De legerbode

825 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Octobre. De legerbode. Accès à 19 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/h707w67w7q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnetide Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOL.DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien, of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De YervlaamsGMDg der Genîscîie HoopscM door de Duitschers Geduvende eene vergadering verleden Woens-dag onder voorzitterschap van baron de Broque-ville, hoofd van het kabinet, gehouden, heeft de regeering zich bezig gehouden met het vraagstulc betreffende de « vervlaamsching van de Gentsche Hoogeschool », die de Duitschers beproefd hebben. De lezers van de Legerbode zullen zeker den toestand kennen : Een honderdtal ongelukiii-ge Belgen, misleid door goeverneur von Bissing, hebben niet geaarzeld in een betreurenswaardig manifest dit werk aan te bevelen dat door de Duitschers alleen werd uitgedacht om een schei-ding tussehen Walen en Viaraingen in het land te verwekken. Heulend met den vijand hebben deze ongelukkigen, die evenzeer van aile gewe-ten als van eenig gezag ontbloot zijn, dus een waar verraad bedreven. Maar hun aansiag zal niet gelukken, eerstens omdat hij voor doel heeft tweedracht tussehen de Belgen te zaaien, die zich op dit oogenblik door niets zullen laten verdeelen ; en vervolgens omdat deze loensche kuiperij verijdeld werd door geheel het kabinet dat besloten heeft : 1° Strenge maatregelen voor te stellen tegen hen die zich in deze zaak met de Duitsche over-heid hebben verdacht gemaakt ; 2° Aïs zonder waarde de diplomas te aanzien die door de Hoogeschool van Gent, gedurende den tijd van de bezetting, zullen uitgereikt wor-den.» * * Wij meenen dat het oogenblik gekomen is om even de geschiedenis der G&ntsche Hoogeschool te herinneren. Zij werd juist eene eeuw geleden gesticht; de Belgische Wet van 27 December 1835 heeft ze op-îiieuw ingericht en aan onze behoeften toegepast. Zij begrijpt de fakulteiten van Wijsbegeerte en Lettei'en, van Rechten, Wetenschappen en Genees» kunde ; zij bezit eene school voor de Burgerlijke Genie en eene school van Kunsten en Nijverheid. Bovendien zijn er eene spéciale Handelsschool en een Hooger Gesticht voor lichamelijke opvoe-ding, respektievelijk bij de fakulteit van Rechten en bij de fakulteit van Geneeskunde gevoegd. Onder de instellingen die bij de Gentsche Hoogeschool gevoegd zijn is het noodig te vermelden : de rijke bibliotheek, den Botanischen tuin, de talrijke laboratorica, de modelinrichtingen van klinieken en poliklinieken ; de verzamelingen en het muséum van natuurkunde. De heer Schoentjes, gewoon leeraar aan de fakulteit van wetenschappen, werd tôt rektor benoemd voor de jaren 1912-15. De heerVanderlinden, inspecteur-generaal van bruggen en wegen, met den rang van gewoon leeraar aan de fakulteit van wetenschappen, ver-vult het ambt van beheerder-inspecteur. In 1914, toen de legers van den kaiser ons Vreedzaain en arbeidzaam land binnen rukten, bestond hetonderwijzend personeel van de Gentsche Hoogeschool ùit 99 leeraars en docenten, te weten ; 21 in de fakulteit van Wijsbegeerte en Letteren, 22 » Rechten, 37 » Wetenschappen, 19 » Geneeskunde. Bovendien waren er 8 repetitoren aan de school van Burgerlijk genie en van Kunsten en Wetenschappen gehecht. De studentenbevolking, die ieder jaar aan-groeide, telde in 1914 ongeveer 1,200 jongelingen, Belgen en vreemdelingen. De meeste van deze laatsten volgden de leer-gangen van de verschillende afdeelingen voor ingénieurs. * * # De Hoogeschool van Gent heeft beroemde meesters gekend. Een van de meest bekenden in dezenlaatsten tijd was zeker Laurent, de beroemde leeraar in burgerrecht, nu een 20tal jaren geleden overleden ; in de heelkunde mag men l)r Soupart als een der beroemdheden van het onlleedmes vermelden ; hij oefeude het ambt van rektor uit en was, op een reeds verwijderd tijdperk, de ouderdomsdeken van het Senaat. Maar het is onnoodig tôt in het verleden op te klimmen om de namen te ontmoeten die met buitengewonen glans aan den hemel van de Gentsche Hoogeschool geschitterd hebben : men zou zich kunnen vergenoegen de twee namen aan te halen van de geleerden Pirenne en Frede-ricq, die op dit oogenblik in Duitschland gevan-gen zijn om geweigerd te hebben hun leergangen in de door von Bissing veranderde universiteit te geven. Anderzijds kan men verklaren dat er, vanaf onze nationale onafhankelijkheid, nog geene regeering is geweest, die onder hare leden niet verscheidene oud-leerlingen der Gentsche Hoogeschool heeft geteld. Heden mag men dâaronder een "Van den Heu-vel vermelden, oud-minister van rechtswezen en minister van België te Rome; een Gooreman, oud-minister van arbeid en oud-voorzitter der Kamer van volksvertegenwoordigers, heden Staatsminister, en een Helleputte, minister van landbouw en openbare werken. Aile drie zijn van denzelfden tijd. Wie heeft de herinnering verloren van Ernest Nyssens, den eersten minister van arbeid in België, die du sedert zestien jaar overleden is ; onder de ministeries, van vôôr 1884, waren er de Rolin's, vader en zoon. De volksvertegenwoodigers en senatoren, die uit de Gentsche Hoogeschool gekomen zijn, zijn niet te tellen. Onder hen zijn er die een aanzien-lijken roi in ons openbaar leven hebben gespeeld. Het is Oswald de Kerchove de Denterghem, die insgelijks goeverneur van Henegouw was ; hetisHippolietLippens,zijnschoonbroeder,wiens zoon Paul, ofschoon gehuwd en vader van een gezin, als vrijwilliger dienst nam en roemvol voor den vijand gevallen is, en wiens broeder, Maurice Lippens, burgemeester van Moerbeke, van de Duitschers gevangen is. Als eene im-ichting dergelijke mannen ge-kweekt heeft en op eendergelijk verleden wijzen mag, kan zij ook niet door de Duitschers ver-nield vtorden. De Gentsche Hoogeschool zal ondanks ailes, blijven wat zij geweest is : vôôr ailes en hoofdzakelijk Belgisch. En de schande-lijke beweging van eenige verraders, die met de vijanden van het vaderland hebben geheuld, is slechts een machtelooze blijk van schaarnteloos-heid, dat door iedereen met evenveel misprijzen als walging zal afgekeurd worden. Jean Bau. De Beigische Overwlainsgen io Àfrika Generaal Tombeur wordt door generaal Smuts gelukgewenscht Generaal Smuts,opperbevelhebber der Britsche troepen in Oost-Afrika, heeft aan generaal Tombeur, opperbevelhebber der Belgische koloniale troepen, volgend telegram gestuurd : « GelieJ mijne hartelijkste gelukwenschen te aanvaarden, wegens de schitterende wapenfeiten die door de onder uw bevel staande troepen werden bedreven, en welke de inname van Tabora en de bevrijding van tal van gevangen landgenooten ten gevolge hadden. Ik weet welke groote moeilijkheden gij te bekampen hebtgehad en ik ben u oprecht dankbaar voor uwe harte-lijke medewerking. » Eeiis Bpndere Huide aan Belgie Men zal zich de ontvangst herinneren van baron de Gaiffier, den nieuwen minister van België te Parijs, door den heer voorzitter Poincaré, en men heeft de beide redevoeringen niet verge-ten die er bij deze gelegenheid uitgesproken werden. De Fransche regeering, met het ffoel eene bijzondere hulde aan België te bewijzen, heeft de redevoering van baron de Gaiffier in het staats-blad L'Officiel doen opnemen. Dat is een eenig feit in de diplomatische annalen voor wat ons land betreft. Inderdaad, dergelijke eer bleef tôt nu toe slechts voorbehouden aan de gezanten, 't is te zeggen aan de vertegenwoordigers van de groote mogendheden bij de Republiek, FEESTKRONIEK Den 17 September laatstleden heeft de 2e 0. M. van B. 181 een feest gegeven, welk grooten bijval heeft geoogst. Verdienen eene bijzondere vermel-ding : De heeren G. Van Pelt en G. Bayard, viool-spelers ; P. Liétard, cellist; en de zangers R. Er-kens, G. De Leener en Paul Van Melle. De twee laatsten zongen op meesterlijke wijze eenen duo uit Les Pêcheurs de Perles, van Bizet. Naast het muzikaal gedeelte werden er ook enkele nummers van « kunstenmakerij » en « sport » gegeven, waarbij de heeren P. Kustens. J. Carens, M. Urbain, P. Dusausoit enPiéteur staaltjes van hunne behendigheid en lenigheid gaven. De liedjeszangers A. Planche, J. Joay, Th. Cabès, Pâques en de knappe Willy Lagasse gaven enkele pareltjes van hun repertorium te hooren ; de luimige J. De Mesmaeker (« Plezante Jef ») verwekte door zijne ko^ldige, pittige voor-drachten de eene lachbui na de andere. De talentvolle P. De Vries îiield meesterlijk den piano. Op het feest werd ten voordeele van het Werk der krijgsgevangenen de prachtige sonj van 100 faank rondgehaald. G. V. M. # Stî & De 3° compagnie der mitrailleurs van B. 227 gaf onlangs met grooten bijval een klein mai zikaal feest ten bate van het Werk der oorlogs-verminkten.Onder de kunstenaars die welwillend hunne medewerking tôt dit feest verleenden, melden wij : Léo De Nave, die de toehoorders in veruk-king bracht ; den guitigen Verlinden ; den knap-pen Hardy, die meer dan eens op de plankea werd teruggeroepen ; de zangers Nison, Didier, Hazée, Blavier en Goossens ; den ténor Pinet, den komiekzanger Mathieu ; alsmede den pianist De Bie en den violonist Nyssens, die met werke* lijk talent de zangers begeleidden. Eene ontvangst van 41 fr. 10 beloonde ruim* gehoots de ijvervolle inrichters. H. * •Je * In het Belgisch krijgsgasthuis van Montpellier, werd den 24 September 11., onder de hooge bescherming van den geneesheer - bestuurder Tonglet, een concert gegeven. De soldaten Schellings en Van Huffel oogstteu als zangers veel bijval. De pianist G. Van Melle, de violonist Bauvais en de cellist Gérard voer-den op prachtige wijze den Trio in ut mineur van van Beethoven uit. M. en Mevr. Dupouy* Delestre, van den grooten schouwburg van Mont» pellier, vertolkten met brio het luimig tooneel-stukje Une Tempête sous un crâne en het geestig blijspel La Sauterelle. M. en Mevr. Tilly speelden daarna eene operette van Dassié, Les Amoureux normands, die zeer in den smaak van het talrijk opgekomen publiek viel. Mevr. Dupouy droeg op heerlijke wijze het gedicht L'Aigle et le Roitelet voor van F. De-wolf ; een welverdiend handgeklap viel der kunstenares te beurt. Een Brabançonne, met veel gloed en talent gezongen door M. Tilly en door de rechtstaande toehoorders in koor hernomen, besloot dit puik en keurig feest. H. de L. * * * Den Zondag, 24 September, heeft het 1* batal-jon van B. 273 een kunstfeest ingericht, dat ronduit rechtmatigen bijval heeft verworven, Sergeant Muller en korporaal Depoerck hadden, met de medewerking van enkele ijvervolle jon-gens, er voor gezorgd het lokaal van de lagere school van... in een prachtige tooneelzaal met tooneelverhoog te veranderen. Een puik programma werd meesterlijk uitge» voerd door de heeren A. Minnaert ; P. Ghaheau; I. Vanderstichele ; J. Missa ; A. Palmers ; Jos. Van Deuren ; R. Schotte ; O. Bureau ; P. Boe-bart en P. Bruylandt. Het laatste stuk, een mi-litair tooneelspel, Trullemans au front, ge-schreven door O. Bureau en G. Palmers, werd geestdriftig toegejuieht door de talrijke aanwe-zigen die, met majoor en officieren aan 't hoofd, den slotzang medezongen. Eene geklinzameling ten voordeele van de oorlogsvermiukten bracht de mooie som vaij i70 IVank op, ^.Rv 7 October 1P16 Ntimmer 327

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De legerbode appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Antwerpen du 1914 au 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes