De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

260 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Novembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/5t3fx75f9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Num. 2(4. 40* jaar. G- Be Grasva, Keielvest, ts. DE KLSiNE PATRÎOT DSnsdag 19 November 1918 Pi'îjs •"> eaaîiemen r- -x» 1411km* JZM"LLLL!!i Ob'XM ALLERLEI. S* heor burgameestar Xax ta ©sut. De heer burgeoaeester Braun, de schepenez Coppieters en Vander Stegen, waren Zaterdaj raorj(end ten Stadhuize vergaderd, toea zij ha b?zock kregen ran dta heer burgemeester Max die vergezeld was van M. Franquî, voorzittei van het Nationaal Komlteit. Het onderhoud de: twee burgemeesters was zeer aandoenlijk ei Dprechthartelijk. M. Max, die sedert een vijftiental dagen t( Geslar (Duitschlaad) was, heeft van de revolutii pldaar gebru k gemaakt om to ontsnappsn ei België te bereiken. M. Max Vrijdaj£.avond incognito te Brusse aansekomen varliSt Zaterdag de hoofdstad on "vooraleer zijne aanwezigheid te Brus-el zot bekernl zijn, en verlantfde eerst ea vooral Zijn< Majesteit dan Koning te begroeten. M. Max il ■dan 's naehts te Brussel aangekomen, Tijdens het bezoek va > den heer bursre meester Max, kwam insgelijks da hear senatoi Vaa Hoegaerden van Luik ten stadhuize aan, De Balglttoha koolmljnen. De Belgische regeering had vernomea dat de Duitschers, vôôr den wapenstilst&nd, verzaakt hadden, ten gevolge het verzet van Ameiika, de Be'gische koolmijnen te vernielen.De Belgischt rogetriag haeft de regeering der Vereealgdc Statea voor hare tusschenkomst bedackt. Oaneraal Ltman te Bruassl. H:i schijnt dat de heldhaftige vevdediger van Luik, ganeraal Léman, den Koning zal verge-zellen ûjdeas de zegevierenda intocht onzsi Vorsten in de hoofdstad. Koning Albert ta Brossai. Zijne Majesleit Koning Albert zal Vrijdag aan-Staarde zyne zegevierde intrededoen ts Brussol. Troonafatand van Kalzer Karol. Da Keizer van Ooste-.rijk heeft officieel «fs.audgedaan van zijnen troun. Terugkeer der bannaUUigeu. Te rekeneu van Dinsdag 19 November zullen treieen wordea ingericht van Le Havre naar Lelgie voor h-:t vertrek van de Belgische admini-straties ea het dipiomatisch korps. De Belglsohe troepen [îebben huane beweging begonnen op Brussel en Antwerpen. Anderen zullea te Gcnt garaizoen houdeo. Tussohan Brueael an Gant. Talrijk zijn de personen die van Brussel naar Sent koraen. Op geheel den weg is h t een ver-cacr van vluchtelingen uit de bevrijde strekea in op?eëischten, komende van boven Brussel, ile naar hunne haardsteden in de Vlaanders erugkeeren. De laatste Duitschers werden geziea aan de >rug \an Molenbeek, waarover den tram van îerchem rijdt. Geheel de weg van Brussel naar Sent is bevlagd, bijzonderlijk te Aalst en imstreken. In verschillige dorpen zijn triomf-icgen opgericht. _ Ta Brussel. Brussel is bijna ontruimd ; slechts op de togiorplaats staan no* een vijftiftal Duitsche irageps. Vrijdag avond werden de eerste Fransche oldatenenaen Belgische officier aan de Beurg triomfantelifk rondgedragen te midden der toe-juichingen ran de ontzagujke meoigte die daar was toegestroomd. Italiaansche soldatea die daar aankwamen verbroederdea zich met voornoemde soldatea. 1 Op zeker oogenbliî moesten ook de Verbonden • solda'en tusscheakomen om eeu Dui'sche sol-' daat te bescliermea en het pubîiek tôt ka'.mte [ aan te zetten. : Samea&omstan ta âs konlaklijka [ raslâoatia. Konlog Albert heeft Vrijdag op het kasteel > van Lophem, de heerea Levla en de Favereau s ontvangen al s ook MM. Delacroix, Ryckmans, t Eugeen Hanssfne, Jaspar, Tibbaut, Neinnck Eoon, Paul-Emiel Jansoa, Albert Mechelyack, [ Ansîele, Bertrand, Pastur en Wauters. 1 Met ieder tiezcr personsn heeft ZijnoMajesteit 1 eea lîiig onderhoud çehad. 1 Us Z09U vaa den kroonprlns. 1 Het Berliner Tagebla.t bevestifjd dat otficieren-luchtvaarders den oudoten zoon vaa dea kroon- Srins per ;>utomobiel ia verzekerde bswaring «bben gebracht. Prias W;;helm-Frédéric is 12 jaar oud ; men zegt dat den Keizer ten zijnea voordeele trooaafstand had gedasn. Het lot van doa Keiair. Vol;ens Engelsche bladea zou dsn Keizer 1 door do rech'.banken van geiaeen recht moeten , gevonnisd wordsn. KiezlngaaisBageland. — Da Eagelsoh® Werkliadea Partlj. De Engeîsche ki^ziagea zullea Zaterdag 14 Decemt'er plaats hsbben. De Werklieden partij healt met 2,117,000 stem-aiea te,-en glO.OQO bosloten de regeering te variâtes bij het sluiten van den iiujdigon zittijd. De partij heeft eenstemjn:s£béS'Kîl*n te vrajen: 1. Dat de werklieden vorte^nwoordigd zouden sija in de afvaardigîn'gen der oorlogïvosrende landen mot het vredesverdrag gelast. 25 Dat cen werkJiedenkongres zou bijaen-komec tezelfdertijd als de vi edeskonferencie ea in dezelfde stad. 3° Dat het Gouverneront tusschenkome om de uitvoerinfr der twee voorgaande wenschen te vergemakkelijken. De Éeragreis vaa M. Braun. Te Herbestahl kwamen wij met veel moeite aac, waar wij eindelijk een huurhouder aan-troffen die ons voor honderd mark naar Verriers overbracht. Daar, geer.e treins naar Luik ; we nemen den elektrieken tram tôt aan Pepiaster; — daar eea rijtuig voor 80 mark tôt Trooz ; Tirvolgeas per elektrieken tram naar Luik. Te Pepinster liep 't gerucht dat keizer WiHena zich te Spa gozelfmoord had. Te Luik ontbijtende, ontmoette ik In een restaurant M. Francotte, &emeeaieraadslid en een Fraurchman M^. Rooman, die de Gardénia van Antwerpen gôstfeht heef', Om 6 ura vertro.t eea bommeltreia naar Brussel. Hij had echter 2 1/2 ure vertraging. Hij was Stampvol. Ik alleen kon er aie; plaat; ia vinden. Geen enltele simpele soldaat haJ willei ops'aaa voor den officier Schàrnack; dîze had in de «tatie eenen bsk genomen dien hij in den couloir slelda oai er op te zittfn. De soldaten scholden hem uit voor "zwijn» en een hunner voor « dief » oindat hij den bak tôt zltiel gsuomea had. i Ik dacht dat hem slecht zou varjaan, m*ar Seh;irnack antwoordde aiet. In de nabijheid van Tlenen bleaf de treia 4 tôt 5 uren staan, daar de spoorweg rernield was bij rniddel vaa vliegerbommen. Dan konden we voort tôt op 1 ki'oaiater afstand van Leaven, wasr ook de spoo^wsg vernleld was 's avonds te vorea tusschen 8 1/2 en 9 1/2 ure, julst op het uur dat wij zouden aangekosn'ïn zijn, had onze treia om.0 ure moeten vertrekken. We zijn te voet naar de statie moeten gaan ; ire kwamen er aaa om 7 ure. De statie was op schrikkelijke wijze verwoss\ Wagsonsmet ammunitis warea door vliegerbommen geraaktea warea ia dolucht govlo^ea. Twee treinea met gekwetsten, daar dic'atbij staande waren vernleld ea er waren hoaderdea slachtolïers. De buurtspoorweg Leuven-Tervursn wa3 ook door het bomœenweipea ontredderd. Dank aan M. Claes, schepene van Leuven on Kamerlld, kon ik voor 103 frank e^n rijtuig krijgen dat inij te Tervueron afzette om 11 1/2 ure. Na een uur wachtena koaden wij den tram nemen. Ik had vruchteloos aaa melkboeren gevraagd mij naar Brussel te voeren — ze reiea allen nasr Leuvea toe. Ik kwam om 2 ure te Brussel aac. We moesten ons ambiedea op de komsaan-dantur. Daar vernamen wij dat de gouverneur-g -neraal aangchoudea was, dat het gezag was over^egaan in handen van een komiteit van soldaten en werkli ;den, en dat wij ons moesten bo^even naar het bureel dsr passeportea op de Koainklijke plaats. Om naar Gent te gaan was se n paspoort noodig, maar men dieade te wachten tôt de vijandelijkhcden gegtaakt waran. Het was 3 ure. Ik Ring naar het stadhuis ea ontmoette er rerschci lene notabiliteiten. Mijn oroeder Alexander was juist weg ; ik heb bij hem den avond doorjebracht. In den avond werd het «Café des Boulevards» door de Duitschîrs bâs'ormd, die baweerden dat sr van daar uit op hen geschoten was. 's Anderendags woondc ik eeae zitting bij van den geraoenteraad om 4 1/2 ure. M. Janson de d er verslagover zijn bezoek aan Koning Albert te Lophem den 11 November. hij zegde dat de Vorst den 13 zijne intrede zou doen te Gent. Ik had misschien dien dag te Gent kunnen zijn om Z. M. te ontvangen, maar wetenda dat M. Anseaîa ailes had gareed gemaakt, had ik liefst dat hij de plechtigheid voorrat. Ik kwam dea Donderdag 14 dezer, te Gent in auto toe. Het 7de regimenî artillerie. Het 7d= reglmeat artillarie, onder bevel van kolonel Mercier, nu te Geat, heeft eene roeta-volle bladzijdein degeschiedenis vauden ooilog. Een zijner groepen werd niet minder daa 5 maal op d^ dagorde van het Belgisch leger arebracht. Geheel het reliaient heeft dez»lfde eer verworven, vanwege het 34° Fransch legerkorps om zijne schitterende deelneming aan de laatsta operatiën. Daarbij heeft het reglment het Fransch Oor-lo.ïskruis met zilveren vergulle ster bekomen ea 45 kruisen zya ter boschikking vaa kolonel Mercier geg'eld. t Dezo heeft ze gister aan de rerdienstelijkste zijner mannen ter hand gesteld voor het froaif van 't regiment te dien eiade op St-Pietersplei* i bijeen geroepen. De plechtigheid had piaatai vôôr generaalTack die daauia het regimeat voor hem hseft doea deflleeien op den Kouter. —CfL»* Belangrijk biriolit aan da krijgsYôrminkten. Wij verzoek<3n al de invaliedea zich zoohaast/ mogelijk bij den heer « coajniaadaat de piacî, » Leopoldlaan, 71, aan te bieden. Van daar zullea' rij nair Brugge gestuurd worden. Al de invalieden, die meenen voor llchîmelijka redenen, deze rais nlet ta kunnea onderuemoa of die twijfelen dat zij no<î voor he; leg-:r zoudea' ge3chlktzijn,wordea verzocht zich op ons bureel, Bagattenstraat. 6, aaa to bieden, 's mor>je îds van 9 1/2 tôt 11 1/2 ure. Wij zullea hun dan da naodige inlichtingen verschaffen. Het Bestuur van het Komiteit tôt Hulp aan Krijgsvermlnk en. ■ STSÎirS S VAÎ.I.EÎI, — M. Eduard Van Heirewoghe, leerii-g vaa i St-Amandsgesticht, zoon ran den heer no!ariSi Vaa Herrewege ea van Mevrouw Jos^p'aina' Taelmsn, geboren te Gsat, den £9 Juli 1898,-: vrijwilliger in hat Belgisch lejer, in^elijfd bnî het 4« lanciers ea opvolgenlijk gedetacheerd bij het wielrijderspelotaa ea het mitialjeuzeâ1 peletoa van dat regiment Na een herstellingsverlof ult hoofJe eeaor bronch et, opgedaan in de loopgrachten, werd brankarlier b:j het eerste regimsnt jag'rs ta voet ; onderscheidde zich dîa 17 April 191S, ia het gevecht '.-au Merckem, en werd, wegens schitterende dadenvereerd met hetoorlogskruij. Doodelijk gewond den 2 Oktober 1918 te Oost-Nleuwkerke (kantoa Paeschendaele), door esa granaatscherf, terwijl hij eanea gekwetste wag-droeg, ea naar het hospitaal van Hoogstaie over-gebracht, bezweek aldaar den 8 Oktober 1918. Rapport vaa den kompagaiebevelhebber : Allen zsgen een voorbejld ia hem, die immer bij de hand was om zoo spoedU mojelijk , aan zijne makkers htïlp te brengea : zijne krach-tan begavea hem, maar niettemia wilde hij de taakdie hem was opgedraaien volbren?en. Ik begroet in hem het stofîelijk overschot vaa eenen model-soliaat, waar»an de kompagnia een onvergetelijk aandenken zal bewaren. Laatste brief van den afgestorvene (aan eenea vriend). Front, !6 September 1918. « Met haast, vôôr het offensief. Binnen 24 uren misschien zal ik gekwatst of gedood zijn. Dat de wil des AlUrhooTsten ge-schiede ; ik ben gereed. Ik bea gister ta communie geweest enheb mij niets te vorwijtert. Indien ik stérf op het slaeveld zal het zij a bij de varvulling van mijnen plicht, voor ons land. Vaarwel dus aan allen. Troost mijne be-mindan en zeg hun dat zij fier mogen zijn over hun geliefd Wardja, gedaan b:j da bevrijding van het overweldigd land. Moed Liave vrien-den het is de stond van de zegepraal. Ik omhels u (get.) EDUARD. P. S. Enkele laatste wll : Ik verlang begravea ' te worden, ter plaats waar ik Rerallen Dea, la 't midden mijoar wapenbroeders voor 't Vadar-, land gesneuve'd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes