De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

363 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 09 Fevrier. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/db7vm4405q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Beljjischa bladen mogen uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 49. Opstelraad en verzending Keiaerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10-Druhhcri) : SUatsdrnkkerij, Leuvensche weg, 40. Brussel, 9 Feb. 1916. ÀÀNKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzondere prijs. 1° Jaarganç. INHO UD : -Ambtelijke bekendmakingen des Heeren Generaal-Gouverneur, enz. : Verordening van aG Januari 1913, betreffendc het benuttigen van aardappelen voor beroeps- of nijvqjgheidsdoeleinden. Bijzondere uerhandelingen : De weerde van Iiet vleesclimeelvoedor als toemaat bij voedeÉstoffen met te weinig eiwif. — Iiet winnen van groenvoeder. — De kunst om de verschillende meststoffen te mengelen. Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Inspannon van de peerden en gezond liouden van huime pooten. —Iiet kuischen van het rundvee. — De zwijnenkweek. — Over 't kwecken van vroege aardappelen. — Verzorging van de klavervelden in het voorjaar. — Vermeerderde groentenkweek ten bate van 's volksvoeding. — Bondige raadgevingen : 1. Bijenteelt. 2. Landbouw. 3. Fruitkweek. 4. Kiekenkwepk. — Uit stad en land. — Marktnieuws. — Vee-niarkten. — Weekbericht over de plagen bij onze liuisdieren. Ambtelijke Bekendmakingen vanwege den Geoeraaî-Gouverneur, enz. VERORDENING van 26 JANUARI 1916, betreffend het benuttigen van aardappelen tôt beroeps- of nijverheidsdoeleinden. Art. 1. Het is verboden aardappelen tôt beroeps- of nijverheidsdoeleinden te gebruiken. De « Verwaltungschef » bij den Generalgouverneur is gemacli-tigd uitzonderingen op het verbod toe te staan. Art >. Overtredingen van deze verordening worden met tea lioogsie één jaar gevangenis of ten lioogste 10,000 mark boete gestraft. Ook kunnen beide straffen tegelijk uitgesproken worden. Bovendien kan de verbeurdverklaring der aardappelen uitgesproken worden. Art. 3. Bevoegd zijn de Duitsche krijgsreclitbanken. De weerde van iteasctaiîsa&r als Imm bij «teoriefl mt te weinig elwii Het is een feit door de ondervinding en de proef-nemingen vastgesteld, datvoor Iiet in 'tleven liouden van de beesten en om deze iets te doen voortbrengen, lietzij werk, melk of meerder gewicht, er volstrekt voeder-stofïen noodig zijn die de drie soorten grondstolïeii bevatten voor het dierlijk leven : eiwit, lcoolliydraten of vet en mineraalstolîen. Ieder dier dat enkel met een dier grondstoffen wordt gevoed, dus enkel met eiwit of eukel met koolhydraten of enkel met mineraalstoffen, moet sterven, zelfs ook indien het eiwit of de koolhydraten (zetmeel) of het vet ten over-dade wordt gevoederd. Merkweerdig is het daarenboven dat zulke éénzijdig gevoederde beesten niet veel lauger in 't leven blijven als dieren die hoegenaamd geen vast voeder krijgen. Het is echter niet genoeg dat een voeder bedoelde drie grondstoffen bevat. Indien dat voeder de beesten in 't leven moet liouden of in staat moet stellen iets voort te brengen, moet het verteerbaar eiwit erin ook te vinden zijn in bepaalde hoeveeheid en bepaalde rede-lijke evenredigheit met de koolhydraten of het vet. Een voorbeeld dienaangaande vinden wij in de voederaardap-pelen.Naast veel zetmeel (211. h.) bevatten de aardappelen maar weinig verteerbaar eiwit (0.1 t. h.). Indien men viggens enkel voedert met géstoofde of gekookte aardappelen, dan groeien de beesten niet, maar ze verkwijnen en sterven, omdat de lioeveelliheid eiwit, op zijn eigen en ook in evenredigheid met de lioeveelheid koolhydraten in de aardappelen, te klein is. Eene betrekkelijk kleine toemaat van een krachtvoeder met veel eiwit in, zooals vlotemelk, gerstengort of visch-meel, verandert zulks onmiddellijk. De beesten lilijven leven en nemen dagelijks toe in gewiclit, omdat de ver-meerdering van de lioeveelheid verteerbaar eiwit in het melkvoeder, den nooddruft aan eiwit voor het groeiende lijf bevredigt, en buitendien de volledige benuttiging waarborgt van de groote lioeveelheden zetmeel, der aard appelen. Toi de strafvocders, die het meest eiwit inliouden en dus de uitstekendste zijn, behoort het vleeschmeel-voeder. Oorspronkelijlc gekend en enkel uit de overzeesche landeu ingevoerd, als afval bij 't maken van Liebig's vleeschsextrakt, wordt dat gewichtig strafvoeder thans in 't land zelf gemaakt, door het stoven van de lijken der •doodgevonden beesten en van het vleesch van door den vleeschkeurdienst in beslag genomen beesten, bij middel van eene drukking tôt verdwijning van aile vocht. Door het bewerken van de lijken en van 't vleesch der afge-keurde beesten, Avorden aile mogelijke ziektekiemen ver-nietigd die aan de lijken of aan het vleesch zouden kleven, en mon bekomt een voeder dat 24,11. h., dus twee honderd veei tig maal zooveel verteerbaar eitwit bevat als de aardappels. Daaruit blijkt dat zelfs eene kleine toemaat vleeschvoedermeel bij de aardappels, deze tôt een uitste-kend voeder maakt, wat tôt geA-olg heeft een bijzonder uitwerksel van beide voeders voor het mesten. Zooals van de aardappelen, maakt een toemaat vleesch-meelvoeder ook van een louter koolhydraat, namelijk het voedersuiker, waarmede een beest ook niet alleen kan gevoederd worden, een uitstekend voeder. Alleszins echter moet hierbij, wegens het volkomen ontbreken van mineraalstoffen in de suiker, daarvan eene toemaat gegeven worden onder den vorm van voederkalk. Opmerkensweerdig is het dat.ook de peerden, die louter planteneters, zich gewennen aan het eten van vleesch-meelvoeder en dat men peerden, die ziçh eraan gewend hebben, met dat voeder,—naast voedersuiker, voederkalk, snijsel en hooi, — zonder éen graantjehaver, kankrachtig en sterk liouden, iets dat bij de huidige schaarschte aan strafvpeder de algemeene aandacht verdient. Ten slotte Avordt de aandacht erop gevestigd dat er vleeschmeelvoeder wordt gemaakt in de vilbeluiken welke het duitsçli )>estuur wederom in werking heeft gesteld binnen het gebied van het generaalgouvernçxuent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes