De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

118 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/wp9t14wg56/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 39e tasr S.Dô Graeve, Keteivesî» 93 DE KLEINE PATRÏOT ZondaQ S9 enMaàndafî *3© Ângusins 1917. Prifs S eeaîlemen fgfçtf-jfFJj-xwyvrvr»-• tjS~V3Ê5&fJ&^"■ ■"•ZT-ICJi BIJITSCH33 BSEÎCHÏSH Vais hei Grooî Ilooîdkwaï tie? Eorste Bnltsoh bericîit. BERLIJN, l/Oogjt WesîitHik kWlastaoncel. tec-ers uan krounprins Rupprecht oan Beieren Een nieuwe <Us vaa groot gevecht, detweede van don vcld-llse in VJaandorcn, îs besiisi gewordra in or.s voordeel, danu tii de dapperheid der soldaten van aile wapens, dank zj de jmvermotibara aanvalskracht van onze onvergel jk Duitscne ^Niucn rollcnd vuur dat een uur duurde in den morgend van Ï7 0oest heeft de bloem van het Engelsche léger, bijgestaan door Fransche légerkrachten, in dikke, gcsloten rangen eenen aanval tcvveikstelligd en heeft atorm gdoopem aan den NoordcrvleugeL Ganscb den dag door werd de strijd ontke'eod op een iront van kilometers van aan den IJzer tôt aan de Leii. De vooraaa gelegen posten in de nabijheid van Driegrachten. *sn het ijzerkanaal werden uit elkaar gekegeld. De vijan d iasgelijks, na ec i gev«.cht den voorgroad enzer £tr;jdstelling aan den Marlje Vaart, ten Noorden en ten Dosten v?n Biksthote, voet voor voet betwist maar aigestaan door onze dekkingstroepen brmeesterd.^ _ . .j.,, .. De Engelschen h-îbben onze lime ingedrongen m de naoïjn la >an Langemarck, en zijn vooruitgckomun tôt aan ioclkapelle fcterds renforttroepen aanbrengcnd. . Hi*r hebben zij tegenaanvailen onzer sttijdreserven ontmoet. In ~ eenea onweerstaanbaren storraloop werden oe vooiaan itaande troepen van den vijand bemeesterd zij ne acotcrste tangen werden achteruitgeslagen. , 's Avonds na eenen hardnekkigen strijd waren Langemarck «n onze verloren stelling insgelijks opnieuw ia onze maclit. Nabij St-Tulien en op somrmge plaatsen mecr ton Z^iaen. -ot In de richting van Waasten was de vijand. , wtens uit elkaar Keslageu a^nvalstroepen onafgebroken ynlledigd werden door Versc'be strijdkrachteu, tôt in ons vechtgebied gcdronf;en. Het voetvolk stuiite overal deu geweldigen drang en wierp opnieuw den vijand tcrUg dank zij de nauwe en trouwe mede-werking der artillerie en der luchtviiegers. Op de wegen welke van Roese'are en Meenan nuar Icperen voeren, rukte net vooruittôt voorbij onze oude slellxng, tan gevolge van eenen aanval welke met goeden uitslag bekroond werd. _ In al de andere xektors van het uitgestrekt slagveldis de *anvaî der Engelschen jnislukt en ingeetort door onze hmder-palcn. Nicttegen^taande de zwaarste ver lie zen hebben de 'Enge'scV ~ r.lets verwezen'.ijkt. . r. verded'mmg hebben wij eenen volledigen zegep-aal Ji»1- en b«zi-ld met eenen geest blakend van geest--nt êoreid tôt nieuwe geverhten. , ht-bben de Engelschen opnieuw gewc'dig eenen . .... ou^roefd nabij Loos Piaatselijk Uitvallen werden verijdeld dcor krachtdadige tegenaanvallen. St-Quentin is opnieuw blootgesteld geweest aan het Fransch gesenut. De vout der hoofdkerk is in^e3tort en het iawendige van dat historisch gebouw is verbrand Legerfront ottn der. Duitschtn kroonprins. Aan het Aisnefront zijn gedeeltelijka Fransche aanvailen jnislukt ten Noord-Oosten van Ccrny. In de nabijheid van Vtrdnn, heeft het artillerie^evecht opnieuw rond den middag, de groote diukte verkregen. Tôt nog toc heeft de vijand niet aaneevalien. Aan den OostelljVen oever der Maas hebben Badensehe regimenten — v^rhardin het gevecht— plotseling eenen aanval Çedaan in het bosch van Caurrières hebben de aan'vaiswerken a1engslwi£rk.-*i9-2û àugustus 1017. 103 le zsoii is Isortfenaare Zootîra Ma'y met Mr. Tievor gespioken 5 ad, keerde zij naar het kasiee! terug. Zij begaf Zich terstond naar iady Austin en ber:cht(e liaar dat Mr. Trevor erin had toe-gestemd de veidediging op z'ch te nemen, ajsoolc dat Jos va-3t besloten was het geheim riiet te venaden. — Mevrouw, vervolgde zij na eenige aarzeling, bet is mijn plicht gcene geheimen voor u te iiebben, en ik hoop dut gij niet kwaad op mij zult zijn, a!s ik u zeg dat ik ontdekt heb, kelgeen gij vooi mij verborgen iadt wilién bouden. —- Wat liebt gij ontdekt, Ma'y? vroeg lady Austin, haat augsiig beziende. . — Dat Jo.eph Rushb.'ock uw eigen zoon js, antwooidde -Mary, terwij! zij neerknielde en de hand van haie meesteies kiiste. Het geheim is vpiiig bij mij, eken er op. — Enho«hel>t gij de2e ontUeiking ge- vaa den vijand vernield en meer can 600 krijgsgevangenen medegebracht welke tôt drie verscniliende Fransche afdeel»ngen beheoren. * # . 16 vijandelijke vliegtuigsn w^rd«a nedergehaald. Kapitem von Richthofsn schoot z;jn 38e en lnitenant Dostler zija 25 vliegtuig neer. Oosislijk krJJjîstooneel. Léger t> m den generaul-veldmaarxchalk Prins Leopuld oan Behren. | Geene groote gevechtsopcratiëo, aitilleriebedrijvigheid, dik-wijls verievendigd en voorposten gevechten. Legerfront van gener.-oversle aartsh. Josef l'en Noorden van Holaa aan de Eistritza en ten Zuiclen der vailei van Trotus hjbben gedeeltelijkc gevechten plaats ten onzen voordeele. Legergroep van g2neraal-ueldma.ilrschalk von Mackensen Russisch-Rumeenshne aanvallen ten Noorden van Foscani en aan Sereth zijn mislukt met aaaziea'.ijke verliezen voor den vijand. ïwseâa Eaitsch berlohi BERLIJN, 17 (a^ondoeriLat). — ln Vuiaaderen ea bij Verdun siechts artilleriegevecht van afwisselende sterkte. In St-Qu^ntia staan de huizen geiegen dicht de kathedraal in bran-. Dcaanhoujendc beschieting van de Frantchen vermeer- ! de rt den vurglocd la hetOosten niets bijzcndera. Officiesle Oos enrijksehe bariGhlea WEENEN, 17 Oorst. Oastel^h kpSigstooneeî. ïn Roemen.ë geene vcrandering. gezamenlijko huit sedert bet begin vaa don strijd ten Noorden van Foscani bedraagt 200 gevangen officier en, over de 11.000 m an, 118 raachién^eweren, en 35 kanonnen. Zuidelijk Grozesz i wierpen Honvedtroepen en K. K. kavallerte in storm den vijand in dappere aanvallen weder terug. Hierbij werden 45 officioron, 1600 maa, 18 machiengeweren en een kanoa ingebracht. De 80 kompagnie van hit Trencsencr Konvedregiinent nr 15 maakte alîeen 600 gevan^cnen. Op de hoogte Noordwaarts van Holda bij Bistri za s'oegen afdeeliugen van het Szegeder Hînvedregiment nr 3^2 een aaaval-lend Russisch bataljoa op de vlucht, w^arbij veel krij^GmAteriaa^ in oz;zj h and en bl°ef. Italiaanseh en Baikas^h kpJjgsîooneel. Oavcraaderd. De oarloj i î hst Oostôn. Eiiîgaaraoh berioîit. SOriA, 17 O >^st. (Ambtelijk bericht van 26 O-Jgs4). Bîaosaoïiisoh iront Nojrdwaa.-fs vaa ii.to ia korte vunrgolven. Een vijanielijke vcrkaanersaf.ieeliag werd door hindoommen teru<gîajagen ïn de Cerna-bocht hier enda*r levendig geweervuur tusichen pjsten. Kort artillerievaurgolven. In de Moglena-vîakte en Zuidwaarts Doiran, artiUerievuur, dat overdag levendig wan aan de beneden Siroema. V:rk:naeisafdeelingen en ruiterijtroepon werden dosr onz-. verkenningstr^'înen verdreven. Rumaenscii front : iiij Manniu^i. /-vas- «îeweervuor. Bj Tulcea en ia den oatrck van lca;:c«a zw.*k artiUerievuur. daan, Maty ? Ik wil niet trachten het te looehenen. Ma^y ve.haalde dan haar onderhoad met Mr. Tievor. Hij vroeg mij, sprak zij, als zuster van Jos, of wij ook bioedverwaaten haddiîn, en ik antwooidde van neen, zoodat hij niet het muiste vermoedaa heeft. Ik vraag u om verschooning, me'/rouw, maar ik kon het voor Jos niet verzwij^en ; ik was geheel vergeten wat ik u beloofd had. — En wat zegde mijn arm kind ? — Dat hij u niet wiide zien dan na het vonnis ; maar wanneer zijn lot bsslist is, wenschte hij u weer te zien. O, mevrouw, welk e?n pijnlijlc offer i Nochtans, nu ver-v/ijt ik hem niets, want het is zijn plicht ! — Ik »reeî niet voor mijnen zoo.i, Mary ; hij i3 ônscliuldig, ea dat is ailes voor mij; maar als mijn echtge.ioot te wefen komt dat hij op het punt sfait gevonnisd te worden, weet ik niet wat de gevolgen zullen zijn. Ais het maar baiten zijn weet kaa gehou-den worden. God weet dat hij ai genoeg heeft geleden ! Maar wat zeg ik daar ? Ik spieek onzin ! — O, mevrouw, ik weet ailes ; ik kaa niet Oorlo» ia BEWIS ea F3AHSEIJK es carlohtan. t'Alvijo, 17 Oogjt. — la Bî gië is een aanval der Daitschers op de niiuwe Franschs stellingea aaa weerszijden vaa Steenbeke totaal mislukt. Giiterea. bij hrt valien vaa den nacht, hebbea de Dait3rhers na cea iatense beschieting der Fraaache stellingen, een leven-digen aanval gsworpen op een front van meer dan 2 km. tu*~ schen den Moien vaa Vauclorc en de hODgvlakte van Californie inbegrepen. Te» u^gewjrpen door het vuur der artillerie en dei Fransche infanterie, hebben de Daitscher» op geen enkel punt de Fransche Haies kunnen genaken. Hevige en herhaalde aanvallen op de Fransche b eUiogen koiteliags genomen ten Oosten van Ceruy, hebben hutzelfde bloedig mislukken ondergaan. H :t wordt bevestigd dat de Daitsche veriiezen, in den loop der operaties van 13 op 15 Augustus, in de sîreken vaa de hoogvlakte van Craoane, bijzonderzwa r g-weest zijn Een Duitsche overvalsp -ging ten Westen van Braye en Laonnois 13 gemakkelijk gtfauikc. In Champagne bedrijvigheid der twee artiilerieë 1 m di streek van den M->nt Blond en den Cornillet. Op di tw*jc Maa3oevers hevige artillerieaktie. Op den rechteroever hebben de Daitschers, na eene korte beschietiag, een hevigen aanval gcworpen op het front, gelegen tusschen den No irdhoek van het Caurrières bosch en Bizonvaux. Dionm ddellijke Fransche tegenaanvallen en de nauwkeurig-hsid van het Fransche vuur hebbsa van bijni aile punten di Duitschers teru?geworpçn, dieer in gelukt waren voet te krijgen in de vooruitgcs".hDven e.em:nten der cerste Fransche liaie% Niets te melden op htt overige vaa 't front. Eûâ'olsoh barloht : LONDEN, 16 Augustus. — Vanochtend om kwart voor vijf hebben de geailieerdin opnieuw op een breed froat en benoor-den Ieperen aatigevalïsn. Er wordt zwaar gevochtcn. Wij vordereu in spijt van den taaien tegen3tand des vijands. Aan hst slagfront bîj Lens zijn dri •. niiuw î tegenaanvallen van den vijand tegen onze nieuwe stellingen g:ster avond gefnuikt. Ons geschut heeft een ophopping van vijaadelijka troepen bij CitéSaiate Aagaate uiteengejaagd OP ZEB, Dâ versâhirpte duikbaeita-oarlaf. BERNE. i7 0og8t. — Uit t le Havre » wordt gemeld, dat het gebrek aan vrachtruimte ia Frankrijk reeda zooiaaig kritisch geworden is dat voor h:t kolenvervoer van Eageland naar Frankrijk oude kleins kruissrs der fransch3 vloot beschikbaar gesteld werden. BERLIJN, 17 Oogst (Ambtel'jk). — Dûor het optreden onzer onderzeeërs werden opnieuw in den bodem der zee geboord, 25 030 to i in de golf van Gascogne en ia de versperds stroak rond Eageland. Oader da verz^nken fchepen kwamen voor : de Eagelsche bev/aoende sto>mer « Fort Cartes », geladin met g.oOa ton tarwe, vernield na een artilleriegevecht dat twee uren duurde; daaren-boven esn tank stoomer, insgnlijks bewapend gesamen-ijk ge-torpi'jeerd m;t e;nea anderen ntoom;r, die bu ten konvooi ! vaarde ; alaaok een andere stooaiboot insgelijks bageieid, naar i aîlen schijn was hij met petrool geladen. Een «toomîr was geladea met kolen. Een oazer 0 îderzeears, werkendc in de Middellandsche 2es, 1 hp?ft den 30 Juli de miiitaûe iastelliagea van Hoaia (xripolita-nië) gebombardeerd met eene dosltreffeadhsii we:ke goed kon bestatigd worden. misleid worden, noc'a door u, noch door J os. Vergeef mij, mevrouw, maar hoewel Jos met wilde antwooi de;:, vertelde ik hem, dat zijn vader de daad bedre/ea had. Aat-woord mij niet, mevrouw ; bewaar het stil-zwij?en gelijk uw zoon gedaan heeft, en ge-loof mij, als ik u verzeker dat niemand mij ooitdeze bekeatenis zal kunnenontwringen. — Ik vertrou w u, Mary, en misschien is het goed dat gij ailes weet. Wanneer komt de zaak voor ? — Men zegt, mevrouw, dat overmorgen in den voormiddagde assisen beginnen. — O, hoe verlaog ik hem in mijne armen te drukken, riep lady Austin uit. — Het is inderdaad eene harde bepros-ving voor eene moeder, sprak Mary ; maar toca het moet niet zijn dan nadat hij... ~ Veroordeeld is ! O Go3, o:itfe;m u mijner ! ivlary, ga terug naar Exeter, doch schrijf mij iederen dag. B.ijf bij hem en vertroost hem l Mo?e de God van liefde luisteren naar de gebedeaeener ongelukkige moeder ! Laat mij nu alleen. Dat God u zegene, mijn kind, want gij zijt mij vvaarlijk eeu steua geweest. Vaarwel ! Het verdedigingspunt van verscheidene kastbatterijea, dat druk werkte, was vruchteloos, daar het geen uitwerksel had. Aaival tegon Engelsofee kraiasrs. BERLIJN, 17 Oogst (Oificieel). — In de Noordzee stiet 0® j6 Ojgst eene onzer veihgheidspatroeljen op de grenzin van het Eigelschespergebied op vijandelijke kruissrs en torpedojagers ea viel ze aan. De vijand die in overmacht was,dra^ide ia ons goed rencht vuur om en onttrok zich mît haast aan eeo gevecht VVij hebbea geene verliezen. De Chef van den admi aal-3taf der Marine. Pauzslijke Vredesnota. Da takst. Da Pauzelijkc vradesaota hssft vo'.s:eas oeue ofûciëele me le.leeling d;r Ageazia Stefani den* volgendsn telîst : Aan d3 oppsrhaoidsn dar oorlo^yosrands Staten. Sedert het bîg'n van oas pon'ifikiit, te rnid-dea der verschr.kkingea van dsn vreese'ijken oorlo.? die over Europa is 'os ïebroken, hebben wij ons vôôr ailes drie zaken voorgenomen : esne vo'.komene onpariijd'gheld ia acht t2 nemen tegenover allô oorlogvoerendea, zooals het betaamt aan dezea die de gemeenzame vader is van allsn, en die al zijae kinderen met eene gelijke hartelijke liefde bejegeat; ons onoaderbroicen te bem^eien aaa a lea niar mogelijkheid goed te dssn ea dit zonder onder-schsid van pcrsoaen,nationaliteit of gods'lienst, zooals ons zulks niet alleea de ive: der naastenliefJe maar ook de zendiug vaa vroie: voorschrijft, die ons door Cbiristus werd toa-vertrouwd; tea slotte zooals on^e vredes-zeading het ook vraagt, niets van wat in oaza macht ligt te verzaimsn, wat er zau kua-nen toe bijdragenoaa het eiade dezsrrimp ta bespoeli^en, op lit wij de vo'keren ei h inné aauvoerders tôt meîr ge.natigds bîslissii^ea zwadeu breagen, opdat z;j de grootsche bespre-kinjr vaa eenea rechtvaarligen ea duurzamen vrede zoude i aanvangea. Wie ots werk ge 'lurende de drie vsrvlogen s nartvolle jaren heeft nagegaan, zal gemakke-lijk erkennen dat wij iramer a m ons besiui1. eea© volk3in3n3 onpartijâigliaia. tebewaren en weldadig te wezea, zijntrouw ge-blevea. Ook hsbben wij de oar'.ogvjerende vol-kerea en re^e ringen voortdaread aange.naand opaieuvv broeiers te worden, alhoewël niet aile? werd be tend geiriaakt wat wij voor dat doel hebben gedaan. T=gea lie: einde -aa het eerste oorlogsjaar zoadea wij aan de strijd;nde natiss de lsvenduste vermaniagea.ea bovendien wezea wij hun den wag aan, diea zij le volgea hadden om tôt eenîn daurzamsa ea vooral eer-vollea vrede te geraken. On^elukkigerw.jze werd de oproep niet aan-hoord en de ojrlog werd met al zijae verichrik-kingen nog twee verdare jarea hardneikig voortgezet. Hij werd immer gruwzamsr aa breid îe zich uit op d ; aarde, de zee en tôt ia de lacht, en met» zag hoe schrik en doolop stedea zonder ver-dediging, op rustige dorpea en hunne onschul-diire iawoners neerkwamen. Niemand kan er z ch ook thaas eene voorstel-* ling van maken hoe nog het lijden van allen zou vermeerderd ea vergroot worden, indien bij dat driejarigtijdperkncg verdere maandea,ia wat nog erger is,nog jaren misschien moesten bijkomen. Zal debeschaafde wereld nogslechts eendooden-veld zijn ? Gaat het zoo bloeiend oen zoo roem-rijke Europa, als aangegrepen door eenea alga-mesnen dolheidsioes naar den afgroad }

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes