De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

404 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 12 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/tx3513zd0j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR DE LANDWACHT m ias... Uitaever G. Graeve, Gent, Kctelvest, 16. DB U1X.SI3ST-S PATKIOT Dinstîau i» September 1813. Nu m. 'îlîi Aan onze Lesers. Losse nummers 3 eenticmaa. Per week 15 c©siti©men. GO-JARIG ïubiieum van & u u. «oaseigasur STILLEM4NS, Bisschop w font Aan de geesielijkheid on de galoovlgaa van liei bisdom Étant. Zeer Beminde Broeders, Den 20 Septernber aaastaande, zal het zestig ttren geleden zijn dat Zij.e Hoogw. Monseigneur tillemans, bisschop van Gent, de priesterlijke wijding ontving uit de bandea van Zijne Hoogw. Monseigneur Del becque. Deze gebeurteois betreft niet alleen den door-luchtigea pïisooa vaa Zijne Hoogwaardigheid ; ïij is belangwekkend voor geheel het bisdom. De grr.tie \an het piiesterschap is niet ge-£even alleenlijk voor de persoonlijkezaligmaking «■an fîcn j riester; zij is vôôral een beginsel van îcracht en werkzaamheid bes'emd om machtig rondom zich uit te stralen. « Aile priester is voor de menschea aangesteld, zegt de H. Paulus •jHebr. V. 1.) om hunne zaken te verhandelen bij God ». Deze gratie stelt dus den priester in staat en zet hem aan om te arbeiden aan de taligmaking der z e en eu het welzijn der maat-ïchàppij, tôt meerdere eer eu glorie van God, *n tôt me< rd re uiibreidiug van het rijk van Jezus Christus. 't Is in denzelfden zin dat de Apostel schreef aan zijnen bemiaden Tiraotheus (I Tim. IV 14) *an wien hij de vo;heid van het priesterschap îad toeged end : « Verzorg de genade die ia U h door de opleggiag der haadea. » Hoe werl zaam en vruchîgevend dese gratie §evvcest is in onzen hooggeëerden Bisschop, îijkt tea duidelijkste uit de talrijke werken die den loop vaa zijn zeven-en-i wiatigjarig bisschop-schap kenmerkea eu aie vol levenen kracht voor oogen staan. Op godsdienstig en maatschappelijk gebiei, ioowe, als op gebied van 0Dderwijs,bew0ederea wij os erai eeiiea heerlijkea opb'oei van werken welke te daalcea zija aaa den verstaniigea 3n iernemii'g geest, aan de vaderlijke aamnoe-iigingen en aan de oauitputbare vrijgevigheid van onz-n welbeminden Bisschop. In-;egeven door de liefde tôt de zielen ea »nderaomea tôt meerdere verheerlijking vaa Jezus-Chiistus, zija deze werkea de praktische iepassing zijner bisschoppelijke keaspreulc «Vivat Jezus»; zijzulien hiinnen stichter voUea ap dea dag vvaaiop de Goddelijke Meester hem *al uitnooîigen ora van zijnen arbeid uit te îtis^en. (Anoc. XIV 13). Wij hebben het als een plicht aanziea de ïandacht der geestelijkheid ea der geloovigea Van het bisdom te roepen op dea datum vaa dezen gelukkigen verjaardag, opdat wij allea, prieatrrs en wereldlijken.God zou^îen bedanken voor do bewonderenswaardige vruchtbaarheid der preslerscbap van onzen Opperherder. Als ver^elding voor al het goede voor ons «eestelijk ea tijdelijk weîzija bewerkt, zuilen wij onze kind.i lijke dankbairheid betooaen âooronze ee'.b e ige Ver .leefdheid, door oaze vurige gebedta ea bijzoaderlijk door onze otiwankelbare getrouwheidaaa al onze plichten. Dit jubiieum komt het bisschoppelijkjubileam bekronen dat wij met zooveel luister over twee jarea vierden. Moge het voor zijne Hotgweer-digheid het onderpand zijn van eenea fliakea en Sezeieadea ouderdom bovrijd van alie onge-f^kken ei omrir.gd van de vereering en de pcfae vas al zijue diocesaaca. * * Wij stellea vast als volgt : I. Te Gent zal, op 19 September tea S _ure 's avoads, door het luiden der kiokken aller kerken de plechtigheid vaa 's aadsreudaags aangekondigd worden. In de hoofdkerk zal, op 20 September ten il 1/2 ure, eene pontificale mis van dankzesging opg?dragea worden doot Zijae Hoogw. Mgr. Van Rechem, Bisschop vaa Carpasia en Wijbisschop vaa Mgr. Srillemaus. lagezien de omstaadigheden zullea geena bijzondere uitnoodigingen gedaaa worden. Wij zijn echter overtuigd dat de dankbare diocesaaen ran Zijne Hoogwaardi.;heid hunne liefde en verknochtheid aan huaaea Bisschop zuilen weten te bewijzen. II. Op Zoadag 24 September zal ia al de kerken van het Bisdom, bui'en de Hoofdkerk, de hoogmis p'echtig gezon;en worden en na da mis het Te Deum. Het zal nochtins de heerea Pastoors en Bestuurders vrijstaaa het Ta Deum onder het Lof te zingeu waar zulks metr ge-schikt zou zija voor 4e geloovigen. III. Op dien dag zuilen al de priesters van het Bisdom het gewooa voorgeschrevea gebed ver-vaagen door h.t gebed vaa dea verjaardag der bisschopFelijlce wijdiag. j IV. Al de ge'oovigea wordea verzocht op de dagen van 20 ea 21 September vurige gebeden ten Hemel te stureo ea.zo j mog«lijk,eeae kornmunie op te dra^en voor onzen we^bsmindea Bisschop. De ledea der kloostergemeenten zullea gflie-ven, Kedurende de maand September, drie kom-muniën op te dragen ea driemaal da H. Mis te hooren ter bijzoadere intentie van Zijne Hoogwaardigheil. Ea zil deze B ief op dea predikstoel gelezen wordea, binst al de Missea, ia al de kerkea ea opeabare biaplaatsen van het Bisdcm, dea Zondag 17 September. Geat, dea 9 September 1916. De Vikarissen-generaalvanZ.Hoogw.den Bisschop August DE ÈOCK Maurits DE BAETS. ûuitsch^ fearîehtsi Un het Srout SaafdkwaïiSo» „ Wastalik kpfjstoanee!. BERLIJN, 9 SeDtember. — Aaa de Somma heeft de vijandelijke iafaaterie over dag niet meer aaagevalîea. Een op zich zelf staaade Engelsche oaderneming *abij het Foureaux* bosch ea eea aachtelijke Fraa;che aan val op dea sektor van Berny tôt Deniécourt misltiktea. Wij zuiverdea kleine g îdeeltsn ouzer steiling, die ia de haa4 raa dea vijaad geblevea warea. De geschutstrijd duurt voort. Recuts vaa de Maas was de gevechtsbedrljvig-heid tea noord-oostea raa het fort Souvilia weer levea liger. Na eeagevechtmet wisselenae kaasea. hebbea wij eea deel vaa het hier ver-lorea terrein weer in ons bezit. 's Nachts hevig geschutvur over ea weer, van het fort Tkiau-mont tôt aaa het Kapitelbosch. BERLIJN, 10 September. — De veldsla? a*a de Somme wordt ua de sttijdpoos vaa gisterea voortgezet. De Eagelscheop 15 km.froatbreedï» tusschea Thiepval ea Combles uitgevoerde sto jt werd door de standvastigheid van de oiader het bevel vaa gea. Vnjheer v. Marschall en v.Kirch-bach staande troepea jebrokea. Bij Loagueval ea Ginchy zijn de gevech'ea op dichtea af^taad no g niet b..ëindigd. De Fr-.ascheu werdea in den sektor Barlaux-Belioy, door regimenten van generaal vaa Quast bioe iig teruggeslagen. Tea Noord-Westea vaa Chaulnes namea wij tijïleas de zuiveriag ma eakele io jpgrachtendeden gevangeaea ca maak-tea 6 machiengeweren buit. Rechts vaa io Maas speeldea zich nieuwe gevechtea ten Zaidea raa het Werk Thiaumont en ten Oosten Tan Fleury af. De binaengedrongea vijand werd doar eea tegeaaaaval teruggeworpea. j la dsa lucius'rijti Yeilorea oaze rijsadên iqaens ce laaiste aagen îcs^onnovciun. «•» Somme 9, door ons afweervuur 3 vliegtui^en. Kapitein Boelke heeft het 22® vijandelijke vlieg-tuig neergeschoten. Oastelijk krijgstooneel. Lasser front uart gener aal-oeldmaarschalk prins Leopold uart Beieren. BERLIJN, 9 September, — Niets nieuws. Legerfront van gcnsraal der kaoallerie Aartshertoff Karel. Tusschen de Zlota-Lipa ea dan Daiester zetten de Russea hunne vruchtelooze aaavallea voort. Daar waar vijandelijke afdeeliagea oaze loop-grachtea koadea biaaendringen.werden zij door een tegenaanval er vv^er uit verjaagd en,aaa het front der Ottoaiaaasche troepea, tôt ovsr huaae uiteaugsste'liagea teruggevvorpen. Meer daa 1,000 gevaagenea ea verscheideae raachtea-gewërea werdea b aaengebracht. la de Karpathea vielen sterke vijandelijke gtiijdVrach ea oaze hoogtestelliagea tea Westen ea tea Zuïdwestea vaa Schipoth ea aabij Doraa-Watra aaa. Ten Noordwestea vaa dea Kapoel zijn onze troepea onder dea druk een weinig geweken. BERLIJN, 10 September. — Afgeziea vaa herhaalde vergaefsche Russische aaavallea tegea Beiersche troepen bij Sara Czerwiszeze aa i de Stochod is de toestaad van zee tôt aaa de Karpathea onveranderd. lu de Karpathen zet de vijand zijne aaavallea voort. Tea W. vaa Schi]Bth heeft hij terreia fewonaen. Verdir werd hij overal afgeslagea. "en Z. vaa Doraa-Watra zija Duitsche troepea dit Roemeeasche krachteain voeling gekomea. Balkanssh kr!igstooneel. BERLIJN, 9 September. Nabi] Dobric heeft de vijaad aogmaals eea vergtefschea aanval ondernomen. BERLIJN, 10 September. Siîistria is gevallea. De bloedige verlîezea vaa de Roemenen en Russea tijdeus de laatste ge-vechten bliiken zeer beduidead te zijn. Aaa het Macedoaische front geen gebeurte- nissen van beteekeuis. *** Seîsssr Wilhelm aaa Gzaar Ferdinand van Bulgarie. BERLIJN, 7 September (Officieel). — Keizer Wilhelm heeft het volgend telegram gezonden aan dea koning vaa Bulgarië, aangaaade de innemiag vaa Tutrukan : « lk verneem op het oogenblik dat onze samen-vechtende troepea zich rne ;ster gemaakt hebbea vaa de versterfcing < aa Tutrukan. Ontvang mijne harfelijkste gelulcwenschen voor dat schitteread v/apeafeit uwer soldaten, vaa wie onze nieuwe vijand zal kuaoen erkennen, dat wij niet alleea zinnens zija ons te vtrdedigea, aaar dat wij hem kunnea verslaaa ze'fs ia ztja eigea laad. » Dat God ons blijve helpea 1 » In aile trouw, uw » WILHELM. » ©î> Zse. BERLIJN, 8 September. (Ambtelijk). — Op (ï September grepen onae zeevlieyuig- a voor Arasasburg op «lé Oesel vijandelijire zeestrijd-fcrachlea met boramen aan. Een vijxaJelijLô *iie,;er werd bij Zerel ge iwongeu te dalen. Ib dea aacht vaa 6 op 7 September, bestrooid a eea ouzer z.evliegtuigea het Russisch vli«ger-ftatioa Ruaô ia de Golf vaa Riga, gevolgrijk taise bomaiea. Op 7 September beschoot eeae^ Russisch 3 SEaaonneerboot d ; kusc vaa Noor'-Kurslaa 1, «onder gevolg. Zij werd door zeevliegtuigea achtarvolgd ea met bommea aangegrepea. Dea-«eltden dag werd het Nederlaadsch staomschip «Nioba», met spoorwesmaterieel geladea door eoderzeestrijdkrachten ia de Noordzee op-febracht.BERLIJN, 9 September. — Daitsche zeo-vliegtuigea hebbsa dea 7 September, 's mid- j,v7. ^iaauJouv,p^u, uuuiauaa en û utuc tl* Konstanzï, alsook ia de havea liggende Russische strijdkrachtea met goedea uUslag met bommea bestookt. Ondaaks sterke vijandelijke tegea werkine, zijn al de vliegtuigen onbescha-digd teruggekeerd. BEftLIJN, 9 September. — Eea oazer duik-booten heeft aan de Roemeeasche kust der Zwarte Zee de stad Mangalia en de kavenin-richtiagen aldaar met goed gevolg met granatea beschoten. Officielle Oostenrijkscha bsrichîaîi WEENEN. 9 September. OasteI5Pt kr]i)stoone&l Front tegen Rama nié. la de Karpathea,,aan beidî zijdeit der straat Petroseay-Halszeg, wierpen onze troepen dea vijand tôt op 4 kilometer achter zijn ooispronke-lijke steiling terug. Een nieuwe s erke vijaade-lijke aaa val tegea dea rechtervleugel Jezergroep Biet toe dat zij ia hua vroegere steiling terug-traden. Verscheideae poging*a des vijands, met voetvolk ea ruiterij tegea de hooglea westelijk van Czik-Czereda voor te driagen, wc den ver-ijdeld. Anders blijft de toestand oiverandeid. Le^erfront van generaal der kaoallerie Aarlshnvlosc Karl. Na dikwijls herbaalie vruchtalooze bestor-mingen van vijnndelijlte krachtea tegen da hoogtcn ten Oosten vaa Cibo-Tales, kwam da vijand ia het bezit van eenige de*len op dezea sektor van het front. De overige J.eelea van oas front in de Karpathen bleven usteren naar ver-houding rus ig. In Oost-Galicië, tea zuid-oosten en ten zuiden van Brzezany poogde de vijand gisterea weder, oaze lijnea te doorbrekea. Hij werd overal, onder groote verliezea voor hem, teruggeslaeen. Het dappere gedra > der ia dezen settor vechtende Turksche troepen verdient bijzondere vermeiding. In deze gevechten ver-loor de vijand 1.000 man aaa gevaagenea,alsook vijf machieagew ren. Letcers van generaal-oeldmaarschalk prins Leopold van Beieren : De toestand bleef oaveranderd. Italiaanssh krijgstaonasl. Het vijandelîjk geschutvuur w.is 's namidda?! aan het frout tusschea dea Monte Saato en de zee levendiger. Ook aaa het Tirolfroat werdea verscheideae sektors door de Italianea zonder uiislag beschoten. Vjaadelijke patroeljea ea afdeelingen, die poogderi op eenige plaatsea vooruit te gaan, werdea afgewezea. Eea Italiaansch luchtschip vrierp bij Nabrs-siaa bimraeo af, zoader schade te veroorzaken. Zuii-Oastslffk kriigsb^nsel. Pij de koniaklije ea keizerlijke troepea gee» verandering. Oostalijk k^ijustoaueel. Front te^aa Rumanlâ. WEENtSN, 10 September. — De toestand il oaveraa^erd. Legerfront van çenernal dir ruiterij aartshertog Karel : Een vijandelijke aanval tegea onze stellin?ea tea Westen vaa het Gibo-dal werd afgewezen. In Oost-Pruisen is rust ingetr«den. Verders geene gebeurteaissen. Légats oan Veldmirschalk-çen :raal prins Leopold van Beieren. Methodisch ietwat meer leveadige gevechts-beirijvigheid.Op den Neder-Stochod mislukte eea vijande« lijke aaaval ia kanoaaenvuur. Iîaliaansch krijgstoouael- Op het kustenlandsche froat stoaden da Karsthoogvlakte en het Tolmeiner bruggea-hoofd onder steik vijandelijk kaaoaneavuur. Leveadige kanonnen- en patroeljebedrijvig-heid ia afzoaderlijke sektors van het Tyrolec front, duurt voort.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes