De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

345 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 26 Avril. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/rn3028sw8k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DEGENTENAAR DELANDWACHT jfrljyr. jjs^.99 C.De Gfae^Kelelvest, 3§ jPE &JLEINJEF ATRI0 T ^ Banderiag 98 Apgjl 1317» . """" E8HLIUS JOANHES I SeghsrsJ ses? m mnpa nm ai « m«z m dm H. RpiiMIs&sn Siaei ben0@mde Bïsseh@p va» OsnS. d^an de Geestelijkheid en de Geiaovigsn. van Oas Bison*, zallgheid en zeifèn iu Oszea Heer Je3us-Christus. Zoer Beminde Broeders, Zijne Hwlielieid de Paus, Benediclus XV, keï-.tc a an îfet Kapittel aar Hoofdkerk vaa Sint-BtJPFs, a an de geestelijkheid eu de geloovigan v?jî het bisdfcflï van Gent dea volgensea blief ge-«oaden : « Baaedictus Bisschop, diénaar der dieuaren Gods, aaa cmze bemiaâe zancu, het Kapittel dsr jHsef.jkcrk, de gcesteMjkheid ea het voik der éftâd ea ma het bisdom van Gant, zalisjhïid ea «astoSBcen zsgaa. Vandaag hefebaa Wij ofzsj» xeaa Emilius SEGIîGRS, pri-,ster v»® h fit bisiam vas Gent, eere-kanuaaik der %rrk, pastoor cer parschie van St-Jaa-#spîîsi, dtekès der aelîdi stad extra muros, ea Mùmliait. ia de H. Gsdgeleerdkeid, na kit ,t«4acîit ga&aard ta hekkea Oazer Eerbiedwaar-œ|e Bses^oiî» de Kardiaalen der H. Itsomsche |J5k, %siGàt»3 ©b«« apostelijk® rss.cht, va or IVe Has^afeerk vaa Geat, die beroafd was vaa §Brea Renier, gekoze# ea kebben basa over ha»r als Bisschisgi e* Herser saDgestsIi. Dusvolgeai» «fensîaaea wsj u allea ea verpachieu u, gezsgdsa Eraiiius, giefesae® Bisschop, als Vader enHerder tflver zisiiîa bsreidwillig- te ontvaagen, Item de* Têrscaulfeigàea eerbied te bswijzen, ea aaa $jne heilsasae schikkingSB ea bevelea de be-koorlijke g*fe®«rzaamheid te batoaren, opdathy fMfeh Terks«j63« mage ia u verkleefde zones ea j u verha&gca taoget in hem eeiien gcelaa a der çevajMÏea te he'aben. » ReesÈi hs&nm Wij, yolgess de kerlôlifke VôWcfeîârsas, de brit-vea vaa de» H. Si*eî, Oas ftât de wstardiihiii varheflfeade, ©a ÎKî eafkfeiwaarëig Kapittel Onzer îlosfd* fepe V40Tgaiesd ea kezit geaomea vaa het be- j Stîrur d6s bisdasaa. Dea 1 Mei aaastasnd» zuîlea Wij, als kst God beîieft, de bisscUoppelijka aalvisj; aat-frâajea. Biep oysitaiâij van Onze onwaardigkeid ora îsoohoog verkeyea te woriîn, maar innisr daak-Jtmr jes«ias den Heer voor de uit^elezens fiiiîiën waarfflsde Hij Oas overlaadf, (wint Hij 4oet vaer Ôas jroote dingen, Hij die njacktj» is, en zfinoa Nsana mosten wij er voor zegenen) Joelen wii in enza ziel bij dit aanvangen van net bîsschoppelijk bestuur een dubbel gevael Van vrec8 en bstroavrea. Ja, Wij zijn bevreosd bij het aasschouwen der Verhevenfeoid ran den bisschoppalijken S'ait,bij Betaaoziea der veraïtwoordsltjkheid welke dia fcîaat bijbreagt. Onder zekere opzicktsa, is het .fcisschajssckap ket verhevenstî onder de goide-|jice zakea. @e minste kristene msssck, het Içlsia klnd over wiens hoofd het water van het ,«• Doopssl gerloeid heeft, is reeds groot ia de ^Bojen van G»ai. Zijne ziel heeft een merktee'ten fentvangen dat aooit zal uit^ewischt worden. Dio teensch is 't aangenomen kind van God, broeder A-an Jeîus-Kristus, lid van de H. Kerk die hem «P'jst door de H M. Sakrarnenten,erfgenaam van jPe heme'sche glorie. Later wordt die waardig-Sieid van den kristen mensch vermeerderd wan-^ser een Kerkvoogd hem het H. Vormsel toege-ciiend 'iceft ; een nienwe staat begint voor de ^ieTT^aTkiadTC^e^^^crk^TO^^SOldMtvaa Jezus-Rristus. Eça nieaw rnarkteskea is ia de eiel geprent, en het oog vaa God ea zijser uitve'ftoreaaa sndsrscheîdt diea grevsrtade gïUjk oas aog d-3 gestalfe van 4aa rclwêsïe* msssck oaécrsckeidt vaa de gestal'te vaa Enst pasgsbsrea kiad. Er is nog eea dsrde stasft van verhevsaheîd voar de ziel die eigea is aaa zekoïs uitverkorsnsn, aail dégrisés die dea gostdeîijkïa roep er toe ont-vangîa hehbea : 't is hst pr^ïtereckap. Wie zal de waawîl^heisi van daa prfeitsr kuaasa bô|rij-pen ! Nii-t gjleea is kij kind vaa Gai, salasat vaa Tesus-Chirîstus, maar hij «^ffelt sseae aaa de macat vaa dea Goà-sreasck sslvsa. Dmr zijn woard veraa-àsrt hij ket breod ea dsawijnia ket lickaara éa ket blcei van Christus. Hij offert aaa God het Sacwficiô der Mis dit de Onblssdi.çe verni au wing is va» het sacrificis op ee,e bleeâifa wijse op dea Cslvirîe'oers opgô-d'ragei». Is d»a nauia der H. Sriewnléi.çaeid verg&eft hij is zsaisa, d» beleedl^iHïea aaa de gaideajke Màjestcît aangesdass, siuft «S» haï ea opeat d»a ksm«l voar éen zandaw die met een rouwvsiî kart zîjne zandea aaa zijn# vaotea komt belijdes. Sîaar à« vollealge priêstsr is df BîSâchsp. Hij ia de opraîgcr d®r Apordeien, Hij alleen keeft oa z3o ta zojsea de vsiioiiee saaekt raa Chris-tus in de geesteiijk©zakea ontvaaxen. hij alteea kan het grie«te£-»sha^ votrtztfttaa ea rtUxiwe dicnasrs van de H. îferk maktn met a*n assiéra uitrerkors*.0u 4e prkstsrijike la^ckt ffieâs te «eelen, WcJk» is d*a de was'fcheid nîc-t vaa diea W&sck®ppriijkea staat I Ou est ®p2icht dsr raacit van de &M9 Is er Mèts verhevsaer alhecwel da Sis^ekap, vosr heégaac dî juri-dictie, de rechtssasckt ea het kettuur aaaas.at,, ia aBea afkaagtt ras ée~& B:ïsc1^sp der Bissck^p-pea, ica Paus vaa Wîj stast» aMijd oaèer k*t b«;tuur -?aa éfesgane diea Christua al» «pparfeestuurdar vaa do H. Kerk aaag'stet^ fiéeft. Wij misetca ea Wij willçj» kea attijd ©aderdanfg zijn, hem g«k«sKamaa en ia ailes Z'jne leidiag v»l£ea. Vermits Gai 0&3 tôt sulk çese yaardifheid gsroepea heelt, zal Hij osk vtt'él vaa oas veredschen : Omni cui multam ds.tu.rn est, mufîum quseretttr aè io : unn dmçem «en mien me.! ^ttretren il, zjd vstl otreischt worden, (Luc. XII 48), Wij tasSbea aile» van Gsi «af-vjBftssa, Wij zijn tôt alîos verplicht. AU da Bîseckep de valmaaktatp deug4e» zal geoefa^id hebbea, zal hij zick aog oader de keilijfhaid berîaisa die aaa zgae* steat pist. En welke verantwpordelijsheld is s. a a diea staat rerb-inden ! De eekele gslooviçe heeft maar te veraatvroariea voor zij®e ziel «a voor die van eesigfc aaderea, vaa zijaa kia^eren, van «ijae on îs.-dinea. Da priestor iî rerafitTfa»rie-lijk vaor eea zeksr getal ziele», voor eeas pitro-chiê, voar eene gemeen'e. Maar «des Bisschop is osog proviacls, e«a biïdoai to»Tertrou?ri ; 't is dus vouresns proviacie, vo»r e^a gekeol bisdom dat hij de verantwssrdsiyUieid te dra-gen keeft. Ea 't is gewooalijk ia de maeilykste zakea, in zaken vaa het .^rootste balan», vaa " walk# het msest afhangt, dat de beslissing vaa de i Bissckop vereischt worcît. Di» vrees bij het aaavaagea vin Oas bisschap-peïïjk ambt is z*sveeltegr©atar dat Wij opvol-gen aan zalke uitstekeade vojr^aten, 3e bis-schoppeîijke zetel vaa Gent is inmers bezit geweest door da inerktwaardigste prelaten, en om alleen van de drie laatsta kerkvoogden te sprekea, welke groote bisscaappjn zija zij niet geweeît ! Monse'gneur BRACQ van wion Wij de priesterlijke wijding ODt'varis'ea hebben, was esn heilige dia waarlijk in den naamdes Ileeren zijn bisdom bestuurd hseft en door zijn voor-beeld zoowel als door zijne leeringen en inrich-tingen de ^odsrrucbt onder h»t christene vjlk overal uitgebreid heeft. Monseigneur LA.M-BREGJ.IT is, mag mea zegçen, eea slachtoffer geweest van zijaeaapostelijken iever.Zieh nooit eeaiga rust verkenesde, was hij aîtijd aaa hat werk om da vcrdwaalàea terug te br®Bgen en de go'sden ia dea godsdienst te ver3terkea. Ook haewsl hij maar eea jaar op dea bisschoppa-lijksnstoel vaa Gent gezetea hesft, sal zijae gedacktenis leveaâ blijves ea de dankbaarkeià van het vslk heaft heaa eea prack'ig geâeak-teeken doefe oprichten in de Hosîdïerk van St-Baafs. Eindeiijk, voor hetgese Zijne Hssgwaardig-heid M&nseigheur STILLEMANS aaagaaï, zij ae^eiacktîfsiis is aag te versOk ia 't geheogaa opslat het nsoiig zij vesl te steunea op ketgea® h:j gedaaa heeft. Omelbaar zij a d< werkes welke ■ hij sp alfa gebied iagêrickt, ondersteuad cf oat-wikkeid heeft vaar het geestslijk ea tijislijk welzija zijner di«ces*aea : gs#diea3tise war-ken o£» ês goisvruoat oaier àè priesters ea oader het v*lk te vcwne»rier*a ; werkea tst uit-breiiing van kat os€srvfi]3, te ke^iasea vaa de lagere va)kssch#aî tst de glorterijke Hoaga-schoal vaa Leuvea ; wîrkén tôt varb^aPeriag vaa dea tosîtasii der volksOWâigte, niât alkea tôt haar geeatelijk maar ook twt baïr ttj'dslijk ea staôelijfc welzija ; bgroeps- ea kuisk«u^:«aiige scho'sï tant belang van de werkiiedea et coi vaa dakleiae bur.^erij ; werkea toi bssckeraiag; der uiïwijieliareà ea tôt uitbraidiag: van het geioaf ia dea r-esmda sa bijsanier ia des ffiriji^chan Kostgo. H«s omg'.anzc-a al âla werîe-m 4<t ra-dscktenia vaa aazea Jêosrluchiiien Vo»rzaat ! Het ij daa niet te vsfwonderen dat bij het gsdacht vaa de gro»te Bissc'aoppea die de Geat-sch» Kerk verhesrlijkt hefeksn, Wij bwreesi zija Oas 0!:wâar^iî te to«aea vaa zulks opvol-gisg. Vosgt «aartey da moeilijkhîdes vaa esaea tijd ia deawelk#a <i»*r de oorîogsosastaaiig-hedea het normaal leva* in allps onierbrokea is, de zialen oarastr» zijn, de Uefcsmst oaseïar, da batrekkiagen met de verschiliig^ pîaafeea der pro?iacis, nsoizikelijk vo»r het goed bestuur vaa het bisdom, zo<* meeiiijk of onmofelijk, ea gij zuUa^mesrei'aituijçdzijndat Wy metangst het bis5casf»pelijk bestuur ia handaa neaiea. **•■5 Nochtass mit 4Aa vreesea a a est is ook b "tro'-i-we* gejisisrê. Os?! bstr^uvrea is jwÉteuad op de hulp dis Wij aiage» verwicht® vaa talriike meiewerkors ia de taak dis On® tcmsrtrim wd is: ssrst ea vooral tt.s. onïe ie-erachtige prîosters: imm ;rs aaa hst va% hat kristen volk s^at rese ?eî»telij!W*etd verkleefi asui hara pîickten, die eiaor hare d#a gdem Jcti eerbisd d«r g -loorlgs® verwortea heeft, ea dis d© kom^t vaa hsrea 1 bisschop verwachtte om zick rondo» he-a te i schar^n ea hem eens^ezini te zftjge î, gelijk da : eerste kristeaen f.aa. dea If.Pâîru»: Wij zifît kier allea met u vereenisd.bereiiem t» luisteren nair alhatïeaeda Heer u zal bevelen ons voar te ; schfijrea : Arunc erga omnes nos in conspsctu tno adsiimus, audira omni& quascumqtie tibi '■ prœscripta sunt a Domino. 'Act. X. 33). B i de wereldlijke geîs'e'ijïheii -;ce*en zlch 3a kloost 'rliajea met allai!ai iarick'ingroa zm-wel geschikt v#o: ds n*«dweadvgBedea vaa onzea tyd. wairvsia de eeaen ztek rechtstreeks ïoslejgea O f d:a zieleaarkeid door de prs-tiîtatîe 1 sn de bedieaiag van de Hîî. Sakram^ntan; < inderea, toegewij i aan de boîtvaatdiiheid, door s tiua leven van versterving eau krichtlg voor-bseld van onthouding geven aaa de wareid, die, bijâonderlijk vôôr den oorlog, maar al te veel het i jenot en de wellustea najoeg ; ^adsren zich ' siachtofferen aan aile werken vaa®nefde in de aospitalen, in de gestichtea van ouderlingea ea van kraakzianigen, in de weezenhuizen oai dea kranken, den verlaten, den noodlijdeaden evea- < mensch te helpen en te verzor>ea ; anderen zich : ten bîste geven voor de kr:stel;jke opvording ' randejeugdom haar met da entwikkallBg len geest ook de verming van het hirt tôt d»' deugd.tot een waar kristen levea te verscliaffen. En dan zijn er ook talrijke leeke raedeweikera iie dser hua voorbeeldea door huaae deslue-aaias aaa alledei goisdienstigs, liefdadigs oî Jiaatsckappelijke innchtinjen ds prieaters ter îijde staaa en zoo kracktij bijdra^ea tôt daa 3lo3id<sr werkaa welke de Bisschop aanaioe-iigt. Baarenboven, het volk van ors bisdom ia groatendeeîs getrouw geblsven aaa hei geiooî sijner vadarea ; en âjaa verkleîfdheid &au de=s, ïods-diénst, de christea* jeaît waarmede het be-sield is en zijne bsrei^wilîisheid om n.-.ar d® ;teta vaa d* geestelijke overstsn te luisteren, îevea ook den Bisschop groot betrouwen dat îet zijna leiding aliijd zal yolgen en dooif sprechta godsâisnstigh#id hem vesi ver roos-ti&jen zal b'jbreaïe-5., Betrouwea feeVbea Wij dan met raden op dea Toedea ultib« oaser kissc&espelîjke zenJU-g, sa, zija Wjî bodrosfd door Set oa^e'uk de# .îjdea. Wij zgs côk aaSurcmocdigd door de loui ko Wîj iu oni sc&îH «eplsatst îi#,feben : là urucs ssius, ià het Kruis is er Zjïligheid. Zoé •3 hetge^eest voor dea Z»ligmakér : {wmiliavt'S temeljpmm, faelus oSadiena tisqrte eS mort<. ni, nar'em autem erucis ; proptsr quoi et Deux ex&liavit Hlam (ad Pkil, II, 8, 9) : hij heeft * - h oernederd,gehemrsaêm gewordtn toi den dooà ta tôt de dood psr AsE kraia ; daerom hseft God hem oerheçen. Zîja kruis hseft hem eeùa kroaa van .teorlijfttaii o»kotimmi deeà zettea. Uaî kruis vaa Càristu3 ke^t ook de zaligheid ïaa het messchd^ra gtfeaont ea zal esae tir >oa verWîsrveg S.ï3 at dçjfftaen die aaa de gratis doo? iicmverdiead beaaîw&^rdends-, tôt het eeu« ig ^sîufe willea ko m sa. Ea â'elijk hat kruis vaa ^hristus oci» br*a vaa zaligheld geweest i» ea au r_og is, zo» is ook het kruis, in na.o'ginaf van dea seester verduldig gedragea, eev e brefi vaa vcr^east&n die de kreoa vaa heerfijahtid, ia dea hsmsl te vsrwachtsn, zullsa vers e:ea ja op luisteren. Mosd daa in d« beprosviagen, moed dan i§ 5®t lîjdes ! Ah ! V/ij wetea wM dat e? nu veal ïeladem wordt. Pastoor van St-Jas-Baptist heb« i>en Wij van nabij gaxien hoaveel armemftDSchea iedea bij gebrste aaa rflerlei leveasaiddelen.Wg ivataa huev»»î msa îijdtia de haisgs«iat)ea iio:>? 3» afwszîgkeid vaa «enen echtgsso»*, een^a v-.ulerKeeiea zoo a, eewen brosder ; Wij w«iea aeeveel familica ia den rouw /eodex^ë^ld îija ioor heî afsterven -vas het esa of het arides \ a bars ledea. Wees kisekieoedig nock^aBî in a| die beproevingeB : ia k«t Kruis is er Zali^hsii. 3as betrouwea stelieâ Wij daa neg wel op oa^en î-3dielijkêa Zaligsaaker. O ja, als wij zijn Kiui» taaschouwen, voiim Wij ons aa*-gemoe li;-d ; llefat» vaa zijn godddijfc hart is imasers ni-j^' v -rminderd : vermits kij voor h<H mensc" ' a îija b!osd op het Kruis vergofeis hseft, zal ii se? meaeehiem noait verlaten. Ea Wij oo -,Wif <omen tôt u d'»or de verdienstea vaa hî.t Kiuisr Dat Kruis sutlen Wij altijd op *>nza borst d a g '.n het zal Ons tôt zalfopaffering aa z tten^ iVaarom zijn Wij immsrs Bisscknp ? Niet v iM 3is, saaar voor u; daarare inoeta-ïi Wij aan ïija en gaasek aaa u : ea dat willea Wij ook met Sads gratie ; Wij willsa dit laa^ste tijdst'p \ iaf 3ns levea gansok toewijdea aanhetge'uk viaî il onze diocesanea. Bemi&de werklieden ea nederigen dezer aar "a%* jveet dat uw Bisschop altijd voor u bijîonde® feiegea geweest ts. Eéaebedieningia zija le ** ieeft hij be'rac'at : het pastoorschap van S*-J aa| Baptist te Gent, eene parechie bijna uitsluite'ijK ait werkiiedea bestaande. Daar heeft hij acat»! ;a-twintig iarea, het schoonste van zija lev \iJ ïv ergebracht, daar zou hij gelukkig gaweesF lijn tôt den dood toe te mo?en ■ '■ -il îeef* er an Jeover b s^'sik ; p t - ii -, ca

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1914 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes