De stem uit België

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Mai. De stem uit België. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/5m6251gb3f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie Abonnement: 2/6. yoûp 3 maanden. Subscrlptlon : 2/6. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten ; 60 cts. Yoor Holland : 1.25 fl. Yoor Frankrijk. 3 fr. Yoor de soldaten: 1/6, of 2 fr, Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. r — — ^ VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 33. (Blz. 1931-1938.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, MEI 3, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. OPROEP AAN ONZE YRIENDEN. — 1?<? voortdurende opslag Yan het papier en ander-zijds hetwegYallcn van tal YanaankondigingcR uit reden der levensmiddelenrantsocncerlng., samen met het Yerlics van relo Hollandscht inschrijyingen, uit hocfde van gebrekkig postverlieer, stelien ons opnieuw hoc levens-vraagstuk. Teyens, uit reactic op het goede Ylaamsche nieuws dat yan onze Regeerlng komt, wordt er- op dit oogenblik door zekere flnantieel-sterke, yerfranschte burgeri) een fellen strijd aangebonden tegen aile de Ylaamsche organen. Yoeg daarbij dat het yeranderen van drukker, buiten de onkosten, ons een massa moeilijkheden heeft bezorgd, tengeyolge welker vele nummers niet tijdlg zijn gepost geweest, en men zal verstaan hoezeer wij allen steun, juist thana, behoeyen. Meer dan ooit is het noodig dat we de periode van onmiddelijk na den oorlog helpen voor-bereiden door net verspreiden van de gezonde moreele begrippen, wier zegenrijke invloed een der groote vruchten zijn moet van dezen oorlog. Steun ons zonder ultstel. Meimaand. Dat woord roept mij drie groote tijd-vakken van de beschaving der mensch-heid te binnen. Het herinnert' me de Lieve-Vrouwfc-godsvrucht, met aile onze gebruiken van te "lande," in vroegere vredesda-gen.Verder nog voert het me terug naar den tijd dat de menschen hun leven veel meer richtten naar zieleschoon-heid en innerlijkheid, dan het de laatste eeuwen het geval was. Verder nog doet het me den tijd gedenken1 van voor de bekeering onzer vaderen toen de Mei-feestelijkheid ene verheerlijking - vergoding van de natuur was. Wat zal de Meimaand morgwi zijn ? Wat zal ze beteekenen voor het vol- gende geslacht? * * * Terwijl wij het nu,—en voor den oorlog—praktisch op haast niets ar^ ders gémunt hebben dan vergankelijke dingen, en ook ja ons gebed niet altijd genoeg daarboven ^erheffen, trachtte men vroeger veel meer te leven voor Waarheid, Schoonheid en Goedheid. Men was zoo niet verslaafd aan tal-looze weelde-behoeftens, men streefde naar meer zielerust en innigheid in Godsbetrachting. En wat daartoe hielp, als oefening, werd aldra geschat als een heilzaam volksgebruik, kreeg zijn hoogen rang in het maatschappelijk leven, en werd deel uitmaken van die volksbescha-ving.Het leven van den mensch,—en van de maatscha- ij,—sloot zich aan bij het leven van den God-mensch, als de ranken bij den wijnstok. En de tijd werd geheiligd in vereeniging met het Verlossingswerk, met Christus, met Maria. Let op dien Maria-dienst; het Ange-lusgebed door den dag, de O.-L.-Vrouwezaterdag ter week, de Meimaand in den loop der Sêizoenen, hiel-den de Christene zielen in voortdurende liefdebetrachting tôt de Moeder van den Goeden Raad der Verlossing, tôt de Moeder der Genade. Niet-Katholieken, onervarenen in godsdienstigheid, hebben die gods-vrucht willen voorstellen als eenvou-dig eene verwording, eene omzetting van oudere heidensche geplogendheden die niet veel meer zou beduid hebben in hare nieuwe gedaante, dan eene sentimentaliteit en eene mvstieke zin-nelijkheid; en ze zouden de moderne wereld vandeovergeschoten gebruiken willen verlossen, als van iets dat ver-ouderd is, en zijn tijd heeft gehad en dat nog slechts als een bijgeloovigheid op de vrije menschelijke natuur drukt. Onnoodig hier voor de lezers van De Stem dit in den breede te beant-woorden : hunne eigene godsvrucht antwoordt daarop en maakt duidelijk hoe daar een blinde over kleuren aan 't woord is. Maar die opwerping moet ons een aansporing zijn opdat we aile die godsvruchtigheid zouden blijven behouden,—en in onze persoonlijke vorming opnemen,— met de echtheid en innigheid der tijden van vroeger. * *- * Welke die innigheid was? Laat me hier, daar we in Engeland zijn, eene Engelsche getuigenis bij-halen. Ten andere wie middeleeuw-sche Mariagodsvrucht bestudeeren wil, heeft, in geheel belangrijke orde, in ? te studeeren hoe Engeland, the doivry ' of Oiir Lady, het leengoed van onze . Vrouwe, de Heilige Maagd vereerde. De zoete Julian of Norwich geeft \ ons den weerklank van de godsvrucht 3 der veertiende eeuw in hare Onthullin-i gen der Goddelijke, Liefdc. Onze J Lieve Heer vraagt haar (1) Wilt gij , mijne Moeder sien? En dat zoete t woord is haar alsof Hij gezegd had: ' "Ik iveet wel dat gij wilt zien mijne I gezegende Moeder ivant na Mij zelf i is Zij de hoogste vreugde die Ik u • toonen mag., en Zij is het grootste be-hagen en de me este ver e crin g Mijns-3 -clven." ' \ En nog is het haar alsof Hij zegt : "Wilt gij zien hoe Ik haar bemin, opdat gij u verheugen moget met Mij . in de liefde die Ik heb voor Haar en Zij voor Mij?" En, zegt Julian, zoo spreekt Hij tôt aile menschenziel die zal gered worden : "Wilt gij zien in Haar hoe gij bernind zijtf Uit lie f de - voor u maakte Ik Haar zoo hoog, zoo ■ edel en zoo waardig..." Zoo stond Onze Lieve Vrouw in dat 1 godsdienstleven, in de voile beteekenis " die de godsgeleerdheid, die de Be-schouwing haar toewijst. En daaruit r vloeiden voort aile die zoete verheer-1 lijkingen en godsvruchtigheden—onbe-" grijpelijk voor den ongodvruchtige,— Vrede door Recht. Als Vlamingen, hebben wij tôt nu toe geen bijzondere voldoening aan ministeriëele verklaringen omtrent het Belgische talenvraagstuk kunnen be-leven. De officieele hoeders van 's lands eenheid schenen zich niet te kunnen losmaken van het noodlottig vooroordeel dat de erkenning van Vlaanderen's cultureele zelfstandig heid een bedreiging zou wezen voor de hechtheid van ons Staatsverbând en elk beroep op de vaderlandsche eendracht klonk altijd weer als een verzoek aan de Vlamingen om hun levensbelangen voor het behoud van een kunstmatig bestel ten offer te brengen. Als een gunstige afwijking van deze oppervlakkige opvattingen mag het artikel worden beschouwd dat onze Minister van Kunsten en Wetenschap-pen, de heer Pr. Poullet, dezer dagen liet verschijnen in het frontboekje "Le livre du soldat belge" (10 cent., bij Berger-Levrault', Nancyy-Paris). Ofschoon ik toevallig nog maar de Fransche uitgave voor mij heb, wil il niet nalaten den aangenamen in-druk weer te geven die zijn beschou-wingen op mij hebben gemaakt. Ge-wis, ook Minister Poullet doet een beroep op eendracht. Zij"n artikel is EEN TYPISCH KIJKJE. Loopplank door de overstrooming, leidende van de eerste linie naar eene " hoofdwacht ". die de ziel hielpen tôt innigheid, tôt loutering, tôt liefde. Dat werden maat-schappelijke rijkdommen en bescha-vingsschatten die zielegrootheid voort-brachten, en geluk, en vrede des har-ten,en die grooten kweckten, voor God en de menschen... * * * Omdat de volkeren die schatten hebben verlooehend, en in de plaats daar-van de wereldsche weelde en de eco-nomische "rijkdommen " zijn gaan be-trachten, praktisch gesproken boven al, is 't oorlog. * * * Tijd en beschaving staan thans op een keerpunt, en,—we meenen het te mogen zeggen,—naar de gunstige zijde toegekeerd. Allerwege rijzen stemmen die de betrachting om eene nieuwe wereld vertolken. Onze taak is het de nieuwe tijden die komende zijn, voor te bereiden in ons zelve door terugkeer tôt die innigheid van vroeger. Passen we dat reeds toe in deze Meimaand, ons toeleggende op inniger godsvrucht tôt de Toevlucht der Chris-tenen, tôt de Koningin van den Vrede, tôt de Moeder der Genade, tôt Degene in Wie de Heer ons toont, hoe zeer Hij den mensch bemint. (1) De elfde onthulling. (Hoofdstuk XXV, Wilt thon see in her how thon art loved ?) e zelf s getiteld : "Laten wij vereenigd "\ blijven !" 'Geen onverzoenlijke taal- s verdeeldheden !" maar door zijn voor- c zichtige formuleeringen heen, tedfcent 1 zich de overtuiging af van iemand,die v na zakelijk onderzoek tôt het besluit c is gekomen dat de grondbeginselen der Vlaamsche Beweging gezond-zijn c en dat zij den eenigen zekeren grond- ^ slag bieden voor een duurzame, be- r stuurlijke en staatkundige organisatie ï van België. Door zijn aanmaningen t tôt goed^ verstandhouding klinkt een ^ eerlijk verlangen om aan de eischen h van het Vlaamsche volk recht te doen t wedervaren. 1: Men kan ongetwijfeld vinden dat de s omschrijving welke Minister- Poullet f yan ons Vlaamsch programma geeft \ in de halve tonen blijft, en ons ver- ^ leden heeft ons bij de lezing en vèr- 2 klaring van officieele uitlatingen ten t gunste van ons taalrecht in rechtmatig £ wantrouwen opgevoed. Maar het is c mij niet bekend dat wij van hooger- r hand, tijdens den oorlog, eene tweede c openbare uitspraak hadden te boeken, 1 welke onze opvattingen zoo nabij i komt als de zijne. Er mag trouwens i aan herinnerd worden dat Minister i Poullet de eerste is geweest om het < belang van eene meer klare en meer ; rechtvaardige taalpolitiek openbaar te erkennen en indien geheel de Regee-ring in 1915, de verklaringen welke hij op het Koningsfeest in den Haag in zijn persoonlijken naam heeft afge- legd, tôt de hare had gemaakt, ware de gedachtenevolutie rondom het taal-vraagstuk voorzeker vreedzamer geweest dan nu het geval was. "Wat vragen de Vlamingen ; Aldus Minister Poullet? Zij willen—in het Vlaamsche land en niet elders—ge-recht en bestuurd worden in hun taal. Zij willen—altijd in het Vlaamsche land—dat de inrichting van het onder-wijs, in al zijn graden, in eenklang weze met het Vlaamsche karakter van het land. Zij willen dat in het leger de Vlaamsche soldaten, in opzicht van de taal waarvan hun oversten zich tegenover hen zullen bedienen, op voet van 'volkomen gelijkheid met de Waalsche soldaten worden gesteld. Zij erlangen eindelijk dat het privaat en openbaar leven, in het Vlaamsche land, een Vlaamschen stempel drage juist zooals het in het Waalsche land een Franschen stempel draagt en behouden moet. Met één woord, zij willen dat in een één en onverdeelbaar België de Vlaamsche cultuur hare plaats onder de zon krijge, dat zij. door de openbare machten geëerbie-digd, begunstigd en gesteund worde in eene volkomen gelijke mate als deze waarvan de Fransche cultuur ge-niet."Dat is inâerdaad het meest wezen-lijke van ons program, zooals het ook omschreven is in het jongst protest der Vlamingen uit bezet België en in de beginselverklaringen van het "Vlaamsch-Belgisch Verbond." Gees-telijke zelfstandigheid van ons vlaamsche volk met bestuurlijke aanpas-sing volgens het beginsel van vol-maakte gelijkheid in rechten en in plichten, in theorie en metterdaad. De verwezenlijking van deze beginselen leidt regelmatig naar de vervlaam-sching van de Gentsche Hoogeschool de vervlaamsching van het bestuur in en voor Vlaanderen en de indeeling van ons leger in vlaamsche en waalsche regimenten. Minister Poullet is te bezonnen om deze gevolgtrekkingen niet bij zichzelf te hebben gemaakt, te eerlijk om hunne tenuitvoerlegging ' niet te wiïlen. Daarna stelt hij de vraag : aange-nomen dat dit programma volleaig worde verwezenlijkt, wat zou er in Wallonië zijn veranderd ? En beant-woordt ze terecht met deze afdoende woorden : "niets, volstrekt niets". Er is niets in het vlaamsche program, zegt Minister Poullet, dat de blijvende en wezenlijke belangen van het Wa-lenland op de meest onrechtstreeksche wijze treffe. Er zal niets veranderd zijn te Luik, in Henegouw, in Luxem-burg indien bedoeld programma verwezenlijkt wordt in de vlaamsche pro-. vinciën. "Er is dus, in België geen onverzoenlijke tegenstelling van belangen en neigingen tusschen Vlamingen en Walen" en—aldus het besluit van den schrijver—beide taalgroepen kunnen de volheid van hun eigene ontwikke-ling bereiken zonder dat de eenheid van België daardoor behoeft te Worden verbroken. ^ Wij hebben deze stellingen zelf uit den treure herhaald en bewezen De Vlaamsche Beweging is niet gericht • noch legen de Walen noch tegen den Belgischen Staat. Wat de Walen be-treft, zijn wij alleen te^zeer in gebre-ke gebleven het hun te zeggen in hun eigen taal. Maar wij zijn minister Poullet dankbaar dat hij, met het gezag van zijnen naam en van zijn ambt, de echtheid van onze bevesti-gingen helpt waarborgen en de voor-wendsels die men aan het hooger Staatsbelang beweert te ontleenen om aan de Vlamingen hun onvervr-eemd-baar recht te onthouden helpt vernieti-; gen. Neen, de vl-aamsche gedachte be-; dreigt België en bedreigt der Walen ■ recht niet. Integendeel.Wij willen met : de Walen in broederlijke eendracht , leven; onder wederzijdsche eerbiedi- 1 ging van ons volledig taalrecht. Wij ; willen België's grondvesten hechter r maken en aan de ontwikkeling van t onze nationale grootheid de volheid r geven van onze Vlaamsche kracht. 2 Daartoe is evenwel noodig dat wij, - Vlamingen als enkeling en als stam, e de volheid van ens Belgisch Staats-? burgerschap kunnen uitoefenen zonder :- onze Vlaamsche persoonlijkheid te verminken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes