De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

306 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 14 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 24 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/k35m905d43/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT R«a . 279 3l* |agr. 6.B» Ora»TC. Ketolrast,Ii DE SLISINE PATRI9? Wosnsilag 11 Novembsr 1317. Prîjs 3 csntlemei DïïlTICHZ BSBtCHïSK TâR ïs«t Groat HeefdkwafUer Twceà® Dultaeîa berloàt vaa 11 Noy. BERLIJN, lô Nov. (Avondbtncht). — Ten Noord-Westen van Passcheada'e stortto eea plaaUolijke Engelsche aanval bloedig ineen. In de Zeven Gemeentea en in het Sugaaadal werd *1 strijdend terrein gewonnen. Onze treapea bestormdea op den Oosteliiken Piave-oever het bruggenheofd bij Rldor, dat door den yijand taai V'eidcdigd werd. Sersts Daîtsoh berloht. WesteEiîk KrSjgsîaaneel. BERLIJN, 12 November. Legtrgroep o/tn veldmaarschatk kroonprlnt Rupprecht oan Iteleren. Dazen morgeud. in de vroegte was een korte artillerie-handfraep het voospel vaa eenen fiedeeltelijken Engelschen aanvalaangegaaa ten Noord-Wcsten van Passchendaele. Hij werd affeslagen. UverJag bepetkte de gevechtsbedrijvigheid ia Vlaanderen zich tôt het geschut met kanonnea van allen kaliber, der beide artilleriën. Rond den avond, in de IJzerstreek verleven-digde de artillerie-bsdrijvigheid en steeg zelfs tôt eene groote drukte-, Geeno voorname g&baurtenissen aan het overige van het Westelljk fi ant. Qssislîjk krlfgstooneel. Nlets bijzonder valt aan te sfippen. SE&os&onisch front. Rond den avond, is, in de Czernabocht, de bedrijvigheid der artillerie aanzienlijk toege-aomen.lisHaanscli krljgstooaeeî De krachtda lige samenwerKing der Alpijnsche . Wurtembergsche en Oostenrijksch-Hongaar-eche troepen, heeft den weg versperd aan den vijaud die terugvseek in de \ailei van de Opper-Piave, nabij Longs roue. Tien duizend Italianen zijn verplicht geweest 2ich over te geven. ïalrijke i-anonnen en even ta'rijk oorlogs-materieel werden gekaapt. coma Ocze troepen dit vaû Belluno, stroom-afwaarts van do Piave vooruitgogaan zijn, be-vinden zich voor Feltre. Aan de lagere Piave valt er hoaaaami geen nieuws aan te stippan. In Oktober bedroegen de verîiezen vaa de vijandelijke luchtstiijdvliegtuigea am de Dult-sche fronten, de volgeadecijfers: 9 vastliggende luchtballen en 244 luchtschepen, waaroadar er 149 werden neergehaald achter anza liniëa ; de andere zijn zichtbaar ge allen aeltter de vijandelijke stelliagen. Wij hebben, al vechteude, 67 luchtschepen en eea vastlijgende luehtbal verloren. Tweoie Saltsoà berloht. BERLIJN, 12 Norembar — (Avomdbericht). In hst Westen, in het Oesten en in Macedonië, goeee gioote gevechtshaudeliogea. In het dal vxn Cordevole ten Westen van Belluno, werden 4000 Ita'ianea krijgsgevangen genomen. Officiels Qostsnrijlsseha ^richîen i WEENEN, 18 No*.ember. lialiaansgh krljgsioonesl. Aan de beneden Piave werd op den Oosteliiken cever het aangelegd brughoofd van Vidor, door Du.tsche troepen geaomen. Da uit Belluno stroom;; fsvaartsvooruitrukkendedivisies, aaderea Feltre. Bij Longarona, ten Noord-Oosten van Belluno, werd in de laatste dagea door doel-bewustend samenwerkin^ onzer legsraanvoer-ders en trospea, ceae Itali&aasche divisie omsin-gcld.Een generaal en 10.000 man troîpen, talrijk geschut en krijgsjnaieriaal vielea in onze haa-den. Bijzoniere melding verdiaut weder de war-king van versterkte Duitsche afdeelingen dsr 22° beschuttingsdivisie. S'rijdkrachtea van veld-marscbalk Conrad, wierpèn dsn Tiimd over Castel ïes=iao en over Grigno in het Suganer-dal terug. Se oorlo] in lia! OastâJi. Eaîgaaraoh bariolit. SOFIA, 12 Nov., ambtelijk bericht vaa 11 Nov, Maceâonlsoh te ont. Op gansch het front storingsvuur, dat hevig was tea westen ran Bitolia, aan de Mogleaa, ten zuiiea van BelisKza en 'ia de nabijheid van de Stroema-moading. Vijandelijke vorkennersafdee-lingen werden door oas vuur verjaagd. Oobruâsobafrent. Artillerievuur tea oosten vaa Galatz. D9 7s?3sh:.rpl9 daikbcot$a-oork|. BERLIJN, 11 Novtmber (Ambtelijk). — In het Engelsch kanaal werd door eea onier duik-bo 'tan opmeuw vier stoombooten met meer d^n 13000 bruto-redstertoa. in den grond geboord, waarvan drie bewapend warea. Een daarvanhad het uitzicht van den Engelschea stoomboot «Wt liington»; een andere droeg den naam « Giilia > en was waarschijulijk vaa Italiaaasche nitionaliîeit. KOPENHAGEN. 11 November. - Het miaisterie van buitenlandsche zako.a ma\kt bô-kend : De Desnschï stoomboot « Ksj » Reladan met s'jrereris, werd op reis van Noord- ^frika na'ir Enaeland, op 5 November ia den Atlan-tischen Oceaan in den grond geboord. De be-manniag werd te Cadin aan laad gezet. De Desnsche stoomboot « Liuthart » werd in do Noordzee tôt zinken gebtacht. De bemanning laadde in Bergen. GENEVE, 12 November. —Volgeas esn bericht der «Dépêche de Lyon». uitLissabon, boorde eeae Duitsche duikboot in de haven vaa St-Viceaza op de ellanden der Groeno Kaap, tWfe Braziliaansche schepen in den grond. Het rirar der Poriu?eescàe afwcerkaaoaaea blcef zonder gevol -r. SjUCHTOORLOG. BERLIJN, 12 November. — Officiel. —■ la den nacht van 9 tet 10 November vielea oa?e-veer G Engelsche groote viieg!uigen de werf vaa Bruggo aan. Uoor projektors en versperriatfs-vuur ia 't nauw gebtacht, wierpen zij bommen af, zonder militaire scaade aan te richten. Twea Belgen werden gedooi. Qâflof ia Bdgi§ sa ia Fraakrijk. Fransois b3i'l3ht9a. PARIJS, 11 November. — Vijandelijke hand-gr pen ten Noorden vaa Samogueux, zijn mislukï onder oas geschut. Aan het froat van — i <• r >v - - - . / MSNGBLWERK.—14 Novexiber 1917. 54 GESCHONDEN EER. Esn haîf uur later, toea men met fcet jeugdige lijk van Geoige vertrokken was, toeû de met wapens versierde, schittereqde galarijtuigen den sioet waren gevoîgd en de dienstvaaidige iakeien de kaarsen uitge-doofd, de kande'aars vei wijderd en de di a-perijeeti weggenomen hadden, daalde de oude Stofîel met zijnen jongen op den rug de glade marmerea trap af over de vertreden rozen en bloemtakken heen, die voor den praalstoet der begrafenis gediend hadden, 2ijne har.d taste sidderend naar de mat glimmende vergulde leuning, die beneden-Waaits voerde. •— Waar des writte godin staat, aan de fonleii), stond vroeger de steenen watertrog Voor het vee ; het is hetbeste water, ver in het rond, kostelijk koel en helder, mompelde de oude Stofîel, die sedert de veianderde omstandigheden nooit een voet in het nieuwe slot gezet had. Alîes is anders en voornamer geworden ; de Weddinghof is een slot geworden, hooger en prachtiger, en ook kostbaarder dan het slot van den vorst. Ja, ja, wie had dat buncen denken ? Ikheiken mij er niet meer in, Zij werpen thans duizenden het venster uit" voor da luxe, terwijl wij vroeger b'ij warea, als wij 's Zondags een stuk vleesch in den pot hadden. Mijn oud hoofd kaa dat nier meer begrijpen en onze goede naam Wedding ? 1 Oude rommel, net als ik. 't Is lang geleden, dat wi} mît de oude kalsche op de dorps-stiaat omvielen. Prias Carolath-VVolfegg steeg van zijn paard en zag verbaasd naar het sierlijke rijtuig voor het slot Wedding, dat hier op het instappen dergasten scheen te wachten. Hij wierp een toesne'ilenden rijkuecht de teugels toe en vloog haastig de trappea op. Een bediende ontving hem boven met een diepe buiging. — Dieu mij bij mevrouw aan 1 bavai de prins. In de groote receptiezaal kwam Richard hem haastig te gemoet. — Ik begroet u in naam mijner moeder, wien gij waarschgnlijk uvve deelneming komt aanbieden. O, prins Carolath, gij vindt onsineen onbeschrijfiijke verwariing. — Stoor ik misschien ? — Volstrekt niet, integendeeî, wij ver-heugen ons zeer over uw bezoek, want wellicht gelukt het u, mijn zuster tôt bllj- ven te beweget). Vacoorloof rn'.j op u en uvve goedaeid beslag te ieggen ! Ehrentraut wil met zuster Benedicta naar net klooster terug, Wij zijn buiten ons zelven en weten met meer, wat wij doea moeten. Lienhard Gerold heeft evene.ens ai zijn welspreketid-heid uitgeput. Zij is geheSl en a! vervreeoii van ons huis ; de iane;e afwezigheid draa?t de schuld daarvan. Wilt ge oas tôt eeuwigen dank verplichten, mijn prins, stel dan, bid ik u, alîes in 't werk, Ehrentraut er van te overtuigen, dat haar plaats hier is. In het met smaak versierde zijvertrek werd bij het binnentreden der t wee offleieren een vrij bewogen too:ieel afgeïpaeld. Zuster Benedicta stond reisvaardig in de nabijheid der deur, eu aan haur hais hing, «loeiend van opge#ondenheid, Ehrentrau' vVedding, die met van hare beminde onderwijzetes wiide scheiden. Juist trad Gerold mosdelooster zijde. Hij had aile redenen, die hem ten dtenste stoa-den, in het vuurgebracht ; het eigenzianige meisje was niet te overreden, Mevrouw Wedding leunde tegen het raamkozijn, evenals altijd in hare stijve, bleeke kalmte; er blonk slechts leven in haie gloeiende oogen,die met vurig smeeken aan de sianke, witte gestalte harer eenige dochter hingen. het Chaume-bosch, haudende bedrijvigheid de» tw«a arillleriën. la Woevre, tea Noord^a van FI rey zijn wij gelijkt in eenea aanval tegea de vijandelijka llaiëa ea hebbea een zeker gi tal krijgsgevaa-geaen mee.;eleid. In de Vogeezea he'ft de vija-.d ai e;ne levea-d!ga artillerievonrbereidiug esnea aaaval i>erichl tegen onze loopgrichte i van Hartmacsweiler-kopf. Na eea geweldig lijf om lijf-gevecht heb> ban onze troepen volkomen den vijand terug* geslagen. die op zeker oogeablik eenen vastea voet verkregea hTd in onze bswakiagsliaiën. Eeue andere vijandelijke poging aan den Raichs» acker is voor haa zondergoaden uitslag geb'ecea. Os-eral eîders, kalma nacht. PARIJS, 11 November. — Over rlag, geaae hoagenaamde werkdadigheid van het voetvolk. De artUlenestrijd is tamelijk leveniig gewe ;st in Be'gië ia den ssktor van Papegoe 1 en op den linkeroever der Maas ia de streek der hallin.î 3 44 van het Chaumîbosch. Kalme dag aan al de ovorige deelen vaa het front. Sageîsoh bsrloliS. LONDEN, U Novembar. — 's M^rgons in da schemering vielen onze trospen da vijandelijke stellingan aan tea Noorden en tea Noord-westsa van Passchendaele aan. De eerste b8-richten melden dat eene goede voorui'^ancr g3-diaa werd. Flet weer was stoimacatig mat sterken wind eu zware regen. Onze aanval werl h^dea morgeni door Eng;lsche sa Kanaieesche troepen op een front vai m er dan eer;e mijl (1609 m.) lan^s b^ida zij le» der baan van P<tS3che:i laie niar West-Roosebe\e uitgovoerd. Sterke regen be?on te va'len, eer de aanval be?on en duurde den ganschen d.if. Ondînks ongunstig weer ded a on^Ttro'pea ver krei vooruitgan .f ten Noovde.i op de.i ho -g-tenrug sa camea eea ain'al gevangenaa. Op den rechtar aanva'svleugel z ;itî len Kani-daeschi bataljoas hua voorultrukkea voorc langs dea kam van den hoofihoog earug 'en Noorden van Paschend de eib raiktea ia dén rroegea morgea hunaj aanvalsdoeleindîn. Op dan linkervleagel vielen Engelsch? ba' "û-j..ns langs het VVe.5telijk dsd, van den hoof 1-hio^tïnrug aaa ea overwanaea, — hoewel zij door dea doorw ekten <.oad ia de nabijhe. i dsr Podiebeek geliinderd werden — met goeian uitsUg da hiaderpalea en 'o^reiktan hunaa doel-eindea op den overkant geleg-'n. In dea laten nami idag ontwikkelden zich sterke tegeaaanvaden tegea ha; tsrreia doar da Engelsc'nan overmesster 1. Naeea hevig har laekkig gevecht dat sredu-renda het grootsta deel vjn dan dag aanhiald; gelukte het den vijand, eene der vooruitlig^en ia stellingea door on3 veroveid, terug ta nemen. Hot stormachtig weer hoadt aan. IT\T 3R.XJSH, A.Î\TI3 SaanlK ©a SiîOhaxian. BERLIJN, 12 Novenaber. — Volgeas de « Berlijner Lokal-Anzeiger » me'dt, dead Lenia aan Buchaaau mededeelea dat hij- hem in zijn eigea belan.; aaaraadt, zich te onthouden vat» ellce inmen"ia.( in de ialandsc'aa Russische politiek. Lenin hecht zooveel te me -r belan g aan da aanhDudinf van Koreaski, daar zich talrijke gewichti^a dokumenten, waaionder verdragea met de bondgeaootea ia het persooalijk bazit yan Kerenski zijn. Naar allea schija zal ia on road St-Pe'.ersburg tusschea de pirtijgaagers vaa beide paitijet» bloadig gerochten worden. De Russische marina »taat gehfal an gaasch, van het laadfroat verr® het grootste deelop zijde der Boischawiki,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes