De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

265 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/kk94748h2z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR DE LANDWACHT ffess? g»*g*i wa es i^a es eesïïs tss^i m m t&â? Esasa isoearM saisa ^2^ sar^f fareà ta fss El Num. 4S. U<|aar. G.0oQraev®»Koielvest, SS DE &L8INS PATI5I0T Djnls?daa 88 Felîraapî 191S Prifs S eeniiemen Duifscha fssriehtsiî çî.n hsî grosÉs Hoofa'sxrarJIse. Eersia D ait se à s»rl«kt. BERLIJN, Februari. OssîeEîfk krlfgsî'janeel. Legergroep Kichhorn. Vicr dafen ua het overs'eten van den Mooa-Sund, hebben gister ^o^rmîddag de op Reval Éanruiikende trospen-wieîrïjders, ruiterij en michiteengeweerschulîcrs «an hot hocfd — oader bevel van den generjal vrijheer v. Seckîa-dorif, ta oî-n gevcchs de vestiag gencmen. In Livonco hebben vêla stoden bij onza intrede «evla^d. Talrijka inwoners dîor de Rus-Sen aaDgehouden werden in vrijheid geUeld. Ten zuiien van Piaskou (Pichow) Rt.eten onze regimenten op sîerxen w erstand. In een îsevig jevecht versioegen zij don vijaad. Da siad werd ganomea. Legergrorp Litisingsn. Vijandelijke Urachten wierpen zich op bij Kolen-Kowitschi trgen onze afdeelirigen, die in Oek'acje langs den Piipet vooru tdringen. De vijaad werd îa snodigcn strijd achteruitgewor-pen, stad en statie werden stormenderhaad Ingenomen. In wei> ige dagen hebben do troopen de! legfrgso p JJnsingon ievoet, met den spoorweg en kracl.twa. ens, onder «roo-e inspnnning en Ontb' rint,'en ra^er dan 300 k'IoTieors afgelegd, ln samenwerkin? met Oekreensche troepea bebb n zij groote laudstreken van plundereade bsudeii bevrijd. L'e OeJ reenscha regeering heeft in de sfroker die vas» vijandcn gezuiverd zijn rust en orde het-«teld.Op httOosltront werden gevangenen inge bracht als vo'n.t : 3 afdeeiingsiafj, 180 officieret en .'ifilCman. Het aantal gevangenen en buit ui1 Reval en Pleskau kunnen no;? liiet ge3chal Worden. Van de andere krijgstoonrelen peen nieuws. ïïTGoSoDuitsohbariohtvaa 23 Februari BliRLIJ N,S0 Febr.,avopdbericht.—De opéra ties in het Oosttn nemen het bedoelde verloop Vtm do acdere krijgstoonoslen niets nieuws ©fficlasls 033î8nrljksch3 bsrichîais WEENEN, 26 Februari. — Ten Westaa de: Bre'-ila misîui'te een l'alhansche aanval. Os serfoi in het iasfan. Sarteêiolso bsriolitos : KONSTAN i INOPEL. 56 Februari. — Aai he' Paies'.ina front, ievendi^e gevcchtsbedrijvii heul. Op den Euf ait r^kto de tagenstievsr dei 22 Febiuari met '.wee ba'a'jons, twee ruiterij rerMmen?eu en drie batîerijea te.<en Hit op maar trok r.a een kort vuuri.evecht tsrug. In esi luchttevecht werd een vijandslijic vliegtuig neer gescholen. Op 23 Februari rukts de 'egcnstrever opnieuw tcgsn Hit op, ditmasl in twce ko'ommen. Een< kolcni stapte op 10 kilome'ors ran Hit bi Muehmedie en groef zich in, de andere saderdi Hit lot op een n nfstaud van 4 kilometers ei keerdedan lerug. Vcrder gsene gebëur'eaissen Vsrscksrptî Duikboatsncorlog BERLIJN, 20 Februari (Officiee!). — In he fp«rgebisd rund- m Ergelaad werJea da^r oqsi duikbooten vijf sîoombootea entv7ee visschers-vaaituigen in den «rond geboord. Twee stooai-baotea wordtn ult konvooien gescholen. De visschersTsartuigen warea het Engelsctie ïcilschip « Holker » en het Fransche zeiischip « Marcenia ». BtiRLIJN, SQ Februari. - Oificleel. — Z. M. hulpkruiser « Wolff » he:ft in uitvoerin.ï der hem opgedragene taakten minsteSô vijandelijke cf voor den vijand varenda handelsschepen met eenen gezain :n!ijkea tonneniahoud van 210 B.R.T. , vernieli of zoo erg baschadlgd dat hua verdsr : gebruik voor langea tijd altgaslotea ls. Iiet betreft voorai feroote waaïdsrolle Eng 4-sche stooinbootea waarvaa da evenwaardigo vervanginiî in zeer langen tijd niel mogelijli is. Verîoheilcna dezar stoombootea warea bu-Belte Engelseiie trospen-transpar'.sohepsts, Hun vergain heeft beduldead veriies aan. mensche;:-levens voor gevolg gehad. Verder zij a d»r ooriogsmaatregelen dezes hulpkruiser « Harna » van 2800 tou waicrverplaa'sicg en eea Engelsche of Japangc'ae kruiser, waîryaa de naata niet vast^estcld kaa wordea erg beschadi^d gewor-den.§gsiearljtelî-!ta!iââaseàâ ®ô?!o|, Sîaliaaasoh bsriobt. ROME, 25 Februari. — Koncestratievuur de: wederzijdsch^ artilieris ten O )3t^n ds Brenta eu overvloedig storingsvuur iu Judicarion, op de hso^viaktô van Asiago en in do Monteilovla !3. i Laags de middea en d3 beaedea Piave, iavendîs? vuurrerwlssjiling tussc'ien rerkennersafdseiiïi gen. In Capo Sile bracht een onzsr verkanna. a afdeeHng osa aantal lerasgensn. ! Goriog il Sslgls «a ia Fraakrijl S'raEsoîie bDrloîitsa. PARIJS, 23 Februari. — Ten NoorJea vtr di Aileite gslukto ons in den omtrek van Arge een handgreep. Overal elders rustige aach' bui'.ea in de Champagne, in den o.ntrek vàt Tahure en in deaOppssr-Elzas, ia de sektors tfer Noorden en tea Zuiden van de Doiler, waar h'ei aitiilerie^evecht tameîijk levendig bieef. PARIJS. 2ô Februari (avoadbericht). — Niet: . te aielden buitea wedsrzijdscha ariil!erievuur4r de Chimpaîne en in den omtrek van hs Chaume-bosch. Sagslsoh bsriobt. LONDEN, 25 Februari. — D3 vi'and poo^ïf i Zatordag avond bij Broodsyende een haadgrc.ii uit te vosren, die echî;r afgi.8la»en werd. la d^i 1 sektor van Pa3îchendasle hîerschte in de 08r&:< ■ heift van den nacht vijandelijke artilloriebedûj , vteheid. i la dea nacht van 22 op 23 Februari werd eei viiandelijke han ij;re«p tegen BeUisoho posiei bij Merchern afges'agen. De hedea vroeg ge ' melde vruchto:oozs vijandeliike handircéi î tegea Broodseynde ieverds ons eea 15tal ge i van,?enen op, waarond;reea officier ; eea aaata î aanv.illers werden daarbij gsdood. 1 Hai;d(îr<'pen eericht tegen oaxe posten in d?i omtrek van het kaaaal van Ieperea naar Koûien misiuMe heden vroeg-, wij hadden geeno ver liezea. O'.-erdsg op eeniga plnatîeu vijandelijk-t artiilerisbedrijvighe d, nameiijk tesea Coac'ae : ea itn^Zuid-posteujria ArmsuUiires. De Duiische Rijksdag. BERLITN, 25 Februari. — In de huidige zitting van den Rijksdag hadden aaa de Bonds-raadslafel plaats genomen : gra&f Hert;iig, von Payer, von Capelle, graaf Roedern en eea aantal andere miaisters. Do zaal was good bazot : Da tribanea warea OTervol, en 00k da hoflaj;o bevatte eea aantal toahoordîrs. De oadersroorzitter openda da ziîting om 3 ura 80 m'nuten. Na ®tn drieîal msdedaailngcn, vinî men aan mat de besprekisg van het e2rsta punt aaa da dagorde, nameiijk de begroattng. Sljkakausallsr g'raaî Hartliaîf nasi aasrop hut woord ats volgc : Mijae Heerou ! Da Rijksdag msg terecht aan-spraak maien op ust voraemea vaa hat verslag Oïer doa baltsnîaaâïohea politiaiaa tosstaai en «0 stelling daarieicao^erdoordeR'jksraiiee-ring aaagenomea. Ile voidoe aaa de d&aruit voortspruitoude ver-pl.chtiag, hiawel ik anderzijd3 oak twijfel aan net nut an h:t sukies dar vradesrâdevoeringea tôt thaaa toe door de miniaters aa de Staata-m^.oaa der oorlogvoersnis landea, tôt de openbara meaning gericht. Esn liberaal Iibsraai lld van het Engeîsch Lagernui» en gewezsa miaister, Runciman, hee.t kort geledaa da meaaiiig uitgsdru'it, dat psa spoedig dea yredî nadarbij zou k^rnsn, indien ia plaats yan dat, de bsvoegds ea vif-aatwoordelijko vertïganwoordigers dar oorlog-voersndenioi'iîndheit-n voor esaa weJerzijdsatio verkiaring in eagen kring willsa samsakomea, la kan hem slechts gelijk geveu. Dativarede baan.te volgen omzDovelegewilde en niet gewilde misverstanden uit dsn i-veir ta xuimen, on onze tegenstrevers te noodziksn onze woordan o|> ta ne:nea zooals zij jfernaend zija, en 00k van hunaen kant mst de wiarheid voor don da^ la ko:non. Ik kan ton miasta niet viaden, dat ds woordan die ik bij twaa gele^en-hedea hier heb gesproken, in het bu.tanland objektief en zondar voorojriaîl naar hunna waards geschat werden. Eeae ui eeazatiing in engerea krin? zou ovsrigens aileon reels vosrei tôt eene verstaa 1-houding over de yalaafzanderlijîe kwestio', dia bij de o/erasnkomst nopeas bestaaade tegen-. strijdighedea iaaaamerkiag kornea, ea waikar > reîe'ing eerst da bspialda overasakomst t bybreêgea kaa. Ik deakdaarb.j vo3inam3Îiik aaa j Gaza po3ltl9 tajaaoyar Bal^iS. Herha tldslijk wjrd op deze pla\ts gez3gd dat I7;j er niït aaa denken Baigië te benouden of i van België een basiand leel taraakenvaa daa 1 Duilscheas'ait, dqeh dat vvij echter, zooa's 00k reeds ia da Pauzelijke nota van 1 Aujustus vaa > hat vorige jaar werd aaogevoerd, moetea behoad - blijvon voor het gavaar dat h;t land. met 1 hetwelk wij na dea oorlog opnicaw in vrele ea in vriendschap zoadaa wiiilaa iaven, tôt voor-werp va 1 vijandelijke of tôt oen geschikf £eb'e 1 voDr vijandaiijke kaoeierijea zju gemaakt vvor-den.Voor wat de mi lda'en batrpft om dat diel ta beraiïên, en daarmaie den algeaaasnen j \\e.eldyreda te dienenj dat 20U kuaaen ia.esasn - VUUtlUUlli» »WC> J1P ! engeren kring bo3proken wordea. Iadien das een voorstel in dien zia vaawego de.tai?enpartii zich voordeed, bijvoorbeeld vanvvege do retree-riog in Havere, dan zoudea wij oas freenszias weigerend aaastelian, hoewel 00k do besprskiaf, zoo het wel te begrijpsn 13, tôt aller tijd nog zoader bindeade verptichling wara. Het schUnt echter vooreerst no^ niet, als/f da boveagezegdo aanmaning van het EDgeisch pjrlameatslLd uiizicht habbs eenen tastbaren vo m aaa ta nomen, en zoo moet ik mij nog houden aaa den thans bestaaadoa vorra van sameaspraak ovar den Oce,an ea over het Kanaal. Mij daarop voorbareidaada geef ik gairaa tos dat da booiaobap vaa praaiâant Wilsoa van 11 de^er maand weliio'at eea 'n Ideiae-i stap dairstslt tôt welerzijischa lo naderlog. Ik sis dus de voorafjraaada broedvoerige verkliringsn ovar om mij seffeas te wenden tôt de vier groad-slagei, welka naar de meaning vaa den he:r Wilsoabii osne waderzijdscho fiçdacbtca'.viîso-linsï zoudea dienea ten berde le kom;n. Het eerâte groabeglnsel luidt dat elk deet e;ner bepaalda overeonkom t ia wezen'ijkheid op da gerechtighaid in het bepaalde geval, ea op zulke overeensteai miegen zau meeten ges'eund zijn, van welk het meest waarsphijniijk is dat zij eana vrade van duurzamea aard zoudea bijbren-gen. VVie zat hi-îrtegen opkomen ?(Iasteiriminï). Hat groadbe :insel dat de groote keri£vader,de Heili.îe Augustin us vôôr 1303 jaren heeft vOSr uit-• g»zat : Justitia fundamenlum regnoruni — (da gerechti^held is da gron Isteen der siaten) — geldt ook no? heden, en het i5 zeker dit a'Joaa e^n vrada, in al zij ne d^elen gesteun l op da groadsla^en der eerech'ighsid.vdbriâtzicht vaa duurzaamheid hebban i.an. Da twaïde zia veriaa^t, dat vo'.keren rn re.;e«-ringaa n'et van da eene staatsoverheid aaa da andere zoudea 0 7erg?lercrd nordan, alsof het enkel voorwerpen of c'obbeislëanea warea in eaa spsl, hoewal hat ook weze in het grooto spel van het evenwicht der krachten, dat thans voor aile t jden gediskrediteerd is. Ook dit grondbîginiel kaa pavoorwaarde'ijk toestemming vinden; ja, mea is vorwonderd dat do présidant der Voreenigda Statenheef; noodig geoor leeld, hetzelve opniouw voorult te zetten. Da z'n bavat eene polemiak te.;en lanj vsr-znrondaa toestaadea en beschouwingen, te.ïea kabinatspoli'.iek ea kabinctaoorlo^en, tggen •!« verwisaeliniï van staatgebiod on vofëtslijk privait eiseadem, ha'gaaa ailes behoort tôt esaea tijd die ia het verledsn ver achîer ons ligt. Ik >v;i niît onhoffelijk zijn, maar, wanneer mea zich de vroegere verkiaringen van WiUoa harinnart, dan zoa mon mîen jn dat hij iu den wain verke:rt dater in Duilschland eene teJan-steliiog bsstaat tusschcn de amokiatische regee-ring en de rachtlooze volksmassa- én uochtanu keat de presilant der Vereenigde^Statan, zooaia toch da Duitscho uitgave van zija boek ovar dea Staat ba.Vi'jst, de Duitscha stiatsrechteriijka lit aratuur, en hij weet dus datv&£j Ons vorstea en rajeeringen de opperste leden zijn van d« volksor»ani3itie ia den staat, opparsle ledei, aas vvie de laatsto beslissinîbahoc-rt, oven-woi. daf, indien zij ook als opperâta ©rl&niîmen tôt het geheel behooren.^ij b;j dialaatsts bisl.s"

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes