De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

644 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/p55db8040p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3Te MAI rvmmi«i ■ <r»a»w«»4«>ç>'W*m—wh—ywpy inmi*iu«ww»»«''j'M' M' is»0 DE GENTENAAR= DE LANDWACHT DE KLE1NE PATEIOT •rïrnii « rm n i i«ir. j uimnni-Ln mi-Ijl _>i.iiiji>»iiwiiiw >mn'WW H' li'^ITT*^r»"* i> ii»ii«»»i ii » < n i i rinnrynrwWMllilUMiT » fnrfWHf''11"11 Biireeleiî te Oenl nr £8 KeieîveuJ Aardappelkwestie en andere Voedingsbeîangen De kwestie der aavdappelea vooi uea* ea voorsteden is opgelost. 't Was noodig en 't is wel ! Een groot vraagteeken blijfthec noch'ans, of men Getit en aile iuwoners, die zelf geene lardappels opdoen, van deze kostbare knol-len genoegzaam zal kunnen voorzien tôt dat de «ieuwe gegroeid zijn, dat is totonge-veer Juli 1916. Wij hebbîii die vraag reeds laten door-schemeren, maar we willen er nu een woordje meer over zeggen. In landbouw- of boerenkwesties geldt in den hoogsten graad de spreekwijze : Besturen is voorzien I De boer zaait ia Oktober-November zyne wintervruchtejB en oogst ze in J uli-Augusti; — hij plant zijne pataten, zaait en plant zomer-vruchten in Maart-April en oogst m Juii- ; September. Het is volkoraen onmogelijk, hier tarw® of haver te doen rijpen tegen 1 Juni ; oi de pataters te doen groot zijn tegen 1 Mei — dat weet eikeen. We hebben gezegd dat er gebrek aan aardappelen te voorzien is tegen Mei-Juui. Me.» zou kunnen inbrengen dat men eenen grooten vooriaad aardappelen zovi kunnen opdoen tegen dien tijd. He.pl goed, —maar waar zou men den voorraad bewaren ? Er zijn, zegt men 60.000 kilos per dag noodig voor Groot-Gent, dat is 600 zakkea daags. Tôt bsgin Juli zijn er nog ruim 200 dagen — dat maakt dus 120.000 zakken. ïen tweede, buitea Gent bestaat er eene groote nijverheidsbevolking die ook geene pataten heeft en er moet hebben. Men kan de pataten niet enkel opeischen voor Gent ; men moet het ook doen voor de inwonet's van Lokeren, Sint-Niko!aas, Hamme, Ze!e, Wetteren, Dendermonde, Aalst en van vele andere gemeenten. Ten derde een groot deel der voorhandea zijnde aardappelen, zijn zooals men zegt « beestenpataters » niet geschikt voor de menschen. Maar verondersteld dat aile pataters voor ce menschen kunnen. dienen en dat ze tôt de menscheiijke voeding gebruikt worden, waarme.de zal de landbouwer dan zijn vee ocderliouden ? Menschen gaan voor de beesten, za! men zeggen. Zeer zeker I Waar als de landbouwer zijn vee _ niet meer kan voederea dan verkoopt hij een voor één die beesten welke hij best missea kan. Daaibij komt het juist dat er sedert eenige weken meer beesten naar de markt koméa te Gent. j Het is niet cmdat er overvloed van beesten is zooalssommigen meenen, maar omdat de landbouwers zich van de beesten ontma-ken die ze niet behoorlijk kunnen voeden. We kennen landbouwers die reeds hunne kalvers, runders, jonge ossen en stieren ver-kocht hebben, om ze niet meer te moeten voeden. Dat jonge vee, dat binnen drie, vier, vijf en zes maanden als groot slachtvee zou ter matkl gekomen zijn, zal dan ontbreken, en de schaarschheid aan vlee;ch za! nog zeer veel vergiooten. Hoe meer pataten men dezen winter bij de boeren opkoopt — en men zal -wel moeten— hoe rnindèr vleesch, melk, boter en Vet, met Februari, Paschen en Sinksen. Men kan immers geene kalvekens bakken, gelijk brood in eenen oven, om op 't gepaste oogenblik, te beginnen met er koeien en Slachtvee van te kweeken. Daaiom zegden wij in een vorig artikel, « men » zou moeten trachten aardappels Bit den vreemde in te voeren, zoo veel Bioge'ijk. Kan men dat niet, dan zou men moeten traenter! zooveetmogelijk andete voedstoffen in het land te brengerj, zooals maïs, raaïs-geoeken, arachidekoekeo, sesaamkoeken, Iljnzaadkoeken, enz. We wete.i dat het Nationaal Voedings-■£0,®1.:ei'..nie' Jfaa invoeren zooi'eel het wil. Wij zijn ecr ter zoo vrij hem te verzoeken foetstappen, van nu af, aan te wenden, om Cieer en meer veevoeder te kunneD invoeren, want moest men wachten tôt April of Mei, aan ware het te laat. Men verlieze uit het oog niet, dat bet van nu af is, dat de landbouwers veevoeder moeten hebben om zooveel mogelijkhet joog vee te kunnen bebouden, dat binnen een halfjaar het slachtvee zou moeten zijn, dat «r uiterst noodig zijn zal. U.J■ i-» .r—- Men moet wel in het oog houden dat het veevoeder door de koeibeesten, varkens en kiekens omgezet wordt tôt vleesch, inelk, boter en eiers. Zorgen voor het veevoeder is zorgen voor menschenvoeder, en zorgen voor de boeren is zorgen voor de stedelingen. Maar men vergete het niet hier meer dan ergens : Besturen is voorzien I Eene andere kwestie doet zich hier als, van zelfs voor. De stad Gent koopt aardappelen bij de'*" landbouwers, die mm of meer tôt deu ver-koop gedwongen worden. Zou het dan met mogelijk zijn dat de1' landbouwers van welke men aardappelen koopt, maïs, ol ander veevoeder voorsf krijgen in verhouding der hoeveeiheid aardappels die zij leveren. Indien men, bij voorbeeld, voor elke hon» derd kilos aardappels, eenen bon gaf, die recht gceft op 25 kilos maïs, we denken dat men gemakkaliik aardappelen zou bekomen. GERECfiTSZAKEN. Boetstraffelijkb rechtbank van Gent. ©iefjtxl. — De genaamde Tasienski, aange-lioudeu, voor diefstai van aardappelea le Oostei'-ïee'e, 2 maand en 23 fr. Siagrea. — Gilbert De Mulder, van Elene, voor sla^en aan Désiré De Floo, van Balegem, 1 maand, — Frais Claeys, van Sint-Amandsber^, voor el-igen en kwetsuren, aan Valentia Sacnen, van Gent, 3 maand en 50 fr. BEROEPSHOF VAN GENT. — Gastaaf Van Huile en Theofiel Ben uval, beiden van St-Andries, warden voor diefstai van kiekens, ten nadeele van de We l. Cloosterweyer, van St-An-irtes doit do rechtbank van Brugrge ver we zen, ieder tôt 3 maand, doch voo' wàatdelijk voor de 2e betichte. Do eersie beiich'e Iwd beroep ingeslagea ; het Ha£ heeft de slraf behouden. Slagran. — Achiel Heinebal, van Brtigge, dîa slagetx ha^ toe^ebracbt aan J*n R mmont en dairvoor door de boetstraffaiiike rechtbank vau Brugse verwozen wer i tôt 1 maand gevaag, had beroep ingeslagen. Het vonnis werd door het Hof bekrachtigd. RECHTBANK VAN' OUDENAARDÈ Iabraak ea bairaiglngan. — Leopold Du Backer, stoker te Eremoodegem.die in dan nac'ut van 6-7 Februari 1915 in de woning van zijnsn oom, J.-B. Verleyen, dron? om te stelen, krijgt daarover 8 maand en 100 fr. Voor dooisbedm-gin^en jfgeas zijnen oom en tante 3 maind ea 50 fr. boet. De rechtbank beveelt zijne onmid-de'lijke .-.anbouding. Dooâaîijk ongeluk.— Ernest De Waele.van Petegem, rced hei meiSie, Marie Cousscment, 3 jaar oud, met zijn rijwie! om ver. Het kind stierf kort daarna. De Waele wordt verwezen tôt 7 maand gevang en 50 tr. boet, met onmiddellijke aanhouding. Oorlogsberichten. Duitsche benchlsn hsî Graat Hïaflkivarîbp, WestolUk Erîlgstaoneel. BERLIJN, 4 December. — Een doaker, stormachtig regenweder hi nderda de ge» vechtsbedrijvigheîd op het gansche front. Oislsljk krygstaaneel. BERLIJN, 4 December. — Geen bijzo -dere gebeurtenissen. De Russische mededee'.ing van 29 Nov. ten deele reeds terechtgebracht door het Duitsch ambtelijk bericht van 2 December, stemt ook in haar verdere gegevens niet met de waarheid overeen. Bij den Russischen overval op Newel, ten Zuid-Westen van Pinsk, die slechts mogelijk was onder de le:ding van gidsen uit de streek, volkomea met de moerassen en woaden vertrouwd, werdalleen de divisiekommandant gevan-gen genomen. Er worden echter geen andere officieren vermist. Onwa.ar is het, dat Duitsche of Oostenrijksch-Hongaarsche troepen bij Koslince en Czartorysk hebben jnonien wijken. Balkaansch oorlogsterrein BERLIJN, 4 December. — In het ge-bergte worden de uiteengedreven Servische afdeelingen verder bevochten. Gisteren vielen meer dan 2000 gevangenen en over-loopers in onze handen. Westslljk eu O ostelljk krljgsîaon jel BERLIJN, 5 December. — Geene hoofd-zaketijke gçbeurtenissen. Balkansch oorlogstooneel In de zegevierende gevechten in de nabij-heid van Plevlje en in de gebergten ten Noord-Oosten van Spek werden verschei-dene honderden vijandelijkesolditen krijgs-gevangen gemaakt. Bulgaarsche troepen hebben den vijand, die in aftocht was, ten Zuid-Westen van Prizren tegengehouden en versiag«a ; zij hebben hem meer dan lOOkanonnen en eene groote hoeveeiheid oorlogsmateriefel, waar-onder 200 automobie'en, ontnomen. In de gebergten van Jonia, ten Zuiden van Debra en balf-weg Krcova-Ochrida werden Servische achterhoeden overrom» pe'd en uiteengeslagen. Duitsche en Balgaarsche detachementen zijn Monastir binnengetreden, al waar zij zeer vriendschappehjk door de bevolking en de overheden werden' onthaald. Oîfici sels OastsnrijKsohô b^H&îîtin WEENEN, 4 Decerrîbé'r. — O/fiéîl'el wordt medegedeeld : Russissh krljgstgioneplc Geen gebeurtenissen van belang. ltaliaan^sh kr'jgstoansel. De aanvalsbedrijvigheid van den vijand tegen het Gœrzer brûggehoofd en het noordelijke gedeelte van de hoogvlakte van Doberdo duurt voort. Zwakkere aau/alien en naderingspogingen bij Oslavija en voor de Podgora weiden afgewezen. De baschie-ting van de stad Gœrz «rordt voortgezet, Tegen den Monte San Michele en bij San Martino vielen sterke Italiaansche krachten aan. Ook hier sloegen onze troepen al de aanvallen af. Servlsch krfjgstoaneel- Onze troepen habben gi .teren morgend de hoogten ten Zuiden van Plevle storme ider-hand ingenomen. Ook bij Tresnje Vica, ten Zuid-Westen van Sjenica, wei den de Monte-negrijnen verslagen. Ten Wasten van Novi-Bazar verdreven gewapende Moslim p1 u i■ dereade Montenegrijnsche benden.Bij Novi Bazar en Mitrovitza namen wij gisteren 2,000 gevangenen. WEENEN, 5 December. — Officiëel wordt medegedeeld : Russisch kpiIf$t»onaeI. Gedeelte I ij ke kanonnengqvechten, SI^Maanssb. kpi|{jsï»onoe!. Gister bepaalden zich de Italianeu op het IsoQzofrotit tôt kauonuenvuur van afwisse-lende sterkte. Enkel bij Oslavia beproefden zij bij dag en nacht afzonderlijke aanvatlen, die alie weiden afgewezen. Op het Tiroler front, ontwikkelde het vijandeiijk geschut eene meer levendige bedrijvigheid tegen de versterkte ruimte van Ladaro. Sspviseh krligstaoasel. Bij Celebie kwam het opnieuw tôt een groot ge<fecht. De Moutenegrijaen werden door eene fltoep van uit Jaca overvallende troepen, teruggeworpsn op de grenzen. Ten Zuiden van Plevlje wezea onze troë-pe^ hevige Moatenegrijnsche aaavallen af. Onder het kujgsmatenaal in P.evlje buit-gemaakt bevinden zich een miljoen voet-volkkardoezen en 100 kisten met kanonnea-ammuiiitie.Ten Zuiden van Novi-Bazar werden gister nogmaals 600 gevangenen ingebracht. 1§SÎF1@1MIÉ81 In dsn Kaukasus. Uit Tîtrksehe broœ s KONSTANTINOPEL, 4 December. — Aan het front van Irak, poogde de vijand te ontsnappea aan de vervolging door onze troepen bèwerkstelligd, door de bescher-ming zijner kanonneerbooten te betrachten. Elk gelijkaardig opo ithoud door deu vijand beproefd werd gevolgd door een overhaaste vluc'at, dank aan de kracht-dadigheid oazer troepenaanvallen. Den 1 December, heeft eene sootgelijke poging groote verliezen berokkend aan de Engelscîien en ons in de gelegenheid gesteld verscheidene honderden soldaten krijgsge-vangen te nemen, twee transportschepen met levensmiddelen geladen, een ander schip, twee kanonneerbooten, twee ammuaitie-wagens en eene groote hoeveeiheid oorlogs-amraunitiën te bemachtigen. Onder de-ktijgsgevangenen, die meest allen Engelschen zijn, bevinden zich een majoor, een kapitein ea een luitenaat-lucht-vlieger.De twee gekaapte kanonneerbooten zijn zeer sterk ingericht. De kanonneerboot Kernel, heeft 10 kanon-nen ; de kanoaneerboot Firikless heeft er 4 van kaliber 10,5 en 7,5alsook 3 mitraljeuzen. Meest al de kanonnen welke aan boord dier schepen werden gekaapt, zijn in goeden staat. De kanonneerboot Firikless werd reeds beauttigd tegen den vijand. Onze troepen naar het Noorden van Kute-" lamaia gezonden vallen in den flank de vijandelijke kolommen aan die in aftocht zijn en berokkenen hun insgelijks groot® verliezen. Aan het front der Dardanellen af wisselendS karjongeschut.d kwijls gerekt enaangevuld, door kanonnen van aile kalibers. Te Anaforta hebben eenige kruisers t® Ari-Burnu eene torpedoboot, en een monitor en te Sedd-ul-Bahr een monitor eu eea gepantserde kruiser deelgenomen aan het bombardement van het latid, maar zij be-» schoten onze stellingen zo ider eenigea uitslag. Onze artillerie heéft twee koropagniëo yija .çjelijk voetvolk Hiteengesiageo, die in ya.itp.cht waren naar Kutschuk-Kemikli. Ons'«eschiît verwekte ook brahd in hêt vijandeiijk karop te Buyuk-Kemikli en d<»e(J het ammunitiën-depoi eener vijande ijkœ batterij springen ia de nabijheid van Laie-babatepe.Onze artillerie heeft eene zware vijande» lijke batterij ten Zuiden van Azmakdere tofe zwijsen gebracht. Een onzer luchtvliegers heeft een vijandeiijk luchtschip aange^allen, dat diende als aanwijzer voor het ge^chut der vijande'ijks oo^logschepen en heeft het gedwongeis nedei te dalen. Te Sedd-ul-Bahr, wierp de vijand op onzen rechtervleugel, tijdens een levendig bommengevecht, eene gioote hoeveeiheid torpiljen tegen ons centrum en tegen dea finke'rvfeugçï. Onze artillerie bombardeerde nog vijan^ dedjke batterijea, die bezig waren meè oefeningen te doen, verdrecf haar «n brachi; groote verliezen toe. De vijand die) zooals wij het aangekon-' digd hebben, in_ onze mededeeling vare 2 December,liet zijnen luchtvlieger o is hos-pitaalschip Bisched-Pacha aanvallen bij middel van bommen, niettege >staande onze vlag met halve maar. (als roodkruisteeken) erkend door internaùonale veidragen, goed zichtbaar was, en aarzelde anderzijds niet tegen ons geschut te besetxef-m.en zijne militaiie transportschepen. door de roods krunvltg van Gensvc te bezigen. 't Is zôô dat hij zijne soldaten 's nachts overbracht bij middel va-s 2 hospitaal-schepen ; zijne soldaten waren ovèraag op die twee hospitaaiscîiepen aan boora gegaan. Die handelwijs toont de onmacht aan vati den vijand en doet den graad kennen van zijnen eerbied voor de eenvoadigste wetteffi der menschelijkheid. KONSTANTINOPEL, 4 December. -5 Op het Irak-front zetteden onze troepen, di® op 2 Docember 25 kilomiters aflegdea, de vervo'ging voort des vija id-j die in voile wanorde aftrekt. De plaatselijkheid Bagh Ka'eh, gelegens dichtbij Kusel Amaia aan de westzijde, werd door onze troepen bezet. Wij kaapten daar de vijandelijke sleep» boot « Elsauen », alsook eenen lichter ge-lade i met250tonmondbehoefren, amrnuniti© en allerlei krijgsmateriaal en namen eenige gevangenen. Het aantal gevangenen, genomeni in eene enkele week b3draagtâoffinererieu520 tnaa. De onlangs gekap e .ranonnesrboo « Fuik-lesse » werd tôt « Salman Pak » herdooptp daar de Engelschen de ze; bedienaars vans het G.af van dezei Heilije, gele^eu bij de plaats van denzelfdennaam.gedooi hadden. Op het Kaukasusfront mets uieuws. Op het Dardanellenfront was he. gewoie vijandeiijk vuur te laud e.i te water, zonder gevoîg, dank aan de krachtige beantwoor-» ding van otis geschat. Bij Kemikli Liman strandde een tran-sportschip dat door een oazer gra taten ge« troSen werd, terwijl een torpsdjboot de? vlucht na;a. Bij Ari Burnu vernie'de i wij voor Kau-silirt ee i vijandeiijk machiene igewesr. B:j Sidd ul Efaclir had in den nicht vara 2 tôt 3 December eea hevig bomaaengevechÊ plaats. De vijand slingerde talrijke luchtlorpedos tegen oas cen'rum en den linkervleugel. Ons geschut troi met vier gra iatea eea vijandeiijk pantserschip, dat u;t de golf van Saros den omtrek van Kawak Kopru be schoot. Het pantserschip staakte zijn vuur en ver-wij derd" zich. Zij dwong ook eene to.padoboot tôt de vlucht die gepoogd had de eilaaden vaa deze golf te naderen. Op dit front wedieverden in de laatste dagen onze vliegers in het be wij zen van schitterende dieasten. Een militair vliegtuig door onzen vlisg-luitenant Ali Risa, schoot bij Sidd ul Bacnr een vijandeiijk vliegtuig naar beneden ea dwoag, door het bommeawerpea eea vijans

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes