze machienen regelt zal het loon van voile gast ontvangen, indien hij voor al het werk van het boekbindersvak kan gebezigd worden. 14' — Het loon der hulve gasten en leerjongens (1) Deze rijfers zijn afgeschreven uit het tarief (1914), doch het is wel begrepen dat zij ook jaar-lijks in evenrediglieid vermeerderd worden. juist als voor de machienzetters. zoowel vrouwelijk als mannelijk, word't bepaald volgeng verdiensten. 16. _- Het getal leerjongens en halve gasten in evenredigheid dcr voile gasten letterzetters wordt bepaald als volgt : Op 5 letterzetters : 2. n tôt 10 letterzetters : 4. Van 11 tôt 15 letterzetters : 0 en zoo voort twee halve gasten of leerjongen per 5 letterzetters. 17. — De duur van het werk wordt vastgesteld op 10 uren Voor de machienzetters zijn de uren vastgesteld op 8 uren (zonder schoftijd). De overuren beginnen te tellen na het 10e uur, na het 8e uur voor de machienzetters en lettergieters van het dagelijks werk en geven recht op eene ver-hooging van 25 %. 18. — Het naehtwerk begint. van 10 uren 's avonds tôt G uren 's morgens. Het Zondagwerk begint van 24 uren 's Zaterdags tôt. 6 uren 's m.orgens van Maandag, uitgezonderd als er met twee ploegen gewerkt wordt, zooals voorzien in art, 5 der wet op het Zondagwerk. In dit laatste geval eindigt den nacht ten 6 uren den Zondag. Nacht en Zondagwerk geven recht op eene ver-goeding van 50 %. Er zal gedurende den nacht een schoftijd gegeven worden van een half uur en dit zonder verminde-ring van loon. Als Zondagen worden besctiouwd : de 52 gewonc Zondagen van het jaar, alsook de door de wet erkende feestdagen : 2e Paaschdag. O. L. H. Hemelvaart. 2e Sinxendag. O. L. V. Hemelvaart. Allerheiligen. Kerstdag. Nieuwjaardag. * * * Een schrijven is aan het Syndikaat der Patropns dienaangaande gezonden geworden, alsook aan het College van Burgemeester en Scliepcnen. Wij hopen dat ieder patroon, als voorheen, zich stipt aan de bepalingen zal onderwerpen. De leden drukken wij goed op het hart hunne rechten op 1 Januari 1917 te doen gelden en iedore niet-nakoming van wege de patroons of gasten, ons kenbaar te-maken. TER OVERWEGING. Meer dan twee jaren zijn verstreken sedert het uitbreken van den oorlog, en toch zijn aile veree-nigden steeds gesteund geworden. Wie van .ons zou durven denken hebben, dat rnen na 28 maanden in do vereeniging nog steun zou genoten hebben. En tdch is het wuar dat door de macht der vereeniging gewerkt wordt, om meer en meer den steun der leden te verzekeren. Soms wordt er wel door kortzichtige menschen verklaard ; dat een onvereenigde steeds steun ge-niet zooals een vereenigde. Meermaals wordt dit in deze tijden aangehaald en zelfs wordt er beweerd dat zij dan nog geene verplichtingen hebben, het is te zeggen : geen inleg moeten betalen. Al deze gezegdens willen wij voor onze leaen en aile vooruitziende werkers eens weerleggen. Heeft een onvereenigde de eerste vijf maanden des oorlogs hulp genoten zooals een vereenigde? Voorzeker moet men antwoorden : neen, daar de vereeniging den last op haar had genomen hare leden te steunen. Een onvereenigde kon dan aan onderstandswer-ken gaan arbeiden, zal men beweren; ja, maar dit is eene verkeerde beredeneering, gezien een vereenigde ook dit recht had en alzoo zijne vakvereeni-ging ter hulp kwam, door hare uitgaven te beper-ken en hare leden langer te kunnen ondersteunen. Zeker kwam de vereeniging op don bodem harer kas, maar nogmaals door de kracht der vereenigingen, werd er aangedrongen op de medehulp van ons stadsbestuur. • Dit is dan ook bekomen en de vooruitziende werkers wordon verzekerd van verderen steun. Dan is het Nat. Comiteit tôt. stand gekomen welke aan aile werkeloozen. hetzij vereenigd of niet, steun verleende, maar toch kwam een vooruitziende wer-ker mot de hclft meer Jiaar huis dan een ikzuchtige onvereenigde. Meerdere bewijzen zijn nog ter hand, dat een wer-ker allo voordeel heeft met zich te vereenigen. \'oor den geringen .inleg welke dieze vooruitziende werkers gestorl hebben, genieten dezen, heden eene som welke zij voorwaar nooit zouden kunnen genieten, moesten zij deze inleggen.zelf ge-spaard hebben. Het zijn kortzichtige menschen die zulks zeggen en, w;rar zpuden zij do macht of de kracht vinden nm . lk afzonderlijk van hunne werkgevers' te be-kànien wat door de vereeniging to't op heden is tôt stand gebracht? ELFDE JAARGANG. — Nr 8 GENT, DECEMBER 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes