De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

397 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Avril. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/vq2s46j65p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 2.00 fr. Burgers 4.00 fr. Verschijnt (als 't kan) 2 maal te maande BKHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. Z 44 I H. G. Herpelinck, brank. Z 93 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. BelangrljKB Drier uli nezet Beiglé !1,1 ( Vervolg) Om van het eene naar het andere le reizen in bezet België, kreeg ik niet altijd mijne papieren van den duitsch. Nogthans liep het nieuws op wielljes l'ond het land, de kommandatuur had geene papie.ren om dat nieuws door te laten en nog min om het "tegen te houden. Zoo wisten wij in België al vroeg wat er hier of daar gebeurd was. Daar gij belang stelt in Brugge zal ik u verte!len wat er in die streken is vorengevallen. Onze dappere baron Ruzette deed al wat hij kon om het volk van Brugge te helpen. Hij had in het begin van den oorlog eene wekelijksche vergadering ingericht in het lokaal « De Concorde » tôt welzijn en onderstand van het volk. Deze vergadering had grooten bijval, volkbij de machle. Om zijne groote bezorgdheid heeft baron Ruzette acht dagen bak gekregen van de ftiofl'en. Eene groote eer, voorwaar! De schrijver der « Gazette van Brugge » onze luimige Stock* deed tirie dagen kot ' Het strekt tôt zijne eer ! De nooitvolprezen burgmeester van Brugge, M. VISART, een tachtig-jarig man, werd 'door geheel België bewonderd om zijne werkzaamheid, zijnen ijver, zijne onverschrokkenheid. Ik heb ver-nomen, terwijl ik nog in België was, dat hij het burgmeesterschap overgelaten heeft aan M. Ernest Van Galoen. 't Gebeurde eens dat de duitschers wat stffut waren tegen over burgmeester Visart. Op staanden voet rechtte zich de oude man en antwoordde hun met vastberadenlieid : « Ik ben burgeineester van Brugge, ik verzoek u wat beleefd te zijn ; indien gij mij wilt neerschieten doet het, maar doet het met beleefdheid ! » Ik heb langs aile kanten van 't land van priesters hooren spreken die zelfs soep kookten voor't volk.Zij hadden doorgaans veel disch- (1.) Zie P. K. N* a (19). genooten. Daar waren plaatsen waar een priester dagelijks soep miek voor meer dan 2000 personen. De geestelijken waren beleefd, doch zegden den duitsch stoutweg de waarheid en verdedigden overal hef volk. Geen wonaer zijn er in België zooveel van die moedige voorstaanders van het volk weggevoerd geweest. Onder de duitschers zijn er goè, aber viel sm...! Op zekeren dag kwanï ik Fritz tegen. Deze was een duitsche gendarm, die zoo fier te peerde zat en den kop in de lucht stak dat men zoo gevreesd heb-ben voor het afkraken. Hij meende waarschijnlijk de keizer zçlf te zijn. Plotseling komt hij recht op mij af : « Sie haben gesagt dasz aile die deutsche stichre sind ! » Ik hield mïj koelbjoedig en antwoordde hem kalm weg : « Nein, Fritz, dasz habe ich nicht gesagt, aber ich sage dich dasz viele deutsche stiehre sind und sie mussen weissen dasz es wahr ist ; Fritz kennt gut die fiirze (slechte vrou-wen) nicht wahr !!... en Fritz was weg... Ik heb eens eens een, sermoentje afgeluisterd waarvan ik nooit meer't eene en 't andere uittreksel zal kunnen vergeten. Hier een voorbeeld in eene kerk waar vele duitschers kampten. « Lieve kristenen, zoo sprak de man Gods, God is met ons, om-dat wij het rëcht verdedigen. Men moet God in zijn herte dragen — 7 en is niet genoeg het op v.ijn buibrieme te schrijven ! ! » Bewijst dat ailes niet klaar hoe weinig men den duitsch vreesde in bezet België ? Ik scbei nu uit. Later zend ik mogelijks nog belangrijk nieuws. Ik groet u genegen. A. Van Assche Woensdag (13 Februari) tôt Zondag na Sinxen, zijnde H. Drievuldigheidsdag (26 Mei). Jongens, stelt niet uit tôt morgen uwen Paschen te houden. als gij het vandage doen kunt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Poperinge du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes