De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

200 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Fevrier. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pr7mp50072/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT m? usa ^isbib b ^iBnnaa m& mm m» n ra ob w w n W 81H m Nam. 47. 4§afaar. G.O®Graevo.&etelvesMS DS KLSIMS PATKIOT Waeiîsâag 97 Febraari I91S Prîîs S côistiemon SÏÏITSSHl BlBIOlflIf vm hst @rsot Hâdfdkwarttîr BERL1JN, 23 Februari. Wastsiiik kpiîisîasnssl. Meermaals geschut- en miie'werpsrsstrijd. Op krscheidene plaatsea van bat front verkenierj-l«?;chton, die ons toa Oosten van Ar»eatière3 jivaiigeaea ea inachlengewarea opbrachtea. ©asisl'fk kpij33taaîî©3l Eiehhom-legtrgrosp. [Owe troepan besettan Peraan. Eea baialjon Estlanders hceft z'ch aldaar onde: hît Duitsch «ramando eesteld. Huane afdae'iagea vooruit-Icopsnde hebbea d® stormkompagnie 18 ea hst l'schadroa vai het h'izarenregimaat 16, Dorpat ig«aomaa. Op dea weg daarhsan wirden dria uizcnd gevacgenen gonomen en veel hondardea ïartiiiien bui gemaakt. Dis vliagende afdecliug tètft alzoo in 5 1/2 dagen meer dau 210 kilo-Klers afgelegd. Lfg(rgroep von Linsingen. Te Rowno is de gezamenlijke elaf van het Rus-Sscha bijzoadere léger in onze handen gevallen. îeopperbevelhebbar was ontrlucht. Voorwacht-toepon bereikten Chitomir en camca daar ver-liading met de Qekreenscha troepen. Vas de tndare ltrijgstooneelea niets nieuws. rostda 3a£4soîi berlshi van 24£"ebraarl. BëRLIJN, 24 Febr , avondbericht. — In hat psten gaan de bewegingen planmatig vooruit. 'in de andere krijgstoonceïea nists nieuws. iffioiesle Oostanrijksoha bsriohîgo IWEENEN, 24 Februari. — Ten ooaten da teta mislukto een verrassende Italiaansche l«v*l. Bij de legergreep Linsiager nemen de mil xaiLuJ-um » <j11 .hmwi 11 WMM > J J— LHW > minmn KJ « i —. . tôt ondersteuaiag der Oikraniërs iagelal op«rati#3 hît bedoslde verloop. Oorlog in hat Oosfer Tarkseà barîskS. KONSTANTINOPEL, 24 Feb. - Aan h Pa'estiaa-fraat bij hwigen storra, reïaa ea hsts Kariago gevec'atsbedrijvigheid. Bij Reîch" werd door esn# batterij een vijauielijke vlicj naergeschotea ; da lnïUtandsn wardea gavan» gaiomsa. De pagin? om hat vlioituig ta v< nietigei, werd verijdeld. Baljjaarsoîi barloit. SOFIA, 24 F»br. — Op ta'rijka plaatsaa v, het Macodonischo front wedarzijdsch iafaater: an ariillsriavuur. In da vlakta vaa da bsned Strosma vosrdjn verkaaneraafdealiagân welj lakte aan?allaa uit. Bij Serras levendig vlioîe boJrijvigheid. Aaa het Dobrndscîia-Iront wap stllitaad. Twsoîiwptî Buikboâtinsorlog BERLIJN, 25 Februari. — Nieuwa dul'tbî tssi-uiîslasjen op het Nodrdelijka krijestooaei 19000 B.-R.-T. Onder de verxoaksn schepan bevond ztch En^elscha troapeatraaspDris'oomboot « Ti catiii », 14343 B.-R.-T. mat AraeriVaaasc trospsa aan boord. Da slooinboDt werd kort vc het biananvaren dar Iersche ree in gepast aanvil, by stsrka Tijandelijka afwerlng uit e konvooi Keschoten aaa welks splts hij vaari Dâ ch. v. d. adin. it. dsr Mnr 0srlsg la leliiê m ia Fraolrip Fransc^a bsriohtsa. PARIJS, 24 Februari. — Tiinelijk gro< artiii ri :bedriÎTiiheid in dî strsken ran Vauxs is loa ea van Chivi^noa, ia dea sektor ran B^tte- du-\Iejail ea aan d»n linkar osver d«r Mais. I Vijandelijka hand^fepîn garicht ts^an onze I" kleina postea tan zaiion van Gorbeay, z'jn zoa- der bijyalgeb'evea. at la Oppîr-Elzas ziji oaza detachsai3atea ;el stoatwajt gsdroatea in Foad-d'Aspac'a O'i ia hst 4n kwartlar tea Naord-Wa3tea vaa Aipsc'x-ie-Bii, »r alwaar wij vijaadehjka inrichtiagaa habbsn ver-sa ntetîgd en talrij*a a'hulUoodiaa habban in !r. brand gestoken. Esa vastli£jaada luchtbal 1j ueêrgaîuald gawordea door onïa artillerie. Oaze soldataa zijtr niar huane uitsaagsloop* in sraoh'en tarug^akeerd, m varUezea ta hsbben e. barokkend aaa den vijaad. Onzs mansc'aappea ea brach'en eea vijftiental krijgsgcvangonen mode je- en cens mitraljeuza. r3- Kalma nacat op het ovarige van het front. PARIJS, 24 Febr. — Artillarlebadrijviâhsden welke tamelijk le vend g waren in de streek vaa de Chambrettes, in het Apreaoatbosch en op ankele panten der Vo.ïeezsn ea ia Opper*E!zas. »3- Overal aidera kalaae diç. STADSNIEUWS. a- Grostsn afsSaj. ^î^3naraan 1,65 fr. C.VLAND3RSTRAAT, N. 3, GENT. 3(30 cn Do^toar îîa Daoîsar, taadaiee'jter, Steen• ea dam, 67, Gint. Raadp!e.?lng van 8 t-it 5 urc. [e_ Ta Ssklos, Graole Mark!, op Bo3l'l3ra.a^ 23 JFsbraarl, van 8 toîlSure. Bihan^s ii^ . zonder pija. 3332 î» — ^3vraag?3 : Buitangoad bij stai, gemakkelijk vsrkear. Aanbo 1 « Gint'enaar » n° 3319. >te — HCaa zoskt Burgershuis, liefst mldden il- stad. Schrijvan « Gantenaar » 3323. ras- Il MM I III III I I II II 'I l|l|l||Hll I uni MENGELWERK.— 27 Fbbruari 1918. 5- Helena Middleton -En gij dan ? was zijn antwoord. -Neen, riep M. Brandon. -Ehwel, danjufvr. Moore, zeide Henr; «t eenen gedwongen lach, wij moeten %en trouwen, of ons op onze hced« Nen, en hij ging weg al zingeade : Gai: mariez vous ! «et voorval van Rosa werd nu en dan "g eens opgehaald, èn diende aïs een soorl l|i beschimping tegen Henri. Ilet was penlijk onaangenaam \oor hem, maar hij fO'oeg zich nog al goed in de zaak. r.ens vroeg hij aan Rosa of zij met ons en den spot niet gedteven had, en oi Peel die .gcschledenis niet eene kiucht [:■ -'-ij wiagde het, haar over hare «oenen te berispen, en hij stelde voor een inslicd te ?chiij ,-eu over de twee onzicht-'rc mannen vaa Brandons bosschen, ?a!op ;k zegde : Kn ik zal er eea vervolg ^«kendai k zal uoemen : De vervallene (lTVan Ash-Crovc. vm Err's!ey heaig sir Edmond, alsof Mae zcigen : ij eea ocaoo.zel aat- 1 woord, en aarzelend zeide zij : Ik versta ni ' zeer goed wat daardoor beduidt wordt. Henri zag er uit alsof de grond voor zijt oogen schielijk open- en toegegaan ware VII. T «ree of drie weken ver?logen zond ec-nig voorval, dat verdient gemeld worden. Ik was wonderbaar getroffen doi twee nieuwe trekken van Henri's karakî zwaarmoedigheid en op!oopendheid. E tijden was hij zoo vriendelijkals ooit ; ma; de minste koelheid van mijnon kant, of < eenvoudig-:te blijk van genegenheid rr door andeten gegevea, schenen hem bove mate te ontste'len. Eens was hij te weeg e Edmond Ardern te be'eedigen, omdat een uur met hem gespvoken had ; uiets wi in die hevige ja'oerschheid bekwaam he te stillen. Wanneer hij oïder haren indruk wa scheen hij mij oprecht te haten, en hij ve ech-ikte mij somtijds door zulk geweli Evenwel wanneer dit het geval gewee was, tiachtte hij zich te bedaren, e i zoe hij dit hevig geweld door de vurige uitdru! king zijner liefde, door zîjn lijden en zijr ellende te rechtvaardigen. Hij bewoog, h ontroerde mij door zijne woorden van we J. sprekende verschooning, van teedere sme st kingen, die uit het diepste zijns harten schenen voort tespîuiten. Ha'f uit zwakheid te half uit verblinding, deels uit vrees de vol- i. doening te verliezen van aanbîdsa te worden door dengene, die mijnen geest bstoo- >r verde, alhoewel hij mijn harc niet raakie, te onderhield ik hejmalijk zijne meeaing, dat jr ik hem mijne gezondheid terugschonk. »r Dan 7 Juîi, nadat ik omirent eene maand :ij te Brandon doorgebracht had, ontving ik >.r van mavrouw Middleton ee.ien brief, welks îe inhoud was dat mijn oom begeerde mij iij onmiddslijk te Eimsley^ terug te zien ; dat r- zij spijtig was over zijuen uitdrukkelijken ir wil, omdat zij door mijne brieven wist hoe ik zeer ik mij vermaakte; dat zij bekvvamer is zou willen zija oir. hem van gedacht te doen ntj veranderen, en eene verlenging voor mij te bekomen, ware de oprechte reden van zijn s, besluit van zulken aard niet geweest, dat ik r- genoeg koo begrijpen dat de zaak niet ver- i. der koT verpleiten, e;i deze rede is, mijne st alierlief te, voegde zij erbij, het onverwacht ît bezoek mijns bioeders te Brandon. Ik heb i- zeîdan uwen oom zod opgewondea gezien îe als toen hij zijne reis vernam, en met de ij grootste moeite kon ik hem beletten te 1- schrijven, en u bij wederkeerenden post e- I onmiddellijk naar nuis te doen komen. — ©îvraisri: Gsmîubald Uui3 of villa bif stad. Aauboi « G;ntaaaar » n° 3331. — Eli vra*a?S : WiaVelhuiî te kaopaa i® dsn omfr^k der statiëi Malle of Alairelbaka, Waadaa : ValdstraaN 2, Gjatbrugge. 33J7 — ApDtialiar zoakt esos apothïe'c ta over*'! nemaa, opea te houlea of t jbasturaa ïeduraadsf; dea oorloj;. S^'irij ren barael vaa hat blad oalst[-da lstters A. V. G. 3324 •— Plaso3, Versohaidaae goada ocjasia-Pianos ta koio. Mcjartnan HoigstraU, 1Î2, Geit. 33i3 — Varloran : Gala Portefeuille, met 3)3 m trlcj op tram 4raa KooramarktniarSasscuep jort. l'erug^ brengeaVaadea8ossche,Godshuizenlaa 1,104. 3344' — Zysa&aonr, het bsste Kiadervosdssl, oo<c voor volwasseaan liet klockste en smaksîijksl® gsrecht. Jos. Collia, Brabantdam, v 30. 352S — Wi333lkan$oor Jal®3 Ooaaaàa, Brabiat-dam, _27. Aan- en verkoop van Publieito Fondsan, betaling vaa Koapoas, Inlichtin^en. 3321 — Iakosp van raondstukkea aan 1 on 2 [r. pet tand, Juwaelea. Ziherwerk, oaz. E. De Pa.«pe, Brabaatdam, 8D(b j St-Annakerk), Gaat. 3775 — Voor tronsys haais-ilns1. wendt U tôt da oud gakenda kofRebraaderij Van Waeyanbargha-Vermeu^eD, Doakersteeg, 2?, waar «ij U a'.ier-haada laveastnidde'en kuat verîchalîen, alsooîc be3te Koffis, Thïe3 en Cacao. 3475 — Boisrïrerkaop op Woansdag, voor da 15e reekseï Doaderdag voor do 16- raeks. —Varkoop vau brâ-aSstoî. — Vaortsetling pan den oarkoop osn Cokesslof. Woensdaj: 27 Febr. van a. 1 toi en met 1003 Danderdag 23 Febr. van n. 1001 tôt en met 2003 Vrijdîg, 1 Mant ïann, 2001 tôt ea met 303i) Zaterda?, 2 » vann. 3001 tôt en met 4300 Maatida?, 4 » vann. 4301 tôt ea met 5300 DiiMdisr, 5 » van n. 53 il tôt en mat 6300 De afleyaring ge3chiedt in het Gasgesticht, iagang, Gasmaterlaan, telkenrnala van 2 toi 5 ure, op vertooa vaa hst ded A/B der gela bijzoadere gezinskaart (solenkaart), ultshiitelijk op dendagovereeistemïnendemetde opgaroepea nummars ; neen enkele pa-sosa zal op esa"1 anderen dag badiend wordeu, wat ook de raîea wezj. De prijs per rantgo^ii, 50 kilo?, is 1 frank. Het vervoer of afhalan geschiedt naar eigen keus en haeft nlets te 2isn met de gewono kolînrantsoeneerin«r ea het vervoer of aanhuis» bestellea dat er meda in verband staat. — Voedingsonderstand. — Ds 7e betaling voor hu!p a >n werklsozen zal gesc'aisdea van Dinsdag 26 Febr. tôt Vrij.iag 1 Maart. voor het' tijdperk vaa 11 tôt 23 Februsri. Ingerolge zullen no^ niet in aanmerkingf komen de personen vvelke na 16 Februari iageschreven zijn. Ds to^passtog dor kontroolbaeten vvelke be-; trek hebban op dea 5°" Vùediugsoaicrstand,! zal ditmaal ge^cs.iedsn. ] Oui onderôtand te kunnen bekorn^îi, moet da! gazinskaart van dea verkoopwickel van het; Nat. Komiteit daorhet Werk der Voedin^ga-; stempsld zijo, ea op de betaling van den oader-î stand voorijelagd worden. j De werkloozea wordaa d iageid verzccht zich, ïtipl op h.t voo-sssclireven uur aaa te biede3.''\ Diegeaen welke niet tegenwoordig zijn op hef' ges'.eide uur, evenals die welke hunne gezias-i kaart nîetmedcbrengen enzooJoendedendienst; 1 beleaimeren zu'len niet maar toej^latcn wordou..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes