De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

465 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 25 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/2804x57n3q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT ISe fart?. UIÎRCVCi* «, Sie U?aSVS» «esï. aeieïvesï, a®, dm K l J KJ XM -Ci nuonauaa çg mtmucr i»m. «mil» a-i»- ... !"'- -- <"***—T^jis i. V.11 DE MEL.H.KWÇSTÏIS. Sfelk voor de kleineri in het Werk der * Goutte de Lait ». — In eene vergadering Za'er-dag gehouden door de besturende dames der snenigvuldige afdeelingen van het Werk der * Goutte de Lait », onder voorzitierschap vj Mevrouw E.-J. Braun, is er beslist geworden, do uitdeeling der gesteriliseerde melk, welke tôt hiertoe voor de be hoeftigen voorbahouden was, uit te breiden tôt de k nderen der personen, niet ondersteund door hua Werk. De moeders zullen dit nieuw bewijs, van dit too uiterst bclangrijk werk, dat als eene voor-ziende mceder voor de toekomst van het ge-siacht zcrgt, naar waarde schatten. Er bestond hier eene afwijking, welke het Jciiid der begoede 1 lassen bercofde van de roor-tîeclsn welke dit der armen genoot. Dank zij der zelfopoâering welke al de dames *an het Werk der « Goutte de Lait » kenschet-ïen, zal die onregelmatijjheid in kort veidwi;-*en, en het zal eene weldaad zijn, voor aile kinderen. ______ Normaalschool van Sî-Nikolaas. 11et in; angsexaam voor «3e leerlini:en der Bisscioppeiijke Normaalschool van St-Nikolaas îalp'aats hebben in het Seminarie te Gent den 30 en 31 October. Zij zullen een convocatiebrief raar het Seminarie ontvangen, en oo vertoon lan dezen brief een pasport kunnen verkrijgen. Voor ondeikomenen roeding hoeven zij zeifte *tTg n. Duitsche berichten van het Groot Ho«îdkwarèie?> Westellfk krijystocaeel. letrerfront "on veldmaarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren. BERLIJN, Ti Oktober. — De geweldige ge-ïchutstrijd duurde gisteren op den noordelijken cevef der Somme met onverminderde hevigh»-id Toort. Van in dfn namiddag to' diep in den nacht, vielen de Engelschen tusschen Le Sars en Les-bœufs en, in aansluiting daaraan, deFranschea aabii Rancourt met zeer sterke strijdkrach-en •an.Ouze dappere infanterie,door ons geschut en onze vliegeniers op voortieffeiijke wijze ondersteund,heeft in hare platgeschoten ste lingen al do sauvai l en bloedig afgeslag«n; alleen ten N. W. va a Sailly hebben de Franschen bij den nschtelijkem aanvai voet gekregen in een smal stuk loopgracht van onze voorste linie. Ten Z. van de Somme voeiden wij 's voormiddags in het noordelijis, gedeelte van het Ambos-bo<ich (benoorden Chaulnes) eene geslaa«rde voorwaartsche bewesing uit. Van nacht hebben wij,zondei door vijandeltjken druk daarloe genoopt te zijn, onze verdediging aldaar planmatig teruggenomen in eene voor-bereide stelling ten Oosten van dat boschstuk. L-gerfririt van den Duilschen Kroonprins Tusschen de Argonnen en Woëvre was het geschut zeer in de weer. * & Ht Nabîj de kust, also^k in het gebied vaa ae Somme en in dat van de Maas, legde d-; lncht-vaaitdienst een zeer «roo'e bedrijvigheid aan den dag. Otze \lieseniers en ons afweervuur «choten 22 vijandelijke vliegtui^en n>*er : 11 daar-Van liggen achter onze Iiniën. Kapitein Bolcke velde bij luch'gevechten zijn 37e en zijn 38°, Juitenant Frankl ziin 14s îegenstrever. Vijandelijke vliejtuigen wierpen bommea op Metz m «P plaatfen in Lotharingen. Zij veroorzaakten fief ne militaire schade ; wel zijn, ten eevolge jvan het inademen van de vereiftige gass^n uit de bomm<=n, 5 buryers gestorven ea 1 andere ïiek tewordpn. OostelSjk krligsiooneel. BERLIJN, 23 O tober. Lescerf ront vun genrrnal veldmaarschalk prins Lfopold van Beieren. L "en W. van LoeC't, heerschtteaf en toe leven-®g geschutvuur. De Russen zyn thans vo k men ▼an aen westeniKentiever aer iNarajovica ver-dreven. Overigens zijn geene bijzondere gebeur-tenissen te vermeldea. Legerfrcnt vun generaal der ka»allerie Aartshertog Karel. De a'gemeeue toestand is onveranderd. Aan den Prtdeal-pas maakten wij 560 Roemencu, waarcnder 6 officieren, tôt ge.vangenen. Ealkansch krligstoaneel. heger gen. veldm. oon Mackensen. BERLIJN, 23 Oktober. — In de Dobrcedsja drmgen de verbonden troepen, in weerwil van den plassenden regen, over den doorweekten bodem, onvermoeibaar, snel vooruit, en breken zij den op enkele plaaîaen nog ontmoeten tegen-stand van den vijand ; den spoorweg beoosten Moerfatlar hebben zij reeds ver achter den rug. Duitsche en Bulgaarsche troepen veroverdea Konstantza, juist 8 weken na de oorlogsverkia-ring van Roemenië. Op den linkervleugel nade-ren wi] Ceraavoda. Een warerv'iegtuig landde ver achttrde Iiniën van den wijkenden vijand,ver-nielde daar op den grond 2 vliegtuigen en ketrde ongedeerd terug. Bïaceàaaiaoâ front : 1rs de Cerna bocht is de vijand door de aaa-vallen vaa Duitsche en Bulgaarsche troepen gedwosçen zich defensief te houden. Eena nachtehjke roorwà^rtsche beweging op Duitsche stellingen ten Oosten van de Wardar, ltep op nie s uit. * * * BERLIJN, 23 Oktober. — Ambtelijk : In den morpend van 22 Oktober hebben vijandelijke watervliegtuigen zonder eenig gevolg, onze Oost-Friesche eilanden aangevallen. Er werd hoegenaamd geene schade aansericht. In den namiddag van 22 Oktober heeft een Duitsch waterviiegtuisr, met goed gevolg, bom-men geworpen op de statie en de dokinrichtinijen te Sheerness, aan de monding van de Teerns. OffÊcieele Oosîenrijksche bsrichten - WEENEN, 23 Oktober. ©ostelijk krlfgsîooneel. Lcgerfront van generaàl der ruiterij aartshertog Karel : In de gevechten bij Predeal werden zes Rumeensche officieren en S55 man gevangen. De algsmeene tcestand is oaveranderd. Legerfront oan generaal veldmaarschalk prins Leopold oan Beieren : Het Westelijke Narajowka-oever is door h'-t wegnemen van het laatste stuk land nog de Russen bezet volkomen vau vijanden gezuiverd. Op de overige fro .tdee'en, buiten methodi^ch levendi? kanonnenvuur te-ne gebeurtenissen. lînïlaaisseh kp'igstaonsel. Op het kustenlandsche front nam het Italiaan-sche kanonnenvuur gister weer in he/igheid toe. In Tyrol en Karnten was de gevechtsbedrij-Vigheid germg. Zuid-Oostellik kpljgsîooneel. Bij de keiz. en kon. troepen niets nieuws. De oorloi in het Oastan, Bulgaarsoh bericht: SOFIA. 23 Oktober. (Ambtelijk legerbericht van 22 Oktober.) BEaoeâonisoh front. De toestand is onveranderd. Tusschen het Prespa-meer en de Cerna, zwak eeschutvuur. In de Cerna-bocht neemt de door ons ondernomen teijei aanv il een gunstig verloop. Wij sioe^en een zwakken aan'.al up het dorp Tarnova af. In bet Moglenitza dal en op beide oevers van de Wardar heerscht zwak geschutvuur. Aan den voet-der Belasiiza-Planina en op het Stroema-front, op enkele plaatsen zwak geichutvuur en gevechten der Kgeesche Zee beschoot de vijand de hoogten van Orfano en LeCtera. Bamsôîisoh front. Op het Oonau-front,beschieting over en weer nabii Kladovo «a Silistria. la de Dobroedsja brader, wij voor goed den tegenstand van den vy-Ai^d in zijae hootdsteiling. De krachtig ^er-sterkte plaatsea Kobadinoe en Tropaïsar zijn in ons bezit. De vijand liep' bij deze nederlaag sware verliezen ep, en is in v»llea aftocht ; hij wordt door onze troepen achtervolgd. Onze rechtervleuKel heeft het d®rp Terkigiol bezet en staat engeveer 10 kilometers bezuiden Konstantza. Zoover be^end is, feedraagt 4e buit acht kanonnen, 20 machiengeweren en veel ander oorlogsttiig. Wij namen nog 200 man gevangen. Aan de kust der Zwarte Zee heerscht kalmte. Oorlog ia BSL3IS sa FKAHKRIJK Fransche berlolitan. PAR1J S, 21 Oktober (Av«adbericht). — Drie hevige aanvallen van de Duitschers om Sailly-Saillisel te hernemen faalden met bloedige ver-iiezen voor hen. Er is verbitterd gsvocaten ten Zuided van de Somme tusschfn Biacties en Maisonette, vooral in de buurt ran het bosch van Biaise. De Duitschers werden overal terug-geslagen, behalve ten Noorden van het bosch, waar zij in een voo-uitgeschoven schans voet kregen. Teaelijkertijd behaalden de Franschen een schitterend succès in de buurt van Chaulnes en veroverden zij het bosch ten Noorden daar-van. Zii maak en 250 gevangenen. PARIJS, 22 Okiober. — Ten Noorden van de Somme was de nacht kalm, afgezien van enkele schcrmuîsclingen tusschen pat oelien, die aan de Franschen ioesionden gevangenen te nemen. Men meldt geene enkele bedrijvigheid van het voetvolk. Ten Zuiden van de Somme hebben de Duitschers hunne pogingen niet herhaald in de s'reek van Biaches eu van het bosch Biaise. Het is ons gebleken dat de verliezen der Duitschers, door hen tijdens de tegenaanvallen geleden die gisteren in den sektor werden uitgevoerd. aan-zienlijk waren, name'ijic vôôr het dorp Biaches, dat door de Duitschers met machtiga troepen-eenheden werd aangevalien. In de streek van Chaulnes hebben de Duitschers bij het aanbrc ken van den dig verwoed d-nieuwe Fransche stel'ingen aangevallen en gepoogd de Franschen terug te werpen uit de bosschen die door hea gisteren veroverd werden. Hunne inspanningea ble en vruchteloos en kosttea hun hoojie vcr'iezen. De terrtinwir.st der Franschen van den vorigen avond werd gehesl hehouden. Bij tusschenpoozsabeschieting op het overige frontged-elte. Engelsch berloht: LONDEN. 22 Oktober. — Onze aanvai van gisteren is met succès b^kroond, daar aile oog-merken zijn ber i t. Wij hebben meer dan 800 gevangenen gemaakt en nog meer worden aangebracht. Men ge.ooft dat onze verliezen gerin< zijn. Vannacht heeft de vijand geen jroging gedaan om het verloren teirein te hernemen, OostenrijksGh-Sîaliaanscha oorls) Itallaansohe berlohtsn. ROME, 22 Oktober. — Reçen en o ervloedige sneauwval hebben gi teren de krijgsvemchtin-gtn beperkt tôt artilleriebedrijyigheid en klt'ine patp-elje-ondernemingen. Onze troepen wijden zich naarstig aan de versterkingswerkea. 9e opstand in NederlanâscIx-IndiS. AMSTERDAM, 22 Oktober. — Aan een plaatselijk blad wordt uit Weltevreden gemeld : Het « Nieuws van den Dag « van Nederland- ontdekt werd, dat zich uitstrekte over de plaatsen Kediric, Djombang, Nogndjvek en Madioen. De aanvoerder van den opstand is een zwen* delaar met name Dietz die zich u ts'eeft voor dea zoon van den gebannene Ratockedeton. Hij zegt," dat zijn inzicht is eenen nieuwen staat te stich-ten. Het onderzoek van den opstand van ver-leden week heeft de regeering op het spoot' gebracht van dezen oproermaker. J De « Lomotieve » vtrneenr dat eene afdeelingf policie-soldaten naar Baîokpapan gezondeil' werd, daar ontevredenen de gebouwea der kor.inklij' e Nederlandsche Petroleum-maat-schappij dreigden in brand te stekrn. Op dea Beneden-loop van de Rawa is allés rustig. Aan hët Engelsch front. Paul Gmisty schildert, in den Petit Parisien,'' als volgt het geringe stukj»; Frânscben bodem, in eene gruwzame woestijn hersch»pen, dat daj Eneelschen aan de Somme ten kostf ran onge* hoorde ofters van mannen en materiaal terug hebben veroverd : Begeleid door eenen stafofficler van het Engelsch leger bezocht ik de plaitsen b j da laatste gevechten heroverd. Mijn weg voerd« mij naar Boiselle. Zooals elk van deze dorpen was ook dit door een klein bosch omgevea waarvan niets meer overbleef dan afgekapta boomstammen. Wat.de huizen betreft die de straten begrens-den, meti zoe t ze te vergeefs. En zooals ta Boiselle, zoo is het overal. Wij verlaten de hoofdbaan, in een moeras herschapen, waardoot levensmiddelentransporten zich met groota moei e een n wag ba en en betreden eene ui ge-strekte hoogvlakte die door omgewoelde ioop-grachten doorsneden is. Hoe verder wij gaan hoe tragteker het slag-veld zelf zich voor onze blik<en «eitoond, bezaaid met patronen, granaatsplinters en gasSesschea. Hier en daar ontmoet het oog e-ne kluina hoogts met een honten planK, waarop het opschrift : Killed in action. Op den top van een der heuvels bevindt of liever bevond zich Pozières. Van de plaatse-lijkheid is niets meer te bespeuren. Tevt rgeef» zoeken wij de plaa s der kerk, alleen uoa wat hoopen steenen en vloertichels herinnerea eraan. De granaatontploffingeii hebben in den groadî eened epe kioof gegraven, waarin de puinen der kerk zijn verzonken. Onophoudelijk donderen rondom ons de kanonnen. zwaar stijgt de zwartoi rook der ontpl iffingen nair d^n hemel, waar hij lanuzaam en als met mo^ite verzwindt. Ver naar achter kruisen zonder ophouder* talrijke vliegtuigen, die listi-r de vij^n ieii ko granaten vermijden. En langs de baan is het eene ononderbroken rei van last mtos en voer* tuiaen die aan de Engelschen granaten, ammu^ nitie en voedingsmidde.en voor de manschappea aanbrengen. Wij doorkruisen met voorzichtige schrede^ de wegen en klauteren met aanwending van alj onze turnerskunst over gapende loopgrachten. Zoo komen wij bij Contalmaison, bezet door da Fransche Kanadeezen. De toppen der puinen van het kasteel teekcnei» zich af te-'en den grijzei horizont. Van nie® heeft men eenen wijd ui gestrekién aanblik op; h -t gevechts errein Edoch overal waar in.n het oog thans wendt krijgt men den indruk van een beeld der verwoesting. Een s eenhoop ea een paar hooger uitrijzende zuilen, ziedaar wat van de kerk cverbliift. Van de huizen rond de Kerk ■jeleuen is nog slechts een badhuis recht gebleven. Een onvergetelijke aanblik biedt nog Bois de* Fourneaux. De uitdrukKing « woud » is ook hic# ee:n e iphemisme : erzijn nog alleen boomstaiw" men eenen meter boven den grond af^esia^eA^' Een waar won der indien alhier en aldaar no®

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes