De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

209 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Decembre. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/ht2g73bf2r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE GENTENAAR DE LANDWACHT ÊSC faar. Mum. §08 fi.ns Gpaewe, «sa &2S zm 3EL HESSgae*' DE KLEIfiE PATRïOI fUTT^631 ' - ' tS£2 V^iSB UiaUf KitS Wasnsiag D3e3^nl^3J, 1913 i ^na»s^ ifcai cswe <&si PPÎJS S esïîîiamsîî Cfllciëale Ouitsche beriohîen Bekendmaking ÎSommige lieden verlceeren ia 't onzekere over <Ie viaa? of en in hoeverre ook de koopers de vastcestclde hoogste prijzen voor ce verschil-Isudc waren moeten in acht nemen. Volgens de bewcordinfî der door den h -1 r General-tjouver-neur op 2S September l'»15 uitgeva rJigde Ver-crdening (Wet- en Verordeningsblâd, bl. 1093), die hieiachter opnieuw afgedrukt worit, staat vast, dat ook de koopers verp'icht zijn de îtoogste prijzen in acbt te r.emsn en, dat zij ia geval van overtreding dezeltde strafiea oploopeo Bis de ve koop.ers. Biussel, den 9 December 1916. Ter Verwal;ungschef bei den Generalgouverneur in Belgien In Vertretung, Freiherr von LÛTZ. Veford&ning over lut besîraffen van het ovcrschrijden der hoogste prijze'j. Wic lèvensmid ltlen, vofderstoffen en andere -Itfareu, %vaarvoor een hjogs'e prijs is vastge-StelJ, tegen hoogeren dan den vastgestelden prijs koopt, ver ;'oopt of voor zu'lce waren een hoogeren dm den \ astges'.elden hoogsïen prijs bieut cf vtrlangf, wordt met ten hoogste één iaartechtenisof nevangenis of met ten hoogste lO.ûOO mark boefe gesiraft. De boste kan tege-lijk met opsluitiog uitgespro' en worden. Boven-dien kan ook tôt de verbeurdverklaring der tvanr, die verhandeld werd, besloten worden. De Duttsche krijgsrechtbanken en krijgs-fcevelhebbsrs zijn tôt oordeelvellen bsvoegd. Brussel, den 28 September 1915. Der Generalgourerneur in Belgien, Freiherr* von BISSING, Generaioberst. MENGELWERK. - 27 December 1916. 85 Vcor 't geld I Wat was toch eigenlijk de bedeesde, preutsche Anna, bij wie hij slechts valsc'a» îieid en hemeltergend verraad had ontmoet, tegenover deze twee veikleefde vtouwen, die steeds beieid waren hem te helpeu en opte beuren, die steeds.zjlk een im;ig deel ttan zijn lot hadden genomen, die hem nu ■weder de reddende hai.d boden, terwijl al de anderen, op welke hij ge'ekend had, hem gnood in den steak lieten ?... — Mevrouw ! riep hij vol vervoering. Ik bewonder u 1 Wie zal nog looehenen dat er groote, _s,terke met uitstekende scherp-sinrigheid begaafde-vrouwen zijn, die ons, SUannen, met een schitterend vooibeeld Vooigaan ? Wat zou er in ditoogenblik van Cware beproeving.van mij geworden, indien ik mij thans niet in uwen goeden raad Émochtverheugen ? Gij zult dusjiden moed hebben ons als Uctuige in het aanstaande rechtsgeding te ondeisteiuien.aJSelfs* desnoods als beschul-iiiger tegen Arma op te treden, door de ont-"Vreemding der poi tefoelje te bevestigea en hierdoor de aankiaclxt te veisterken? Ouitsche beïichîen ¥aa het Groot Hosîïikwarîlsîs Korota Duitsoh barloht. BERL1JN, 23 December. Westelifk kpijgstooneel. Legorfront van genertuiI-oeldnienrsch&Uc prins Albrecht von Wurlhembiirg. In de Ieperen- en Wytschaete-bocht bereikte gisteren de artilleriesinjd amzienlijKe s'er'me. Ten Zuid-Oosten vau Ieperea vieleu Engelsche afdeelingen aan. Zij weiden door het vuur, op een plaats door gevech en Op dickten afs an î, teruggeslagen. Ten Zuiden van Boesia^e dion-gen meerdere patroeljen in de vijandelijUe loop-grach'en binnen en brachtea gevangeiien, machieageweren en buitstukken weer. Lescerfvont nan vuldmxarschnlk kroonprina Rupprecht van Beieven. Aan het Champagne- en Maasfront slechts geringeaitiUeriebedrijviRheid. Inde Vogeegea ten Noordwesten van Mùnst.r nebben Duitsche zweifkommandos esn Franschen, suppeupQSt opgeheven. Bij Frapelle ten Westen van Sint Dié ea ten Zuiden van het Rijn- en Rhûae-kanaal, werdèn na sterbs aiti!lerievoorbereidin-" gen aanvaliende Frausche afdeelio.gea aige slagen. BEKLIJN, 23 December. Oosteïijk kriigstoonsel. Leçcrfront vu;i den generunl oeldmaar&ch<dk prins Leopold oan Beiaren. Niets van belang. Letzerfront van gener.-overste narlsh. Jozef. In de Bosch-Karpathen meerdere patroelje-ondernemingen, bij dewelke gevnngenea en machiengeweren w. rden binnengebracht. Tea Zuiden van Mestecanesti namen Oostenrijksch-Hongaarsche afdeeliniren een onlangs op :e-geven voorste stelling der Russen opnieuw af. Legergroep generaal veldm. von Mnckensen. In de Dobroedîcha namen dî verbondea troepen stormeaderhand maerdere achterhoede-steilingen en bezetten Tulce aan den benedjea- — îk heb gezworen mij te wreken 1 Zeg mij wat ik doen moet om deze wraak vol-komen te maken. — Gezijteen gehoorzame leerling, her-nam Cornelie, hem glimlachend de hand biedende, welke htj eerbiedig aan zijne iippen biacht. Deze gehoorzaamheid zal gewis hare belooning vinden. ïn mijne ver-beelding zie ik u reeds op de list en het verraad uwer vijanden zegepra'en en u verheugen over het aanzienlijk vetmogen, dat u rechtmatig toekomt Buiten werd voorzichtig aan de deur ge-klopt, en de oude kamerdienaar trad weer binnen. — Mevrouw... — Wat wilt ge, Karel ? — Mijnheer François laat vragen of hij den wissel nu reeds gereed moet houden. — Ha, de zaken vorderen hare rectiten, hernam Cornelie. Ja, ik verzoek hem mij dien betaalbaar aan drager dadelijk te be-zorgen. In een half uur zal ik uitrijdeu om de gisteren besproken zaak af te doen, Hendrik moet dadeiijk inspar»nen. — Goed, mevrouw. — Nog een woord, Karel, riep de dame, toen de knecht zich verwijderen wilde, het is tijd dat gij u gereed maakt om naàr het policiebureel te gaan. Mijnheer Berger die oop van den.JJonau. Het gevangeçtai is tôt op meer dan 1000 gestegen. BERLIJN, 23 December. Balksnseh krJfgsiooaeel. Aan het Doiran-meer anilierievuur. In de Stroema-vlakte voorpostengevechten. Xwsela Daltsoh bsrloht BERLIJN, 23 December, 's avonds. — In het westen, ter oorzake van ongUDStig weder, slechts geringe gevechtbediijvigheid. Aan hit oostfront niets bijzoïiders. Da Dobrudscha is tôt in de streek tusschen Macin en Isaceca van vijanden gezuiverd. Aan het Doiran-meer voorbijgaande geschut-bedrijv;gheid.Oïfïcissls Oostenrïjkschs bsrichîen WEENEN, 23 December. Osstilijk kpljjisîos'nsel. In den sektor van Mesticanosti sloegen Oostentijk-Hongaarsche troepen verscLeideae Russische opmarschen af. ïialïaanseh en Zuitl-Uosîeïijk krligstooneei. Niets te berichten. Os oorioj iîi lis! Oostdn, Xarksohe bsrioiitan. KONSÏANÏINOPEL, 21 December. — Deu 20° December hebben wij door t>ns vuur vijandelijke kava Uerieteruggeworpen, die tegen Koet-el-Amara trachtteop >e rukken. Een van onze vliegers dwong een vijandelijke ylieger in de nabijheid van zijn eigen linies neer te da eu. In de buurt van het Wanmeer hebben wij eèaen aan val des vijands met veiliezen voor hen terug-geslasen.KONSTANTINOPEL, 22 December. — Aan het Perzische front zijn benoorden Hama-dan Russische overrompelingspo^ingen met ver-liezen voor hen verijdeld. Aan het Fellahie-front houden de arlilleiie-gavechtea ain. Aan doaiidere frontengeenfeitvanbeteekenis. ook door onze lieve gewezen gouvernante bestolea is en veel ineer dan ik, zal u verge-zellen.Alfons ontsfelde. — Mevrouw, wat doet ge ? riep hij op half angstigen, half biddenden toon. — Gsene o.itijdige toegevendheid, mijnheer Berger ; uwe teerhaitigheid, ik weet het, maakt u dezen stap zwaar ; denkt aan uw vermogen, aan de toekomst. Cornelie wendde zich weder tôt op den drempei wachtenden knecht: '— Het o ntvieemde dokument behoort aan mijnheer Berger. Wees hem behu pzaain, Kaiel, om het uit de papieien van Groban te zoeken ; let bovendien op ailes, vergeet vooral niet het zakje in het biauw satijnen kleed. Zoodra gij terug komt, geeft gij mij nauwkeurig verslag.Ikzal dan weder te huis zijn. — Zeer wel, mevrouw. Alfons, bieek en bavend, zat nog altijd in (diep nadenkea op den stoel. — Wij moeten na scheiden, sprak Cornelie, want hoogst gewichtige zaken roepen mij tegen Anna op. Deze dag is in vele opzichten beslissend voor ons.Het geldt niet alleen eene handeling, die ons door het weder verkrijgen van het dokument in de macht vaa uw vermogea stelt, maar ook met ucrlog m ËSLaia 90, Franacïio b Driohtsn. PARIJS, 22 December.— In da streek van, Hardaumont, Louvemont en Chatnbrettes is er levendig geschutvuur van weerskanteu cew?est. Eenige verrassingen ten OosieD van St-Mihiel hadJen ten gevoli<e,dat wij eenenkleinen vijande-lijken post vernielden en gevangenen maakten. PARIJS, 22 December. — Nogal geweldi'za geîchutsbedrijvi^heid in de streek van Louve-mont, op den rechter Maasoever, gedurende eea deel vau den nacht. Overal elders niets mede te deelen. Engelscho berlohtea : LONDEN, .22 December. — In den laatstea nacht hebben wij eene po^ing, om tegenover de llohenzollern-schans een overvai te doen, gefnuikt. In de streek van Iepsren en van Meessen (Messines) zwaar geschutvuur over en weer. Onze artillerie verstrooide benoorden den Ancre, vijandelijke"pioegec, die aan den arbeid waren. Qosîemjksch-IiaHaansGhs oorloj ItaliaansoUe bsriohtsa. ROME, 22 December. — Laues het heela front hier en daar werkzaamheid vau het geschut. In Gorizia is een onzer kl'ine hospitalen, dat zeer duidelijk de kenteekenen v.m da onzijdig-heid droeg, opnieuvv geraakt. Men heefttwee dooden en vier gewonden onder het verplegend personeel te betreuren. Op de Karst hebben onze infanterie-afdee-lingen, na in koite spronsen onrerhoeds te zijn vooruitgiikomcn, eenige heuvt'ls bezet, die rôôr het front lagen. Ze hebben ze op staaaden voct ter verdedigieg ingericht. Vijandelijke vl e^ers hebben achter on.to linies tocliten trachten te doen. Batterijen afweergeschut verjoegen ze dadelijk. Eenige bommen vielen op Grigno (Suganadal), Calazo (Osone Piat'e-dal) en Vertoja zonder iemand oI iets te dereo. Siegwart zal ik afrekenen, ook tegen hem heb ik een ijzer in het vuur, dat bijtijds ge-smeed moet worden. Als het geluk mij gunstig is, zal ik eene onbeperkte macht op den trotschen man bekome;), en hem zoo diep vernederen, dat hij eer en leven vaa mijne barmhartigheid bede'en most. Dejonge Berger wastea hoogste verwori-derd.Om Godswi!, me?rou w, wat gaat gij doen ? riep hij. — Nu, geene verklaring ! Eerst moet iets gedaan zijn, dan kan ik u misschien het geheim mededeelen. Dit zeggende verliet zij haastig het boudoir Alfons bleef met Alice alleen. — Ik veiwacht u heden avond, Alfon?,' Maar niet hier, in de oraujerie, in den tuin... de tuin zal open zijn... Eene smalle, behan-gene deur, die in de voorzaal voerde, werd geopend en de kamenier verscheen er in : —jDe gouvernante komt met dekinderen, Mejuffer! riep zij haastfg naar binaen.Alfoas wilde zich verwijderen. — Vaat wel, Alice... ge hebt bevolen !... ik kom !... Tôt dezen avond !... — Een oogenblik, mijnheer Berger... Gij wilt afscheid van mij nemen, doe het nu. I ( Wordt voortgezet).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes