De stem uit België

555 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Fevrier. De stem uit België. Accès à 20 juin 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/pg1hh6gj97/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie Abonnement : 2sh *r>or 3 mnandcn Subseription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenifixle Staten : 50 cts Voor H Uand : i fl, Voor Frankrijk. 2.50 * fr. Voor de soldaten : lsh. Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. I ,A» Tnnrcrano- Ni". 20. (Blz. 1801-1814.) Opta: 11,400. VRITDAG, FEBRUARI I, IOl8. <egistered at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. l£d Antwoord aan den Paus. België iheeflt geanitwocHrd,, buâten twij-■jf©l met i;n;s>temmnln(g van Londen en Pa- ■ riis1, Oip fret vre'destvoorsteil siindls I Au- ■ gu-ici door Zijnie Heilgheid den; Paus I aan de wereld ged'aian. I '/iéhier dan- de bricf des. Koiu-ngs. en ■ de bijga'aracLe nota: H'eiïigtei Vader, ■ Met levendige en symipathieke bdlamg-I stéllin,g heb ik kenin-is geniomesn van het ■sdulift dait Uwe ELedl^heid, wel heeft I willien* stuiren dlem' nsîten- Augusti l&atst ■ aan de hoofden der oorUogvoerende ran- ■ den en' ik heb me gehaast het voor te ■ leggen aan mjnie Regeering die h<et met ■ de meest ernsti'ge en eerbiedige a'atn- ■ daoht bestud'eerd heeft. I De uitslag dezer situdie ;iis mstgesteicl ■ geworden i'n eene niotea die ik gelukkig ■ ben Uwe Héiligheid vooir te leggen. I De wanschen bijtredenide van den H. ■ stoel opdat een secbtvaiardlige en dnur- ■ zame vrede dîna eten ei'ndte moge sltolton I aan de kwalliem waariaain de menschbeid | iijdt en vooral bet zoo. bitter beproefde I Belgische vol'k, bid flk Uwe Heiligheid ■ te gelooven aan mijn'e kimd/erlijke eni eer-I btediige verkleefdheiid. ALBERT I Moefflen, 24 Decemben 1917. NOTA. '9 Komings Regeeniing, heeft, zoodna ! ■ ïij d'en bm'ef ofltving dde Zijne Hedig-1H heid den. isiten Augusti 1917 «an/ de ' ■ hoofden dier oorlogvoerende voi'beten ■ heeft giestuurd, aioh gelbaïaat te antwoor- ■ den dat bet met ta gpootsten eerbied ■ de vooratelilein zou onderzoeken, die het I dokuiment in) zoo'n variheven taal uiteem. H zet. Triez elfd'eritijd, heeft zij terfharte ge- ■ nomeo hane duepe enibemtelijbheid nit te I dflukben voor die bijzondere belamgstel-I ling die de H. Vader de Belgische niatie I betuigt en waanvain dit dokument een ■ sieuw en booggescbalt bewija heeft gele- Vain af de aenste woordeoi. van zijn I schrijveni, heeft Z. Heilliigheid e.r voor ■ gezorgd te veriklariem' diat zij altijd^ ge- ■ tracht heeft een volmaakte onpaittiiidig- ■ heid te bewareni tegenover aile ooiïog-I voerenden. Zoo een bekoroinem - ■ maafet het oordeel vain Z. H. des te meer I bsteakeniis'vol, wamneier ze tôt die vtoil- ■ ledige ontruiminlg van Be.lgië beslunt, ■ tôt het hersteil vain zijni algeheele onat- ■ halnikelijkheid, em, dat ze zoo_alsji eene ■ openbare verkliaTirng vain den> Kardintaal I Staaits9ekr«taini'S getuigt, het goede recht ■ vain. België efkemit om rheisitellungon voor ■ de oorlogscbaide en -kosten. Reeds had ■ de H. Vaxieir ilni zijn consistoiriale toe- ■ spnaiaik van) 22 Jaouarti 1915, ten- açnlzien I van garusoh de wereld verkLaart diait hi] I de ararechtvaardligheid afkeurde, en, hi] ■ had zich gewaandigd1 aan de Belgische ■ Regeering die verziekering te geven, dat ■ door dieze afkeuring, hij dem iiraval îln . H Belgié rechtstreeiks- bedioeld had. f De eerlijke liedea vain aile lalnden ■ zullenl zich melt de Bélgische Regieerung H verhengen diat het onreclit waaTvan I België het slach.tioffer was, en de niood- ■ zaîkelijkîbeid) «enier vergoeding wemden ■ afgekondigd dJoor het hoogste moireele ■ gezag van 't Rristenidom, dat met ge- ■ spalonen aandadht er op let dat rnid-der: ■ de driftan en gestdhillen der meinscihen H de i»tie vain Goed en Rwaad niiet word^ ■ verlonenj nooh verminlkt. 't I&' d:am oolk site'Mig onder diem in-I druk van epkeniteîl'ijkheid die ze dîaairioni I gevoeLt, ver.groot mog om de tainj ke e;i: I liefdadlige tuaschenkamsten van d'en H, ■ Vader ten vtoordeeile van zoovele Belgen, ■ skchtoffers van 's vijanids geweldadig- ■ heid, diat die Bellgisclhe Regeering d'e ■ mogelijkheid beeft onderzocht om in d« jB ntaite dat 'het van ihaiar afhangt miede t< ■ werkerk aan dte viervullàng van den ttwee I l«d:igen werasch van het pauselijk sdhiij ■ vem, het eiindte valni dem oorlog te bespoe ■ digemi, en d'e he'flhialimg vam zulk eeir H ïâTrip o'nimogaKjk: te maken1 door he1 H aamnemen vajn etân stlel waarborgeni d'i< H die heerschappi.j van het Recht ovgt d< H Macht zuill'em moeteii' verzekeren. I Vaia af 't begiiru der maand September ■lheeft 'si Koiniing& Regeering den HeilS ■igeo Stoel keininis gegeven dat ze har« ■ besliss-mg, beitreffenide 't mogielijke_ ge ■ volg der voor9tel:Ien in het schrijvieii H bevat, zou moeSten voorbehouden tôt di ■ Mogendhedan in ooillog meit België dui H delijk hun ooriogadoel zouden htebbei I beikend gemaaikt. 7e heeft enbij ge _.■ To«gd diat, wat er.ook vian zij, Belgii z'ch over de algemeiene vredesvooriwaar-dten, 'en de hersltelllilng van de betrek-bingeni tuaschen die Stateln enkel zo>u ttit-spnekien, i'n vollfledlige oveneenstiem-minig met de moigendheden, die zijn (œialh.ânik'e 1 i jkheid liadden gewaatilbo'rgd, diie aan hunine veaplichtiingen getrouw zijn gebleveni, eim met hunane l'egens, met en niaast bat zijnie, het Recht verdiedi-gem.N'i.ete is dlelnrto'e'sJtand komen venande-rien, die besitoinid' oip het oogenblik diat 'a Koninigs Regeering aam d'en Heil'igisn Stoel deze ziiemstwijze uiteenzette. Tocli nieemt Belgie rneit aandrang de gelegen-heid te baat door den verheven &tap van Zijnie Heiligheid versibrekt, om te heir-ihallen in' 't aanziiein. den besichaafd'e we-ijeld, wiat ze, ntu omgevear een jiàar ge-ledienj, aan dtern Voorzi.tter dier Ver.ee-nigde Staten sdhneief : "Vôôr het Dui't-siche ultimatum, (had België enlkél een d'oel: iin goed'e veirsitamldlho'uding te le-ven meit al zijnie niabuiremi; het beoefende met nauwgezëfcte 'eterllijkh'eid' zijne on-zijdligheidsiplicbtlen tegeniover ieder van1 beni. Hoe werd het dooB Duitschland om (hiet viertr'ouwen beloionldl, diat het dit lanid beftoondte?... "Indian er één lanid iis d.at gefechtigd ia zaggen da>t bet de wa,pens opmam om zijn beetaan te verdedligen, dan is het zefeer Beligië... Het verianigt ten, zeerate dat ar earï einde korne «an het onge-fhooi'de lijdesn zjjnier bavolking. Maar het kan geeni vredle aanlnemeni dan zulk ■eenie1 dite nleivenis geretbtigde befflstdllin-Igeni, verzetorlinlgeaii en waarbo.rgen. biede voor de toefkomst." De ongeschonldanlheid van bet Bel-giiisidh groinidgebiled—van moedarland en vani kotanAe—de politd'eikej, econ'omiisohe eni miilitia'ire o:nialbanikeilijkheid, zoinder vaorwaardle raoch bepierfiing, de henstel-linig dier geledian. sicbade, waanboirgen tegem de bailhaliing van den/ aamval van 1914, ziled'aiar de onimisbare vooirwa^r-deni vain eani redhtvaarddgen vred'e voo'r wat België betileft. Elke regeling d'ie daft miisfeeniniem zou, zou de gronidvasten iziellve van het neobt aanibeukeni, vermits het voo>r.taan zou vasts'taan dat, op i.niter-in|a!t'iioiniaal teiipelîn., d'e schendinig v,aim bet tfec'ht een tiftel geeft aiain dan dadar en de bran woiiden kan vian. een pnofijt. Sedert dat de Regeering dea Komi.ngs— eeni jaar geledleni—de vo'ainvaarden; uit-eanizeittle di'e het zoo vrij is te herih'alen, teeft de Reicbstag een, zocgezegd vredes-besluit gesitemd ; kaniaeliors en minlisitere v.am Buitenlanid/sclhe Zaken. hebben zich opgevclgd1 in het Puitsiche ICeizennijk ; laiatst he'bbeini die Miiddieni-Keizeiiiiijken nioitia's bebend'g'emiaalkit a'is antwoord' op bet •ichrijve.n van dem Heiligen Stoel; nooiit is, ean wloond gezegd raoch ean regel geachreveni gewondam die duid'eMjli de onlverjaarbane rechten erkan.tte vain Belligië, die die H. Stoel ni'et heefl opgiëhoudeni te erteninien en ui,t te roe-pen." ENKELE BESCHOUWINGEN. Op d'en voioinaiv'Gind van Keisitmiisi oa> dier.teekendie .onae geëerbiedigde e.n nolem-rijke Koini'nlg Ailbriecbt eien butai aan Zijnie Heirg.he'id1 dfen, l'aus, in anitwooad op dezas schr.ij.vem vain 1 Augustus 1917 aian die hoofdien dier oorl'ogvoieTendfe Mo-gienidlhed'tn : ein|, ge'lii jk w.eleer de heme'l-gezanten1 hun,ne wiebem repten n.aar Belfch.tehem om bowen. de kribbe vian. den. Zaligmiaker ean vrede'shymne aan te hef-fen, zoo bnach.ten orik Belgische boden maiar den plaatsbelkliae'der van den V.re-dlevonsit, te Rome, met den koninkfflj'kem briief ean vredasbooidscbap, in dien vorm van eetn Antwoond door onze Regeering vervaiard'igd; waanin de voo,nwaardten, waildein opgeiomd oinder wellte Beflgië beraid iis ©en eiinidfe te sitellen aa,n d'en. oionLog. Wij, die misschien meer dan andiaren dem, bairteklop gevoeilein van de lijdfendte ulL'twijkelingen1, diurven, venzekeren, dat loinia A'culk dlit Bielllgisch Antwoord op de Piauâeliij'ke Vriedlesboodadhap met groote voild'oielnii.ng en nech'tmâtige fierheid zal llezan, omd'at het diaaniin zij ne eigen in-mliigste gevoetems, van eertbied en da,nk-baarbaid jegens dien, H. Vader op eene welspr.eketnde wijze vertoilkt ziet, en er tevems'de uiitdru'k'ki'ng à,n vindt van de denige voorwaardlen, waalrop volgens allein een neohtvaardigte en; duiunzaime vnade voor België kan berustcru Zoùi isi dlain 00k de wensdh, dien wij dten 16 November in. " De Stem " met aile be-scheidienheid uitdlmlçten, in vervuJiling Igegiaan : en,—dlit mioigen aommige neu-triafen zich ter haute memen—;uit de hïter versterkite beaobeiden blijkt tevemisi dni-deldjk, dat het niiet tie wijten, is aain onze Regeerilng, zoo, tnliet reted's vroeger een antwoord op d,e Paluselijke Nota veir-sdhenen is. * * * Zaer tie pas,—wtij zijm er van oventuigd —>\vo.rdt in dftft sttuk mogmaate heininlnerd aan Bdlgië's oinweirddende lijden, aan Beilgiië's, onschnld, aapi de "onrechtvaiar-diigiheid waanvaln, heit een' slachtoffer is gewoinden," en, dterbalve aan "de notod-zakeMjloheiid eenier schadelooastelHng." Zuil'kte rerkHaningen- verdîenden. te retht herbaald te wondein,, dfewijl men dlaax-dioioir zal beletten,, dalt het geweteln vlan dan vijamd andlet1 de bedwelming van. dlem oodlogsraes en d(e.r heerschzu.cbt (of liiever d'er gufeigbelidî im steap worde gawiegd en het zelfverwijt om de bedre-vlen schelmstufckeni 2/ijn angel zou ver-lifeze'n,. Maar walt i(ni diilt Belgische lanit-woio.rid op d'e Pauseilijke vredesbotod-«ha]) vooinal te prijzen valt, naiar oins i'mzien, isi bat bijzondbne gewicht dlait geihechit wordlt ,a,a.ni hèt Piauselijk ooird'eel omirent Dnitschla.ndtei oinfrechit bij diein li.nva'l -iln België en\ Dnitsichland's scbuld tegenover ans fend. Hier zien wij dlan nioigma'al s—itein, oversita'ani eener Pers, die stepdis' de Pausieflijbe utepraben 6f ge-loocbend ôf met mnlnlachting heeft beje- gieind—'hoe de Belg!isch'e Regeering van harien kant d'e woiondfein ein het optoedcn van. den- H. Vader ten guraste van Be -gië op pnijsi weeit te atolton. De Paus, zoo> ge'tuiigit zij, heeft wel werkelijk Duitsehland'a on,recht tegeno,var Belg.i.-venoordseld ; hij .'helaft wel werkebjk aan B algie hat ne'c'ht toegekend op een vergoediing voor de geùeclen schiade em die oioiril'ogakoist'eun ; hij heeft wel weinke-l'ijk "de ctnverjaianbarie aachten van Beil-gië beithaïaïdeiKjk erbsnd en uitgeroe-pen " ; en hij kon dit doen, onidanlks de oniziijdîgheid welke hij zich tôt giedrags-negeil heeft gestield', denwijl Duitsdhland t'egenioiver ziohzelf als ,rechter ia o,pge-trediën en zijnie schiuild heeft bebend. Ilet latere bnanaetaindian; va,n gadtoiopte an oingedtoopte juriteteim ban dat feit niet wag.wi'sscberu * * * Wij welan niiet iri wel'be mate de Païusieiliijke uitapnaben,, d'oor de Belgische Regeering dm herimnering gabnacht, ondrub zuillen maken op de Dui'tsciheirs. Het woord " recht " bonit scms wiel op hunne lippen., maiar dlaalt zelden neer -n hun haitt. Hunne oorlogspolitiek atiaat nog steeds in het teefcen van, hf it ncc-vers'beliang. Gnaaf von Hertlin-g, in zijn pas geho'udan iede, besicho.uwd nrg steedS, België a'is ean vuiatpand, dat hij wel (gelijk de roioiver heit gesfcolen goed !) voor ieta anders in ruil wiil afstaan ; maar het Belgische vaaagsituk is voor de oogen van, dien christelijken man niog •niet verscbewen onder de gestalte van ean zedielijk vraagstuk, waarin het neoht zijne siupremabie moiet do'en gevoelen. Zal het Pauselijk woord, bij voointduring herhaald, eindelijk bekwaam zijn, om Duiiitscbland tôt zedlalijb bewustzijn te-rug te brangen ? Wei zijm wij niet de niaening toegediaan, dat de Paus ,in zijne uiitiapralceni orver België—vooir zoioive-nre bat feiten, geldt—beit gewicht vain zijn Oinlfeilbaar leeirgeizag in, de scbaal heeft gelegrl', maar despiettemin ban men met die Belgische Regeering doen cpmerbiein, dat hij, die zidh tem gun'ste van, Belligië beeft uàtgespro'kein toich dezalfde is, aie met "hle't hoogste zedleUïjk gezag in) de 'chriaten wereld" iisibekleed, zoiodat men siteedls zijn oordeeil met een d'iepen eerbied' moet bejegenen. Noch van de vnoegfer katboliébe "Kôltniische Zedtnng " (rau het bl:ad vam gnoo(tih.andielaars), noch van von Hertling (dîle in zijne jeugd allthana niet uitniuimtte door aerbied voor Pauaelijbe woorden), is veiel te verwacb-ten; d'odh er sitiaian vain, dag to,t dag in DuitschLand meer mannen op, die zich geniegen. tooinein om te Luisteuen naar de stem van den H. Vadter en 00k in het Bellgiscb.e vr.aiagsltub aan het recht een pïaat'S, wilil'eni gu.nnen. Gistaren nog V'eiflblaarde prof. Foeositier "dat bet bgr-■cftiel van België een naitfilonale eereza'ab moet zijn en gaan handelszaak. Men mioet zich op het sitandpunit stellen van het begaoe1 ' onreoht,' zooals de rijks- Uit vroeeer dacc n Kriieseevaneenen kunstig vlechtwerk verkoopend aan de poorten van liet kamp van Norman Cross (1798-1814). î Zi'e Nr ?o blz 3 (Naar ?ene Engalsche schildcrlj. Uit het werk van T S. WALKER, The Dcpot, for p,,soncrs of -.car at Norman Cross. Met welwillende toelating )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes