De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

219 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 24 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/9k45q4vw35/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Msse.272 3»° j»«r. O.PeOrnera,Ketelreat.t» DE KLEiSB PATRIQT Vrl|dag a« Novembar 1§1T. Prl|s » esntleiîiQ.î OFFICIEELE DUITSCHE BERICiiTEN , EESEBJûSSASïïiS 1. — Door verordecing des Opperbevel* hebbers van 4 Juli 1917 is gehetl de oogst van : Olievruohten in bes!a« genomen. Volgensde bij^evoegae verordaning van 16 Oktober 1917 moet hij tôt 15 November 1917 geheel en al tfgeloverd worden. 2. — De gemiddelda opbrengst van ééna hectare bediaagt voor lijn- en hennepzaad 650 kilos en voor koolzaad 1500 kilos. Blijvea de afleveringen benedc-n deze Ermiddelde opbrenfsten, zoo moetcn vooiraden achcr-fcehouden of verborgcn zijn. 3. Wie ua 15 November verborgeu oliën of vcorraden \an oîiezaad (b. v. in afgelestn lood-teD, pakhuizen, zo'ders, l.elders, et>z.) of in strijd met het -eilod in gan,< gehouden olis-molens of oliepersen a, ngeeft, zoo dat da achie'gehouden oliën en fcoeveelhede.i oîiezaad of de in s'rijd mtt het verbcd {.ebruikte olie-mcler.s of oliepersen door het legtrbcstuur ter-beurdverklaard kunneii worden. zal da volgande beloonins; vfrkrijgen : Voor elk ki'o ouezaad 0,10 mark. » » » olie uit oîiezaad 0,20 mark. » elken oliemoîen of elke oliepers 50 m. 4. De gemeentebesturen (burgemeeiters, sche-prnen of hunne plaatsvervanger3) zijn verplicht, volgens de hun bekende v< ibouwvlakten, maat-regelen !e nemen, dat de in de verordr-ning van 4 Juli 1917 pangeslagen vcorraden tôt 15 Novem-ber 1917 afgeleverd worden. Indien et na dit tijds'ip verborgen of echterge-hotiden voorradcn gevonden worden, thuns zullen aan de gemeen en t'er bewaarplaats na ftate van hare schuld d<vangbestingen o; g-legd worden. A. H. Q., den 25 Oktober 1917. V. S. ri. A. O. K. I. A. Fr. v. d. GOLTZ, Obersileutnant u. Oberquaruermtister. BIJVOEGSEL lot de verord?ning betreffende de levering m het vervoer van EIEREN en PLUIMGEDIERTE Verordeningsblad voor het Etappengebied ran het 1e leser, nr 71, ran 19 April 1917. De para.Eiaaf 2 dezer verordening woidt afge-schaft ea verkrijgt de volgende bewoording : Op grond van het vastgpsteld getnl leghennen moet elke gemeente wekelijks voor elka leghen het getal eiereu lever- n dat door de Etappen-Inspektion te kens i dsre maand afzoaderlijk bepaald wordt. E. II. O., den 10 November 1917. Der Etappeninnpekteur, von Schiokfus, General der Infanterie. • A ■ ■ BÏÏITICH1 B11XGB.Ï1V van het Groaî Ifuoîdkwaï tier WesSalik krlîgsîoeraeel. BERLIJN, 14 Nov.— Gee«e groote gevechts-handelingen. In Vlaanderen hernam het kanon-nenvuur maar's avonds ; het bereikte bii Diks-muide en ten Noorden van Passchandale merke-lijke s ; r rkte. O^sî^IiJk kplgstasnesî en Macedontssh front. Ni ts bijzonders. Ïê-aliaan38îî Itrlgibsnsel. In de Zevea Gemeenten namen onzt; troepen stormanderhand disp verdokene hoogta-stelliu-gen der Ita'ianen ten Oosten van AsUgo en het pantsirwerk op den Lisser-berg, Primolano en Felire zijn in ons bezit. Langs de Ncder-Piava k^nocnenvuur. Ds vsrscherpte duikbootss-aorlog BERLIJ N, 13 November. — (Ambtelyk). Nier.we duikbootsuccesin het versperringssebied rond Eniseland : 17.000 bruto-registtrion. Onder do vernielde schepen bevonà zica een gtoot Engel.'ch stoomschip, van ulizicht evenâis de Stoomboot e Saronia» 14.297 ton. AMSTERDAM, 13Noveinber. —Het Neder-Iandiche visschersvaartuig «Huibcrijo» werd gister binnen het versperde gebied door eenen Duitschen onderzeëer ia den grond geboord. Ecn r-ati der bezetting werd bij de fceichieting gedood. Oorlog ïn Bslgig en in Frankrijk. PARIJS, 13 November. — In de streek ton Noor l-Westen en ten Oosten van Reims, heeft de vijand, begunst^gd door leveadige bombarde-menten, verscheidene hand^repen bewcrkstel-liïd. welk# geenen hoeg-naamden uitslag Siebben opseleverd. Overal elaers k*ime nacht. PARIJS, 13 November. — Da rijandelijke artillerie krachtdadi i bestx'eden door de onze, heeft onze eerste liniën in Champagne gebom-bardaerd, in de streek der bergen ea op eeaige punîea van ons front in Argonne. OOSTELIJK LEGER. - Gedee'telijke trtilieriebediijvigheid, bijzonderlijk levendig in de Czernabocht en ten Westen van Ochri a-meer, maar tamelijk flauw aan het overige van bet front. In de Czernabocht, in de richting der helling 1050, is de handeling der artillerie ge-volg 1 gevvorden door eenen Bulgaarschea aan val die afgeslagen is geworden door de Italiaa-ische troepen. LONDtiN, 13 Nov. — Bniten de gewone , aniileriebedrijvigheid wederzijds de gevechts-ruimto, is er nie s bijzonders te melden. De vijandelijke artillerie ontwikkelda in den loop ; van den dag eene beduidenle bedrijvigheid tea Noord Oosten vsn Iepcrea en in den omtrek van Steenbtek. De bsdrtjvigheid onzer artilerie houdt aan. ; Verders nie;s meldenswaardig. - — i rjggagavw»-' ■ ■ ■ DUITSGHLAND, OOSTENRIJK en RUSLiND Het cfScieuse «Wiener Fremdenbiatt» be-spreèkt de grondtrekkan, die door het kongres der So.vjets voor zijn vredesvoorstel werden dangenomen. Het bla i deelt nopens die hoofdtrekkea mede, dat de vrededoor h?t nisuweregiem nagestreefd, à een « gerec'ate vrede moet zijn zoadsr aaaexaties of sch^devergoedingen. » De definitie door het kongres der Sowjetsaaa het begrip «z «ader annexa i s » ge^even, zè^t 'het We;ner blad ia ia aile ge-al iets geheal niau^?, en gaat ver buiten denkader van hetgene de voH enrfchtelij^ie leeriag, en de algemeeae rvion ♦ftf nu (rt/i /r n nnmrn _ MENGBLWERK.—16 Novemder 1917. 56 GESCHONDEN EER. — Dan heeft u haar van haie famiiie ver-vieemd. Carolath verschrok zeîve, toea hij deze woorden gesprokeri had. — Wij ? O, mijn prins, wij konden haar niets ontnemen. Zij hargt met sterke liefde aan den huize Weddirg ; dat zij haar tehuis en hare blcedverwanten jarenlang niet zien roocht, was de grcotfte smati van haar jong îeven. Ik verbaas mij er zeifs over, dat zij tbans niet bij haargezin bîijven wil. Wil ik u ook naar uwe kamer btengen, îifeve marna ? vroeg Richard. — Neen, Richard. Ik dank u ; ik wenschte wel te zien, hce Ehrentraut beslist. — Beveel haar te b'ijven, zoo zij aan uwe beden niet gehoorzaamt. De stamhouder der VVeddings sprak zeer opgewonden en ver-ioornd.— Bevelen —mij ? Ehrentraut wierp haar hoofdje in den nek. En dat zegt gij, .Richard ? — Ja zeker, dat zeg ik, omdat gij marna krenkt en mij ergert. Waarom wilt ge dan niet blijven ? Ver-klaar u duidelijker ! — Omdat dit niet ens Weddinghof is ; il geïoal mij vreemd in deze prachtige ruim-ten. Er waait hier een koude, onbeha3glijkc lucht. Ach, ik kan nret blijven, begrijp h° dan toch eindelijk ! ik weiger niet zondei redeu. Het drukt mij de keel toe ; het ont breekt mij hier aan lucht ! Werkelijk parelden diltke zweetdruppela ophet b'atike vooihoofd van het mêisje haar band greep angstig naar den kraag vat; haar kleed. Zuster Benedicta streek sussend over dt donkere haarlokken. — Stel u gerust, lieveliug, ik ben bij u Zulk een aanval of zoo'n beklemmand ge-voel van angst, aïs ik 't zoo zou vviller noemen, krijgt zij meermalen. De nor wenkte Richard toe, dat hij zwijgen zou. Ehientraut hersteide zich spoedig in df arme» harer geleidster. — Ik ga weer mes raar de zusters : ik kar nu eer.maal niet blijven, Neen, neen, ik laa mij n;et dvri< gen, ikduld geenbevel. — Neen, Ehrentraut gedwongen zult g< niet worden. Heeft oadanks uv/e vurige smeekbeden van vroager mijn wil u op eei afstand van ons geliouden, uu zal ik de ge vo'gen er van dragen. De douairière had zich opgericht en sprak met ecn zachte stem, die eveawel eenigzins ttilde.Veibaasd sloeg Carolath de o'otseling veranderde gelaatstrèkken van het jonge : meisje gade. — Gij moest niet toegeven, marna, zei Richard verontwaardigd. — Ik wil het laatste overschot van liare liefde niet verliezen, antwoordde deze ; treurig. i — Wilt gij werkelijk niet blijven, jufler Ehrentraut ? vroeg prins Caroiath dringend, : ter wij! hij eene schrede op haar toetrad. Zwijgend schuddde zij het hoofd. — Du^geendochter der Weddings, zooals 1k geioofd had, want dezen hangea onver- i ai derlijk aan hua plekje vaderlandsche i aa^de. ^— Och ! Ehrentraut's hand strekte zich ! als afwerend naar den prins uit. Tiacht niet mij te overreden, ik ben immers vervreemd i 'gevvorden va-; deze plaats ! Niets, dat mij : bekend, dat mij vettrouwd voorkomt, be-;groet mij in deze zalen ; het is hier ook te ! voornaam, ik ben niet voor zulke groote : weelde bestemd en geef de vootkeur aan i I den ttriksien eenvoud. — Niet bestemd ? wierp de prins snel tegen. En mij is het, als hoorde ik nog, evenals zes jarer. ge'.eden, vaa een prinses-scktoon spreken l ties » verstord. <t Daarorer », wordt er varder gezegd •, stelde de partij dis het b?sluit gonomen hefft zich naar allen schijn ook klaar vo.t, dat zij de voor-waarden.door naar in overweging genomea, niot als b-'paald wil aanzien ea rekent op tegenvoor-stellen die zij gaarne aan een tegaaonderzoek zou willen onderwerpen. Voor zoover de Russische voorstellen buiten da ksders gaan der vredesformuul door xraaf Czerain, aaa het meerderheidsbesluit van dea Duitschan Rijksdagea door de jonggta veldaritt-gen vaa den he^r Kuhlmann onderschreven en in=;rijpen in de samenvattin* der oorlo^vo -rende staten, most-în hun in elk geval teginvoors'a?en tegsnovcrgesteld worden, waarin oazs opvattiajf van het zeîfbestemming&recht der yolkerea wordt uitgedxukt. Het weisnlijk doel van het Russisch voorstel sc'njnt de earlijke wil te zijn, werkalijk tôt den rrede te gerakea. Indien onze overige tegon-s'aaders met deazelfden eerlijkea vredes'.vil, als Rusland moesien bezield zija, dan zou ds \rede kunnen op we„' zijn ». Met moet er zich, zrgt het «Berlinertugeblatt» in Berlija bij vargenoegea da of&cieus'ï \\rc3ner-sche aanduid;ngea en bemerkingen w der ta geven die het Wolff-bureel verspreideti kan. Van gmscher harto wenschen wij dat de o^rsto vrsdesstem die uit een viiandelijk land tôt ons doordrinit, het vcrlossende signaal inoge wezeu, di voorbode v^n het eindsignaal. E ioc\ zullen da maacea vaa den arbsiders- en sold itenraad in Rusland de macht b'ijvon in hauden hebben, tôt dat alla tegenvoorsteden hun zullon tooga-kotnen zijn en tôt dat men t'akkoord koms over de voorstellen en tegenvoorstellen ? Dtit is do kwestie dia zich ten ainzien der wiss4va!l:gho!d en der vergankelijkheid der Russische zaken, natuurliik voordoet. Ook da verstafgelaçen S'a-ten, tôt Haïti toe, en thaas ook Brazilié, neaîen deel aan den ooriog, en moetcn geraa Ipleegd worden, hun geliciit te zesgen, hunne voor-w.iarden stcllea. Wij kunne.i onlertusschen slechts hopen dat Kf r nski en Korni'ow, opper revolutionairen oî versch opgekomen grjotvors'.an tijd zullen •vindoa, mît hulp aaa eenige machiengsweren hat winterpaleis binnen te rukken. Duitschland is, door eene reed? bemerkens-waardigï, doch nog geenszins beëind. gdo wijzl-ging vanzijnregeeringsste'sel.denvor'm naderbij geKomen der pirlemeaiair geregeeide s a en ea de zedelijke barreelen die hat àfsclieidd;n van de demokratische volkerea der wereld, inoaten heal ea gatsch va'l;n. Geene politieke barreelen en ook geene barreelen door den haat op?ericht zich la'en vereeuwigen : dat rnoet hat ctcel zijn van eona'i demokratischen vrede. Zullen de bemoeiiagen dar Russische revolutioaaaire re^eering aan den b'oa ligan waanzin eea einda stel'.en ; zal ni^i over d dea vredasoproep hooren die uit St-Pct.r'-sburg Icornt ? Zal m;n ook in Amerika erkennen da bij ons de volkswil sterk genoag is om iets nisuws te scheppsn, en dat het ont-waakte staatsdoûrzicht er zich niet meer auto-krotisch teiten verzet ? Onbekommerd of men daarbuitan da ulislagea dier ialandsche oatwikkeling waardeert of be-grijpt, zal het begonaena voltrokken worden, ei dat zal geenszias, zoialsde raisnoegden der r«;aktia klagen, da s aunpilarea ran den staat bedraigen. Het is onder andere, nog niet verooiloofd dan zin uit te spreken, dat cr ia de toekomst niet meer over ooriog, of vredô, of verbindenda verdragen zal beslist worden zonder mede-w rkiag der rolksvertagaawoordiging. Men moet aannemen dat da gezamenlijke meerder-haid, — en alle3 vrat ach'er haar »taat — aan da raxeerln» v*a graaf Hertling aile onaoodig* moeilijkheden zal onthoudea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes