De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

277 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 18 Septembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 25 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/542j67d20s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT fcm.222 Si* iaar. C.Pd Gra©ve» Ket eivest, S g PS KLEIMS PATEiaT Disisîfaa as Septamber 1SI7. rr-ls s eenileaisa Tïïitsche bsbichtiv vaa Eist Groct Hooîdkwas ti©r Eersts Buitsoli berl©lit. BERLIJN, 15 September. r? WestalSlk krljgstosnscsl. %tgerfront van vïldinntirsehtilk kroonprins Rappreeht oan B-ieren In enkele sektoren van het front in Vlaanda-fîen was de gevechtsbedrijvigheid dsr «rtillerio "a avends weer levendig-r. Op het roflelvuur Van 14 September 's voormldda^s volgde nabij iSain'.-Julien osn op zich zelf Etaande Engelsche aanvai, disn wij in een tegenaanval d^d:n mis-lukken. Wij namen daarbij een aantal Engel-ècken gevangen. , ttSgergroep oan dan Diitiscnsn Aro9rtprifit> Aanvalstroepen van een Badensch legiment haa'den bij een verkenning aan den Winterberg en nabij Craonne eenige gevangenen uit do ï^ransche loopgrachten. Langs den weg van fSomme-Fy nr.ar Souain rukten de Franschen iwe.'tnaal zonder vuurvoorbereiding in de ficli irg van OBze stelling op ; daar waar sij fianvankelijk konden binnendriagen, werden zij Én een tegenaanva! oczer reserves oamiddellijlc Steruggeworpen ; cr.igo gevangenen blevea ^aarbij in onze h?.nd. i Op den oostelijken oever van de Mass ver-àvfrden gedeelten eener !n den strijd çeharde jËadansche divisic, na een kortstondi^ doch ver-]Sie!end ?uur, stormenderhand de hoogten ten Wes'.en het Chaume-bosch. De vijand bood ikevigen tegeastani, rîi ; in gevechten van inan te£en man gsbroken werd. Meer dan 300 Fran* èèhen wetdan gevangen gsnonisn. De vijand Seed bloe:iige verliczan, die hij door zijn vruch-$elooze tegenaanrallen nog vergrootte. — Luitenaot v.->n Bulosvïeldain luchtgevecht fcijn S0n tegesstrever. BERLIJN, 16 September. tStegergrotp vin pddmasrschslk kroonprins ~ Rupprecht oan Beiaren. ( Aan het front van Vlaanderen ar!illerievuur Tan afwbselende uitbreiding en sterlcte. ! Vcofnsmslijk saa dé baan Meenen-Ieperen 'fc - „ — . ... ■» -i-w » wîtcit —— werden hevi.?® vuurgolven ta?en onze gevechts-zons gerlcht. Verschaideae En^elschï bitaijons fcebben aangevallen, weiker stormloop bijna doorgaansweg met hooge verliozen ineenstortte. Tea coordenderbian drong da vijand binnen in onze voorafgelegen 1 jopgrachten, op de breedte eener kompagnie. Ten Zuid Oosten van Arra3 steeg het vijc<nde-lijk vuur in den namiddig tôt de hevigheid van eenen sla». Kori daarop rukten inkunstmatigen nevel de Engelschen bij Cherisy vooruit, op eene breedte van ongeveer 1500 meters. VUm-menwerpers en parstserantos moesten den weg banen voor de s'orm'roepen. Onze krachtig aan-gazetteafweîr van artillerie- en mitraijeuzenvuur, deden den vijande-ij'ten opmar?ch mislukken. Waar ds tejenstander tôt in onzeloopgrachten gersakte, werd hij door de infanterie in hand-geme^n gevecht teruggfdrsven. Ko't voor het , in vallon der duisternis hsrhaa'.de de vijand op die plants zijnen aanva'. Ook ditmaal mislukta de stormloop onder zware verliezen. L'gers oan den Duittùhen kroonprins : Behalve verkenniagsgsvechten en bij poozen levendig veroielin^svaur in zckere sektors wa3 de gevec'ntshandel n? ger'ng. OasteL'Ik krllgsiasneel BERLIJN, 15 Sep'ember. Bij geringe govechtsb drijvigheid is de toe-stand overal o'iverandîrd. ESaosâoaisoâ front Geen s;eveclitshaadelingen van eenigen omvang BERLIJN, 16 Sep'ember. Op het Oostelijk krijgstooneel en aan het Maceionisch front geene groote gerechten. TwaaâG ïi^itaob. bsrîolit van 15 Sap osibor BERLIJN, 15 Sepiember. —1 Avondbericht, Aan gedeelten vaa het front in Vlaanderen en Znid-Oostelijk van Arras levendiga geschut-bedrijvigheid.Van het Oosten niets nieuws. iîfieietle Oostanrijksahd bsrishlsiî WEENEN, 15 September. Op het Oo3telijk krijgsveld en in Albanië gesa bijzondere gebeurtersiss^n. Staîiiaït3sft kpljfstooasal. Aan het Isoazolront neaint de gevechtsaktis stelselmatig toe. Ten Zuiden van de Isonzo werden verscheidene Italiaansch<? verkenniagan afgswazen. Op den Monte San Gabriela zwaar geschut. Gedeeltelij'^e aanvallen der Iialianea werden afges!aïe~i. Het aan'al der in Augustus aan het Zuii-Westslijk front afgeschoten Italiaansche vliegtuigen bîdraagt 32. VVij ver-loren op dezelfda tijdruimte elt vliegtuigân. WEENEN. 16 September. Oûsielîflc ks*lfgslï>5îne9l on Albanîë. Niets b.jzonders te mslden. lialiaanssii liPiastsana®!. Ten Zniden van Selo aau den Isoazo warden Italiaïnsche opriarschverijdeld. In den ZuHelij'«en sescior der hoogviakta v?n Bains-sissa Heiii^egeist, vernieuwde de vijand zijae 'pogingen om onze stellingen ta doorbrekea. Onze troepea behield«ii in verbitterda aage-recht-n de o/erhand; de Itaiianen werden teruggeworpea. Bij Gorz ea op de Karatlioog-viakte kanonneQStrijâ. Os eorlog in liât Qos&it. Sarlssols® borloitsa : K0NSTÂNTINOPEL, 15 Sept. — Ambtôlijk bericht van 14 September : EMalaSraat : Nabij Cheriban en tegenover Dell Abaa, be-drijvighaid der Engeisoae verk.naers. Den 12 September was een vijaadelijk vliegtuig ver-plicht ten Noord Westen vaa Kssil Rebas te îanden. Het toestel verbrandda; wij maakten een machl^egewsîr buit. Ten Oosten van Soeleimanië weerden wij nabij de Garaabrug kleine aanvalspogingen af. Vyandeiijice vliagers vielen andermaal Smyrna aan; twee psrsonen werden gekwetst en visr huizen ea een wiakel vernield. Sulgaargoh barlohî: SOFIA, 15 September. — Ambtaîiik baricat vaa 14 Sep'ember : Massâoulsoh front. Zwak varontrasUagsvuur op srehosl hît froat. Een Eageische verkenaiagsafdeeling die ten MSNQSLWBRK. -18 Sbptember 191T. 10 as GESCHONDEN EER. — Ja, marna ! zegde Ktcnard talmena. Het ernstige gebod zijner moeder woog swaaider dan zijn wiJ. Hij snelde îerstond fie trappen op naar de bovenverdieping;. Meviouw Weddingr zag hem met een onbe-.^chrijfiijTcen biik na, toen wendde zij zich Sot baar andere kinderen. George en Ehren-iraui wachtten verstomd het eiude der jEamenspiaak af. — Zal ik met Richard meegaan, marna ? j^roeg George. Zij knikte swijgend,maar haar vinger streek liefkoozend langs 't hcht gebruind, b'.oeiend Ïelaat van haar tweeden zoon,die met zeld-sam instinct elken harer wenschen raadde. — Neem ook Ehrentraut mee, zij moet r>an kleeren verwisselen. Ik 2al u alîea later Îoepen. De kleine Ehrentraut, op wier lieftaliig ;ezichtje de trar.en nog zichtbaar waren, luchtte yiings eenige schreden terug. i„— Ik laat mij nietopsluiten, protesteerde wj op hoogen toon. j Rustverstooister ! Aîtijd toont gij uw Jiijf hoofdje. Neem een voorbeeld aan uwe »roeders, die zijn veel gewiiliger dan gij. . 2 , ••** ' v .. . . ■ ' - . ,4 Het dochtertje der Wedding's trok do sierlijke schouders op. — Dat is huone zaalc — ik heb geen lust ! Een strenge berisping zweefde- op de îippen der weduwe. Ônwillekeurig foakelde haar oog,gebiedend stak zij de hand uit Paar dook cehsklaps als uitdea giond een mageie hesr in de duisternis op, die met uiterste beleefdheid zijnen zvrarten hoed aînam. — Mevrouw, verschoon mijne ongepaste verschijning op dit uur ; doch ik heb ieia vaa zoo dringenden aard en tegelijker tijd van zoo voordeeiige vooruitzichten voor u in petto, dat ik mij veroorloof u onmiddet-lijk op te zoeken. Zou ik da viijheid moge nemen, het voorstei, dat Zijne Doorluch-tigheid de vorst u door mij laat doen, iu uw kamer bloot te leggen ? Ds heer was onbescheidea in de omlijs-ting der open zaaldeur getreden. Een hand-beweging dsr ia 't zvsart gekleede vrouw weerhield hem op den diempel. — Mijnheer Herzberg, ik moet u ver-zoeken mij terstoad te verlaten, daar mijn echtgenoot zaliger reeds elke onderhande-ling over ee î verkoop van de hand wees. Ik ben inmidde'.s niet tôt andsre gedachten gekomen, en daarom is het bster, dat wij elkander verde e verklaringen besparen. — Denkt u werkelijk het goed te behouden? Het kloak zoo ho onend ea met zuik eea • triomf, dat mevrouw VVedding doodelijk be'eedigd terugdeiasde. Haar oog zag in het scherp geteekend gelaat van haar voorma-îigen vereerder, die haar even onbeschaamd en spotachtig opnam ; toen sprak zij iang-zaam : Ik herhaal no=ï eens, dat ge mij ter-stoad verlaten moet. De Weddinghof is niet te koop... — Doch wardt door anderen verkocht I voltooide Herzberg mat onbeschrijâijks ruwhèid in toon en b'.ik. Vonkenschietende vlamtnen van veront-waardiging foakeldeu op in de verdofde oogen der wsduwe. — Weg 1 riep zij met Itfider stem. Een donkere blos lag op haar zooeven nog bleek voorhoofd. Weg ! — Gij waagt het Zijne Doorîuchtigheid dat aaa te doen ?, knarsetandde de ge?ol-machtijïde, geel vaa woede. Versta rede, Zijne Doorîuchtigheid heeft mil gemach-tigd u elken prijs toe te staan, als gij den Weddinghof viijwillig verkoopt ; hij heefç nu eenmaal een tegenzin in eenen koop bij rechtsmacht. Zooals gezegd is : elken prijs mag ikugeven, Gij behoudt missc'aiea een som, om u daarmea een bestaan te ver-schaffen, of zoo veel, om in den eersfen tijd uw levensonderhoud te hebben. Miskea toch, ter wille van een ellendig vooroordsel van 6tand, uw eigen belang niet l Wesfen het m^er vaa Doiran nab'j het dorp Kro'.nteli poiiidï! op te rukken, w;r ! djor ons vuar vernietisrd. Ee.i vijandelijk schio beichoot van uit de golf vaa Orfano onze s'elli )gen aaa de m înd n< vau de St oetna. Do rlie^ers vvaran in v^rschillende frontvlakteû seer in da wser. lîamsensoh front : Geschutvuur b i Mihmoedia ea Toelcea. Sarksoh berloht. KONSTANTINOPSL, 16S»ptemb5r. (Amb-Eelijk bericht van 15 Sep'ember). Ten westen van Revandiez vielen onza troepen twee vijaa-delij'ce stel ingen aan en namea ér bîzit van. Snlsaarsob bsrloht. SOFIA, 16 Sept. Ambielijk b;ric'at, 15 Sipt. SSasa&onisoh ieonî. Aan enkeli sektoren van het froat z^ak rer-s'ror>ïns{svuur. Op de 'Dobropoîja poo<de eeaa vijan ieltjke verkenningsafdecliag vooruit ta iriogen, Zij werden echter door oas vuur afga* maaitt. Op den reehter Wardar-oever bij Al'chnk Mahla leveudig vuurwisseling tussohen vooruit-geschoven esnheden. Aan de benedaa Stroem'» is eene Engsischo infinteri troap aan d^ Orlioko-brug m haadgsmr ea teruggesla^ea. Zij leed bloedigeverliezea. Baci98Bscb front : Vaa Mahaaadia totTalcea spaarzaam gîschut» vuur. Oorlos is mim on FEANKpJJK Fraasobs barlolitan. PARIJS, 14 September, — Na eon haviga nachieltjke beschitting aaa de Ivlaas deden da Duirschers een aanvai oponze nieuwu stellingea benoorden het Caurièresbosc'a.Ds vijani slaagdo er ia om over eea front van 500 melers onza vooruitgeschoven linie biaaen ta dringen, waaï de strij 1 vojrt tuurt. PARIJS, 15 Septembt-r. — In Champagaa hebben da Franschea twee Duitsche aanvahei! afgeslagen. Tea aoordea vaa Prosnes tamaliik groote bedrijvio-heid dsr tv/ae artiileriën ia da streek van den Corni'lct en van dea Moat.Bl d. In Argonne is een Duitsclie aaa /alsp^ingop da Pleine posten bj Bonreniiles hcelemaal niislukt. Op den rechteroever van de Maas hebbsn da Franschen de Duitschers uit hat grootslo ge.lee'ta der loop.^rachtelemea'en geworpen, w ,ar zij gister binnendrongea tea NoorJea van het Cau-rièresboseb.Kalme aac'it overal eîders. Siiâ'cîaoh bsrlohî. LO M DEN, 16 Scptamb-';r. — Wa vsrba' rràea lichtelijk onza stelliugea (en Oosten va i West-hoek. Eraa atsrke vijandeltjko afdeelin..: visl gister avoni het terrein aan door orss len Noar-den van St-Juliaan genomen. Z:j geraakte. in ons kano'naenspervu ir : de afdee'ing werd ver-Strooii. Hot vijandelijke geschut legt voort-durend beduideada badrijvigheid tea Noordea van Langemark aan dan da,?. Oosîsnrijksoh-italiaanseha o#f!©§ Siallaanseh bsriohS. ROME, 16 Sep'eTiber. — Officiëel bericht vaa 15 September. — Kanonnanstrijd vaa badi^idenda hevi.;beid in eeni,re sektoren van het Tre. tyner-front en deze der julische Alpen. Bij Log he ibea wij dan nooidelijkea sektor der hobgvlakta vaa Bainsizza door hat vûoruitrukken onzer steilings-. linie verbeterd en gevangea genom n. Op den Karst wer k-n da achterste verbin-dings'ijnen des vijands door drie toa bommaa o.izer viiegars geUoff in. Na eenen t'.ve'istrijd ia de îucht stortte eea Tijandelijk vUe^tui>; ia de Auzza-baek brandead ceer. De vliegers zija dood.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes