De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

398 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 20 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5wh13/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT fSelaar. Uîtgaver G, Se Graeve, Gent, Keteîvesî, i«. idjs USXTEIISTE PATBIOT Bonderdag ®0 Jall 1916. Num. 17 3 ûfficlësla Oy^tscris torichten Bekandmakinff. Ik verbied elke rnanifesta'de door de bevolkiaf, die men soms den 21Juli aanstaande op touw 3e zetten van plan mocht zijn. Bijzondere kerkeiijke plecktigheden mogsn ftlet geschieden. Het schoolonderwijs zal als gewooaîijk plaats fcehhen. Wmkels sa kantooren blijven geopacd, »ls aan werkdagen. De fabïiekea heuden haar gewoon bedrijf aan den g&ag. Verzamelingen van menschen, het uitdagende iragen van linten, het dragea van bloemen tn takskeas en het versieren der soldaten-feaven tôt viering van dezea dag zullea als ver-loden rnanifes'aties worden aanzien. Blijft ook van kracht der Vorordeniog 28 van 13 Juli van verleden jaar, welke het dragen, tee toon stellen, te koop aanbieden en ver-toopen der Belgische kleuren enz. verbiedt. Overtredingen. zullen, onder voorbehoud van «ne der gemeante op te leggan eontributie, in ®k afzonderlijk geval met gevangenis tôt 5 jaar fa met ten hoogste 20.000 mark geldboete ©f test eene dezer straffen gestraft worden. E. H. O., den 17 Juli 1916. Der Etappen-Inspekteur von UNGER, General der Kavallerie. 184 Verordsîîiiîi ketreffen.de het inbeslagnemen en gebruiken van de gerst (Zomer- en Wiatergerst), alsook der uit hara verwerking voortk.omende afvalle'n tooi het oogstjaar 1916. Vervolg. § 3. De G. Z. verdeelt de gerst. Komea çrbij aaamerking de gistfabriekea, de roosterijea toor suirogaten van koffie, de pelmolens, maar Snzoaderheid de mouterijen. Voor het vervaardigen van mout zullen door de G. Z. bijzondere Kûuterijen worden aangeduîd ; met deze dienen er verdraaen gesloten te worden betreffende de ♦corwaarden, onder welke de gerst gemout wordt. Het vervaardigen vac mouî in andere moute-ï§ea als in degene die door de G. Z. aangeduid «y a, is verboden. § 4. Het vervaardigen van mont uit granen die Siet door de G. Z. geleverd zijn, is verboden. § 5. — De hatidel met en hetvervoer vsn gerst on mout is zonder de toelating der G. Z. verboden. De ontvangers van toegewezea gerst of mont ieveren bijtijds de ervoor noodige zakken. § fi. Het mout wordt door de G. Z. onder àe in 't Etappengebied bestaande brouwarijea ia de verhouding der door elke brouwerij gedurea-de het kalenderjaar 1913 veraccijnsde groadstof-f*a verdeeld. Er wordt nochtans alleen aan die bron^verijea mout toegewezea, welke gedurende het jaar BU hun bedrijf tsa minste 6 raaaud lang aan <tea gang gehoudea hebben. Deze bestemming slaat niet op de brouwerij ea van lagerbier (ondeigisting) die gedurende don oorlog gesticht zijn. De G. Z. mag met taeitoa-rning der Etappea-Inspektion tijdeHjke of ge-durige uitzonleringen toestaan. § 7. De G. Z. bepaalt vrij hare verkoopprijzcn. Zij zal zooveel als doenlijk deze maar scoveel boven den aankoopprijs stellen, als het vcor het dekken der oakostea aoodig schijnt. Mocht er soins een overschot der oatvangstea zija, zoo zal dit, nadat de G. Z. er over gevraagdis, door de Etappen-Inspektion voor algemeen nuttige doeleiaden van den landbouw ea de brouwe-rijen gebruikt wordea. § 8. De G. Z. is gemachtigd, de brouwerijen, aaja welke mout toegewezea is, betreffende het verwerken van 't mout, de hoedanigheid en den prijs vaa het te vervaardigen'"bier voorwaardea te stellen. Zij kan de gemeenzame verwerki*g in ertoe besternde brouwerijen bëvelen. Zij is eemachtigd brouwerijen te sluiten. Zij behoudtzich het recht voor, over eèn nog aader te bepalen aandeelder bierproductie te beschik-ken ten einde, wanneer dit noodig zou geacht wordsn, eeae gelijkmatige verdeeling vaa 't bier te kunnen verzekeren. § 9. De G. Z. kan van de brouwerijen, welke mout ontvangen, eea geoast voorschot eischîE. § 10. ledereen die voorraden van gerst ; of mout (laadbouwers, handelaars, brouwérs, mouters of andere personea) voortkamaade van den aogst van 1915 of van vroegere jaren in be-waring heeft, is verplicht de op den 20 Juli 1916 voorhaaden z.jade hoeveelheden met aangifte van den eigenaar en de bewaarplaats aan de Etappenkommandaatur, op wier grondgebied zich de bewaarplaats bevindt, tôt 25 Juli 1916 ep te geven. (Wordt vooi-tgezet.) De bî&ad ia h»t Tatol-woud. îîa « Petit Parisien » veraeemt uit Athene : Drie aieuwe lijken werden in het bosch van Ta toi gevonden. Hetaaatal gekwetstenbedraagt thans oageveer 200. Een aieuwe br md is witgebroken in het bosch '«an Kineta. De schade is aaazienlijk. Een derde fcîaad brak uit in 't bosch vaa Vilila bij Cythère. Het bosch is volkomen vernield. - Het Grieksche gezantschap te Berlijn deelt «fficiëel mede : Hat vuur dat Donderdag uitbrak ia het woud van Tatoi ea tôt nu toe voortwoedde heeft eene ongemflene nitbreiding geaomen. 10,000 hektarca bosch werdea vernield. Behalve het siot van Koning Joris, zijn graf, de aaagrenzende kapel en een klein hôtel met ttvee stallen, werd gansch de koninklijke bezit-ting vernield, met inbegrip van het kasteel dat de Koning iaatst bewoonde. Tôt thans toe werdea 15 lijken geborgen, waaronder die van kolonel délia Porta, overste van het automobielwezen des Konings, van dea hoofdmander gendarmerie Chrisopatis, chef der veiligheidspolicie des Konings, evenals vau den opper-luitenant Kontoumopoulos. Het vuur, al woedt het nog voort op zekere punten, schijnt thàns beperkt te zijn. De koning en de ledeu der koninklijke familie, zija gezond en welbehouden. Ouitsshe bsrich!@is vaa haï Grooâ Hosîdkwarifer» Wastaî jk kpîjgstoone&l» BERLIJN, 18 Juli. — Op het Noordelijk deel vaa het front, hebben wij op talrijke plaatsen, vijandelijke patroeljen vôôr oaze versperringen atgewaerd. Eea onzer patroeljen nam in een Engelsche kwpgracht beoostea Vernielles, eea offlcrer, 4 onder-officier eu en 11 minderen gevan-gen. Aaa weerszijdea van de Somme, besteedde de vijxad den ganschen dag aan geschutvoorbe-reidingea. 's Avoads ea 's aachts deed hij op Pozières en de steUingen ten Oosten daarvan, op Biach.es, La Maisonnette, Barleux en op Soyécourt sterke aaavallen die hem niets opbrachten doch op zwars verliezen kwamen te «taan. In het Maasgebied, af en toe levencïige vuurstrijd en kleiue handgranatengewechten. MENGELWERK. — 20 Jvti 1916. 56 Schelmsche Liefde Er werden liederen op hem gemaakt en jûj werd de held van een bloedig diama, dat ia verschillende schouwburgen in het Oost-linde van Londen werd opgevoerd. Avoad Op avond zag men overal aangeplakt : — Het gerucht looçt, dat de man met dea rooden baard gezien is ! Ieder, die door de Batuur met een rooden baard was begiitigd, *a die ongeneigd was zich van dat sieraad teontdoen, wetcte te zijner tijd eene paniek. Waùneer een man met hair van die kleur •ça omnibus of trein instapte, werd er ge- fild : De man met den rooden baard 1 Ta, e man met den rooden baard was voor het sogenblik de persoon die door iedereen be-iproken, beschreven of bezongen werd. nietteiain waren er enkele twijfeîaars, e>e het hoofd schudden en andere theorieëa n-idden. Hier en daar hoorde men zelfs : Zou de man met den rooden baard wel be« îtaaa ? De dagen gingen voorbij en Gérard zijne %ondc wasnagenoeggecezen.Met den angat *oor zija leven verminderde ook de belang- i ■mm stelling in zijnen persoon, en het draaaa geraakte op den achtergrond. In een van die dagen liep Bostock op zija wcg naar de akademie laogs den winkel van iufïrouw Borringeren bleef daar een oogsa-blik aarzelend staan. Toen opjnde hij de deur en trad binnen. Zoodra hij bij de toonbank stond, zag hij met onderzoekenden blik om zich Seen. Zijne glanslooze zwarte oogen doorlieper de lange rijen met planken en laden, in welke de vreemde kruiden en zaden verborgen lagen.Een scherpearomatische lucht rees uit al die kruiden, en hij opende zijae neus-gaten, om de lekkere geuren in te ademen. L'esbet, de oucje dienstmeid van juffrouw Borringer, zat achter de toogbank te breien. Als Bostock binnentrad, zag zij hem sch^rp door haren bril aan. Zij kende hem van aangezicht. — Wat verlangt gij, mijnheer Bostock ? vroeg zij met ouderwetsche deftigheid. Bostock vroeg, of jufErouw Borringer thuis was. Hij wilde haar geerne eea oogea-blik sprekeo. Liesbet stond op, legde haar breiwerk op de toogbank en ging naar de deur, die naar de haiskamer leidde. Zij stiet die opea, ging naar binnea ea Bostock we rd alleen gelaten. Zoodra de deur achter haar dicht viel, sloop Bostock omzichtig achter dea toog, opende een paar laden en aam er eenige pakjes uit, om de etiquetten te bezrchtigea. Ter wij 1 hij die las, verraadde zija gelaat dat hij niet vond wat hij hebbea moest. Ook lag er een boek op den loog — een oud werk over kruidkunde. Bostock nam dit boek op en had juist een paar bladzijdeni omgeslagea, toen jufvrouw Borringer dea winkel binnenkwsm. — Goeden middag, jufvrouw Borringer, zegde hij. Jufvrouw Borringer lachte hem niet be-paald vriendetijk toe. Zij kon dea scherm-meester niet lijdea. Waarom, dat wist zij zelve niet, maar het was zoo. Als ge niet van iemand houdt, daa houdt ge niet vaô hem, placht ze te zeggen. En daar viel niet tegen te redeneeren. Bostock legde het boek op dea toog neer en begroet.te haar. Jufvrouw Borringer be-antwoordde diea groet eeaigszias norsch. œa nam Liesbet's plaats achter de toogbaak in. Bostock maakte verontschuldigingea over zijae vrijpostigheid, maar het boek was ook zoo belangwekkead. — Ge zit hier omriag door kruiden, jufvrouw Borringer,zegde Bostock,die allen een heelende en genezende kracht hebben... {Wordt voortgexet). BERLIJN, 18 Juli. —Officieel.—Den 1 Juli bfci schoot eene onzer duikbooten deijzerwerken vaa; Seaham, aan de Eugelsche Oostkust. la de tijd' ruimte vaa 10 tôt 14 Juli werden aan de Engelsche' Oost;-:ust door onze onderzeeërs 7 Engelsch* vischstoomers en 2 vissehersvaartuigen vernield* OisMilb krijgstoszieal. Legers oan dtldmaarschalk-gsnera.nl von Hin.denbu.rff. De Russen zstten ten Z. en ten' Z.-W. Riga hunne krachtiçe aanvallen roort, Deze zakte®" vôôr onze stellingea bloedig in elkaar; daar waa4 de vijand tôt in onze loopgrachten geraakte, dre< ven wij hem door tegenaanval weer achteruit. Legergroep oan sfeneraal-oetdmaarschslk prins Leopold oan Beieren. Geene bijzoadere gebeurtenissen. Levers van generaal oon Lissingen. ] De algemeene toestand is onreranderd.' Rnssische aanvallen ten W. en Z.-W. varf Loeck werden glad afgeslagen. Léger oan generaal graaf von Bothmer. J Afgezien van kleine gevechten tusschen dflf beide fronten, is er niets voorgevallen. ;i BERLIJN, 18 Juli. - Officieel. - Dea 17 Julî vielen due Russische vliegtuigea een deel oazec lichte strijdkrachten aan aan den ingang- des golf van Riga en wierpen zonder succès eeniga" bommsn af. Een vliegtuig werd door ons afweer£ geschut neergshaald, en de beide andere werdeaji verdreven. Baîîsaasfih kr'jgstooneel. BERLIJN, 18 Juli. — Niets nieuwj. ©fficisele Oostenrîjkscha bspîchîeis" Russtssh krijgstooneel. In Bukoviaa ia de streelc ten Noorden van den Priskopbsrgzadel verliep de dag van gistet zonder bijzondere gebeurteaissen of bedryvig-heid. Bij Zabie-Tatenow drongea de Russen onz« vooraangelegen posten teru?. Aanvallen tegem oaze hoofdstelling misluktea ender groota vijaadelijke verliezen. Ook ten Noordea van Radzlwillow ten Zuid-Westea va* Luck werdem vijand dijke opmarschea afgeslagea. J lialiaanssli krijgsbaaeel. In het Ortlergewsst werd een vijaadelijks, aanval tegea het Thurwieser-bergjuk afgeslagen. De. stad Riva, oas fro»t tusschen dea Bercolapas ea het Astachdal, evenals sommiga sektors in de Dolomiten warea aan heftig arlill a* rie/uur blootgestsid. Aan het Karinthische front duurt de geschut?* strijd in dea sektor Fella-Raibler voort. Mal* borghet werd gedurende den aacht insgelijkS door de Italiaaasche artillerie beschoten. j In de Fratten-loopgrachten (teaNoord-Westeœ van Pomtebba), werd in den loop van den avoaS sterk gevechtslawaai gehoord. Van onze zij d« bevonden zich aldaar geene troepen ia gevechts Aaa het Isonzofront ontwikkelde de vijan lea lijke artillerie namelijk tegsn het Gforzer brijgf genhoofd sterkere bedrijvigheid. i Zuid-Osstelifk kr3}gsbt)aee). Niets nieuws. OorSoa in hei OostenJ KONSTAN FINOPEL,17 Juli.'tHoofdkwar-j tier maakt be'cend: Van 't front in Irak en Perzië.j zijn geene belangrijke berickten ingekomea^ KAUKASUSFRONT : Op den rechter- srj' linkervleujel is de toestand oaveranderd. Teœ Z. van den Tschoroek, in den sektor van heff ceatrum, waren de aanvallen van de Russen^ die bij ons tegenoffensief reusachtiçe verliezen geleden hebben, la de laats'e dagen mindei hevig. Dea 16 Juni wierpen 2 vijandelijke vliege«j niers een tiental braadbommea op de omarewintï vaa het haspitaal ea nabij de barakkea vaa dcn& gezondheidsdienst van Gallipoli. Zij brake^ eeaige ruiten doch hebben geene andere schada veroorzaak". Een vijandeli]k vlieïtuig daagdq 's namiddags op, docn ons vuur verdreef het vaàl bovea de zeeëngte. Op de andere fronten geeafl verandering.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes