De handschoenmaakster: orgaan van het Verbond der Christene Handschoenmaaksters

412 0
01 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Août. De handschoenmaakster: orgaan van het Verbond der Christene Handschoenmaaksters. Accès à 17 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/k06ww78j8j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 1. EERSTE JAÀRGANG. AUGUSTI 1913. De Handschoenmaakster Orgaan van het Verbond der Christene Handschoenmaaksters Verschijnende ééns per maand iîhristene Handsnhoenmaaksters. Helmt en Bemitit Elkandier. ABONNEMENTSPRIJS : Leden Icosteloos Bijzonderen fr 1,25 per jaar. BESTUUR EN OPSTELRAAD : HOLSTRAÂ1 , 65, GENT v AANKONDIGINGEN : P RIJS VOLGENS OVEREEN KO ME Waarom eo hoe ? Handschoenmaaksters, ge krijgt voor de eerste maal een vakblad. 't Is 't orgaan van uw verbond : 't moet en 't zal de vertolker zijn van uwe rechtmatige betrachtin-gen, de verdediger uwer rechten en belangen. 't Is 't orgaan van uw verbond, zëggen we hierboven. Inderdaad, de handschoenmaaksters hebben nu ook h un verbond, moeten en zullen dat verbond sterk maken. We beleven tegenwoorJig eene wereld, waar zonder vereeniging geen reejht tebekomen is. De handschoenmaaksters hebben dat ge-noeg ondervonden. Zoolang zij on-vereenigd waren, kregen zij niets, tenzij bij gelegenheid al eens wat aîtrok. Z'hebben de hoofden bijeen gestoken, de handen samengelegd, 0 ver al vereenigmgen gesticht, ge-meenzaam opgetreden, en dank daaraan hebben ze eene algemeene ■ loonsverhoogingdoorgevoerd. Zonder dat hadden ze niets bekomen. We weten wel, te S1* Maria-Auden-hove en enkele omliggende plaat-sen werd opsiag toegezegd, doch t was eerst toen de handschoen-maaksters reeds hadden ingezien dat ze zich vereenigen moesten. Waren weniet van plaats totplaats, van gemeente totgemeentegegaan, de opsiag zou in een aantal ge-meenten nooit zijn doorgevoerd geweest, te Sle Maria-Audenhove en omliggende zou liij nooit zoo groot zijn geweest, en wellicht zou hij daar zelfs reeds zijn ingetrokken geweest. Zegt eens, handschoenmaaksters, is 't niet waar wat we hierboven schrijven ? Zonder vereeniging waart ge « Sinte Niemand « gebleven, en thans moet men van 1 en van l'w Verbond rekening houden. Ziedaar 't verschil. 't Is daarom dat wij met nadruk schrijven en lierhalen : Handschoenmaaksters, ge moet uw Verbond immer sterker maken. In iederegemeente waar handschoen maaksters zijn, moeten we een< vereeniging hebben. En de best< en verstandigste handschoenmaak sters moeten aan 't bestuur geko zen worden. Al die plaatselijk< vereenigingen moeten dan aange sloten worden bij het « Verbonc der Christene Handschoenmaaksters ». Dat Verbond is nu bcpaald ge sticht op eene vergadering, dû plaats had te Sottegem den 3 Oogs: 11.'t Bestuur is gekozen en ailes Ir een ander artikel zeggen we daai méér over. Ons vakblad moet gelezen wor den door al de handschoenmaak sters, om het even waar zij wonei; oi voor wien zij werken. En wie ons vakblad leest, zal instemmen met dezer artikels, zal lid worden van onze vereenigingen, een strij-dend lid zijn van onzen bond. Als men U vragen zal, handschoenmaaksters, waarom gij u vereenigt en hoe gij dat doet, ant-woordt dan eenvoudig als volgt : Wij vereenigen ons om onzen boterham te verdedigen, om de bekomen verbeteringen te doen handhaven, om zoo mogelijk in de toekomst nieuwe verbeteringen te bewerken. En hoe wij dat doen ?... Wel eenvoudig, wij sluiten ons aan bij de handschoenmaakstersveree-niging onzer gemeente ; op die wij-ze zijn wij aangesloten bij het Verbond der Handschoenmaaksters, maken wij deel van de groote christene handschoenmaakstersfa-milie van België. 't Isspijtig, maar 'tgaat zoo in de tegenwoordige wereld : zonder macht, geen recht. Willen de handschoenmaaksters bekomen wat hun recht is, ze moeten beginnen met zich machtig te maken, en macht krijgen ze enkel door vereeniging. Handschoenmaaksters, onthoudt deze groote waarheden ! —irTT Liiriip-— . Wantenmaah sters, wcest c/eene on-drrkruipsters bij uwe werkzusters, steunt elkander in den naam der Christene Liefde ! Allen zusters ondereen ! 5 fVSARTHA EN CLARA. * — Goeden avond, Martha. — Van 's gelijke, Clara.... zijt ge moê i gewerkt, jonk ? — Ehwel, Martha om de waarheid te ^ zeggen, 't is nu al negen uren.... 't wordt al schoonekens donker en 'k zit al van de-zen morgend te vijven op mijn machien. ( Zou al deugd doen van mij eens te rekken voor dat ik ga slapen. ; Willen wij eens tôt den einden de strate wandelen : t is zoo aangenaam weêrken buiten, Clara ? — Ja, 'k ga mede, 'k zal u intusschen 'ne keer wat vertellen van gisteren. — Van gisteren, Clara? Wat is er ge-beurd ? Gij maakt mij kurieus.... | — Van op mijne ronde, Martha. Gij | weei wel, 'k ben wijkmeesteresse van de ; ireenigir.g en 'k ben gisteren op ronde j geweest met de zegels en om geld.... — Ah, ja, Clara.... hebt gij er veel op uwen wijk ?... — Nu zijn zii er ai in tôt de laatste toe, en goed overtuigd, zulle ! Er waren er een stuk of drij, die spraken van niet meer meê te doen en twee die tôt hiertoe nog achter bleven, maar k heb ze' ne keer goed over-gaan.... en nu zijn 't de beste leden van al.... Ge weet dat ik op mijne tong niet gevallen ben, eh, Martha....? — 'k Hoore 't wel, Clara !... — Ah ! gij lacht, Martha.... — 'k En doe, jonk ! k en doe, want 'k weet dat gij uwe tong geern bezigt voor 't welzijn van uwe werkzusters, en dat gij ze maar en bezigt om de waarheid te zeggen en dat mag zijn, Clara ; dat moet zijn, jonk ! Hewel, wat zeiden ze alzoo op uwe ronde ? Laat 'ne keer hooren ? — 't Meeste deel, vooral de getrouwde vrouwen, de moeders, menschen van ver-stand en ondervinding, geven geern hunne 15 centiemen, Martha.... Die menschen zeggen voor hunne reden : met ons te vereenigen hebben wij al van nen frank tôt twee frank meer per week, en die 1 5 centiemen kunnen nu de zaken niet maken. Daarbij zei mij moeder Tuytschaevers, heeft de vereeniging ons veel deugd ge-daan, wij moeten ze bewaren, Clara kind, zei ze mij.... — Die heeft gelijk, Clara.... want wij zouden nu staan zien alleene tegenover de uitgevers die zoo sterk vereenigd zijn. De vereeniging moet goed zijn voor iedereen, de uitgevers zouden er ook zoo rap niet naartoe gesprongen zijn, eh Clara ? En zij gaan er ook met uit, eh ? Integendeel er komen er nog aile dagen bij.... En waar zijn, Martha ! Waar zijn, jonk !.. — Bij de Zevecotes, Martha, en had ik het zoo gemakkelijk niet.... — Doet ge, Clara ? — Neen ik : gij weet ze zijn daar met vier zusters, die op de machien zitten en ze hadden geschikt maar met twee te be-talen.... Ze zeiden : als de eene verbete-ring heeft, zal 't de andere ook wel hebben. — Wat hebt gij daar op gezegd, Clara?....— Dat ze 't mis opheb'ben, Martha.... dat ze er al moeten in zijn, want dat het nog eens staking moest zijn dat het de vereenigde alleen zijn die zouden trekken uit onze kas en de twee andere toch ook zouden moeten leven, en dat ze dan zouden moeten honger lijden of misschien aan loonsvermindering werken en de schuld worden dat de loonen overal zouden da-len tôt bij hunne zusters toe. — Verstonden ze dat seffens, Clara...? — Ze zijn zoo dom met Aille, Martha ! Mietje Zevecote en Gusta zijn onder geen kieken uitgebroed, jonk ! z'hadden het vast van den eersten keer. Ze Zeiden dat ze tôt nu toe niet meê deden maar dat het toch niet was om die 15 centiemen als drinkgeld op te steken, maar nu wel hoor-den dat zij onvereenigd er later wel meer dan 15 centiemen per week zouden aan verliezen, dat ze nu ook meê deden en zoolang zouden meêdoen als ze wanten zouden maken. — Bravo ! Clara ! Bravo, gij zijt eene felle wijkmeesteresse ! — En wie waren die drij die er wilden uitgaan, Clara ? — Martha, gij zijt mijn vriendinne, k zou t u geern zeggen, maar ze zouden het misschien niet geern hebben.... en stiel is stiel : eene goede bestuurster van eene vakvereeniging van werklieden, eene goede wijkmeesteresse moet kunnen zwijgen ook waar 't zijn moet.... 'k En mag niet zeggen wat de leden zouden kunnen kwalijk nemen. — Ja maar, Clara, gij moet ze mij niet noemen met hunnen naam ; zeg mij wat ze tegen de vereeniging inbrachten, dat is mij genoeg.... Onze vereeniging is te wel ingericht en mag geene comeerderije zijn ; wij zijn Christene werksters, hand in hand, voor ons bestaan en onze verheffing. — Hewel, luister Martha. De eerste was wat bevreesd geworden ; zij had hooren zeggen dat zij, moest ze zelfs om ge-gronde redens haren uitgever verlaten en bij eenen anderen werk gaan zoeken, dat ze niet meer zou aanveerd geworden zijn eer zij eene heele maand zonder werk zou geloopen hebben.... — Zoo, Clara ? z'Habben te Brakel ar tikel 310 uitgedeeld.... maar zou zulke maatregel ook tegen de vrijheid van den arbeid niet zijn somtijds ?...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De handschoenmaakster: orgaan van het Verbond der Christene Handschoenmaaksters appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1913 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes