De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

226 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Août. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/p55db7wk94/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ce gehtehjiar.de lhhdwhoht Htins. 205 89* |aw. 6.DeGraevo,&etelvest,l8 DE KLEINE PATRIOT Woensdag 99 Augustus 1917. Prîfs S eentiemsn ii ii in ii m ff~i» I» 111)11 in ii i il II inninrTrr*^'^TTTrifTllTgirrrn'nri-mrMmfcpT|g^M-iiH^'^iiiriw»Mwii ifli«Mwp>ifM-TWrry,THr^irr~tr"(rr^r-i-i in'inni r 1 i i i iii-na-r-rn—i - - i-riri~ TT-nrrf-T n r TTim f mm r r r~ in n mm —rtnr~ -r Tr~rrr<i nnirm i - Ag.jQMfttailWMiwiiii'.w jiWMi m—BWWU WW.I. *nt-m OFFICIEELE DUITSCHE BERICHTEN VB^OXOENINa waarbïj eane bolaatlng op hatroorenû vermog»n wordt gevaatigd. (Vervolg.) VII. — Vaa de bstaila-j en do waarborgeii aan des ibtaav verlesnd om de beîaUng te vsrzekarea. Art. 27. — De belastiog moet worden betaald 4e helft voor den 1 Juli, do andere helft voor den 1 December van het belasUnsjaar. Wanceer de aanslag den be'astingplichîige eerst na den 31 Mei is beteelcend, wordt een termijn van eene msand toegestaan voor de be-taling van hot ecrste deel. Geschiedt de b*tee-kening na den 30 September, clan moet de *e-beelheid der belasting binnen de twee msanden Worden betaald. Het uitgangspunt van gemelde ferniijnen is vasigesteld op den 1 of den 16 der inaaod die op de beteekeniag volgt. De termijnen kunnen, op groad van uitzonder-lijke omstandigheden, door hot Beheer Wfcrden têrlengd. De belastingplichtige, die in het betalen zijner belasting achtersullig blijft, is van rschtsweje irehouden de interesten te vergoeden tegen 4.80 t. h. 's jaars te rekenen van den dag wa*rop de belaling moest gedaan worden. Ieder maand- §edeelte wordt voor eene geheele maand g«re-end ; iedere breuk van 10 centiemen in het be-dras der interesten wordt op het hoogere tiende afgerond. Het iadienen ran een bezwaavschrift schorst de invorderbaarheid niet. Art. 28. — Voor e'.ke betaling wordt verplich-$6nd een kwijtschrift verstrekt. Met een coïmerk van toezicht moe% op straf «ener boet van 25 frank, het kwijtschrift, ge-durande eenen termijn van twee jaren, aan ieier hoogeren beambte fier Registraiie en Domeiaen, pp zijn daartoe gedaan verzoek, worden overge-legi.De weigering der overlegging wordt bij procès-Verbaal vastgesteld. Art. 29. — De belastinsplichtige die hét land metterwoon verlaat, is gehouden, voor zijn ver-trek, de door hem verschuldigde belasting, i»te-£esten, boeten enonkosten te bctalen. URNritT.WtRK «»9Q A rrrîTTcTTTe IfilT 11 3 I « w a/M iKUuanM m. j In dit geval is het ieder opeabaren of miaiste-rieeleo ambtenaar verbodeneeneakte betrefîende de goederen van dea belastingplichtige op te raaken, of te zijnen verioeke een reclitsgeding in te leiden, zonder zich ervaa te hebben verge-wist, dat hij heeft betaald, op straf persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de verschuldigde SGm-men. Een getuigschrift va» dan aangesîelde, waaruit blijkt dat ds belanfhebbende zich van zijne verplichtingsn heeit gekrreten, is vol-doende.Art. 30. — Voor de in*orieri*g v-tn de krach-ters deze verordeaing rerSckuWigde rechten, iatresten en onkesten, heefjt 's Rijlfs Schatkist, van 1 Januari van het b«fatstissjaar af, «ea voor-reckt op al de goaderen van beîastiagplichtif e, Ten opzichte «ter roarende (oe^*r*n ntomt dit voorxccat onmiddellijk r&ag aa d«««M v«rme!d oader artikelen 19 en 20 dor we« van 16 December 1851, en ond«r ariikel 23 van dea ln titel ^aa boek II van heî We!b«k van Koepfaaadel. Ten opiich'e der oarosswnd» goedèffe, ïrseft het slechts ultWM-king te rekeeea van de ùwcteij-ving ia de registers vaa d»n kypoth««k-bewaar-der. Handlichting der îasckrij kan worden ▼erieend waaneer de Staat aadere gettoenzame zekerheid heeft. Hetzelfde roerrecht bestaal op de goîderen der vrouw en der ktaderen, in de govailen voor-zien in de leden 3 on 5 van ariikel 6. Art. 31. — De etfgeaame* sa aile andere per-sonen, welke eeniir voordeel in da nalatesuchap vaa een en overledene verkrijgea, eyn, binneade parken vao hetgeen han i» nagelafen, j«gens den Staathoofdelijk gehouden *«or derechfe®, iatrss-ten. boeten en onkcwten, bshouden», deisvoorko-mead, hun verhaal op de wezealijie scauldeours. (Wordt uoortgezel), DÛIïsciï™Bïsïciïii van hôl Gpoof Sleoîékwartî©? Twesde Dnttaeb barleht raa 26 Oogst. BERLIJN, 26 Oogït, aTosdbefichr. — In de nabijheid van Beaumoat, *a«t ten Oostelijlan oever der Maas, hibben de Fraaschen 's mor-gends aantevallen, maar zij watden achteruit-geslagen door eeaen tegeaaaaval eo in hunne ui-gangsstelliogen terugçedroven, zulks ge-scaiedde ni een kortstoadig welslagen in den aanvang; behalve dàt, geene groote strijdlustigo aktie ten Westen en ten Oosten. WestolUk krilestooneel. BERLIJN, 27 Oogst. Le/ferfront oan vddmnarschalk kroanpvin* Ruppreaht vnn Bsieran In Vlaanderen flikkerde de actilltriestrijd aan de kust, en tegea den avoad tôt aan de Leie »er-kelijk op. Hij hield gaasch de nacht aan. Hedea morgend raktsn meermaals sterke Engeltcha ver-kenningsafdeelinien tôgen onze Kniss op ; zij werdea doorgaaas teruggeslagan. Aan het La Bas^ée-kantal bij Lens gitg artilleriewerking de Enselsche aanvaliea vooraf, die nocardwestelijk Lens plaats hadden. Zij mislukten verliesrijk. De geTechten op het voorterreio ©azer st»lliagen, westelijk van Le Chatelet, hieldea over dng mat afwtîselend sukses aae. Bij de hofsteda Guille-raont behaalde de vijand plaatseUjke roordeelen. Pogingen om de terreiuwiast uit te brei-dea, leden schipbreuk. Lt/cers oan dm Duitschen kromprins : Aan de « Chîmin des Dames » en ia Westelijk Champagne tijdelijke arîillerîegevech?en. Bij Verdun, Westelijk de Maas, bleef het over 't algemeen rus'ig. Op de OostoeTor werd tôt in de nacht verbitterd gestreden. De gedurende den nacht octderaomen sterke Fransche aaa-vallen voor Vacherauville-Beaumont, aan het Chaumewoud dreef oas aaavankelijk uit Beau-mont en den Woudrag. Door eenea tegeoaanval werd het dorp hernoaien en eenige 100 gerange-nen bîeven in onze haad. 's Avoads giagen opnieuw sterke afdeelingen tôt dea aanval over, die tôt verbitterde najievechten aanleiding gavei. Tusscbea de Ma*e en Beaumont zija aile aanvallen mis'.ukt. Luitenant Vrijheer voa Richthofen schoot zijn 59 tegeaslrevef neer. Osstdijb krMgsieoneelo Legerfcoht van getiéra&l oeldmmirschalk prins Leopold oan Beieren Bij Jacobstadt en Dunaberg cntruimde de vijand eenige stellingen. Zij wjrden door ons bezet. Bij Luck verleveadigde het vuur met li zona m PfooniiiH XXXVIII. , Volgens hunne belofte begaven M. Shane en O'Donabiue zich den volgenden morgen iiaar Mr. Trevor, en, na een half uur be-raadslaagd te hebberi, werd er besloten dat zij zouden beproeven lord Austin te spreken en dan uitslag van dit onderhoud af te wachten. Alsdan zouden zij opnieuw met Mr. Trevor spreken, die den volgenden dag naar de stad moest vertrekken. Zij vertrok-ken toen zoo scel als vier vurige paarden hen konden vervoeren en begaven zich rechtstreeks r.aar het kasteel.waar zij in dea •vocd aankwamen. Nu had Austin den vorigen dag naar zijne vrouw gevraagd. De knecht verhaalde hem wat Mai y gezegd had, en Austin, die zeer zenuwachtig was, had den koetsier doen roepen, die het rijtuig gereden had, om te vragen of de vriendin vaa lady Austin zeer ziek was. De koetsier bracht uit dat hij niet naar die î>)aats (çereden was, maar naar de naaste £tatie, waar lady Austia een post wage;t ge- nomen had. Deie geheim«inoigheîd vaa wege zijne vrouw waa niet zeer aangenaam voor iemand /an de inborst van lord Austin ; beuvtelings wa9 hij vertoorod ea oagerust, en, na een slapeîooren nacht te hebben doorgebracht, had hij den gaaschen dag vol angst op den terùgkeer vaa lady Austin ge-wacht, tôt het geratel van wielen gehoord werd en de koets van M. Shane voor de deur stil hield. Op de vraag of lord Austin thuis was, antwoordde de bediende dat hij eens zou gaan hooren ; Austin, in de meening dat dit ongewoon bezoek betrekking kon hebben op de afwezigheid van zijne vrouw, bavai den hofmeester hen binnen te laten. Bij het hooren van hunne namea ont* stelde hij, doch zich hersteliende, bleef hij trotschen hoogmoedig bij de tafel slaan. — Lord Austin, sprak O'Donahue, wij zijn zoo vrij geweest u over eene belangrijke zaak te komen spreken. Als lord Austia hebben wij het genoegen niet gehad met u kennis te maken ; zoo ik mij niet bedrieg, hebben wij vroeger in hetzeltde regiment gediend. — Ik wil niet ontkennen, mijne heoren, dat gij mij vroeger onder andere omstan-digiieden gekeud h«bt, aotwoordde Austax trotsch ; neemt plaats en gelief mij de redea van dit bszoekuit te leggen. — Zou ik u mogen vragen, lord Austin zegde M. Shane, of gij deze laatste dagen de nieuwsbladen hebt ingezien ? — Neen ! en nu schiet het mij te binnen, iets ongewoons, ik heb de nieuwsbladen niet ontvangen. — Waarschijnlijk heeft men ze achterge-houden ter oorzake van het verslag, ketwelk er in stond. — Welk verslag bedoeîtgij ? vroeg Austin verwonderd ? — Het geding, het vontiis en de veroor-deeling tôt levenslange ballingschap van een zekeren Joseph Rushbrook, wegens het vermoorden van eenen marskramer, Byres genaamd. Gij verstaat natuurlijk dat het uw zoon is. — Gij hebt zeker den veroordeelde gezien, en heeft hij u dit gezegd ? — Wij hebben den veroordeelde gezien, maar hij heeft ons dit niet gezegd. Doch, durft gij het loochenen ? — Ik versta niet met welk recht gij hier gekomen zijt om mij te ondervragen.Gesteld dat ik eenen zoon had en deze zoon, gelijk gij beweert, aan die misdaad pliclitig is, d»u is dit toch zekerlijk uwe zaak aiet. betrek opde sukseîvolle verkenningsaanvallelîï Artilleriewerklng verhinderde een Rus&isch» aanval. Leçerf ront oan Gener.-overste aartsh. Jozefj Bij den aanval met frissche Duitsche troepça ruimde de vijaad eeniîte hoogie3teUin?ea voor Soveja. Hevige vijaadelijka tegsaaanvallea stort*( ten met grooîe verliezea ineea. > LegerfrontoanoeldmaarschalkvonM acksnsen en aaa het Macîdonisch front geeco groo!e nocb belaagrijk» gebeurtcaisseo vaa bet^ekenis. T«re«ds Oalts«h b«rl«ht vaa 27 Oogat. BERLIJN, 27 Oogst. (Avon-dbericht.) — la Vlaanderen mislukte 's morgends ten Oostea vaa Ieperen oen sterke Engelsche aanval. 's Namidaags hevig aitilleriegevecht ten Noord-Oosien vsm Itp«r««. Voor Verdu* blee£ bij de vroege morgengeveehtea Beaumont ià onze handen. In het Oos^en bracht eea aanval ons in het b*zit vin gewichtige sfellingea ten Zuiden van Czîraowitz. Tôt dusrer zijn meer als duizen'4 gevangeaea vermtli en zes kanoanen buit» gemaakt, Oîfioieals Oosîenrijksohe bërlïât^ t WEENEN, 27 Oogst. Ossteip kpt}fl§loande! Bij Soveja bestormden Duitsche troepen va» het legerfront van generaal-overste aartshertogr Jozef, eeae vijandeiijke stelling en verdedigde"-zich tegen hevige aaavallen. ItalHaassIs krljgsîooneel. De 11e Isoaïo-slas duurt voort. De aanvaliea van den vijand warea opnieuw gerlcht tegea onze linies op de hootfvlakte Bainsizza-Heiligen-Geest en ten noorden van Gôrz. Het gevecht werd voornamenlijk met groot» verbittering jfevoerd oostwaarts van Auzza, waar Sieiercrhapen van het regiment 47, Dalmatiners van het 37e artillerie ea andere troepen den vijand suksesrol tegemoet tradea alsook aan de heet» strijdende Monte San-G»briele. De wakkere verdedigers behielden aile? trots , aile aanvallen. Op de Karsthoogvlakte slacats schermutseliag van veldvrachten. Drie Italiaamche vliegers werden van dff aarde neergeschoten. BaSkansch krljgstooneal. Nists nisuws. De oorloâ in het Oosfên. Turkaoh bsrlcht. KONSTANTINOPEL, 26 Oogst. (Ambteiijk bsricht van 25 Oogst). Qlalatront : , De vijandeiijke artillerie be?choDt in den mor* gend van 23 Oogst onze stellingen aan dea Djebel Ramrin. Kaukasaa front. Aan dea linkervleugel-sektor werden op ver-| scheidene plaatsen van het front vijandeiijke I aanvalspojinçen afgeslagen. i Aan het Siaai-front heerschte op 23 Oogst' hevig artillerievuur aaa het Gaza-front. Bulgaaraoh bsricht. SOFIA, 27 Oogst, amb telijk bericht v. 26 Oogsf J HaoeâLonlaoh front. In de Cerna-bocht ea Westwaarts de Wardarr levendig artillerievuur. Op de overige frontertj verstrooiingsvuur.Twee Engelsche kompagniëa die in den sektor ten Noorden van het Doiran-meer onze vooruitgeschovene afdeelingen poog-; den aan te vallen. werdea door ons vuur ver-dreven. In het Stro?madal op zich zelf staand# kanongeschut en patroeljegevechten. Sataoeaaoh front: < Zwakkeatwisseliug van gewesr- en artillerie^ vuur op enkele deelen raa het fcoat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes