De stem uit België

574 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Fevrier. De stem uit België. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/707wm14f68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

But tel.' 21. RUSSELL WaiîABft LONDON, W.C. ToloDhonat De Stem uit Belgie. IbcrjjiôjïLSiil : Ish. 9J. voor 3 mâanaêji. Subscription : Ish. 9(L for 3 months. Voor oe Veveenlgde Staten. 50 cts. Voor Hollaijd : X ft Voor Frankrijk : 2.25 fr. Vôor de soldhten : lsh of 1.50 fr. VPTTnAn TTTTRPT TA PT t^T- Rtgistered at G.P O. as a Ncw^^ r g 51/. I l4(\. LEES DEES EERST. No-* vele abonnementsgelden zijn achterstalllg. Wi ^crzoeken eerbiedig om rechtstreeksche vereffening die ons het maankaartje uitspaart. —Voor 't eerst, gedurende dezen 2den trimeste van den jaargang, zijn wij verpljcht op 8 blz. uit t komen. Toekomende week verschijnen we weer o] ] 2 blz. Opdal we dit echter kunnen blijven volhou den, moeten we nog meer inschrijvers winnen. Iede ijvere daarvoor. -Voor Postzegelverzameîaars.—y[is,s.ioï\arissen dii fel houden aan De Stem, hebben ons als abonnements wrgelding eene vracht postzegels gezonden van China van de Philippijnen, van de Zi'.id-Amerikaansche repu blieken en van Belgisch Congo. Wij geven in 't ver volg, op aanvraag, twee dezer postzegels, voor ell nieuw abonnement dat ons aangebracht wordl. —Soldatenpetuien.—Men steunt ook ons werk me het koopen en faelpen verspreiden van het boek Ui Soldateripenneu. Prifs 3/4 vrachtvrij. Schrijf aaj onze soldaten dat zij het moeten aanvragen door he werk Le livre du soldat, 1T8, Victoria Street, S.W. STEl?N DE STEM. De Navolging Christi in he Lijden. Nieuwjaarsbrief van Zijne Eminentie Kardinaal Mercier aan de Geestelljkheid van het Aartsbisdoni Driekouingeu, 1917. Welbeminde Medebroeders, lîeminde Zonen, Beminde Dochters, (i) De betUiigiiig uwer kinderlijke liefde, d verzekering uwer gebeden te onzen inzichte en bovenal, de vereeniging onzer zielen in d srrierten van dezen tijd, doen mij goed : 1 wil niet uitstelle.11 u te bedanken. Xooit, dunkt het me, heb ik levendiger da in deze tragische jaren, de kracht gevoeld va: het gelool sprint van de gemeenschap der hei ligen. Sams v,raag ik me af of ik r.àet al te kwisti ben in mijne mededeelingen aan u. Maa anderzijds verneem ik, uit wat Ge me toevei trooiwt, dat aile teeken van leven van onzenl wege u aangenaam is en, op zekere uren, ka bijdragen om u te sterken en te steunen e dan, opnieuw, leen ik welgevallig het oor aa de raadgevingen van Sint Paulus : " Gezegen "zij Hij die tezelfdertijd God.is en Vader va " Onzen Heer Jezus Christus, den Vad, •• -.vaaruit spruiten aile bermhertigheden. d '• God die de bron is vian aile vertroostinger Tu jjt en enkéle onzer beproevingen, beroo: • llij ons van Zijn steun omdat Hij wil da - bij elke nieuwe droefheid die op ons neei ^j.aî, v.ij zouden ia staat zijn in npzf ziele 'op te neinen de goddelijlce versterking di llij zelf zich gewaardigt ons te bezorger " Het is in de orde der dingen dat de pijne " van Christus zich eerst breed uitstorten i ons, en ons tezelfdertijd den overvloed doe " smaken van de vertroostingen Christi. (Wai "op dis wijze, komt ailes uit—én beproevin " en vertroosting,—op uwer zielen heil." W " verdragen immers onze beproevmgen If ■'uwe aanmoediging en voor uw geluk. K "voor de vertroostingen zijn wij slechts h< 'kanaal langs waar ze u toekomen, om u d ■ wilskracht te geven die gij noodig hebt, 01 "met gelatenheid de kwalen te dragen -d " wij zelve verdureti. Wij zijn dan ook g. rust omtrent u : wij w'eten dat indien gij e "wij vereenigd zijn in hetzelfde lijden, w "ook samen dezelfde vertroosting zullen dei '• leu." In die gevoelens van teederheid en k.raci die Sint Paulus in de barten der geloovige van Corinthie met zooveel zorg verspreidd en die ons de wet opleggen vao ons apo^t H'-ch ambt, voel ik een bijzonder innige nood, vandaag nader tôt n te komen. A ailes wel gaat, kan men gemakkelijk ieman anders missen : geluk maakt ikzuchtig. Ma; in het ongeluk voelt de mensch den gron ondear zijne voeten wegzinken, hij roept o bulp, God en den na.as.te worden hem nooi ^akelijk. Ook is het mij een diepe vertroosting m inniger dan ooit met mijn kudde vereenigd voelen, vereenigd met u, mijne broeders het priesterschap, met u, mijne zonen e dochteTs, de gesstelijke uitverkorenen ve (1) I,n ooizein geest is deze brief bijzonde lijk gericht tôt de zielen die, het zij in h priesterschap, het zij in het geestelijk levé: /ich aan God hebben gewijd. Er zijn < tvrsschen hen die ons tei gelegenheid va Kerstmis en Nieuwjaarons hunne goede we: srhen gebracht of gezonden hebben ; and ren, in den drang der omstandigheden, he1 ben zich moeten vergenoegen ons die aa.n bieden van verre, in de stilte hunner verwi dering ; aan dezen en genen, onverschillig e v;tn zelfden harte, zenden wij de uitdm king onzer dankbaarheid en onzer wenschei ij verhopen dat deze regels de grenzen 01 ze-r bezette gouwen zullen overschvijden e zullen zeggeu gaan aan onze priesters e geesstelijken in Hollande in Frankrijk, in. Ej geland, dat wij ze niet ver g et en. Soms vernemen we, dat sommige comini nauteiten, afgebannen in ons land, noch h bezoek van den visitator. noch de doc.umei t"n die de bisschoppeli jke overheid hun b stemt, ontvangen. Indien ge vermoedt d; er in uwe gebuurte, nederige dochters zij die een misschiein al te groote zelfvea'gete heid aan onze zorgen onttrekt, geef hun, bi ik u, kennis van dezen brief, en noodig he uit ons te laten weten, in allen eenvoud, liu mlrps on He vnorwaarden waarin ze, zoo ve mil 1 wauBiat.' iiwi MI tu iim»WHW'Kia>rr-MrfWYMwriga.-i'-ag* mijn bisdom. N'.-ur den Apostel Sint1 Jan, op zijn ouden dag, durf ik u zeggen : " Niets gaat mij meer tei harte, dan te hooren zeggen dat mijne kiuderen den weg der waarheid bswan-delen." '"Majorem (horum) non habeo gra-tiam, quam ut audiam filios meos in veritate anibulare." De waarhoid ! /ij moet ailes overheer-schen ' De reehtziiiin.igheid is de meesl we-zenlijke onzer plichtcn ! V\"ij zouden niet, zonder lafheid, de leugen kunnen lateu over-heerschen.Wij hebben tegen het geweld protest aan-geteekend : gij hebt met ons getuigd om het mi'skecde recht te herstellen. Wij hebben geprotesteerd tegi-n den laster die de beu'len wou veranderen in de slacht-offers en vau de slaohtoffers de schuldigea maken : gij hebt u met o-ns vereenigd om de waarheid te herstellen. Wij hebben geprotesteerd voor de vrijwa-ring van vrijen haard en, arbeid, opgeeischt. de eerbiediging der menschelijke waardig-heid: gij zijt ons trouw terzijde gebleven. Danken we God die U zoo goed uwe taak heeft doen verstaan : zij is niets minder, immers, dan de vervulling van de fundamen-teele orde van het Christendom. Il' t-i n 1 r ) 1-110+ n »i rl'.ii VAonupnflcol De H. Mis op een tafel-altaar opgedragen, achter eene scliuur. Een aalmoezenier predikt het sermoi voor de eerbieditf-luisterende ionflens. van meer inoigheid of godsvrucht, de ch tene zich opsluite in een misprijzende < t hechting, en den. oorlog beschouwe, van d , buiten, alsof deze slechts de zielen van twe gehalte kon raken. Het geloof moet gel het leven doordringen, de handelingen de eenlingen en van de maatschappijen. gebeurtenissen der geschiedenis, groote kleine, openbare ol geheime, zijn aile in dieiist van het alleruitinuratendsche werk goddelijke Voorzienigheid, de Kerke Chr" En deze Kerk die Christus heeft gestichi die Zijn Iîeilige Geest bezielt, wat is zij: j De geloovige gemeenschap die, door bisschoppen \ereenigd met onzen fleili Vader den l'aus, verbonden is met Chris t Uw bisschop, welke zijne persoonlijkheid 1 of zijn oor-.[>rong, vau daar hij is verkc door den Ileiligen Geest en aangsteld <j den Opperherder in zijne diocesane omscf 1 ving, 0111 de Kierk Ciods te besturen, is 3 levende band door denwelke elk uwer zi< 1 in levenigemeenschap is met Christus, r door Christus, met God. Het geloof, i hoop, de liefde, aile de schatten der boi 1 natuurlijke genade dalen af van onzen Cf tus Jezus en zijn Stedehouder, op u, c uwen bisschop; en het is ook door u j bisschop, één met den opvolger van Pet e dat uw gelooven, uw betrachten, uw geh 1 zamen, opklimmen tôt Onzen Heer Ji 1 Christus en tôt den troon Gods : "De eeuv a "geheimnis, waarvan wij de boodschap " namen, die wij met onze oogen zagen " aanschouwden, die onze handen heb t "gevoeld in den aanbiddelijken Persoon "het menschgeworden woord des levens, ''geheimnis die wij u aankondigen kon "waarin, vraagt Sint Jan zich af, is zij be' " Hierin, antwoordt de ingegeven. schrij "dat ge met ons in gemeenschap komt, "met de apostelen of de bisschoppen, hu p opvolgers,—eat dat die gemeenschap u "binde met den Vader en met zijn 7, j "Jezu.s-Christius." "Quod fuit ab initio, q audiviinus, quod vidimuis oculis nostris, q perspeximus, et manusnostrœ contractave: de Verbo vitas... annunciamus vobis, u vos societatem habeatis nobiscum, et soci nostra sit cura Pâtre et cum Filio ejus J Christo.—I. Joan. I, 1-3.) Er is dus geen sprake meer van jood heidene, van vrije maa of slaaf ; aile on scheid van ras, van taal, van maatschaj lijken stand verdwijnt ; aile de gedoopte zi vinden zich te samen in éénzelfde vere ging, tezelfdertijd geestelijk en zichtb vereenigd met Christus en God, bij mil van het Roomsch Katholiek Episcopaat. Niet, mijne Broeders, dat deze bisscl pelijke waardigheid menschelijke voorrecl te voren roept in dengene die er de dr; vian is. Verre van daar. Wte ook als ge. naar. Uw bisschop zal u zeker niet ontJaar noch van den eerbied, noch van de gehoor zaamheid ; met Christus Jezus, en in Zij.r naam, vraagt hij ze zelfs op en dankt u omda gij ze geeft. Maa.r gij hebt rechton op hem Den dag waarop de Stedehouder van Jezus Christus u een bisschop zendlt; den daf waarop de bisschop, c>p zijne beurt, eei: paroChieherder, een collegebestuurder, eer ga-.thuisaalmoezesnier, een bestuurder van geestelijk huis strntrt, behooren u deze per-sonen die over u gezag nemen, toe. Hunm gedachte, hunne liefde, hun werk, hun tijd, hun gebed, hunne smarten vooral, zijn vooi u, hunne onderdanen, en gij hebt het rechl er over te beschikken. De goede Herder is te erkennen, naar 's Heeren woord, aan dii dubbel teeken: dat hij zijne kudde niet ver \aai in het uui c'es gevaars, noch ze te zijàen voordeele uitbaat als een bezoldigde ; hij stelt integendeel zijn leven ter beschik-king zijner schapen : "Bonus pastor animam surjn dat pro ovibus suis." (Joan. x. ITÎ) En omdat er niets grooteT is dan zijn leven te geven ten bate van anderen, is de staat van den herder die zich geeft zonder terughouding en voor altijd, aan den dienst Gods en zijner broeders. van aile staten, de volmaakste. Gij nu, godsvruchtige zielen, die open professie aflegit, de christelijke volmaakth na te streven, gij zijt de eerste en de sterl helpers van het bisschoppelijk ambt. ( is het vooral op u, op uwe gebeden, op i werken, op uwe boete, dat wij, na G genade, ons christelijk betrouwen stell Help ons. Ik spree-k in mijn naam en den naam mijner medewerkers in het pr terschap. Help ons, beliom ons de gen getrouw te zijn aan onze verhevene m ontzaggelijke roeping. Heb medelijden . ons. Bctaai onze ongetrouwheden-aan e genade. Vul onze onvioldoendheid aan. N ^ het voorbeeld van onzen goddelijken Za maker, offer u op, heilig u voor ons. j Mochten wij allen, bisschoppen, priest j godsvruchtige zielen, de groote en pijnl r lessen van het huidige uur beuuttigen, onze zielen te staven in den geest van e sacrificie. 3 Wij dachten er niet genoeg op. De we: q verstaat diie waarheid niet en wij staardei e niet genoeg in het wezen : het werk van , verlossing der wereld, waaraan wij de en de zending hebben mee te werken, is r enkel ,een zaak van arbeid en van godsvn tige smeeikingen; het is, eerst en voo eene zaak van sacrificie. Zeker, men 1 •! onderstellen, dat onze goddelijke Zaligm: b zou mensch geworden zijn en te midden e zijn welbehagen zou kometn vinden zijn, z hadde de menschheid niet gezondigd. M Q het geschiedkundig feit, onbetwijfelbaar n waarheid, is dat het Woord is vleesch c worden in den schoot der Maagd Maria, e door Zijn Lijden en zijn dood, de schuk 1, menschheid weer te koopen. "Propter j homines et propter nostram salutem desi dit de coelis et încarnatus est de Spi j' Sancto ex Maria Virgine et horao factus e Crucifixus etiam pro inobis, sub Pontio Pi passus et sepultus est." n Het is niet al. I.ijdend en, stervend op d kruis om ons vrij te koopen, hadde c d goddelijke Zaligniaker op Hein alleen it gevvicht onzer ongerechjtigheden kun t nemen. Een enkele godmenschelijke d s was van oneindige waarde en kon genoe u tôt uitbooting van aile onze misdaden. Maar, nog eens, de godelijke Voorzie 't heid heeft het zoo niet gewild. En, C zij lof, de edele zielen danken er 0111 Eeuwigen Vaders beschikking. Het Sac P cie van C-alvarië is een voorbeeld : " Ex i- plum dedi vobis," ik heb u een voorb gegeven, zegt de Meester)>"ut quemadmo< d Ego feci ita et vos faciatis," opdat uwe den zouden gefatsoeneerd zijn op de m 1- (Joan. xiii, 15). De kinderen Gods, broe, q van Christus, zijn uitgenoodigd in hun le r dit goddelijk Voorbeeld weer te geven ;- allen moeten het, in zekere mate, navôl Onze welbe.minde Zaligmaker heeft ge- dat in de. Kerk, die zijn'ijilystij.rh Lichaam tôt het c-inde der lijden de l'u—ie voortl -^ta, die hij en zijn swrfelijk lichaam zette. Sint PaulttR zeg; lu«' uitdrukjîelij] "O, nu ben ik m <k \ r.^dc-^chrijh hij "a die van Colosses, orridet % tinarîen heb , te dragen aan G® \opf u ; rets cmtbialt aan het lijden v^i: • ik vul het a: in den \leesche, t^n bitte van.Zijn lïchaai d.i. de Kerk, ww:ik de bedieçaar < worden ben: " (/ifijjwjiir, ganded in passi nibus pro vohis,^»iujgti^[le0 ea.-qua.' de^n passionum Christj, iffScarne niea, pro ci pore ejus, quocffifcst ixïSeeia, ru jus tact sum minister " (Obi. 1,^-25). De christene is^egiï staande, \ erlor. in de ledigte, op qen-,-. i ri-iiiîq i^de uur <1 tijds. Hij leeft'Van u. . juteri. lîjke le», der Kerk waaraan hij taehooit e.i vaarvi hij aile de phasen, van geboorte, groei, strij vernieling, venijzenis, ineemaakt. Het we der Kerk, werk tezelfdertijd \an Christus < van zijne ledematen, is de verlossing d wereld. En daar de instellingen der Voc zienigheid bloeieu in de mate dat zij gehoc zamen aan dan geest van hun ^tichter, he ben wij den geest vau Christus le neme onze zielen breed open te zetten voor < werking \ an den Heiligen Geest, ons deel nemen van de Passie van onzen goddelijk, Zaligmaker, alvorens aanspraak te maien i de eer, van de.n zege zijn.er Verrijzenis, zijn Ilemeîvaart, zijns rijks aan de rechtere v; den Eeuwigen Vader, te deelen. I.uist naar dit woord van den schrijver der Nav< giug Christi: "Qui non est paratus omi; pati et ad volu.ntatem stare Dilecti, non ir retur amator appellari.'' "Geeft ge uw z: niet. zonder voorbehoud, aan het lijdei wacht ge niet met vastien voet, al de wilst schikkingen af van onzen God van Jiefde, z dan niet noch lijd dat men zegge dat gij He bemiut." (Navolging Christi, III, IV, 6.) Mijne dierbare medebroeders in het prii terschap, mijne dierbare zonen en doch-ts Gode gewijd, de oorlog zal in onze Eui peesche maatschappij groote hervorming bewerken. Hernieuwen we wat men hede daags graag heet, onze mentaliteit d.i. gedachten die de richting geven aan 0 leven. Klimmen wij terug op tôt het Evs gelie. Aanschouwen we onzen goddelijk Verlosser. Ondervragen we de Kerk en lev we haar'bovennatuurlijk leven. Wij hadd ons gewend aau het werk. We minden 1 gebed. We ontzegden niet, op zekere dag en uren, eenige verplichte werken van bo vaardigheid of eenige onverplirhte -sverk \an versterving te doen Doch, laat het c bekennen, de zelfverloochening, de vero moediging, het lijden kwamen ons voor : eene edele bijzaak, soort van hulsol of v siersel van ons leven. Welnu, zoo, is het ni Het Christendom is in zijn wezen eene de die leidt naar het leven ; de dood van d ouden mensch die geboorte geeft tôt d nieuwe; de ontbinding, in den grond, v het tarwegraan waaruit een vruchtbaar< leven kiemt. Het Christendom is het wi van Christus die door zijne dood, het rei heeft verworven onze zielen te vereenig, er zijn eigen leven in te storten, bij uitst ting in ons van zijnen Heiligen Geest. I is dus het sacrificie van "Christus dat 01 levens vooral moeten weergeven. Onze p soonlijke heiliging en het welslagen van ( , zendelingsschap staan te diein prijze. D< ligt het gehedm van het paart invloed dat 1 zullen hebben op het ontzaggelijk werk i t de heropbouwingen der toekomst. Het is de overweging deze.r gedachte dat wij, ell 1 morgen, priester en deelnemers, het lit î gisch gebed zouden moeten beklemtoone î "Iintroibo ad altare Dei," ik zal de trap; c opgaan van het altaar Gods, van het ait t opgericht voor de goddelijke Majesteit, ^ het altaar waarop de God-Mensch, met , medewerking der ziel, der li.ppen en der h ; den zijner priesters, zijn sacrificie 1 r nieuwt ; "ad Deum qui lastificat juventut 3 meam," ik zal tôt God gaan die mijn vreuj î uitmaaht, mijne blijdschap." Wanneer wij ons wederzijds een he en gelukkig jaar wenschen, zullen wij dus 1 1 begeeren, noch voor ons zelve, noch v, diegenen die wij beminnen, een leven van v . viaart, vrij van ontberingen, zorgen, le vernederingen, maax de genade om ei j levensbaan in te slaan e.n op te wandel zoo gelijkend als mogelijk aan degene geopend en doorloopen heeft voor ons, h bij elken stap teekenend, met zijn tran zijn zweet en de vlekken van zijn bloed, O: Heer Jezus Christus. Houden wij hat < steeda gevestigd op onzen Jezus die naar 5 Paulus' woord zich heeft aangesteld als "o ! voorganger in het Geloof en die zich daars' om dit in ons te volmaken ; Hij had de keu 1 Plij, tusschen de vreugde en het kruis; i onderwierp zich aan het kruis, desondao de schandigheden en zie, llij zit ter recht 2 hand van den troon van God." (Heb. xii, Deze genade ons goddelijk Voorbeeld na na te volgen zullen wi ons zelve wederzi vragen. door de tusschenkomst van de Gel zalige Mjria, Maagd en Moeder, die 1 1 gegeven he»ft in ons te mogen bezitten < Gever des levens, Ohzen Heer Jezus Chris e "ut ipsam pro nobis intercedere santian s per quam meruimus Auctorem vitoe suscip ' Dominum nostrum Jesum Christum." + D. J. Kard. Mercier i Aartsbisschop van ATechel-r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes