De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

290 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/6q1sf2qg24/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT w*m uhn ■ ia nmn 11 ** tsh feKBs uj0 mm tm via s Nam. 2S5. 46e Jaar. G. Ds Grasra, Kstslvsst, 1$. DE KLSîNK PATRIOT Vrijdag fl en Zaierdag 2 November 3988 Prifs 4 eeaSiemea Soitsoàtt .BERLIJN, 30 Oktober. — Worteltjk krijgs-kcraeel: Legergroep Krooaprioi Rupprechf : fade Leie-vlaktc tusschen de Lcle en de Schald® li]Famars ea Engîefontaiaa werden hevigo ge-He»lt#lijke vijaodelijke ainraîtcn afgeal&gea. : Het Eaç<*lich vuur togen do voorstad van ' uooraijk an do gemeeatea va a de Schelde-vlikten hebban wedorom aanzisnlijîfe effets t oader du bui gerlijke bevolking gevergd. LtRersr->;p Duitschea kroonprins : Ain h et fiiiei-»tia»l misluktes ia den vri.egen morgead levige vijaudelijkeaanvaHen. Na sterk artillerio-toreckt i.craamen de Franschen tusschen Niiy-; i«-Coinle en de Aisne, oader inzet van talnjks pantserv?ag wederora hunr;e aanval'en. De troepen van het les or ran geneï&al voa Ebetlmr.lt eu von Below die tijdcr.» de zware {«yechtca van de iaatsto dagea gevrijwaard ge-Mevea zijn, h; bbea ook gis ter en wederom een tolledig sukse» bij het afvarea behaaîd. Zij sloa-pr. dea vijand op een front vas 18 kilometers weedte YolleJig terug. In de gev.chten aan de Ncordelijke grens van I «tit-Quentin onderscheido elch bijzondor bel «• Brandenburf sche Leibgrecadiér-regiment ; ; knCostea vau Banogne het 53e Westfa'ischî i ®anierie-regia»e»t «a op de Aisue-hocgtea hei 10= Mecklenburgsche fusil ieregimsat. uedeeltolijko st-dlint ea tea Noord-Westea rat *™py, die roerbijgaande vorlorea giajen, wer Ctn m tegenaanvai weder geuomou. ! lu de avooduren ging do vijand wederom tel tevi « jedeeltelijke aanvallen over, die vooi soie Unies misluktea. Do Fransc'aeu ledex ; gistr rea iware verliezen. Talrij ke pantser wageas *-raea vernield. ^edortyd* van Vouziers en ten Oostea vai I ,;l,De afwis*elcnd artilleriegevecht. schoten gisteren 27 vij«indeliike vlieg ; Keoiillea en xes vastliggeade ballons af. I ®Eant Doerr behaaldo in dô laatste ôageî [ lÙMuchtze1 luitenant Frommherzij ztjnei I 30 Okfober (Aroadbaricht). — Aai I »i!r zRn hevige aanvalloa van de Franschei ■ smkt. Op het overige Westekijk front geen S'u%ie.vechten. I tr Oktober. — Italiaanscb krij?s I :Aanhet Tiroler-front slechts gering. L pfhtsbedrijvj{heid. Tusschen de Brenta ei t dp*lSTe "ebboa frissehe vijandolijke krachtei I nn^î? en Monte Pertica met eene ovex m»chtaangevallen. I ici aaar ,raet voorbee'.dige heldenmoïd ei t viia»oe^ vechtende troepen, h'ebben ail l 7!™ krachtinspanniagea te niet gedaan I «ebpn Venotiaansche vlakte rukten Eagel I hen re„n.I'aHanen veirder vooruit. Het gelukt hu-ino jiei ,'aïe* van aÛe gerochtsmiddele ZuidPn ,00rbra^k«telllng tea Noorden eu te: In î,Van 1® Moatello te verbeteron. I *«hra^?l i ® neJaeade vaa het herhaald uil "an.nc.-,b®slliU tot verkrijgen van eenc I te t(»iu ' an^ ®n voor dea vrede om eea eiud I 'ïOenon «aa? ^.ea volkerenstrijd, au lien onz I Wzett» » ? • jaliaanir:ben bodem vechtende, ht Zuw ufc ia4 ontrulmen. Wsstel.Ukkrijgstooaeel - Do Oo-telijk ttn ?*®.r in Servié opereerende «trijd'tracî E °ever°VTif^ de® ovorging op den Nocrdelijko l ,la de Sa,r<fa ,0QÎ? 'oltrokken. De teru,;toch Toort. n„ »:®a j° Drina gaat verder planmati -e Tij*nd drong norgens achterna. D achîerhosdaaonrer A.lbanoesche *tfijdkracht<« hadlea slechts op zicli xelf staands bendatt af te wersa. Oorldg ia Solglft «a ia 7r&akrlJ2s. PARIJS, 29 Oktobar. — Tamelijk leveadiï aitiUeri«gevecht in de streek ran -Je Oise, voor-na«oliji£ tegeaoyer Graad-Verly. Tijdens dea R*ebt hîbb.m ouzo troepen den vijaadeHjkaa weerstand overwoanen ea morkelijk Gaise ge-aadsrd.Zij hebben de schuUplsatsenaa'agar» on het baspitaal ftenomsa, alsook dea »»aoa kaat vau de spoorvvegsiatie en da ecrsto ioopgcachtea van een verstïrkt wïrk tenzuideavaa de vestiog. Verder ten zuiden hebben wij ds tioeve Davry 0*«rschrede<î. Rschts vau Pér.>a hebbea oase afdeelin«<:u hua vooruiîrukten ten ooitea vaa Monceau-le-Neuf voor gérât en ongovoer 4û ge-vangeaen geaomen. Op het Serre-front groote bsdriivigh*id vaa machiengewerea.Oazs patroeljea hebban overal roeling mot den vijasd. Ruiiigi aacht op het overige front. PARIJS, 29 Oktobe". — Avoadbericbt. -Tusschen da Oiss ea de Serre was de dag merk-waardig door leveadiï artilleriebedrijvigheid, bîjïoadsr in de streek van Crécy-sur-S :rre. : fen Westen van Château-Potciaa hebben de | onversaoeibare troepen van hei 5eleg«r nedea S eenea aiauwen voosstoot onderuomen. Op een j froBt vaa twaalfkilonieiers tusschen S'.-Qaenùa-! le-Pe;it en Herçy caLwikkelde ziehde Sirijd uiet ; j bewonderenswaardige zwiorigheid onzsrrijds ea ' groote hirdnekkigheid iangs'den kant van den 1 i vijand, die berel had stand te houden, kost 1 | wat kos'. | Op dea linkervleug^l geluk'e het oas trote de 1 ' talrijke vijanda'ijke machiea^eworea, da'. 02s vooruitzicht poog le op te hotiden, uit Si-Qaen-tia-le-Petit vooruit te komsn en on^e linies aan den ran l vat» de hoapte 137 rooruit te brenhea. 1 Ten Westau vaa Branogae zijn wij eveneens ■ vQoruit£'?ki msn. la hot ceater braken oaze troepeti ieijren yoderutand en wierpcn den 1 vijand op eene uitgestrektheid van drii kilo-1 t msters over dsn weg van Rocouvrance naar = | St-Fergeuse, ten Oosten raa Recouvraace i terug. ' j Op dea rech ervleugel hebbsa zij dû hoogtel56 ! ' frer.omea dB zijn verder Oostwaarts vooruitge-1 i drongon. 1 î Het ^etsl geraaseaon door ohs gaaomen.ovsr- IN HOLLAND. : I.CNf IfïOZL.DL.-A.lNriX . s AMSTERDAM, 30 Oktober. - « Het Alge-. ; meen Handelsblad » meldt dat er gister te Vlis-a singea ernstige betoogingen pla&ts haddeB ^ wai bij van eeaige geboawea de rnitea verbrij' ! zel 1 werden. Da polic'e ea esoiife militai» pat oJiea te paard geluktea oria de orde t< he-stèli.'R. a Over^iemlag' vaa Du'tïoha 3oh«p»n ■3 door Hollaad. e DEN HAA.G, 30 Oktober. — Het miaisterû t van bianflnlaad: che rakea raaakt bekend dat d( ees Dait«-ch« schepen, ia Nederlandsch-Indisch o have s ligpe.ide, rrae^er door da Duitselu i- re.?eering afges'.aan als vergoeding voor <le ze: a Holland-iChe sch?pen op 22 Februari 1817 lji t Falmouth vernield, zijn overg^gaaa in de handei g der belaaghebbînde reedenjen ; zij hebben di s J Noderlandgche vlag geheschoa. Vooraleer doze schepea ia het verke»r kunnea gebracht worden, moet eoae overeeakoawt ge-troffen worden met de Eatente-regeeringea ; de oa ieraandaliaesa daarover zallen by de ekoao-Bîiscli î besprekiagen ia Londaa plaats-iebboa. Rttreklilngea vaa aollaad tot Araarllc». KEULEM, 30 Oktober. .— AU sazant der Nederlanden gaat weldra de heer Cretner, lid dîr Eerste Kamer naar Washington, met het dofl eene aauwete, varstandelijke, weteuschap-pelijka verbindinj tusschen beido laadea aan te kuoopea. AMSTERDAM, 30 Okt. — Ook uit Viiisiagea e.i Zwolle wordsa grove ver<;rijpea tegea de tucht vaa wege de Ho.laadsche soldatea, getaeld. —«•e** ' ■" Da laatsie Duitsshe nsta. LONDEN, 30 Oktober. — Re'iter meldt (jit Washingtoa : De Duitscho aota beteakeat enkel eeae keanisneaiiag vaa do midedeelia? vaa vporzitter Wilson ea vraagt Keea aatwoord. la officiëele kriagen vrordt herhaaldelijk, da. >rop gewezan dat.'aalat Voorzitter Wils3n de geheele bri«fwi3$eling aaa de Eateate overge-«naakt heeft da eerst-komsade voetstap gemsoa-sohappslijk van wege d? Entea'e moet gedaaa wordea. Sriaar t» Bsrlija. BERLIJN, 30 Oktober. — Generaïl-luitenaat Grôaer is pister te Berlija aingekomen. Hij is i-, verhoor "ntvangei door dea keizer ea den Rijkskanselier ea aaar het hoofdkwartier ver- tmlrl/An De grondgedachten V I I ^ V I I I V I ■ van dsn Wiîsonsvrede. WASHINGTON, 30 Oktobfr. — In zijaea bri&f aaa ds âaaatiekommissie raa den Seaaat, verklaarde Wilsoa dat elke aatie hare binaaa-landsche politiek zelf moet regolea. V/ils ;n be-toont eveneens dat pogingen om door buitea-sluiieado verschillige haadelsverdragea, sora-mige natle3 te straffea, oader ze'cere omstaadig-hedea to: krisis3en hebboa govoerd. Wanneer men eeaen duurzamea vrede wil fciichtea dan moet elke hindernis. die de eensge-Eiade rriendschappclijkheid ia dea weg staat, vaa kaat gozet wordon. Nopens de kirsstio raa dea wapeastilstand ii mea veelal vaa meeaing dat eene priacipieele overoenkomst nopoas da vredes roorwaarden, 1 dea wapeastilstand moet voorafgaaa. Een 1 Eugelsch blad spreekt vaa voorjenomea par-sooaltjke oaderhandeliagoa tusjchea Foch es Hiwdeaburg. AMSTERDAM, 30 Oktobsr. — Het Haadels-> hlad veraeemt uit Londen dat men daar in de parlemeataire kringea vaa meeaiog is dat d« oorlog zijn eiade nadort. Men aanziet dea vred< vôôr Kersvda-c als zeor wiarschijnlijk. s Di taeening heerscht ook dat da voorwaardet j va'i e;nen wap asti siand niet openlijk moeter i bskeai gemaa .t wordeu. Z j zoaden maegeieolc î worden aaa Foch die dezelida aaa Hiadeaburj , zou overmakea. ■ T-i m iai—nwiimi,! BUi> II ii—i ni De voarwaarden van den wapea-stilstaad.KEULEN, 30 Oktober. — Naarde«Kôlaischo Volkszeitung » uit welingelichte bron verneomt, zoudea de voorwaardea vai dea wapenstilitaad de voljende zijn : 1. Ontruiming vaa aile beiette strekea ia Bel-gië en Frankrijk. 2. Bezetting vaa aile Rhijabruggaa door Amerikaansche troepen. 3. Bezetting der vestingea Metz en Straatï-burg door Fraascha trospen. Het valt ta botwijfelea of de « Kolaischo Volîtsieituag wel juist iugelicht is. Volffens djn « Nieuwen Rotterdaaischea Courant» schrijft het «Daily News» dat d$ voorwaarden van den wapear'ilstand niet door Foch werdia va3tgesteld, zooals sominige bladen bewe en. De oorlog werd srevoerd tot vernietigiag vaa het Prui&isch mititarismus ; m»a moet thaas aiet begiaaea met eeae nieuwo militaire dictatuur ia Europa toe te iuichsa. Het is ni*t daarom dat 12 miljoea menschea • gîslichtofferd werden. Mea moet waarbprgea eischea, die nood wendig zijn ea verjfaadig, maar geeaszias wiarborgoa die rnoedw llig erop ge-muat zijn, dîn vrada onmogelijk, ea da voorzet-ting vaa dea oarlog onvermijdelijk te maken. De korresponleat te Londaa van dea Manchester Guardian > schrijft ; dat het niet wa&r-sehijnlijk is dat de Eateate Boadgsnootea hunae wapenstilstandsroorwaardea voor het eiad® deier week zullen bekead makea. ...Im;iaasaaag^B5S3»I«Il II Turkscha Vredasonderhandsliaien, De onderhindelingea roar eetiea afzoader-lijkea vrede door Turkije zijn begoaaen, terzalfdertijd ia Berne door berniddslin* raa den Turkschen Gezant Salim Fiad-Bei en op het eila >d Myteleine door bemiddsling vaa dea geaeraal Towashand, die zich ia Tarkscha ga-vangsnschap bsvindt. Nadere bijtsonderheden. » KONSTANTINOPEL, 30 Oktober. - Hot aeeatschap Milli deelt de officiëele opeaiag der afzoaderlijkeoaderhiadeliagen van Turkije met de Eateate mede. Buiten. do reeds gemeldea beboort tot de oadehaadelaarsnog de algemeene stafoverste van het leger Sadullah. — Tatvir i Eskier deelt eea oaderhoud msd«, van den Groot-vizier rolgens welk eea onmid-dellijk eiade aakead is. Iadiea de verdere voorwaarden geeae inlichllag der afgevaardigdoa vereischea, zulloa do voorwaarden lichter zijn alïj van Bulgarie. Geene militaire bezetting vaa Koastaatiaopal of van aader Turkich gebiod. — Izzed Pascha geeft voor den afzonderlijkea voerstap de volgeade redanen : Nade instortiag van Bulgarië deed Turkije samea met zijoe Verbondeaea oenen voetstap roor dea vr-ede. Men wm tot afzoadsrlijke oaderhandeliagoa gedwaagea daar Bulgarië van den vijand bezot*" , was, de Turksche granien opea stoadea e* i Duit«chland niet in staat was de toegezegdo i hulp te ^verlesnen. Do afzondorlijke voetstap w^rd aan de Duitsche en Oostenrijksche Gezaat-i schippen medegedeold ea door hea goadga-i keurd. I Het blad < Seman » deolteea oaderhoud medo f met Reschid, de politieke Bestuurdor vaa hot Ministerie van Buitealiadscha zakea Hii

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes