De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen

305 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 10 Novembre. De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en middelbaar onderwijs = L'école aux armées: revue mensuelle pour les membres de l'enseignement primaire et moyen. Accès à 17 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/639k35mz7g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. ÏI.JDSCHRIFT voor de Leden van het Laa;er- en o Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GORERT, I. M. I. ()., Sain le-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Avis. Certains de nos lecteurs persistent à demander comment ils peuvent s'acquitter du prix de l'abonnement. 11 n'y a qu'un moyen : c'est de nous envoyer un bon ou un mandat postal. Le prix de l'abonnement est fixé à trois francs pour les instituteurs, qui n'appartiennent pas à l'armée. En cas de changement d'adresse, nos abonnés sont priés de nous en prévenir sans délai, cela, afin de nous permettre d'assurer la régularité du service. Les n"s 1, 2 et sont épuisés. I. abonnement des souscripteurs auxquels nous n'avons pu servir que le n" 4, prend cours à partir d'octobre 1917. Beschouwingen over de Belgische Volksschool. m Beroepsopleidint) van het leerpersoneel. Art. 24 der L. O.-wet (art. 9. w. 1884-1895) laat toe het ondervvijzersdiploma te verwerven na tweejarig normaal onderwijs voor de bijzondere jury's eener rijksnormaalschool of eener erkendè kweekschool. In uitvoering (1er bestaande verorderingen loopt het leerplan van het lager normaal onderricht feitelijk over vier studiejarén, waarvan de twee laatste bijzon-der aan practisehe onderwijskunde worden toegewijd. — De onderwijzers mogen echter ook benoemd worden tusschen degenen, die voor eene staatsjury een enkele algemeene proeve met goed g'evolg afgelegd hebben. Om zich voor die niiddenjury aan te bieden is het niet noodig eenig bewijs van geregeld didactisch vakonderwijs over te leggen. « Het zou niet gewenscht zijn een van beide wegen af te slujten » die tôt aanvulling van het Belgisch onderwijzerskorps leiden, oordeelt Dr Van Cauwelaert, in zijn vroeger vermelde studie over de Volksschool. Ons komt het echter voor als zou men geleidelijk, na een zekere overgangperiode, tôt de afschafling der middenjury's of althans tothnn volledige liervorming moeten besluiten. Ik geef toe dat men rekening dient te liouden met de onmiddcllijke noodwendigheden, met het ernstig tekort aan leerkrachten dat zich na den oorlog erger nog dan vroeger zal laten gevoelen. — Tocli zal men moeten bekennen dat over het algemeen de vrije kandidaten niet voldoen aan de eischen, die men aan een vakkundig en wetenschap-pelijk wel onderlegd onderwijzer stellen mag'. Ge-woonlijk onthreekt het hun ook aan de ware liefde tôt de zending, waarvan zij niet altijd de hooge verdienste beselfen en de groote verantwoordelijkheld voldoende in/.ien. Meestal zijn hêt ktoosterlingen of hùmaniora-leerlingen door onberaden ouders tôt klassieke studiën aangezet, wanneer /.e eigentlijk in de nijverheids- en beroepsseholen tienmaal beter op hun plaats zouden wezen, of proefleerlingen voor wie afzondering' en noviciaat wat al te drukkejid werden. Dikwijls tréden /.ij in het onderwijs, niet uit inner-lijken aandrang, niet uit liefde tôt het beroep, maar om wille van le vensnoodwendigjieden dieop twintig-jarigen leeftijd zich dringénd laten gelden. Bij wie zouden zij de bezieling, de zedelijke kracht ontleend hebben om zich voor gansch het leven met onverdroten inspanning, lijdzaam en veerkrachtig, aan een werk toe le wijden, dat vruchtbaar is aan teleurstelling en waarbij moedeloosheid noodlottig tôt sieur, en plicbtverzuim leiden moet. Wie de onder-wijstaak als een « pis-aller » aanvàardt, worde liever bbekhouder op een kantoor of bediende achter een toogbank. Daar zal hij slechts den las't dragen van verantwoordelijklieid over eigen doen en laten zon-der een ramp te worden voor anderen. — Daarbij onthreekt het den vrijen kandidaten meest altijd, zoo niet aan algemeene kennis, dan toch onvermijdelijk aan vakkunde en pedagogisclie vaardigheid. — Het is niet zoo'n m-rculeswerk zich op enkele maanden wat af te richten voor een examen. Daartoe behoort, zoo-als Jan Ligthart dat noemt, niet veel meer dan een zekere dosis memoriseerdrift; maar of die aangeplek-te wetenschap ook verwerkt is, eigen gemaakt, in ver-band gebracht, « geapercipieerd », of ze rust op een ondergrond van degelijke oiipvîkkeling en verstan-delijke vorming, dat biijkt niet altoos zoo volkomen uit eenige bladzijden gememoriseerde kopij en bij een kwartierlje ondervraging door een jury wie het exami-neeren al spoedig wat lang en eentonig valt. Men weet hoe het Fransche baccalaureaatexamen voor onvol-doende wordt gehouden en van hoe weinig betee-kenis zijn uitkomsten zijn voor dengene, die er een vergelijkingsmaatstaf van verstandelijke ontwikking in zou willen zien. Voorbereiding tôt examens wordt maar al te dikwijls een gewone africhtingskuur.een dressuur, tijdens een periode van zenuwoverspanning en geestkwelling. Iloe bitter weinig kan er over'blijven van een kennis die in zoo ongunstige voorwaarden wordt opge-daan ; hoe kan zulke ontwikkeling het fonds wezen waarop gedurende gansch een levensloop zal moeten geteerd worden. Hoe kan daarbij in leven blijven de îust, de liefde toi studie, tôt vrije zelfontwikkeling, die de onderwijzer moet meedragen door het leven. — Sommige vrije onderwijsgestichten vinden in dat afriehten tôt onderwijzersexamens een gereed middel tôt reklaam, dat heel gevoelig ingrijpt op het gemoed van vele ouders. Of het onderricht en de opvoeding daarbij schade lijden is de minstehunner bekommer-nissen! Maar erger nog zullen dekinderen het gebrek aan practisehe ervaring bij den ongeschoolden kan- Numéro 5. publication autorisée par î/AUToiuffTnn-fcltvwfri^ H) Nov. 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes