De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Octobre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 23 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/s17sn02t79/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR- DE LAMDWACHT M-laar. Uitaever G. lia Graere, Gent. Ketalvest, as. 33 "B iSXrHERTia 3?A.rX,flIOT VHfdag 27 Oktober 1916. Nu m. 253 Verordening Voorhet Zuideli_k gedeel'e van het district ![ortrijk, ia West-Viaar-deren, dat van het eb;ed van het Gourernement-Generaal in îelgjë we:d afgezonderd en den 22 Juli 1916 bij et Etapfengebied van het 4° leger werd ge-voegd, -vvoidt bes'emd als volgt De voor het gebied van het 4e loger uitgevaar-^igde verorderingen wcrden in we;king gesteld. f)s voor het Etappengebied van het 4« leger in -werkingges'eldeverordeningen vandenGouver-aeur-Gen» raal in Belsië blijven yan kracht.All® syerige v< rordeningen van den Gouverneur-yen e raal in België vallen buiten werking. De vercrdening van den Gouverneur-Gene-raal in België van 5 Jsnuari 1916, betreftende <îe içspsgewijze opheffing van het moratorium |Wet- en verprdeninsb'ad voor de bezette ïtreken van België Nr 165 van 13 Januari 1916) wordt met werking van af 22 Juli 1916 vervan-gen door de verorder ingen van 16 Juni en 18 September 1918 (Verordeningsblad voor het . fïtapper gebied van bet 4a legi r Nrs 178 en 228). A. H. Q., den 11 Oktober 1916. Der Oberbefehlshaber, Heizcg Albrecht von Wiirttensberg. Os Varkifzingsstrijd in de Vercerlgde Staten. Wilitoa oi Hughes? Uit Washington wordt bericht : De vooruitzichten der presidentsverkiezing «lie bij fcet begm der kamppnje aan de New-York àeurs ras; 2:1, tegen Wilson Etcnden, itaan thans bijna gelijk. Er wo. deo hcoge weddingschappen van SO: 9 voor Hughes aangegaan. Den 2'3« beliep de som reeds tôt 75000 do lars. De lacgzame ver-«wakkirg der vooruitzichten tcn guntte van Hughes *egen Wilson wordt toegeschreven a^n de imtncr aangroeierde bedrijvi^htid der demokraten. Voigens de sctiattinpen, alleszins oiet volledig, der dagbladen, heeft Wilson eenen kleinen voor-sprong. Ce beiichten uit somtcige Staten zijn ïwijfe'achtig. Nieuwa gdnaaamstaoae voor nrana-wonden.M. Barthe de Sandford, geneesheçr in het hospitaal van Issy-les-Moulîneaux, neeft eea balsem uitgevonden die de ergste brandwoEdaa geneest. Hij legt op het verbrande lichaamsdeel eene laag « Ambrlne » (sarcengesteld uit parafiene en hars). De itter door de wonde verooizaakt heeft een genezend uitwerksel op het vel. Wanneer het geen diepe brandwonden geldt, wordt da ambrine ingespuit aan de temperatur van 60 graden. De pijn wordt oogenblikkelijk verzacht, en het vel kaa volkomen genezen, zoodat er geen merkteeken overblijft, en de gekwetste op da verbrande plaats eea levendig en volkomen gaaf nieuw vel krijgt. Deze behandeiing, door M. Batthe, reeds vijftien jaren geledea uitgevonden, gaf immer in de pra ivtijk de beste uitslagen. Het Vliesando Varken. BERLIJN, 23 Oktober. — Uit deDobrudscha wordt den volgenden lusligen vliegerstrek gemeld. Een onzer watervliegtuigen was in de havea van Mongolia gtlacd. De bemanning had het groote genoegen daar van vrienden als geschenk twee varkens te krijgen, Meu kan gemakkelijkbfgrijpendat de wa'. 1-rere vliegers aiets beter wenschten daa het kcstbare geschenk met'e te aemea naar hunne aanleg-plaats Var&a. Maar hoe ? Na kortstondige beraacslaging nam men de bcrstelige dieien, bond ze vast aan de vleugels en in stoute vlucht trok rnen huiswaarts. Men kan zich het gejuich voorstellen op het-welk de koene vliegers te gelijk met hunn'a bors'eligen last daar bfgroet werden b:j hunne landii g. Vliegers eu passagUrs hebben gtluk-kig deu oveitocht gedaan. - — nuraMl ■ . <: ■ .—■■■ VOET3AL. Kaaing1 CInb Gent. — Zondag 29 Olitober spcelt hacini voo 't kampioennaat 1° afdee'ing om 4 uur op 't j: le irt F. C. Vriendschap ; voor 8e afd-elirg, orn 4 ure op 't plein F. G. Voor-waaits. UJJ VjCUlUi v ivainpiuv/uuau.L v a.** 2« afdeeling', om 4 ure, Racing Club tegen S. F. C. Melle. 's Morgends om 10 ure, oefening voor de tout petits ; ôm 1112 ure, Racing (scholieren B)-F. C. Voorwaarts II. Te rekenen van 1 November, beginnen de matchen om 3 ure. F. C. Hsndraoht (Muide). — Zondag 29 Oktober, oui 11 1,2 ure, Eéndracht-Ganda, 3e afdeeling. Om 2 1/2 uur, Eendracht-Vriendschap, tweede afdeeling ; om 4 u., toarnooi Eendracht: Racing-A. R. A. Gantoise. D9 Pinta. — De Sportvereeniging Do Pinte richt een tournooi in. Inschrijvinsren aan den schrijver J. Eeckaute, Breedestraat. Overwin-naar en verliezer d^ finaal ontvangen eecen be ker. Dusischa lericMeo vaa het Gffoal Hocîdliwapiieï'. BERLIJN, 25 Oktober. Waatai jk krljastooneel. Lègerfront van oeldmaarschalk kroonprins Rupprecht van Beieren Ten gevolge van het regenachtig weer. was de gevechtsbedrijvigheid in het Scmme-gebied glsti.ren flauwer. Het gerchutvuur nam slechts af en toe een grooter he-ighed aan. In de avcnduren zijn op zich zelf staande Fransche aanvalien van uit de linie vau Lesbœufs toc Rancourt vôôr onze versperringen volkomen in elkaar gezakt ; devij:ndleed zware verliezen. Legergrcep van den Duitschen Kroonprins: Op het r.oord-oostelijk front van Verdun zijn de Frsnschen bij een aanval tôt aan bet in brand staande fort Douaumont vooruitgekomen. De strijd duurt vooit. .Oeste!i|k îsrijgstoonecî. BERLIJN, 25 Oktober. Léger v-m den generaal-veldmaarschalk Prins Leopold van Beieren. Een Russische aanval aan de Sjtsjara liep op niets uit. Hetzelfde lot onderging een b an val van Russische bata'jons ' nabij Kol. Ostrov (tea Noord-Westen vau Loeck). MENGELWSRK.— 27 OKTOBER 1918. 43 Voo? 'f jeld ! In het huis van den bankier leefde over aenigejaien een oudmar, die eai e bijzon-îiere stelling in het huis innam, Philips, zoo fceet'e hij, bewoonde een lief kameifje in het achterhuis.kwam en girg naar believen, hie'd zich fcezig met bloemkweekerij, en «ntvirsg cooit eenîg bevel van zijnen mees er. Men geîosfde dat de grijsaard het fenadebrood at in het huis vau den bankier. Hij kwam zeiden in de bureelen, de jonge jantcorbedienden kenden hem ze fs niet. De oude man sprak niemand aan, en ant-tfoordde norscn a'sjnen het woord tôt hem îîchtte. Nopei s iijne betrékking tôt den î)anlç er waren alleilei meenicgeninom'oop. Eenigen dachten dat het een b!oedverwarjt was * an den njken man ; andeien veitelden -dat Philips eerst kantoor bediende was ge-weest bij mijnheer Siegwait, en menig jgewichtig geheim van zijren meester kende. Iedereen ker.de den ouden man, maar aiiemand kon er op roemen coit een vrien-<delijk wooid van hem gehoord te hebben. Anders was het met Aifons. De oude man groette hem steeds eeibiedig. Hij maakte den jongeling opmerkzaam op kostbare bloemen en schonk hem nu en dan eenen bloeienden kaktu?, welken hij met bijzon-dere liefde kweekte. Rond den middag van eanen lieven herfst-dag, ging Allons in den tuin. De ouda man zat op eer e bank. Al fous die den ouden man in eenige weken niet gezien had, vond hem merkeajk veianderd. Zijn gezicht was sneeuwwit en mager geworden. Ziine han-den.die op eenen krukstok ieunden beefden. De oude man was zxhtbaar verheugd den jongeling te ontmoeten. — Ik moet spreken, mijnheer Berger; gij kunt mijn steifuur verlichten, sprak hij aau-gedaan. Zoo ge heden middag niet in den tuin waart gekomen, zou ik om u gezonden hebben. Houd a nu niet langer bij tnij op... het kon nadeelig zijn indien men ons za*... Nader dichter en luister, mijnheer Berger. De grijsaard moest een oogenblik wuch-ten. Vervolgens voerdehij zacht voort. alsof hij vreesde door eenen ongeroepene beluis-terd te worden : — Niemand mag weten dat wij elkaader gesproken hebben. — Waarom toch ? —Val mij niet in de rede ! riep de grijsaard toornig. Ik meen het goed met u en gij bemoeilijkt mijne poging om unuttig te zijn. De oude man moest weder eenen oogenblik ophouden met spreken. Toen zegde hij met inspanning. — Dezen avond, zoodra het donker is geworden, verwacht ik u in mijn kamertje, dat ge kent.Weçs voorzichtig.want niemand ma* u zien, het minst mijnheer Siegwart. Vergeet het niet, rnorgcn wate hat wellicht te laat. Wat ik u te zeggen heb, beslist over uw levensgeluk. Ga, mijnheer Berger, en laat u dezen avond.niet wachten.Gij bewijst eenen stervende eenen laatsten dienst... Ja, ik zal dezen nacht sterven, dat voel ik... Tôt wederziei s !... Vergezel mij niet.,. De grijsaard stond op, leunde op zijnea krukstok en ging naar zijn kamerije. A;fons deed wat de oude man hem zoo dringend verzocht had. Om haif negen bevond hij zich bij hem. Op de tafel brandde, in een glas, een nachtlicht, dat slechts eea flauw schijnsei verspreidde. De oude Philips verzocht den jongeling de huisdeur te grendelen. Alfons deed wat hem gezegd was ; toen hij terugkwam zegde Philips : — Liclit behoeven wii niet; wij kunnen slkander in den douker verstaan. Ik verzoek «, lieve mijnheer, neem plaats op denstoel, die nevens mijn bed staat ; het spreken valt mij zeer moeilijk ! "ci icj, ci i i uttL ua.it. iuiieiiaiiL-1/Kiuutcia.i auiiaim aarlshertog Karel In het zuidelijk gedeelte van de Wou lkar-pathen haddeu niet zeer omvangrijke gevechtei plaats ; de veroverde hoogtestellingen zijn ia ons bezit gebleven. Op het oostelijk front van Zevenbergen werden plaatselijke gevechtea geleverd, waarbij de toestand onveraud rd bleef. Ten Noorden van Kampoloeng maakte onze aanval vorderingan. Duitsche en Oostenrijksch-Hongsarsche troepen veroverden stormëader-hand den Voelkan-pas. Balkansch oarlogstooneel. Legerfront van generaal-veldmaarscli&lk von Maekensen. De achtervolging wordt naar het vooropgezet plan voortgezet. Cernavola werd vanochtend* ingenomen. Er zijn nog geen bijzonderhedaa bekend. Het Roemeensch-Russisch leger, dat ia de Dobroedsja opereert, heeft daarm^de liaar laatste spoorwegverbinding veilorerf, wat voor onze wapens eea voordeel van buiteqgevvooa groot gewicht mag heeten. Op htt Sîaoalonlsoh front heerscht kalrate. OffioïaeJs OaB^snrSjkscha bsriohîsii WEENEN, 23 Oktober. Osstelijk krïjflstaoneel. Front van generaal der kao.aarlshertog Rorp.l Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche troepen, on!ru';ten den tegenstrever dea Vuliiaa-ber>;pas.De verbondene strijdkrachten die ten Noordea van Campolungstrijdea,nameneveneens rumta. Op de Hongaarsche Ôostgrenzen wordt voort gestreden. Het Szekler voetvolkregiment n. 82 veroverde ia het Bcrekergebergte na hardeekkige lijt^e-vechten eene sterk verhaaste grenshoogte. De bemanning werd ten deele gerargen, teo deele neergesabe'd ; niemand ontsnap'e. In den drieland hoek sloe<eu onzs troepen ia hunne nieuwe stetlipgen Russiîche aaavallcn af. Een plaatselijke inval van dea vijand, werd dadelijk klein gemaakt. Légers van generaal-veldmaarschalk print Leopold van Beieren : Buiten rijkgeslaagde voorposténgevechttm tea Z'iiden van Zborow is de bij de Oostenriiksch* Hongaarsche troepen niets va a belacg. Staiiaans^Ii krljasiabassl. Ilot Noorderdeei der Karstnoogvlakte, sh>n4 onder heftig kanoanen- en mijnenvuur. Zîïï il-0 os 131 !i k kr'j^si a oîi eel. la Albanie niets nieuws. Os QOflOj il! Il3f 0QSÎJ.1, Buljjaarsoh b9rioht. SOFIA, 25 Oktober. (Beric'at vaa 24 O'-t fcsï^ van den Generalen Staf.) Bïaoelonisoh front. De 'oestand is op het gansche front onver» and-r i g bleven. Tusschen het Prespvme ; ea de Stroema hesrschte een zwakke gesehiabe-drijvjgheid. Een voorwaaitsche bew>-giog vaa den vijand i-i de richting van het dorp TarLova, werd reeds bij den aanvang gestuit. Op het Stroemafront, levendige bedrijj^gheié der vtrkenniagsafdeelingen eu hier en daaï geschutvuur. Aan de kust der Egeesciia Zee bj-schoot een vijaadelijke kruiser, zonder gevolg twee uren lang de omgevingder golf van.Kera-medli, ten W. vaa de monding der Mcs.a. Da Duitsche luitenant-vliegenier von Emvegek schoot bij Drama, na een luchtgevecht dat anderhalf uur duurde, een Eagelschen twee-dekker van het Nieuportstelsel naar btnedea. De waarnemer ervan werd ongekwetst, de g» 1 eider gel-.w t t gpvanrrès gfr.o-n n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes