De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

158 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 27 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/hh6c24v016/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT rfuïs. 398 38= |aa?. 6.D@ Gpaeve.Satelvest.SS RE KLEINE PATISiQT Diaslag sa Augustus Î91Ï. Pîîfs 3 eentiamen LÏÏITSCHE BEEIGHT&H ▼an hei Groot Slooîdkwas lier jSersta lîuVtsala boriolst. BERLIJN, 18 Oo.^st. Wâstalîjk krifgstasnsel.^ tieircr» nan kroonpnns Rupprecht aun Bsisrin Op het slagveid in Vlaanderen Eteeg de ge-Cchutstrijd aan da kust en ten Noord-Westea v^n Irpereu weer tôt de grootste kracht. Llders wai het vuur minder kevig dan ia den loop der îaatstc dagc-. , „ /,an weerszijden van den weg van çoezmga Xiaar Staden vcerde" de vijand 'b aamyidags bij Terrassing een krachtdadigea cp zich zelf fctaandan aanval uit, waarbij i^Enîemark na een •veibitteïden strijd verloren ging. Oaze linie liât ïn etn gestrekten boog om het dorp. In Aitesiè maakten Engelscha gevechtstrospen, onder dekking van een krachtdadig vuer, z'ch benoord-westen Lcns tea aanval (feread. Door ons vernietigend vuur kon de aanval echter niet tôt «ntwikkeUng komen. 's Nac'nts ondernam da vijand vrij zwakke vcoiwaartsche bewfgir.gea, âie afgeweerd werden. Legsrgroep van den Duittchen Kroonpring. Aan den Chemin des Dama!, levendi«;e ge-ichutbedrijvigheid nabij Cerny ; zoo ook ia West-Chimpagne, vooral aan dan Keilberg, ten Zuid-Westen van Morenviliers. Op het front ténor,rden Verdun harbegou ds vuurstrijd des tciddags met voile kracht ; hij hi-.ld alius tôt diep in den caohv aaa. * * * Ot:ze vliegeniers en onza afweerbatterijen hebbe i 26 vijandelijke vliegtu jea en 4 kabol-ballons braadend ten val gebrac ît. Eerste-luite-nant Dostler behaalde zijn 26e, vizefeldwebal Muller, plaatsvcrvan^end officier zijn 2ie ea luitenaat Gomermann, die zija i3eeni4° kabel-balion neerschoot, zijn 29° eu 3Geo»erwmning ia Se lucht. BERLIJN, 19 Oogst. Cegergroep oan veldma&rsehalk hroonprina Ruppreclit van Beiert.t. în VJaandîrea was da gevechtsbedrijvigheid bij de kust van den IJzer tôt de Leie, vooral ia de avonduren, zeer hevig, la den Bixschoote-boog sektcr steag hcden morgei d het gt schutgevecht tôt trommelvuur. Ten Zuiden v.m Langemaik ging dan de vijand lot een aanval over, bij dewelken in kunstmati-gen nevel gehulda tanks den weg voar het voe"* volk klaar moestea inaken. Na eren bianenoaze linie gedro*>gen te zija werd da vijand overal weer uitgeworpen. In Artois bereikte de vuurbedrijv'gheid aan het kanaal van La Bassée, lang3 beide zijden vanLens en op den Zuidelijkei oevfrvaada Scarpe bijwijlen srroote hevigheid. Bij Havri-court en ten Westen van Le Ca^e'et (ten Zuid-Westen en ten Zuiden van Cambrai) vitlen de Engelschen na geduch'e vuurvoorbereiding met tterke vErkeuniniîsafdeelingea aaa. Zij werden in gevechten van man tegen man afgeslagen. St-Quentin lag opnieuw onder vuur. Legsrfront oan den Duitsclian kroonprins. Bij den Cnexin des Dames droagen onza *?.nvalstr;>epen ten Oosten vaa Let gehuc'at Royère biunen de vijandelijke loopgraven en doodJen de uit zwarte Franscuen bestaanda bezetting. Aan den Brimont slaagda een eigen ®nderneming ; verjcheidene «ei'aa enan wer-«en gcnomea. Ir. weste!ijk Champagne kv,-aia uet voorbijgaaaâ tôt levr.nai.se ruarg jvechten. ,..Çe gesclmtslag bij Verdun duurt voo t. Ook "Juens den nacht nam het krarh'ige vernie'iags-vuur tussc'nen het bosch van Avoeourt en Ornes weinig «.f. Een aanval van Fransche vlie-*crs op oaïe kabelba'.Ious verliep zonder sukse3 voor nen. Uadenschs aanvalsatdeelingen ovacn-ten de Frar.schen in hst Caurières-bosch, ia dapper handgevecht, andermaal verliezea too ea keerden met talrijke gevangeaea terug. Gis'ereu werden 19 vijandelijke vliegtuigen ea 1 kabelballon in luchtgeyechtea omlaa?gescho-ten. Da langen tijd door ritineester vrijhe r von Richthofen aangevoarde jachtafdeelingen nr 11 heeft gis'.eren na zeven maanden vechtens dea 200a tegenstaader doen neerkomen ; 121 viiestui-Ren en 169 machiengeweren werdea door hen buitgemaakt. Loger eart gsneranl-oeldmaarsohalk hartog Albreeht van Wurtemburg, Geen groote gerechtsbediijvigheid. Oasîslljk krlîgstooaesl BERLIJN, 18 Oogst. Tusschen de Oostzee en de Zwarte Zea heeft da toes:and, bij kleina gevechten op het voor-terrein en matig vuur,geen wijziging ondergaan. Legerfront van Gener.-ooerste aartsh. Jozef. Op 16 Augustus voerden Oostenrijksch-Hon-gaarsche legimenten ten zuidea van Grozesci een aanval uit, die volkomen slaagie. De vijand werd in een stormaanval uit zijn verschanste s'ellingen geworpea ; hij leed daarbij zwara bloedige verliezen en liet bovendien meer dan 1,600 gsvangtcaa, 1 kanoa en 18 aiachieageweroa in "D/ie hand. Sedett het begin der operatiëa in Oost-Galicia op 19 Juli, liebben de verbandon troepen in Ooit-Galicië, in de Boekovina ea in Moldavië 655 officierea en 41,300 miadsren gevangen ge-nomen en 257 kanonnen, 546 machiengeweren, 191 mijawerpers en 50,000 geweren buitgemaakt. Aaa oorîogs!uig vielen verdsr nog in hun hand : groote massa's schietvoorraad^ô.OOOga.'mas'rers;, 14 gtpantserde automobielen, 15 vrachtautomo» bielen, 2 gepantserde treinen, 6 be'ad^n spoor-wegtreinen, alsook 20 lokomotievea, 218 spoor-wagens, verscheidens vliegtuigen, een groot aantal vosrtuigen ea aanzienlijka voorr^dea levensmiddelen. Ten slotte dient met waardiering malding te worden gema^kt van munitiekolonaes ea dea trein, alsook van da spoorwegiroepen en auto-mobdisteaafdeelingen, dia bij de laatste gevechten, ia weerwil van da uiterst groote moei-lijkhsdeii, op schitterenda vvijza het voar ds gevechtsleiding gewichtige verkeer van en naar het fiont hebben waar^enomsn. Dank zij de beleidvolle schikkingen ea do trouwe plichtsbetrachtiog van de officieren, beambten en mansohapp n, kondea al de tn» penverplaatsingen planmatiî doorgevoerd enda vechteade troepen te allen tijde van de aood ge munitia, levensmiddelen en aader oorlo.stuig voaiziea worden ; in het westen, in weerwil vaa het vijandelijk vuur, dat over verscheldane stelliagen tôt op het daarachter liggende ttrreia reilite ; in het oosten, in weerwil vaa al de hin-derpalen, die, aaast de omvaagrijke vernielin-gen, ook ds grondgesteldheid ea het weder oaa ia d-:n weg legden. BERLIJN, 19 Oogst. Niets van bsteekeais. Eïa0sd.0Jî.i30h front. Nicts meldenswaard. Twasio Baitasa barîoht van 13 Qogat. j BERLIJN, 18 Augustus. — (Avoadbericht). j Gesc'autstrijd in Vlaandt,ren, in Artesië, aaa ie Aisne en bij Verdun. In het Oosten, niets nieuw». 0ffici33l8 Oos Gnrijksch8 baricfiten WEEN EN, 13 Oogst. OostelSJk kr^fgstaansel. Geene bijz indere gebeurtenissen. Sedert den 19 Juli, dag der overwinning van Zborof, zija door de veiboadea troepen aau het oos'eujK tronr oco ometeren en ti,ouu aoiuairu ge\aagen genomen.De bait b0s.taat uit 257 kanonnen, 546 machiengeweren, 191 mijnwerpers, 50000 geweren, groote hoeveelheden amtauniti :-25,000 gasmaskers, 14 gepantseerde autos, 15 vracht, autos, 2 pantsertreir.en, 6 geladen spoortreinen, 26 lokomotieven, 216 spoorwagens.vcrschilleaie vliegtuigen en belangrijke voorradea leveas-middelea.lialiamss'i Sîp JiitsîasîI. Gister middag be?onnen aan het Isoazo-front zware geschutgevechten, welke zich haden mor-g»nd ui'breidden ia het gacs~.he vak tusschen de Mrzli-Vrh en de zee. Het vuur der Italiaan-:che kanonnen en mijnwerpers is ver achter onze dekkingslinies gericht. Oaze batterijen beant-woorden dit vuur en trachten troepenverzame-liagea achter 't Italiasnsch front ta verstrooien. In Karinthië en aaa de gréas van Tirol geoaa bijzondere gebaur enissen. ôaikaussh krîjgstooaeel. Niets uieuws. 0a oorloi in haï Oosten. Turîrsoh bsriohfc. KONSTANTINOPEL, 17 Oogst. — Bericht van het groot hoofdkwartier vaa 16 Oogst. Iraklroat: Aan den Eufraat werd een vijanddijko ver-kenniagsafdeeling (2 pmtserauto nobielca en 70 man), door onza ruiterij gedwongaa terug ta trekken. Siaal-irosit. Patrosliebedrijviçheid. KOMSTANTINOPSL, 18 Augustus. — Bericht vaa het groot hoofdkwartier vaa 17 Augustus : In Perzië vielen 2 Russlscha eskadron3 oaze stellingea bij Schikisse aaa ; op elk dor paardea was nog eea voetvolk-soldaat gezetea, Na eea gevecht van een uur trok do vijand terug, na 4doodeaea lOgewoadea verloren te hebben. Onze patroeljen vo'gden en stelden vast dat een vijaadolijk bataljou terugtrok. Ten noordea vaa Revandoes hadden onzj troepaa eaa gevecht, dat vijf uren duurda, met 300 Russes die terug-trokken.Aan het Siaaifroat, mati^ geschutvuur. Bulgaaraoh Jberloht. SUFIA, 18 Augustus. — Bericht vaa dea geaoralea staf van 17 Augustus : Haoeioafcsoïi iront. Booostsn het meer van Prespa en benoorden Bitolia. zwak geschutvuur. In de bocht van da Czeraa, hevig geschatvuur beoosten Mahovo. Ten Oosten vaa da Czerna en in de streek van d i Moglena, artUleriebedrijvigaeid, die ia het Wardar-dal eea weinig levendiser was. Tea Westen van het mear van Doiran,zwak geschat-vuur.Aan debenedon-Strosma, voor oas gaaiti^e patroeljegevech'.en. Kuala aJîaoîi froat; : Beooatea Mabmosdia, vuur over ea weer tusschen voorposten. Balg&arsoh bsrlolit: SOFIA, 19 Oog>t. (Am'otelijk bericht vaa 18 Oa%s>). ^aoedoaiaoh tcont Tea Noorden vaa Bitolia zwak artilleris-en kort trommelvuur. la de Cerni-bocht en in da richting van Grasenitz geweer-enartillerievuur, alsoo'c ia de Mcg'-ena-viakte. In het Wardardal zwak artillerie vuur ea patroeljebedrijvigheid. la den omirok vaa de beneiea Stroema hier en daar op zic'i zelf staani kanongeschut. Een vijanlelijk vliegtuigeskader beschoot de stal Reiaa, zjader mi suire schada te veroorzaken. Kuraaoaaoli froat Aan zekera sektoren van het front zwak afwias.leud artillerie- ea iafaateriavuur. jonog m csa'ii& es £ Fïansoha barlobten. PARIJS, 17 Augustus. — (avondberich ) : In Be'gie, deei de vijand gedurende den dag geea enkela nieuwe poging. Wij rlchttn ons ia op het terrelndat wij ten Noorden en ten oostea van Bixschcote veroverd hebben, van Dria grachtea dat in ons bezit is tôt aan da rivler vaa Broeabsek. Wij giagea voort met enkelo p'.aat-eea vaa vijandelijkea tegenstand te veruielaa en wij vermeerderden ons aantal gevangenea, dat taans da 400 overtreft. Wij maaktaa bovea* dien 15 kanonnen en een groot aantal machiengeweren bait. Het geschutvuur was tamtlijk hevig op verscbillende punten van het front aaa da Aisne, namelijk in de streek van de hoog-vlakten vaa Craonne. De vijand vuurde 25 ) bo:n-men op Reims af ; twea slachtoffe rs onder de burgerlijke bevoiking. Op den rechteroever dar Maas, duurde degeschutstrijdin hevigheid voort la het vak bosch va'aCauriéres-Bezonyaux. Geea enkele onderneming van het voetvoilc. Kalma dag overal elders. Tweo vijandelijke v.iegtuigea werden door oas atweervuur geveld. PARIJS, 18 Augustus. — Ietwat drakke artilleriebedrijvigheid bij de pla'eau'â van Vau-clarc tn Californie, eveaals aan beide oevera van de Maas. PARIJS, 19 Augustus. — Artillerieakties op het front der Aisne, bijzonderlijk ten Noord-Westen en ten Oosten van Reims, ûuitscha overvallen op de kleineFrausche post ten Noorden van Brayein de stie.lc vaa Berméricourt ea van de Pompelle zija mislukt onder het Fracscha vuur. Op de twee oevers van de Maas duart da artiile ies rijd, van tijd tôt tijd, zeer hevig voort: In het Priesterbosch ten Oostea vaa Bado ivil-lers en ten Noorden van Celles-sur-plaine hebben de Franschen Daitscha aanvalspogingen, vargezeld vaa hevige bsschietingan, terugge-slagen. De Duitschers hebben gevoelige verliezea ge'eden en lieten gevangenea in de handaa der Franschen. Niets te meldea op het overige van 't front. Sngslsohe barloMan. I LONDEN, 18 Augustus. — Vanochtend vroeg heeft de vijand weer een tegonaanval gedaaa op onza nieawe stellingen ten Noord-Westaa vaa Lens. Hij werd weer, na een scherp gerecht, volkomea afgeslagan, waarbij wij aenige gevangenea namen. Vannacht waser aanmerkelijke beJrijvigheid van de vijandelijka artillerie in dia buurt en tea Noord-Oosten van leperen. LONDEN, 18 Oogst. (Officieel). — Da op hed.D morgea vroe? op ean front v*n meer dan 9 Enge'scha mijlen (14,4 km.) ten Noorden dsr baan Ieperen-Meenen begonaen aanval der gealiiearden, wetd gedureade den dag voortge-zet op eene landstong dia tusschen het IJzer-kanaal en Maartje-vaart ea het veroverds brug-genhoofl vaa Drio Grachtea ligt. (Bij Drie Grachtea, dat op de kairt in de stellingslinia tea Noorden van Noordschoote te zoelcen is, moedt da Martj :vaart, eea gekaaaliseerde stroom ia het IJzerkanaal). In het centrum veroverdan de Britsche troepea spoedig hunae eerste doeleinden, zetten hua vooruitrukken voort en namen het dorp Lange-mark na hevige gerechten ; zij baanden zich daa in de gevechten hunnen wei over eana halve Engelsche mijl achter het dorp ea ze.ten zich In da Duitsche loopgrachtstelsels vast, wat hua einddoel van dea dag daarstelda. Op oazen rechtervleugel vond sinds dea yro -gea morgen een hevig aaahoudan gevecht om het bezit vaa de hoogvlakte ten noordtn naar de baan van Meeaen plaats. Da vijaad poogd» onze vordsringen met beslotenheid tegen ta houdea, ia dewelke hij met groote verlièzen ia dezen sektor onze troepea eea deel der ysoew

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes