De Maeseyckenaar

582 0
01 novembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Novembre. De Maeseyckenaar. Accès à 16 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/k35m902q55/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nu m mer 24. mkt de toeeatixg j)k| militaire overheid Novêjiiber 1918. DE ESEYCKEHAAR Uitgkgevex door de Makseycker Yriexdex ix Le Havre. Voor inliçhtingen zieh te wenden tôt M, Josi-:ph HOONEX, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Hoera ! Hoera ! De zege is aan ons. Leve onze heldhaf'tige onsterfelijke slxijders ! Leve onze Koning ! Leve België ! Leve Vlaandereii ! Leve 'I Kanton Maesevek ! Hoezee ! Hoezee ! Voorliii ma n n en, den la lien bandieL ait 't land gedrèven en in trionifahle-lijken opmarsch naar de geliefden, die ons angslvol sinds vier jaren ver-wachten ! Nummer 2b !<ig ter pers als de blijde tijding van den wapénstilstand ons toekwam. We laten liet hier onveranderd volgen. Tweede Verjaardag. Met het verseliijnen van dit nummer mag zich onze steeds breeder en bloeiender « Kring der Maeseycker Yrienden » in een tweejarig bestaan verheugen. Hand in hand, met één hart, en één libop en streven doorworstelden we de rampvolle" dagen. Allen bleven trouw ; geen enkel die den l)roederbond afviel ! Welk een klaarsprekend en verblijdend bewijs van onze innige eendracht, ons eensgezind voelen en vu ri g betraehten van lietzelfde doel ! Het einde van dezen vreeselijk-bloedenden wereldoorlog nadert nu met rassehe sehreden. De heerlijke zegepraal snelt u te gemoet. Dank aan uw onversaagd strijden, dank aan uw weergaloozen en nooit volprezen geest van zelfopofiering stuiptrekt de gehate verdrukker onder den machtigen klauw van den Leeuw. Weldra, binnën kort, binnen heel kort mis-schien, trekken we zegevierend naar huis, keeren we terug le jnidden van onze dierbaren wier roem en steun we zullen zijn, en ook om elk in zijn werkkring mêe te helpen tôt de lierlevifig, de heropbeuring tôt een prachtvoller opbloei van ons thans nog overweldigd en ve r w oes t Y aderl and. Wëllieht valt het niet ongelegen op dezen blijden verjaardag, in deze veelbelovende dagen eens te overden'ken wat we samen verricht hebben en eens te overwegen wat we later gezamentlijk vvillen en zullen volbrengen. Met reehtmatige lierheid mogen we terug-blikken op de menigvuldige en gevolgrijke uitingen onzer werkdadigheid. Onze eerste O O bezorgdheid is geweest een maandbladje uit te geven en kosteloos te bezorgen om door dit middel al de makkers uit bel kanton Maesevek in voortdu rende voeling te brengen en bi j lien de warmste gevoelens van onderlinge waar-deering en genegenbeid op te \yekken. Door nieuwstijdingen uit de geboortestreek, door blijde berinneringen aan zeden en gebruiken, aan typische figuren uit vredestijd, door op-beurend woord, door boertige en pittige gezeg-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Maeseyckenaar appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Sainte-Adresse du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes