De stem uit België

1891 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Juillet. De stem uit België. Accès à 24 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/dv1cj88r8n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Tolephoon: Central 12 86. W 12 Bladi De Stem uit Belgie Ecbode Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: îs. 9d, voor drie maanden. Subscfiption s is, gd, for three months. No. 44. Oplage 18,000. VRïJDAG, JULI 23, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl PyifP 1 t KARDINAAL MERCIER EN DE DDITSCHE PERS. Please Read This. Having for some time past called the attention of our readers to the object for which we undertook, from the beginning of the war, the publication of a Flemish and French newspaper, we beg now to remind them, and also the many kind friends who have taken an interest in our work, that we are urgently in need of funds to meet the heavy expenses incurred in the production and extension of "De Stem uit België—l'Echo de Belgique." Through the ever-increasing de-mand for it, the weekly issue amounts to nearly 20,000 copies, the greater number of which are sent free of cost to refugees and the Belgian soldiers at the front. Through its médium many families have been reunited, and it contains, moreover, the officiai list of those killed on the battlefield. Every care is taken to insert items of news which are of the greatest interest to those most concerned, and to include articles which will tend to give them the moral support which they stand so much in need of during their exile. Donations and subscriptions will be most gratefully received, and should be sent to the Hon. Sec., Belgian News Fund. Cheques and Postal Orders to be crossed "Belgian News Fund." Kardinaal Mercier en de Duitsche Pers. De Duitsche Katholieken. Het is opmerkelijk hoe de Duitsche pers aan de wereld wil doen gelooven dat Zijne Eminentie Kardinaal Mercier met aile mogelijke voorkomend-heid door de Duitsche overheid behandeld wordt. Komen er moei-lijkheden voor dan zouden deze alleen te wijten zijn aan Zijne Eminentie zelf of aan de omstandigheden : doch de Duitsche overheid heeft daar volstrekt geen schuld in. Natuurlijk heeft de Duitsche pers, waar het gaat om in deze allerhande voorstellingen de wereld in te zenden, het niet onbe-langrijk voordeel over aile mogelijke middelen te beschikken om, zoowel buiten als binnen de grenzen van België, aile soorten van nieuws te verspreiden ; terwijl daarentegen de Kardinaal, wegens welbekende moei-lijkheden van verkeer en correspon-dentie, gewoonlijk eerst langen tijd daarna het verspreide nieuws ver-neemt en niet bij tijds de onnauw-keurige voorstellingen kan terecht wijzen of tegenspreken. Zoo schreef onlangs de " Kolnische Volkszeitung" dat de gouverneur-generaal van België, generaal overste von Bissing, aan een harer vertegen-woordigers zou verklaard hebben dat Kardinaal Mercier in zijne vrijheid van beweging nooit zou belemmerd geweest zijn. Waarschijnlijk is deze verklaring van den gouverneur-gene-raal tôt nog toe aan Zijne Eminentie onbekend gebleven. Tegenover deze bewering kunnen wij bijgevolg enkel herhalen wat de Doorluchtige Kerk-vorst, reeds den Zondag onder de octaaf van Driekoningen, uitdrukke-lijk schreef aan de geestelijkheid van zijn bisdom : "Ook mijn waardigheid hebben (de Duitsche soldaten) niet gespaard. Want den tweeden Januari, nog vô6r zonnenopgang, namelijk om zes uren, geboden zij mij, nog denzelfden voormiddag, aan den Gouverneur-generaal rekenschap te geven van mijn Brief tôt de geestelijkheid en het volk ; daarbij verboden zij mij, den volgenden dag in de Kathedraal van Antwerpen in het Lof ponti-ficaal te assisteeren ; eindelijk verhinderen zij mij de andere Bisschoppen van België vrij te bezoeken." Den I3den Juni seinde het Wolff-Bureau aan de dagbladen : "Donderdag werd kardinaal Mercier voor de stadspoort van Mechelen in een straat-relletje gewikkeld, "dat de Duitsche wacht dwong op te treden." De kardinaal wilde naai Brussel gaan en kwam te voet, door honderd van zijn vrienden begeleid, aan den Duit-schen post. Volgens voorschrift werd verlof gevraagd. De Duitsche wacht kon niet zon-der meer een zoodanige menigte doorlaten. Een der aanwezige geestelijken protesteerde tegen deze handelwijze. De begeleidende per-sonen werden tegengehouden ; de kardinaal en eenige begeleiders werden doorgelaten. "Buiten de stad " stond een rijtuig gereed om den kardinaal naar Brussel te brengen. "De aanleiding tôt dit relletje was dat Mechelen " ten gevolge van een thans reeds geëindigde staking in de spoorwegwerkplaat-sen "nog van het verkeer was mtgesloten." Uit het bericht, zooals het daar staat, zou men geneigd zijn te beslui-ten : 1. Dat de kardinaal wel verplicht was te voet te gaan tôt buiten de stad, daar Mechelen nog van het verkeer was uitgesloten ; 2. Dat overigens Zijne Eminentie slechts eenige minuten ver te loopen had, tôt buiten de stad, waar een rijtuig gereed stond ; 3. Dat de Duitsche wacht gedwon-gen was op te treden, omdat het volk, opgehitst, tôt opstand dreigde te komen. Nu weet ik met voile zekerheid, zoodat ik voor de waarheid ervan zelf wil instaan : 1. Dat de Kreischef van Mechelen aan den Secretaris van Zijne Eminentie goed en wel verklaard heeft, dat het den kardinaal verboden was van zijn auto gebruik te maken. De oor-zaak van het incident is dus wel dege-lijk bij de Duitsche overheid te zoeken. Dat Mechelen nog van het verkeer was uitgesloten, zal toch ook wel niet de Duitsche auto's verhin-derd hebben door de stad te rijden. 2. Dat Zijne Eminentie bijgevolg te voet moest gaan en werkelijk gegaan is, niet tôt eventjes buiten de stad, doch tôt in de provincie Brabant, dat is tôt Eppeghem. Nu ligt Eppe-ghem, als mijn geheugen niet mist, ongeveer twee uur van Mechelen ver-wijderd.3. Dat de gevoelens van eerbied en kinderlijke genegenheid der Mechel-sche geloovigen op zeer bescheiden wijze geuit werden en volstrekt spon-taan waren. Niet lang na de verschijning van het Her-derlijk schrijven over " Vaderlandsliefde en standvastige Lijdzaamheid," wist de "Koln. Volkszeitung" te vertellen dat deze merk-waardige brochure op rekening te schuiven was van de overspannen zenuwen van Kardinaal Mercier. Toen hebben wij er op ge-wezen hoe Zijne Eminentie gedurende heel den oorlog met bewonderenswaardige kalmte en koelbloedigheid de ware christelijke gedragslijn gevolgd heeft die in dat schrijven aan de geloovigen wordt voorgehouden en hoe de principieele uiteenzetting en staving der eeuwige godsdienstige waarheden in dat zelfde herderlijk schrijven de ongegronde en weinig eerbiedige bewering van het Duitsche dagblad weerlegde. Wij hopen, dat de "Kolnische Volkszeitung" het op prijs zal gesteld hebben ter wille der waarheid hare dwaling te herroepen. Intusschen heeft het Duitsche dagblad nogmaals kunnen inzien dat onze gevierde Kardinaal steeds nog dezelfde koel-bloedige kalmte bewaard heeft, die zijne sympathie in den vreemde zoowel als in Bel-gie steeds vermeerdert, en dat hij geenszins lijdt aan zenuwoverspanning : "De Vasten-brief over Pius X en Benedictus XV—het Pausdom," alsmede het herderlijk schrijven over "De Godsvrucht tôt O. H. Jesus-Chris-tus en Zijne Goddelijke Moeder " zijn zeer nauwkeurige en zeer verheven dogmatische uiteenzettingen van zulken aard dat zij heele-maal niet laten veronderstellen dat de emi-nente schrijver, hoewel sedert maanden levende onder vreemde heerschappij, ook maar het minst in zijne zenuwen zou geschokt zijn. Daarbij mogen wij den Duitschen Katholieken de stelligste verzekering geven dat de Aartsbisschop van Mechelen, niettegen-staande de menigvuldige bezigheden en be-slommeringen welke de tegenwoordige abnor-male omstandigheden voor hem medebrengen, sedert een jaar eene uitstekende gezondheid geniet en niet aan de geringste ongesteldheid is onderhevig geweest. Wij meenen zelfs te weten dat Zijn Eminentie de weinige vrije uren die hem overblijven, nog wijdt aan de grondige studie der H. Schrift. Wanneer men de nieuwste produc-ten der Duitsche Katholieke pers ieest zou men allicht in het denkbeeld geraken, dat nergens in heel de wereld het Katholicisme zoo stevig opbloeit en zoo goed georganiseerd is als in Duitschland en dat het heil der Katholieke Kerk alleen en uit-sluitend te verwachten is van eene schitterende overwinning der Duitsche wapenen. Op eene discussie over de innerlijke en politieke waarde der Duitsche Katholieke partij wenschen wij nu niet in te gaan, en dat de Duitsche Katholieken, door den drang der vaderlandsliefde, hun eigen macht wel eenigszins overschatten, is best te begrijpen, minder althans bij hooger-ontwikkelden dan bij de menschen uit de volksklasse. En wat de toe-komst aangaat, achten wij elke profe-tie gevaarlijk en roekeloos en laten liefst aan Gods beschikking over wat voo zijn kerk het beste is. Doch als de Duitsche Katholieke partij werkelijk zoo machtig is, zoe> goed georganiseerd en zoo invloedrijk, dan dur-ven wij haar verzoeken hare krachten nu op dit oogenblik, ten goede aan te wenden. Want waartoe dient een goed georganiseerde kracht als hij geene vruchten afwerpt? En als de Duitsche Katholieke partij van God vijf talenten ontving dan moet zij er ook vijf andere bijwinnen. Daarom durven wij dan de Duitsche Katholieken te verzoeken om : 1. Te protesteeren tegen de schen-ding van het volkenrecht, die in vollen Reichstag door den Rijkskanselier erkend werd en bestaat in de schen-ding der Belgische neutraliteit. Wij toch hebben den oorlog niet gevraagd en wij lijden sedert maanden onrecht. 2. Van hunne regeering te bekomen dat zij zelven, in het belang der wagj~-heid, op de hoogte zouden gest^J worden van hetgeen door Duitscnc troepen in België tegen den Katholieken godsdienst werd ondernomen. Een groot aantal priesters werden toch gefusillëerd omdat zij op Duitsche soldaten zouden geschoten hebben. Geene enkel beschuldiging werd be^ wezen. En als door Zijne Eminentie Kardinaal Mercier werd voorgesteld dat elk geval zou onderzocht worden door een Commissie bestaande uit gelijk getal Duitsche en Belgischl leden met een voorzitter uit een neul traal land, dan werd dit verzoek varj de hand gewezen. Toch zou het 00M voor de Duitsche katholieken vaJ belang wezen dat het licht in dez* niet onder de Korenmaat geplaatS werd. En dat de Duitsche KatholiB ken van de waarheid niet op 1 hoogte zijn blijkt uit hetgeen ifl verteld werd door iemand die Duits^B land en Oostenrijk doorreisd had el na onderzoek in België, tôt het besluB was gekomen dat geen enkel der gfl fusilleerde priesters schuldig mo^jj heeten: bijna aile Duitsche pri«.^| zoo beweerde hij, gelooven in H schuld hunner Belgische amblH nooten. ■ 3. Van hunne Regeering te verkH gen dat Belgische priesters zou® toegelaten worden bij de BelgisH soldaten die in Duitschland gevai^B zitten. Wij weten dat hiertoe stajjH werden aangewend door Zijne H nentie Kardinaal Mercier, door anfl kerkelijke overheid, zelfs door 1H sche kerkvorsten, doch ailes zo^B gevolg. Ook werd het voorstel omIB moezeniers uit een neutraal land, doB die de Vlaamsche en Fransche uB machtig zijn, bij de Belgische geJH gen soldaten toe te laten, niet aafl nomen. 4. Van hunne Regeering te bfl men, dat aile Belgische gevangH ook in België zelf, zouden bijgeB worden door Belgische priesters.B gaat hier immers om een werljB barmhartigheid. Een breed en benijdenswaardig V ligt dus gereed voor de werkzaamlB der invloedrijke, goed-georganise|H Voor Kleederen vol Heeren en Jongelinge|| naar aile keus en roor den — OORLOG, —É opgemaakt oi op bestelling J wende men zich tôt de groote H : en vermaarde magasijnen : ; H THE DON, I 27/30, Holborn Viaduct, E fl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes