De stem uit België

301 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Avril. De stem uit België. Accès à 22 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/sb3ws8jh9s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh. Yoor 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Yoor de Yereenigde Staten : 50 cts. Yoor Holland : 1 fl. Yoor Frankrijk. 2.M fr. Yoor de soldaten: l»h, of 1.30 fr. Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de. Jaargang, Nr. 31. (BU. 1915-1922.) Oplage : 10,900. VRIJDAG, APRIL 19, 1918. Registered at C.P.O. as a Newspaper. 8 blz. ljd. L__l__1! 11 1 ■ ■ NOTA YAN DEN UITGEVER.—De prijs van het papier is weer schrikkelijk opgeslagen. En sinds 1 April, bij OYereenkomst tusschen Drukkers-patrcons en Trade Unions, zijn de loonen met 20 per cent. Yerhoogd. Om het te kunnen Yolhouden moeten we tôt het volgcnde beSluiten : Van af 1 Mei wordt de abonnemsnts-prijs 2s. 6d. (Yoor het leger: 2 fr.); en de prijs per nummer 2d. (uitgenomen voor de aalmoezeniers en het leger). Men haaste zich dus in te schrijven of aan te betalen. Aan Yerschillende briefwisselaars weze hier meegedeeld dat we steeds onuitgegeYen mengel-werken drukken en dus ook het loopende niet in den handel is. Wij zouden er meer ineens van drukken liet de plaats het toe. Een Onderhoud met Baron de Broqueville. De Parijsche briefschrijver van The Times heeft gebruik gemaakt van het luwen der politieke twisten in Frank-rijk's hoofdstad om eenige dagen te gaan doorbrengen te -Ste. Adresse, de zetel der Belgische regeering in ba\-lingschap. Hij is een kijkje gaan nemen in de verschillende ministeries en belooft ons een studie over de Belgische vraagstukken. Zijn eerste bij -drage van 5 April is eigenlijk nog geen "studie " ; zij bevât eërder in-drukken van een onderhoud, hem toe-gestaan door Baron de Broqueville, over den toestand van het bezette Bel-gië ; deze mededeelingen van onzen premier, en de beschouwingen daaraan vastgeknoopt door The Times in een hoofdartikel, zijn merkwaardig genoeg om er even bij stil te staan. En zeg-gen wij reeds op voorhand, dat de Bel-gen zoowel-de mededeelingen van onzen eersten Minister als den lof, die,n het Londensch dagblad ons vaderland toezwaait, met fierheid ztfllen lezen en allen stemmen zal tôt dankbaarheid voor de waardeering die hun te beurt valt. Baron de Broqueville, zegt The Timesbesprak •" de gemoedstemming waarin het Belgische volk tijdens drie jaar en half een martelaarschap heeft verduurd, dat ongeëvenaard is in de moderne geschiedenis van West Euro-pa. België is het slachtoffer gevveest vap menige overweldigers," maar zel-den " heeft het een verdrukking gele-den zoo groot als diegene, waarmee de soldaten van den Duitschen Keizer het gepijnigd hebben. Geen middelen, berekend om 's ïnenschen geest of hart te breken, werden verworpen als te barbaarsch of als te laag. Noch moord !met of zonder wettelijken vorm, noch slavernij, noch omkoo-ping : niets vverd onbeproefd gelaten. De Duitschers hebben zich niet tevre-den gesteld met zich heen te worstelen door het land hunner vreedzame bu-ren. Jaar achter jaar hebben zij het juk vaster op de schouders hunner slachtoffers gebonden en door nieuwe listen hun nationaal leven pogen te dooden." En dit martelaarschap is des te hemeltergender, wanneer men nadenkt, zooals Kardinaal Mercier op-merkt, dat die slachtoffers Belgen zijn, " die Duitschland nooit anders dan goed wilden doen of deden," wier "har-ten door sympathie, achting en onbe-perkte gastvrijheid... vertrouwvol ge-trokken werden tôt hen, die (ze) nu zoo hartvochtig verdrukken." Doch, zoo gaat The Times voort : Wat is de uit-komst geweest ? De Duitschers " hebben voor henzelven de eindelooze doe-menis der wereld geoogst, en de vlam der Belgische vaderlandsliefde flak-kert helderder en heviger dan ooit..." De Belgen wisten op voorhand dat zij onder het militaire geweld van den vijand konden bezwijken, maar dat niemand bekwaam zou zijn op hen een zedelijke overwinning te behalen. " En daarin ligt hun glorie, een glorie die nooit verwelken kan, zoolang men-!>chen hulde brengen aan lijdzaamheid en aan moed in het pleit van vrijheid en recht." Voegen wij erbij, dat de Belgen hun lijdzaamheid niet uitsluitend putten in hunne liefde voor vrijheid en recht, maar ook in de kracht die hun toe-stroomt uit de hoogere beginselen van den godsdienst. Deze vinden zij in hun christen-Belgisch gemoed, sedert eeuwen gedrenkt met de katholjeke leer der verduldigheid ; zij worden jhun gestadig voor de oogen gehouden aoor de prediking der priesters en der bis-schoppen en niet het minst door de wijze lessen van Z. E. Kardinaal Mercier.Dit beeld der Belgische deugdzaam-heid heeft echter een schaduwzijde, die wij niet behooren te looehenen, doch evenmin mogen overdrijven. Er be-staan " activisten," maar hetgeen onze landgenooten binnen de grenzen kwelt is " de vrees dat men elders geloof zou schenken aan' den Duitschen laster alsof er een activistisché beiveging bestond in België." De ge-dachte zelf van zulk een verdenking vernedert hen. " Niemand in België spreekt_ van die zoogezegde beiveging, want zij bestaat niet. Er zijn wel enkele ellendige individuën, door de Duitschers betaald, en altijd dezelfde die kuipen en samenspannen... In Gods na^rn, moge toch niemand ons beleedigen met het rumoer van deze lieden ernstig op te nemen ; moge men ophouden het werk van eenige betaal-de verraders eene beweging te noe- in rechte doch ook in feite gelijkheid te brengen tusschen de Fransche en de . Vlaamsche taal. Dat is het programma hetwelk de regeering wil uitwer-ken. De wijze waarop dit zal geschie-den ligt nu ter studie en beloften zullen gehouden worden." Het kon na-tuurlijk niet in de bedoeling van den heer Minister liggen aan een vreemde-ling mede te deelen hoe hij zinnens is een oplossing te geven aan het eigen-lijke Vlaamsche vraagstuk aan het behoud naipelijk en de bevordering der Vlaamsche beschaving in het Vlaamsch gedeelte van het land ; dit vraagstuk, het bijzonderste, wordt hier eigenlijk niet aangeraakt; doch zijn woorden getuigen voorzeker van goe-den wil, en hoopvol zien iwij er dan ook de ùitwerksels van tegemoet. En dan zullen wij de belooniijg ontvangen van de standvastigheid, welke The Times prijst in het Belgische volk: " Seldom have any people shown a nobler constancy or taught the world a lesson more sublime." 5. Er kan geen kwestie zijn aan de militaire overheid de beslissing in deze zaak over te laten. We hopen dat de censuur ons al deze punten zal laten bespreken en de opwerpingen zal laten weerleggen welke de vijandige pers er weet tegen in te brengen. We doen aan onze tegenjtrevers vriendelijk opmerken dat het soldaten zijn uit de loopgraven, die al het on-houdbare van den huidigen toestand kennen en ondervonden hebben, die aan 't woord zijn. We verwijzen de bevoegde overheid naar de talrijke wilsuitdrukkingen welke door de Vl'amingen op 't front gegeven zijn. * * # » Frans Van Cauwelaert is door den Koning ontvangen geworden. Voor 't oogenblik is hij in Le Havre. Het goede Vlaamsche nieuws dat er OP HET BELGISCH FRONT. Een gedeelte der eerste lijn, loopend door de overstrooming. (Zie blz. 3 Boekenni^uws.) men." De Times laat daarop deze verklaring volge'n : " Al de geallieer-den weten dit genoeg." Wij twijfelen er niet aan ; niet zij hebben dit sprook- ' je op de markt gebracht, en de lezers van De Stem kunnen getuigen, dat ook wij, die Flamingant zijn, nooit de activistisché strevingen hebben overschat. De verontwaardiging onzer landgenooten moge echter tôt vermaning dienen, en hij, wien het schoentje past, trekke het aan. Want er z'ijn er^toch, eilaas, die in hunne overdadige literatuur, niet 'enkel de activisten overschatten, maar terwijl zij dezen wilden schaden —wat moeilijk was—dsden zij tevens hun best om den goeaen naam te be-zoedelen van het Vlaamsche volk en van degenen, die dezes rechten verde-digen. Mochten die heeren nu de verklaring van onzen eersten Minister tet harte nemen : " De vurigste voorstan-ders der Vlaamsche eischen, die dâar (binnen de grenzen zijn) of elders (te Londen, te 's Gravenhage of aan het front verblijven) verwerpen uitheem-sche inmenging in onze binnenland-sche politiek en zij beschouwen als verraders van hunne zaak al degenen, die omkooppenningen aannemen van de folteraars van hun land." Baron de Broqueville verstaat bjijkbaar beter het Vlaamsch dan sommige gazet-schrijvers, en daarom hechten wij prijs aan zijne bemoedigende verklaring : " De tegenwoordige Belgische regeering acht het noodzakelijk niet 'enkel Het Vlaamsche Vraagstuk. De Vlaamsche Regimenten. In Ons Vaderland van 7 April laat de censuur volgende regelen toe, plus enkele andere wier zin vernietigd is door 't schrabben : ' Naar het schijnt wordt het vraag-punt : Vlaamsche en Waalsche regimenten te stichten nu ook in ons mi-nisterie in aanmerking genomen. Ze-kere bladen hebben reeds een veldtocht begonnen om dien uitdrukkelijken wensch van onze IJzerkerels te bekam-pen.We zullen aan de censuur vragen of onze artikels die als antwoord op die aanvallen verschenen nu ook mogen verschijnen, want we zien dat er ein-delijk over deze kwestie mag gerede-twist worden. De redens die we in te brengen hebben om onze zienswijze te staven zijn zeker niet van aard om zekere men-schen te behagen. Voor als nog zullen we ons beperken bij dees enkele punten : 1. De groote meerderheid der soldaten zijn partijgangers van de indee-ling van 't leger in Vlaamsche en Waalsche regimenten. 3. We vragen aan de regeering een onderzoeks-commissie in te stellen be-staande uit bevoegde mannen. 4. We vragen aan de Walen broe-derlijk en zonder achterdocht onze po-gingen te steunen. op handen schijnt maakt sommige bladen dul : Zeker Belgisch blad—onnoo-dig verder te bepalen—bedient zich van een moedwillig-onvolledigen tekst uit de G as et van Brus sel om Van Cauwelaert voor activist uit te maken. En de aanduidingen door Minister de Broqueville gegeven omtrent het Vlaamsche vraagstuk in zijn interview aan The Times' briefwisselaar werden in dezelfde pers moedwillig wegge-snoeid...Indien die heeren het zoo moeten winnen ! o De Wereldcrisis. NOTA.—In The New Eurofe, het gezaghebbende weekschrift van de groep professors van King's Gollege, London (Seton-Watson, Burrows, Pares, Masaryk, e.a.), verschijnt een reeks artikelen van Charles Seignobos over den Bond van Natiën (Eerste artikel, 4 April 11.). Charles Seignobos is voor de heden-daagsche geschiedenis de groote auto-riteit in de Latijnsche wereld, en zeker zijn er weinigen van historische experimenteele zijde beter onderlegd dan hij om wat nu voorvalt te door-schouwen en te begrijpen. Maar anderzijds ongelukkiglijk, ontbreekt hem eene gezonde philoso-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes