De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

252 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Juillet. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/3t9d50k25d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Num. 172. G.DaGraevet&etclvst,«6 DE KL&INE PATRIOT Donderdag 25 Juli 1918 Pr3fs 3 csntiemea iCIEELE DUITSCHB BESICHTEf VERORDENING ïtnda de oateigeain§r ton algemee ib natte in Arlagende gevallsn. «11. — Wanneer tôt eene oateigeniug te ■en nutte bij dringeadheid moet worde gaan, zijn de bestaande wetten «a reroi en, mitï dî kiernavolgende wijzigiagoi ;el 2, — Het bestaan van dringeadhei rastgcsteld bij het o»er«eakonutig art, tvaa Î7 Mei 1870 uit te vaardigaa beslui 3. — Het bij artikel 2 der wet van 17 Apr oorgeschreven exploot bevat voo eeri leea dagvaarding vôôr de rechtbank, te rast te s'ellen, ot de wetteiijk voorgf en pleegvormen inzake onteiijenlngtn i er.otnen zijn. Voor het oreri.^e i;n d briften vaa artikeîen 2 tôt en met 6 d< i> 17 April 1835 dienovereenkomstig va vojrschrift van artikel 8, lid 1, der w< April 1835 is dienovereenkomitig toi g toepasselijk op do beslissiag van d iitk genomen overeenkomstig artikel t van 17 April 1835 ten e'nde vast te stelle wetteiijk voorgeschreven p'e-gvorme onteigeaingen in acht geeomea zija. '• Beslist de rechtbank, dat de wettelij iscnreven pleegvormen la scht gesome i wordt binuen den overeenkomstig art. itvan 17 April 1335 bepaalden tarmijn gee inMjteld.ot blijkt op grond derbeslissin it lief van Beroep dat de wetteiijk voorgi «o pleegvormen in zake ontclgeningen i ionien zijn, zoo z&l de roorzitter df 'Dk, binnea drie dagen na het verstrijke ® '««ijn voor het beroep bepaald.respel I - bnaliien beroep inges'eld is, vijf dage uitbresgea der beslisilng van het Hof va Pi op aanzoek vaa de onteigenende pirti :«.vundigen benoemen, die hij den eed z; 'tt'Rgen dat zij de hua opgedragen taa njetrouw zullen verrullen. leskimdigen moeten ter plaa'se de naodig sfflingen doen en over den ulislag versla ;£o, waaria injonderheid te vermelden zij ■zenlijke kenmerken van de pjrceelei 'Srepende daarop voorkomende aanplai ; febouvea, omheiningen en andere to( UCQ, • boschetsing van den toeïtand moet ui „f*n°eg behandeld zijn, om alsgrondsla ea clienen voor de sehat'ing van de i «venais desvoorkomend van de huu .■«'Sook van de schadel oosstelling weger «iDi;en, inzondetheid wegens beschad fl.s eigendoms. Zij moet ailes samea ; g ., t« gegevens bevatten voor de vas f, ?" eeQ volledige en billijke vergoedinj ■Mnd gen moeten in hua verslag de doc De.?» waarde van ieler perceel aai lln "«s de redenea opgevea waaro » r sÇbattingen steùat.Het verslag mo< «n u" P.a«sfDden, door den voorzitter ! iuinpf j1-"' ingaande op dsn dag ds JE aer deskunaigen, niet meer ma dagen, bij de rechiban j^a!l eene ^er Pirt'isn,zil over h< è d'» d«kundigea, dat aan ges eM|"* gvormen on voorschriften oaàei ®onlelir!gî verhandelisg plaît «tien j 1Jn voordeze rerhaadeiiag, cli 'tiltn na de inlleniagr van heî adrii Rinf* "00r ^ voorzltte: vaj'gesiel 'aid»79n ?în T^rderea termija ran vij ijt«r A^^^ielingsîertuijn, bspaalt d lu'suJ, |fseaing houdeaia met het adv e i(j He.a ®u met d i bewe^gred aîa de Hé1,. °e'j.r*ï dat, aaar*ija m^oaiatr, doo « ieuae part j voodoopu als ye; il goel'aj tea roordeele van dea onteiîende te stortaa is ia de Staatscoasunatiekas. De ontei* geiiende partij moet, naast de h^ofdîom, een be-drag tea be'oope van de wettelijke intrestea n dezer hoofdsoin vosr twee jaar siertea. a ( Wordt ooortgezet). ggaf»?.MlT-mm . I Duitscha barichtan d „ v*a het ^roît» a^afltewarilor. 1 BERLIJN, 8i Juli. t. Westelljk Krijgstaonsol. il Lerer nan krjanprins Rupprecht van Beiertn it Engelsche afdealiagea vie'en op vele puntea t! onze Unies aan ; zij werdea tarugge^vorpen. De .. geschutbeirijïlgheid vrerd 's avonds weder a leveadig. e Ltgtrgroep oan den Dniltchen Kroonprint l r Op de gerechtsfronten was het roorloopis J a rustig. Ten zuiden van de Aisne heeft de vijand teBgevolge der zware rerliezen, zijne aaavallen ■t gis eren niet herhaald. Ook da geschutstrijd ). werd hier rairuler hevig. 1 0 Aan beide kiutea van de Ourcq en tusscbea t 4 de Oarcq en de Marne daed dâ vijaad ia bijaa ' a al de vakk^n he?i^e kleiaers aaavallea ; zij s a werden af,;eslagea. î Tea Zuiden vin de Oarcq bracht onz* tegen- c k aaaval ze tôt mislukken. Vijandelijke afdee'in- Q gea, we'ke a»n beide kanten van Jaulgonneia j 6 voorpDsteBSÎellingen aia de Marne droa^ea, f n werdea door eea tegenaanval tôt aan den stroom 2 teruggeworpan. Plaatselijite gevec'aten tea Zuid- t .. westen en ten Oostea van Reims. a Giste en werden 52 vijandelijke vliegtuigen ea ,r 4 kabelballons aeergegch^ten. n LuitenantLoeweahard! behaaldî zijn 42eea43°, luitenaat Billik zija 2(>«, luitenant Bolle zijn 25® n en luitenant Piopard zija 20e oa 21« overwiaaiag n ia de luchf. i, Twaacla Oaltsoh bsrloht. BERLIJM, 23 Juli (avondbericbt.i.— Op dea lî Westelijken oever vaa de Avre plaatselijKe gevecbten. Tusschea S^iss^ns en Reims is door e dea leger^rosp vai dea Duitschen kroonprins g opnieuvy eenan volledigea vijandelijken aanval a vaa sterke wapens mislukt. Offîcisale OsstanrijkssSia bàrichtan •- WEENEN, 23 Juli. — Op het Italiaaasch krijgs'ooaîel ariillerle-gevech ea van afwissa" L- leade sterkte. Aai het Albaaisck front zette de t vijand zijne aanvaîspoginiïenvrederzijds'toppsr-a Dsi/oli-dal roort. Zij werdea allea afgesla ;en. 5 Oorîog in h si Oosten. i- Turksoh berlolit : il KONSTANTINOPEL, 23 Juli. - Aan het t- Pa'estinafro&t heerschte, afgezien van afzonder-lijke artilleriege/echten, rust. Bij Maan werd ir eea ste'ke v rkennersifleeling door ons ver- i- d'even. Aan d<? ov.îrige froatea niets van belang, P Balgaarsah ÏJ îrloht. !t SOFIA, 23 Juli.— Laags we^rskaaten vaa het e Macedoai3ch froat degawoae artisieriibeiirijvig- ir heii.Ten Weste i van het Ochrida-m;er droagea g onze verkeanerstroepen in de vijaadelijke loap- k grachtaa en brac'Uea verschillig krijgsmatoMaal terug. la de Mojlena-streek werd eene vijande- it lijk; pa'r'elje doo' ons vuur verdrevea. Tea a Wcs*en vaa dî Wardar zette oaze artilîcriï vijandslijke ammuaitiedspots la braad. Tea s Zuidin vanGumaiizi wjrdau giooteo Uploffia^ea e ia het Stroema-dal vastgesteld. Tea Zuiiea s Serres voor ous gunstige verloopenî patroeljea- 1 ge/echten. eE Veîsohwptî Duikbo)t9Q?orlo| s BERLIJN, 23 [uL (OS^ ael).—la do m iani r Juai wefdei in "t g»Uee! 521,000 brutto register-r to inmîwadels^ciitep.ruimtejiooroaZivijaadsa henuttigd-. veraield. 1 j De wereld-handelssche^psruimte hua ter be-chikking »{aand-j werd aldus, alleea door oor-ogsmaatregelea der ceatraal-mogeadhe len iedert het begin vaa den oorlog, met ongeve«r 8.251.000 toa vermiaderd. Daarvan drukken ongeveer 11,175,000 brutto egisterton op de En?elsche handslsrloot. ^ol^ens ondertusschea gedane vast.tellingen verden ia demiandMei benevens de dotijds »ekïnd gemaakte verliezea der vijandelijke of a dieast der vijanden varende hinde'svaartui-;en, nog aadere schepen met ongereer 48000 br. eï.-toa door krij^smiatregelea zwaar bescha-ligd ia vijandelijke havensbinneagebracht. BERLIJN, 23 Juli. — OfHciëel. — Door onze luikbooten in h9t spsrgebieider Middellandsche îee werkende, werden drie waardevoile stoom->ootîn en een zeilschip van ron 1 de 19,000 bruto-egistertoa in dea grond geboord. K 3 R SE Tî i 3 U SVJ. B^ttelasrs. — Plechtigî novene ter eere der I. Moeder Aana. — Vrijiag, 23 Juli, feestdag 1er H. Moeder Aana. De eerste mis ten 7 ure. ?e 10 ure, de plechtige hoogaiis, waaroader ^rmoen ; 's namiddags, tan 4 ure, de groote ea •lechtige ommegan? der H. Moeder Anna, lairna het lof. 's Zondajs, binst de aovene, om 4 ure, tweede >lech'ige ommegang, sermoea, daima het lof, :ezaagea door dea MaTiakriag van Geat. Op de andere dagan der novane, de eerste mis e 7 ure en tî 9 ure de solemaeela hoogmiï; i nam ddags, te 5 ure, het lof. STsarasvAî.ï.Bîr. Maandag namiddig is te 3 ure alhier god-'ruchtig overleden, de eerw. heer A. De Jongh, >astoor van Siat Antonius-Maulestede. Hij was geboren te Dendermoada dea i Deccmber 1365 en vele jaren leeraar geweest e z:jn ia Siat-Lievensgesticht, werd hij dea :9 Okt.1911,tôt pa;toor van Meulestede bînoemd. De geachte afl jviga was eene voorbeeldige, e7eriga pri;ster die de goe lhaid ea de mensch-ieveadheid ia persooa mocht geaoemd wordîn. L";eraar zijale in St-L;orensgesticht, was hij roorzitter van do afdeeling raa St-Viaceatlus à 3aulo van daf gestich', en printte in hst hart ea a h«t gemosd zijaer joagi leerliagen de kristeae iefde tôt dea eveameasch ea vooral tôt de mterfdea. Hij ru;te zacht de brave, nederige measchea-^rieal 1 9TA08MIgSW8. — Sohuarpaplar (op ljawaad) aaa 0.75 fr„ a de « Comptoir Général d'iSlec:ricité, Kalaa-lïritiaat », 3, Gant. 3378 — PlaasiBr, ettra fijn; J. Darresauw, bouw-toSfen. Hatn, 7. Fr«igabe wordt bezorg-1. 5545 — Kapimist koopî sefieas HU1ZEN aaa i to^ 8000 tr. (Geat eu omliggeaie). Schrijvea V. S. bureel dez^r. 5540 Te koopan: AUerhande oude Bjuwmite-ialeu, alsooic twea Franschs Schapershondîn ras Bouvier-Picard), bij H. De Coaiack, Kerk-itraat. 112, Leleb-riï. 5517 — M9n verlaa^fc ia koopea : Ouda Violea sa Vioioicel ea, '/an Moackhoveastraat, n. 4, jent (bij Sr-Pie erss!aïia). 5561 —Verlorsa!!! — Kleiaea kortharigea bruinea îchapersboad, 5 maaadsn oud, aatwoordeade op len oaain vaa Sady, auaimer vaa zija nieialie 3910, ktaandag om 4 1/2 uro road Siat-Pieters-.\alst. jroeda belojaiag aaa terugbreager of aan den aersooa welke er irtUchtingea kaa orer beiorgea. il, Begijabofitan, 21, Giat ('s morg^adâ vaa 10 tôt 1 uarl. 5565 —B» h sst« Bfltlsx. Piace Nez, Verrek jker», rhsrino neters, A!k<iol- en Mel*w«g«rs, Teek«a-jsrief, Repjratiia.Vvalpoortbrugs'r.^^ont. 445J ~ \ — Pablleka Foaisen. —Uitbetaling vaaalU betaalbare kospons. Aan- en verkocJp vaa alla waarden. Ialich'ingea betrekkelijk aile Aktiëa en Oblisatiën. Aug. VAN DEN BOGAERT, Botermarkt, 10, Gant. Bureel aile werklagea van 8.30 tôt 12 en van 14 tôt 18 uur. 5275 — Kii en aa dan Oorlog worden altijd ea sefifens van 10 ;0 tôt 100,000 fr. geleend op Hypo-thekea, voir 't boawea of herbouwen'vaa Hulzea, Hofstsdeo, Vi las, eaz. — Alsoak voor t aankoopen van Eigendommea en aflosssn vaa oude reiten. — Zioa te weaden of schrijvea kantoor E. MINNAERT (opea van 10 tôt 1 ure, Begiiahoflaan, 21, Gent. 5130 — Pianos: Twee onlangs nieuwe prachtpianos te koopeD, Spi^gelstraat, 1, Gent. 5566 — Ta koap : Okkasis, groot, gerieflijk Keukea-fornuis met ovens, Sie-Elisabethgracht, 2, 5529 — Oream^Fovrdsr Pax, het fijnste produkt. Purpere doosjes « Pax-chocolat ». Bruina doosjes « Pax-vauille ». Blauwe diosjes « Pax-bittere amandels ». 3032 — Watar- blaa;j nlar- ea vrouwxlaktea. Geaeïingdoorspjoiaiiit, Zoa-, Dins- ea Vriidar, raa 9 tôt 12 ure. Savaansiraat, 54, Gent. 3877 —Tanâart3 "leler, Bagattenstraat, 36. Specia-list mond, taadïiekten en valsche tanden. 5287 — CIgar9t£enpap;ar en Tuben, Ad. Vaa dea Breea, Slacbtùuislaaa, 17, Gent. 5339 — Vlia jevan^ars Tua Mouchés Américain, oafeilbaarstelsel; te bekomen ter Bors elmakerij «Hst Anker », Slijpstraat, 43, Gent. 5517 Q. - ",B| "TITl/ TUBEN 7,50 fr. de duizend. DOOSJES en PARCHEMIN voor cigaretten. CÎGARETTEMPAPIER « PEKBLADJE » speciaal voor inlandschen tabak. TUBENPAPIER IN BLOKJES vaa 1000 stuks op allo grootte. 5274 EXTRA CONSERVEN-PAPIER. OB^T, 16, Si-3aafap!aat3, 13, 932ÎT. Kaatoor op en aile werkdagcn raa 8 tôt 7 uur. — Brooàoven « Le Merveilleux >. Bakt brood, braadt vleesch, bi>kt koek. Droogt vruchton, graeat = n en fruit, op gas- en kolenvuur. Huis Dutry-Colson, Veldstraat, 12, Gent. 5238 — Handal in 't groot, L. Rotsaert, 7, Poer-magazijnstraat, 7. Pudding Powder « Pax ». 5558 — Sfuilstar zoekt besteadige posten in bijzoa-dere huizea. Schrijvea bureel blad B. .5570 — SSolea. — Te bekomen bij Th. Van O/er-* sc'aeHe, Bestorrnstraat, 17, Gent. 5571 — G-avraag'â : Meisje voor bliemen te leeroa maken, r.-del'jk gr iot. Visscherij, 41, Gent. 5572 — Ailumettan (stekskens), aile markeu. C. Vaa Kerckhovo, Graslei, 5, Gent. 5573 — Maa verlanst Huis te huren (20 fr.), rond dea Do'c geiegea. Aanbod : Karper-straat. n' 134, Gent. 5577 — Te verkrljgea. — De geheimen van den Bakker tiel; wit iedereea, die zelf wil bakken moet weten. Bij uwea ^erkooper, piijs fr. 4,50. 5580 —NaUonaal Hu'p- ea Voeâlnsskomltelt. Voorloopi^e Rantsoeneering van den I4daag< schen veikoop, vaa 28 Juli toi 10 Oogst : Sm >ut, 260 gr. per pers. 0,65 fr. per raa'.s» G^zout. Spek, 110 gr. » 0,55 fr. » Rijstbloem 150 gr. » 0.21 fr. » Azijn, 1 dec., » 0.03 fr. » Zout, 400 gr.a'-onders.0.12 fr. » » 200 gr. onderst. 0.C6 fr. » Het rantsoen zout mag aanvraag ver« dubbeld worden. Het Gewestelijk Komiteit hf-eft besloten dat de 15' kosteloozî uitdeeliug aan de deelnenier# d?r V'o'lc soepaa (Gemeente-soepea en Burgers*, keuken), 110 gram. spek par persooa zal bevatten, Als m 'e's;>;jzen voor de kinderen vanlOto^ 15 jaar zi! er rijstb îo»m gegeven woideu. Raafeji soen : 500 grsim. per Uiad en p^r 14 dagea.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes