De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 11 Avril. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/5d8nc5t27w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

il APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 27 PAASCHTIJD. In de heilige vreugde van het Paaschfeest, dat de viering is van Christus' zegepraal op den dood van lichaam en van ziel : de victorie van het leven en de victorie van de deugd, gaan onze gedachten van zelf terug naar den tijd, dat de Godmensch het grootste wonder Zijner liefde wrochtte door Zichzelf als spijs te geven ter versterking van het leven der Zijnen, door op deze wijze over den dood1 te triomfeeren 66k in Zijn leerlingen en Zijn volgers, tôt aan het einde der tijden! Want Paschen, het feest der Opstanding, is 6ok het blijde feest der Eucharistie. In deze dagen, waaraan het verplicht aanzitten aan het Heilig Gastmaal van den God'delijken Gastheer door de Heilige Kerk van eeuwen her is verbonden, herdenken wij de in-stelling van het Heilig Sacrament in dien laat-sten Lieîdemaaltijd, dien de Heiland hield met Zijne jongeren, en waarin Hij het goddelijk gebod gaf „Doet dit te mijner gedach-tenis," nadat Hij het brood had ge-maakt tôt Zijn eigen lichaam, en den drank had veranderd in Zijn eigen bloed ! En de opstanding uit den dood, het Paaschgeheim van twintig eeuwen her, was de bezegeling van die wonderbaarlijke en al-leen aan God mogelijke ver-an dering van brood enwijn in Zijn eigen lichaam en bloed, waarmee de God- m mensch al te voren den dood overwonnen had en Zichzelf, ondanks en als Hij den goddelijken maaltijd met hen deelde en Kerkschilderirii . . »EN ZIJ HERKENDEN HEM AAN HET BREKEN DES BROODS". Kerksc/uldering van den Uaarlemschen meester FransLoots in het prieslerkoor der kerk van Lutjebroek. Zichzelf gaf als spijs en als drank voor Zijn leerlingen, dan zagen zij wie het was: de Messias Die door Zijn dood de wereld had verlost en door Zijn victorie op den dood, Zijn verrijzenis en Zijn liefdemaal, tôt het einde der dagen bij hen zou wezen en onder hen, zoo machtig en zoo zeker ook als Hij voor Zijn sterven mèt hen was rondgegaan door Galilea.... Inderdaad, de Paaschtijd is de tijd der Heilige Eucharistie! En aan de herdenking van het feest der Opstanding uit het graf, van het wondervolle geheim van den Paaschmorgen, knoopt zich onweerstaanbaar en als van zelf vast de herinnering aan de instelling van het heilig geheim onzer altaren, waarin de Godmensch-zelf als in een steeds wederkeerende opstanding ten leven blijft onder ons, en dood en zonde door Zijn aanwezigheid overwint. Die beteekenis van het Paaschfeest herinneren wij ons bij de nobele, strenge en toch levendige schildering, die wij op deze bladzijde van © - O 7 J X J de „Katholieke Illustratie" onzen lezers brengen. Paaschtijd — de tijd der heilige Eucharistie! Ook wij kennen voortdurend den Heiland en den Levenbrenger, den Overwinnaar van dood en zonde en den machtigen God van liefde en leven, door het breken des broods, zooals de discipelen van Emmaiis Hem herkenden.... Ook wij weten en erkennen door het heilig altaargeheim den God van goedheid als Verlosser der wereld, en wij getuigen het met het oprechte geloof van hen die zien en weten, dat Jezus de Verlosser, trots lijden en \ •< \ dood bij ons blijft en Zich-^ zelf ons schenkt, altijd ||\ weer opnieuw den dood overwinnend om ôns .'A het leven te geven. ; \ Dat rotsvaste geloof \ betuigen wij in de-; e : 11 won door Zijn opstanding! k van Lutiebroek. —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Haarlem du 1866 au 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes