De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 30 Janvrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ws8hd7s87t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

G.SeGraeve,Keteîvest, 16 DE KLEïNE PÂTRÏOT Blason 3® Jaaaari 19IT. P*2|s » centteme» Baitscho ksrisbten Î5S« ©root II9ofdEcxvs». Eerste Biiitcoh bericht iEERÎsIJN, 27 Januart. W.esteitfk Sr'jsslooîîscî. Legerfront van ganeraal-oeldmaurschalk Jierlog Albrecht von ÏVùrttxc«tonrg. -Ter. Zuid-Westen van Diksmuiden <verd ecu Ï5 Igische post van acht man overvaVea en ge-fanKejigenomen zonder vir'iezen voo; ons, ftifcerfl'ont nan veldmaarschatk kroonprins Rupprecht van Beieren. Ton Zaiden van het kanaal van La Bassée Ifcisiuklen door cns vuur voorbereide sanval'eu ;*Van Engclsche nfdee'ingen. Ten Z'iid-Oo'stea \an Chiily werden Franschen, di^ vooruît »tracht!<n te kcmen naar onze liofgrac" tf-n, tevugqevi orpen. Onze verlienners voiidea bij l Bariei'x de vijandelijke esrs'e iinie ot.bezet. Zegurgrtcp van d ri Duilschen Kroonprins: L Op den mislukten nachteliikeu a>nval der : Franschen tegen d? d >or ons vercv.rJe stel-^lingen aamhoogte 3 1, volgde in den mQrgend-lUren een Ivveede aanval die ook m e îig afae-eîagen vverd. la de omstreken van Manheujl s Inde Woevre, op d» hoogte van Comb _es en a?n de Maas, '.en We>«.en van Saint-Michel ■w.ôhfcen onze ver" ennersafdt e'bgen in de •Fransc'ue loop<,raven en brschtcn rn^eveer fOgevangenen aan. .Daarbij cnderschciJden zich |re?ijk de vorige dagen, de aanval troepen van ïict Hauoversche reserve-inFante'Lregiment nuro. 73. ■ BERLIJN, 28 Januari. I Legerf ront van gent r.ial oeldmanrschalk prins Leopold van Beiiren. Na sierk geschutvuur gelukfe het Engelsche •f. eelingen zich in eea ldein deel onrer voorste pjntë ten zuid-weven van Le Transi .y ton ,*à»oo n'eu \an de Somme binnen te diingen." R bij de o .erige legers heerschte, af^ezien van BttsscHènpoozende stijging van het vuur in be- ||p* w» KBit. &gfggggt££/ggggg)&p ohj spt. MENGELWERK. — 30 JANUARI 1917. 113 f * V) «avtwt Y i/c;e$ ■ w iL* *» « —j » * perkte sektors, en afzonderlijke gevcchten, op net voorteriem rust. , Oostelljk krligstoéiéèl. BERLIJN, 27 Januari. Legergroep van den generaal-veldmarschalk S prins Leopold van Beieren. Ten oo ten vau de Aa konden nieuwo versfer- < kingen der Rusgen het door onze troepen gc-noir.en reiraiii niet terug: bezetten. Legerfront van GeneracA-overste aârlahertoç Jozef. Tussc^en het Ca inoe- en Poetnadal wsrd- ry dror Dnitsche en OosteDrijksch-HongaaTsche; afdie'ingcnhondcrd vjjandeagevangengenomen,; Legtrgroep van gencraul-ueldai6Mrsckalk von Mackensen. Geen ,",tbeu!teniss-.Nn van be'ang. B2ao3doal3oh fooat : Gesn gebeurt nïsben van bekng. BERLIJN, 23 Jauuai. Legerfront van gens ruai veldmaarsehulk prins Leopold van Beieren : Aau de Aa was de aitiller'e trijd iter'-. Opj bei'e oevers van den strooin uitgevoîrdo aars--valien vïtn de. Russen, misîuklen m„t véel vt.r-liezea.Lccr> rfront van gener.-ovrrste aartsh. Jos-f. In dea Mesticanesci-sektor aan de' Goudea Bistritz moest tengevo'gî van den machi gep druk, de vt rdedisin< dichttr bij den Ooiiclijtea strouinoeverge'.egd wordcn. Legergro p generaal oeldm. von Mackenssn,. B'i gevcchten van veïkenniniOafddéiiiigân rn de Slroerna-vallei beha Jdsn de Bulgaren sukse?. Haoeâo'ûlsok iront Ge ne gebeurte^issen van b?lanir. ïîîraada Buitsoh barlcht van 27 Jaausrf i #&tvljîJN, 27 jàauari('s avondi). — T.usscheïi dr; M-îre en de Somme en langs b.-ide oetfe.fs-va", de Aa, af en ioeleveïidigegevechtsbedrijvig-htid van het geschut. Offïcieels Ooslearijksohs barichten WEb-NEN, 27 Januari. Oostelijk krSîgsîooaeel. De Oostenrijktch-Horjgaarsche en Duitschs troepen vau den lu.tenant-veldraarschalk von Ruiz hrbhfcn ia het Poëtna- en Kasinoedal hor.derd pevangenen opgebiacht. Anders is in h-;i berei-: der Oosten:ijksch-H.ongaarscUe sti îjdkrachten niets bijzonders te melden. It iHaanscli kr'lgsîaoass!. De x«.schu bedrijviï'neid en de werkzaamheid der vliegeis'in tien sektor van Gosrz zijn levea-d%er geweest dan naar gewoonte. In de nabij-heid van h'.t Doberdo-meer heeft het geschutvuur tôt omirent middernacht met dezelfde kjaclit aangehouden. Ziiifl-0ast.el5ik krSIgstoaneel. Geea bijzDnrïe'ft gebeurtenissen. Oa oorioj in hsî Oostôn, Turkaoh birloht: KONS I'ANTINOPEL, 27 Januari.— Bericht v;-n het groot ho fdkwartier van 26 Januari : KAUKASUSFROiNT : Qp den rechten v'eugel werd een aanval van een vijandelijke l-oa.pignie te:cn onze vco posten afgeslagen. Op den linker vleugel maaUten wij tijdens een v.ior ons gunstig gevecht van verkanningsafdee» lingen ceni^e gevangenen. PERZISCH FRONT: De vijand, die ten oost. n van Dev'.et-Abad teruggeworpen werd, zet zijn terugtccht voort in de richting ten noordo s'en van Diz-Abad en ten Zuiden van Toela, Ge?n gebearten'ssen van belang aan de andere fron en. KONSTANTINOPEL, 28 Januari. — Bericht van het groot hoofdkvvartier : Na een hevig | h'ch gevccht in de nabijheid van Koet-el-Amara, , sl.ja do er de onder-officier Jott den 27 Januari in, oudanks de overmachis des vijands, een vijandelijk vliestuig neer te schieten en een twtede tôt neJerdàlen te dwingen. Een derde, dst waarschijnlijk gttroffen werd, kon ont* vluchten. MENGELWERK. — 30 Januari 1917. 113 ■■Mr I Voor 'f jfeld S at — Kom, mejuffer, di ong de asse^sor aan, ^r.na y.ijnen aim aanbledende. A:fons wilde âiem ter zijde schuiven en zich van 's meis-jes artn meesier maken. r -7 Veioo'.loof mij, mijnheer de kommis-Sans, dat ik mejuffer bsgeleid, , — Gij zu!t mijne dochter ten minste tegen fleze beLchimping behoeden, Mijnheer, bruiste Groban op. —- V. ees onbezoïgd, mijnheer, ik ken friijf.on phcht. Mijnheer Berger, ik voer IKejuner Groban naar het po'.iciebureel ; Wenscjjt gij de policie nader in te lichten, îtT^s 200 &oed u daar heen te begeven. "k ffggende verliet hij met Anna het ,®uip. A^s een waai zinnige iiep Alfons naar P'i en en ijîde door de straat. De oude m.aura weei;de als een kir.d, an klaagda Wiu o\ei oe onrechtvaardigheid der men-penen De oude Gioban etond eerst onbe-Weeghjk en stom, bief dan in eens liet hoofd pp. y;oog dan de kamer in, kleedde zich :paast!g aan, en verliet het huis ze^gende : ^—Ja,ja ! Twaalf duizend thalers bezit ik, «Mzal haie îedding zijn I — Ach ! goede herne! ! liij heeft h'et ver - ! siand verioren ! Hij bezit thaalf duizend ! thalers ! Wat zal ik uog moeten beleven 1 schreeuwde Laura die hui'end naar hare keuken iiep. Ht,. Nauwelijks had de kindermeid de kamer van Cornelie verlaten, toen deze aan de kamenier beve! gaf, haar hare kosthaa,rste toi'etvoorwerpen te bezorgen, daar zij zich j wilde opschikken om een'bezoek te doen. Lisette ijide bedrijvig heen en weder, opende kastsn en doozen, spreidde al de denkbare kostbaarheden harer meesteres uit en was haar vervolgens bij het kieeden bs-. hulpzaam. Cornelie was geheel in gedachten ver-diept, maar de kamenier scheen het er op gezel té hebben een gesprek aan te knoopen. Twee, drfemaal bsproefde zij het, zondei' dat het lukte. Eiudelijk begon zij weder : — Mèvtouw, ik kon het waarachti^ niet be'etten... zij was zôô indringend... Cornelie werd oplettend. — Wie, Lisette? Van wie spreekt ge? — Wel van de gouvernante. — Ha, van haar ! — Het gedrag van jufvrouw YVeisse i3 inderdaad soins zonderling... | — Maar zij heeft toch voîstrekt geeue s'echte bedoeling, ant7/oordde mevrouw Siegwart ve.strooid .. Nu, mijn opschik is pedaan... het is reeds 12 uur...ik moet voort. Het rijtuig staat reeds voor ? De kamenier ijlde naar buiten, kwam na eenen oogenblik terug en sprak : — Het tijtuig wacht, meviouvv. — Goed, kom dan. Neem mijnen shawl mede. De dame ?erliet met trotschen tred de kamer, gevolgd door de kamenier. Zij ging den marmeien trap af en kwam in 't portaal waar de koetsier reeds het open portier in de hand hield, om haar bij het instijgen be-hulpzaam te zijn. Lisette reikte haar den kostbaren shaw', welken zij bevallig om haie schouders sloeg. — Waarheen, Mevrouw ? — Naar het hôtel de Russie. — Goed. Jan, de koetsier, besteeg den bok en het sierlijk rijtuig reed voort. Eenige oogenblikken later hie'd het rijtuig stil voor een der prachtigste hôtels der stad. De eeste keUner en een paar knechts ijlden naar buiten, en toen zij de voorname dame gewaar werden,betoonden zij zich oneindig voorkomeader en dieastvaardiger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes