De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

164 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Juin. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ht2g73bf4c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT gî§È8r B5SM B8SR23* fes» «=« rassos &32?B0 %iJ5e :■!■<!. ««m. iiâ ®.UeGï>aere»lCete!vest,S3 DE KLEïNE FATRiOT Zatsrdag 36 Jani î§17. Ppjfg S CQîîtleîneni » ^rinscHii ' iiiifHïIi vîîîî heî. Groot Hooidkwastlw • Eerste Quitsoïi bsrloàt. BERLIJN. 14 Juni. Wosieïijk krjjg'sîaoneeL Mtegergroep oan veldma.»rxch&1k krconprini Rupprecht oan Beieren. ZoO'.vel ia Vlaanceren aïs ia Artesië was de jgescbutstrijd slech's ia enkele sektoren he.'ig. Ten Oosten van Ieperen iieten wij vevscheidens anijnen springen, waardoor in de Enselsche =fte'i'ng vej woestingen werden aangericht. Tea Zuiden de Douve kwam het tôt kieme gevech-ten op het terriyu vôôr de stellingeu ; de teestand bleef onverancfeM. î,egerg roep van den Duilschtn Kroonprins. Nsbij Vauxailîon, te-n Noord-Westen vm foissfns, g'n^en de Franschen ua eea beschié-fitg ^au vei scheidene uren ten aanval over. Zij Verdun terugi*esiagen. Overigens bieef de .«achutbedrijvigheid meesta! gering. £sger van gcnerual ueldnitturschslk hertog Albrecht v»n \Vurteiiibarg, Nists bijzonder». & ' >îi Eea smaldeel onzer vl egtuigen kruisie g'ster aniddag bovcn Londen en wierp bonimen op de Veitiaft ; bij het lielder weer kon de goede uit-Sverking d m bommen duidelijk worden waarge-iomen. Onze vlieteaiers werden hevig bescho-'âcn en haddea verscheidene luchige/echten to «veren, in den loop waarvan een Engelsch %lieglu'g in de Theems neerstort'e. Al onio âfSiegtuit en zija ongodeerd teruggck)inec. ©osîeïijk krîggstooaeel D« gff VBchtsbedrijvigheîd biijft binnen de ge» Jruikelij' e grenzen. In dan laatsten tijd ziju de :us?.ische viiegeniers weder be»inr;en te roeren. ij rukîert meeimaal3 ovor onze linies vooruit. edert het begin der raaand hebben wij er tijf Jieergecc o'en. Bij wijze van veigeiding voor lift werpen van bommen op Toeiikoem, wtrd Sisteren Sjlok van uit de lucht aaugevallen. ME!nGÎ?LWëRK. — 16 Juni 1317. 53 le zoifl il Iisrlaairs — Hoe heette het dorp waar gij laatst ge-^roo:;d hebt, mijnhser ? vroeg M. Shane. — G assford, ■— Er zweeft mij iets voor den geest ifepzichtens dat doi p ; iaat zien, iets wat ik |n de nieuwsbladen las. Nu schiet het mîj te pintien, Let was de moord vaneenea mars-gramer.— ju-st, mijnheer, zulk een voorval Lad <8aar pîaats : bet was eene vreeselijke zaak, *n wat nog vreemder is, de moord werd ge-pleegd door eenen kleinea jongen, die ge-*lucht is. — Zoo, zoo ! hoe heette hij ? — Rushbrock, mijnheer ; zija vadçr was fen bekeude strooper, een man, die iu het léger had gediendeu voor zijue wonden een ÏeriEioen gekieisran had. Ër h eea oud preekwoord : Gelijk gij het kind opbiengt, too zai het opgroeien. Ik voedde dien Jti.aap op, mijnheer, maar helaa^, wat he'pt fnderricht \an den meester, als de vader «et kind op verkee.de wegen bie igt? »— iJât is de zuivere waarheid,ant woordde «ï- Siisne. Zoo dus liep de jongen weg ? Ja, Maeeâoaisoh Sieai. ! Ge*n gebsurtenisseu vaa belang. IïwssSs jSaitiioh bariohi. BERLIJN, 14 Juai. — Avoadbericht. Ten Zuiden der Scarpe is in dea voormi Mssr . een aterke aanval der Engelschen, uisgevoeid na tiorumelvuur, tea Oosica vaa Monchj', -u gevechtlijf oni lijf afgeslagea. Verders buiten vcrkencingsgeveo'aten aan gs:n eakei iront iets bijzoiders. ifficiesie Oosîanrijkscha barishte^ WEENEN, 14 Juni. 0osi®!$Sk en Zald OastsîJfk krlfssîaoîïeei. Onveranderd. lialiaanasls krjjgsîeongaî. Op de hocgvlakle der Zeven Geineente.i, 8Îecbts geschutjtrijd. Overi^c-ns is er nietsta vermeldan. le s§r!si m h$t Oaslan, TarksoU bariofet: KONSTANTINOPEL, 14 Juai. - Ambtelijik bericht van 13 Juai. ïSauîtaauïîront : Op dsu liakeivleuiel, onbeieekenend çeweer-vuur op enka'a plaa'sea.Eeae vijandelijke eroep, ter sterkte van 30 rnan, poog'de e>:a onzsr ver-kenaingspatrosljes te oveivallea, doch werd door vuur afgeweerd. Sinaï-froat : Op 11 Jttci, zwak geschutvuur en-pifroelje-bedrijvigheid. la dea ocbtend van 12 Jaai opende onze artil erie metgopd gevolg een vc^:-rassead vuur op de vijanielijke verdedigingr:-linies. Van cie andaro front-a zija geea bericht ;a va'i beteekenis binnengekomen. Buîgaarssh ftsrloht. SOFIA, 14 Juni.Ambteîijk bericht van 13 Juni. S$s oedonlBoh fvoat. Op geheel het front heerschte esn zvvak gs-schutvuur, dat echter in de bocht van de Czerua ea in de streek van het Moglan-geber^te af en toe ik herinner mij dat nu. Ea hoe liep het nvst den vader af ? — De vader en de moeder, mijnheer, hebben sedert bet dorp verlaten ea uieniand wee^ waarzij heen zijn gegaan. — Zoo, zijt gij daar zeker van ? — Stellig zeker, mijnheer. want ik wi!de het te weten komen en dead er aile moe.Je voor, maar zoader gcvoîg. — Wat zegden demenschen daaromtrent ? Had men geen vermoeden dat de vader ooi schaldig was ? — Ik geloof het niet. Bij het onderzofk legde hij zijne verklaringaf en zoo deed îk ook, geheei tegen wil en dank, mijnhéaf, gij zegt dat ge majoor M. Shane kent en hem dezen morgen nog gezien hebt ; i3 zijn kleine beschermeiing nu thuis of is hij nog op school ? — Dat kan ik niet met zekerheid zegden, antwoordde M. Shane ; maar het is nu geen vakantie. Kom, mijnheer, wij moeten nog niet scheiden, uw gesprek is veel te onder-houdend. Go moetmij veroorloven nog wat brandewijn ta bestellen. Arm a'is ik ben, wil ik mij zeiven eens ontiialen ea u ook. Ik wensctiite dat ik wist waar iets te verdie..en vie!, want om u de waarheid te zeggen, mij ne beurs begint piat te worden. Furness was nu meer dan half d-onkeu. aan hevigheld toeaam.In het dal van de Wardar k'.vam het tôt levenciige gevechten tusschen ver-keaniaKsafdeislingen. Bezuiden Doiran brachtea onzs verkeaainsîsafdeelmgea tivee sneîvuur-geweren ea ander oorlogstui? aïs buit biaaen. :)e viiegeniers w.iren op geheel 't front bedrij vig. Luiteaant voa Eschwega schoot in een lucht-gevecht benoordan het eiland Thasos zijn 9e vijandelijk vliegtuigneer; het toestelriel ia zee. iiaaisonsoii front : Ge iveervaur r.abij Isaecoa ea Toelcea. Qorlof ia BlLSli an FEAÎitEIJK Fraasoàa bâriohfen. PARIJS, 13 Juai. — Artilleriestrijd in destrtek van den inotea Vvin Liffaux, vaa den Ccrnillet-berg, de Butte du Cheail, de hoo£te 304 en Paroc'aes. Eei overral, door de Duitscliors gedaan in de stroek der Haute Chevauchée is mislukt. Be-trekkelijk kalme nacht o'vêral elders. PARIJS, 13 Juni (Avondbe icht). —Op enkele puntdn van het front hebben wij da vijaniïelijke verb'ndingen doeltreâend met Ternietigingsvuur beschoten. ïîîigolasX berlohî. LOlMDEN, 13 Juaî. — Ges'.aagde overvallen ton Noord Oosten van Richebourg, waar een vijandelijke overvalssrroep werd afgeslagen.Een tegenaauval, in den afgeloopen nacht door dea vijind tegea het gisterea gewoanan terrain aan beide kanten van Soucbez gedaaa, is door vuur van geichut en machinegeweren afgeslagea. O33î0RrlJ1{38h-Sîaliaasi3oh3 oorlsf ïiailaansch barlolit. ROME, 13 Juni. — Langs het heele front hier en daar g schutvuur en oenige botsingen van patroeljes. Eussista-DiTirscia oorlq^ Russlsch gioechlstsrrdn. ST- P ETERSB U RG, 12 J uni. —Onze batterij en heoben het dorp Meresjki, 5 w^rst (en Noorden vaa Tweretsj, gebombardeerd ea er een gewel-dig3n. brand gesticht. De vijandelijke staf, die Wel, mijnheer, sprak hij, ilcheb gezien dat men zoader eenige moeite geld verdiende, bij vooi bee'd, veronderstel eeas dat wij dien jongen deugniet vonden, welke dien moord heett gepleegd ; er is 200 pond sterling uit-ge^oold voor zijne aanhouding. — Ik dachc het wel, mompeide M. Shane, ] de verduivelda schurk ! VVe', meester Fur- j nes.^, ik denlc dat gij hem vinden zult in het land, waar hij naar toe gaat ; hij zai daar nu wel reeds aaogekomen zijn. — Onder ons sezegd, mijnheer, ik geloof het ni et. — Wat, denk gij dat hij zoo dwaas zou zijn om nadiemisdaad nog in het land te biijven ? — De boozen zija dwaas eveagoed als i aade.en, antwoordde Furness veei bstee-keuend.— Dat is waar, mijnheer. Maar bedien u, gij drinkt niet, Een oogenblik, als ik u ver-zoeken mag, ik bea aanstoads terag. M. Shane stond op en gin§ voor eenige minaten weg om sijne vrouw uit te leggea wat hij van zin was en otn aan dan drank tijd te geven om op Furness te werken. ïoen hij terug kwam vond hij, gelijk hij voorzien had, dat Furness zijn glas geiedigd had en nog meer bedionken was, dsu toen hij hem verlaten haâ. ^iT.'WHpWjiWnigCT.W ai Kllti.1 zich in dat dorp bevoad.moest overij'.d vluchteaJ' Bij Dikovifes ;en Zaidwe3fen vaa Pinsk nsef# enzs artillerie met succès vijandelijk- konvooien.' aangevallen en ontplofllr.gen veroorzaakt.Vooit» tussc'aenpoozsnd gewacrvuur. Tea Zuid-Oosten van Jacokstadt heeft d« ©uitsclie artillerie een jachtvliegiùig van ona nsergeschoten. Het vlieqtuig kwam biaaen onz«j linies neer. De vlie?cr, kapitein Ko-'rilof,is dood. Zij" toestel is veruietigd. Ten Noord-Oostea '■ ;i« Halicz heeft eîn-vijandeliikavlie^er cea kabel-ballon van ons in brand geschoten. Ds waar» neuaer werd slechts licht gewond. Arm: nie. ST-PETER33URG, 12 Juni. — Ten Oos'ea vaa Jarisjia z;ja Koeidea, die onze proviaad,® kolonnen aaavislen, verdreven. OP Be 7irs3bsrpti dulkbootis-ôorhf; BERLIJN^, 13 Juai (A|ubteljjk). — In de afg«« sperda gebiedtn om Engeland hebben o > é duikbooten andermaal 20>ît)0 br.-ton scheeps-" ruimte tôt zinkengebracht, o. a. : het bewapenii Engelsch stoomschip « Phemius » (6699 toa> met 9TO0 ton stukgoecîeren v^n Engeland naa?; Indië ; het Fransch zeilschip « St-Hubert », mefe kolen voor Frankrijk; de Engelsche stoora-, treilers « Golden Hoge » en « Virgilia ». Vaa laatstgenoamd schip werd de kapitein gavangea-genomea. De lading'en daroverige in den gro .d< geboorde schepen beEtonden o. a. vooral uiï^ hout en stukgoederen, alsook traaa en visca-, beeaderen voor Engela-'.d. Eenonzorduikbootsnj lererSe nabij de Hebrid'en een govecht met eea! als duikboo val ingir:cht zeiîsehip, dat ieiv minsta vierraaal getroffen werd. Il<r SP'.A-ISTJ-S, BERNE, 14 Juni. — De Nouveliiste de Lv^a meldt uit Madrid : 0ato heeft nade eedafie<giii£ veiklaard, dat hij zich hoofdzake;ijk zai toa»-; leggen op de groote nationale vragen ; betrekk'j-, Ijjk da buitenlaadsche politiek is hij voornemana j de stipsto onzijdigheid door te voeran ; regeerin? zai aan da landsverdediging en <lg; ekoaomischo vfàagstukken bijzonJtre aandic'at schenken. Debenoeming van Rêveras tôt minister vais, oorlog is, soa ïegt het blad, esn teeken datd-a' regeering dea wil do militaire kwestie op t» lossen. MADRID, 14 Juni. — De miaister-vcorzitt^S' ISato heeft verdergezegd : Wij hebben als wij ia laatste maal de regeering ia tianden haddeti buitengewone miideîen verlangd voor dn bêhoef* ten van het leger ea vaa da marine. Wij stellant voor daartn te volherden ea hopen dat het lanc}, onze haadelwijze zai rechtvaardigen. Wat de bmtenlacdsche politiek aangaat, l^st* kabiaet zai de stipsto onzijdi?,heid voortzatten,' Da regeering zai niet vrijwiHig de onzijdigheî l! opgevea. Het kabinet hoadt het niet voor c-o. Kamer te ontbiaden. De regeering is bij de volîa kenais van dea toestand vol vertrouwan in d» toelcomst. MADRID, H Juni. — Het rninisterie vat» oorlog kondigt eene ha!f*officieel^ nota af sa welke het heet dat de minister van oorlog d<?n ministerraad eena bepaalde op'.ossing van hat, militair konflikt zai voo stellea, door hetwelîfr gepoogJ wordt de militaire verpiichtingen met de hiadhaving der tucht en de vrije beechikking van de opeabare maclit waar vaa de noodwea-, digheid door da officieren vaa al'e klass^a erkent wordt en ia overeenstemming te brengen. ; Do rmniste; heeft verklaard dat generaal Marina het vtr rouwen verdient der regeering wegen*i zijn gelukkig optreden bij do beiaaiining t-aiat liarcelona.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes