De stem uit België

658 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Fevrier. De stem uit België. Accès à 21 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/959c53j84w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie jBelatc Aw y Abonnement : 2&h. reç» 3 maanden. Su^scriptîiati : 2sh. for 3 montns. Voor de Vereenigde Staten t 50 cts. Voor Hclland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.5D . fr. Voor de soldaten î <sh. ► «f \ *,h fr Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.a VOOR GOD EN VADERLAND. Tolophone: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 22. <Blz. 1823-1834.) Opliage: 11,400. VRIJDAG, FEBRUAKI 15, 1918 Registered at G.P:0. as a Newspaper. 12 blz. i|d. Katholieke Fierheid. De godsdliansitige toestand van oinzem ti'jdi en van ons voilk wordit met verschil-lendie oogen bescbouwd. Er zijn pessi-misteni dde niiets a!is zwarte oiitaardlin.g ziera ; niets als feiitan, vain onzedelijkheid, revoluitiegeest en ongelooif, n:ets. ails 't kteiw e'm 't h'aiteli'jk menschengeplodder m, 't wereldlgedOe. Zij ziien Godis w-erk niiét nioch de ,eeuiw;iigibeid dter -geesiteldjke l'dealan. Er zijn optihidstan, te» toppen uit, aian wiie die oonlbgsberoente mets hee£t gefeerd, di'e hoog op den lichttoren huwner persoomlijke zelfzekerheid geze-tem, star den ihemel inikd.j'keta, die- dtoomen des hetfiels mellken, eto ailis 't ware hun,ne zieî met mialniestraien. vuilten. Zij leven in hun aigen wefreMje van buitengewone werklijklhciild en hebbem geen bemul viam. de algemaanie, gewoinie wetkelijkheid. Er zijn omversehi ïïgeln dde 't veiligslt en gemakkelijtësît hebbem gevonden tlhans maain al'le godedlienstige bekomfneringen te 1 aten. iinsl'uimeren toit andere diagem, eu dte hedendaaigscha weneld bascho'u-wlen1 als iets votatrekt afgesmeden, om de gewxjne wettera en. de gewone d'uifSen. Er zijn, opportunisten, menschjes dc.e zi'oh wijs ein voorzi'chtig wanen, al wat abso-Juuit is streng,, dooirboorend1, -als over-dreven-, doodvervten en1 de kracht met hebben h un1 godlsddensitlîge overtudgdinig te spaimen v66r die» weneldwaigen, maalr ze latem sleepem, hiiûkand', tastend, strojn-ptelend, achter dte gebeurtendsisen en op de maat van belt ooirloigs-, en dagbladten-en massa^lawiaiaï. Mij dunkt diat wij moeten, in godisdiiensitzaiken. realiste idiea-'listéto zijn, dewnjl onize godsd'ienst wel is onder die mon^rihen van Seze wereld, maiar niet vani dig memscheii van deze weneld', oimdia't onze godlsd'i'einist wel werkt m dte menisdheni'niiaar ni et in. die eersite plaats dioor de memschen, dewijl d'oor God en zijni genadie, onidiat deze wereld wel vrijwilMg hieen em weer draaft op een be.paa:y perk, maar voorzieniigsiheid^-beschikki.ng niet olnctloopen kan ; omdlat wel princiepeir sch'ijnien onder te gaan in mansoben:dadle,ni,m,aar als wet en weer-spiegeling Godis ojisterfelijk en eeuwig zijni; onidlait d!ê Kat'holieke Kerk wel voor de mewschen., em 111 den tijd werd ingeste'ld', maair iiiieit op de meraschen staat gebouwd, en de belofte harer oin-verweMîginig, historisch vooistek aan den vennlielingsgeest fer tijd en. Daarom moeten wiij alsi kalSholieken; realiste idtea-li^jeni zijn., daarom verwea'pan wij het p«simisme en het optimieme alis faalfsch-hed'eni, drus oiniwiaar en bedriegiellijk ; daarom verwerpen! wij de oniverschiiMig-heid en liet opportuoiis-me als een begin-seleji)verloo.cheniing en- als eene materia-li'sitiache verislliaiving. Omdat wij îieial'iste idiealliistem zijn. kumnien: wij het gods-dienstig vnaagatuk vam onzen tijd scherp j en allemvege bekiijfcen en met het t»g | op een kljaardfer en: breeder kenjiiis der i ■werkelijkheid, dlao-r diezen oorlog opge-dtoni, stellien wij die vraag : " Hoe veir itaat het met omis ikialthoilicisme? dik wil ;zeggen; met het kathoillielk leven vain ons | volk?" Walt îk zie, zeg ik, en zoollang ; at» mem imij îiiielt bewdjsit dat ik vedœerd | of knensoh zie, met eeni woord dait lie r aniteie en md'stoijk, za,l iifc zeggen wat ik [ zie, eii wat ik weiet dlat ihonderde andie-[ ren, zien Iiijk ik hte't zie : ons katholiek volk mist den glans der katholieke fier-; lieid. Ere zoo meni op opwerpt dat deze oorliog ans vo'fflc :heeft geplaatst in een bijzond'ere kdjkkas,, dlait die gedaan4e van I 011s volk grooitendteels werd gewisseld ; dbor dfeze buitenigewome oorlogsgebeiur-tenis, dian zeg ilk dat d'il wel zoo is voor zekere anormale verachijnselen waarop ik than-s mijni bevesitiging ndiet steuin, maair dlaft buitangewoinie omstandigheden bliootilieggien het g oh alite vaineen to-estand î in gewonen, tijd. Ik zeg meer, narraeKjfc [ dat aooi wij vôôr den oorlog andersidlacii-ten oven oinsi volk als nlu, dat het was, omdat wij diani onsi voTJk n,iet fcenden, van 'nabij, là j k wij het nu. keranen, cfârt het was onidiat wij vaim .natuurswege geneigd waiœn oim als maatstaf vani beoordeeling aa,m te leggen, wat wij zagen, en met j zooiveejl gezien (haddea als wat wij nu, ; in verschiilende laniden, van beit katihodi-, cisme hebbeni gezien. Ik weet zielemlei-; <Jers>, die bij 't zîe.n der werlselijkbeid, maamdlen lang -uit hium liood werden- gesda-gen, malar wanneer zij eenmaal het wterk fiebben hervat, dian hebbeni zij alras iln-f gezieni dlat de ziekte waaraara ons katfro-'lncdsme Hjdlt geneesbaiar is en ook zij kwamer» tôt de oventuiging dat het groot godsdienstig werk der toekomst onder ons volk is de opvoeding van de heropleiding tôt de vernieuwing in de katholieke fierheid. Ik sCh.reef het herhaialdielijk v.roeger : het gémis aam fierheid is het algemeen zde'kteverschflnse'l ondter on® Vlaaimsche volk : zoo m1 menechelijk, zoo ira zede-il'ijk,, zoo in Vliaamsch opzicht. Zoo oiok in katholiek opzncht. Men vergete toch nimmer dat bovenmatuuTilijkheid niet iets ds. dat meni gdet ovar. een- mensch, maar wel in een mensoh, dat het geen ui.twen-diige voirm is diat men op eeni menlsch Stnijken kara, maar een inrwendjg wezeai dat met een. menisoh vergroeit. Men vergete niet diat die bove.nlnatuiurlsjkheid de 'natuur niet verwoes-t. maar ze ver-ondersitelt, ze liou'tert, ze verheft, en dat zdj de .natu'ur vastgrijpt, ter veredelitog, met 'een methode, aangepas't aan, den eigemaardigen( natu u,rsvorin va.n zul'k een 'mensch ot zulik een volk. Een Vlalam-«che jo.ngen die niiet bewusit is van zijn Vlaainisch wezen, dlie niet fier is oveir iziiijn Vlaamséh kara'kter, dlie er voor, aïs 'mindterwaardig, beschaamd is, zal ook heel gemakkefKjk zijni gelnofsoventuigilng lin zijm broekza'k atieken1. Derhal^ve deink :ik dat de bedienkelijke toestand der zede- de lieifde Gods ver'liezeai, maar hij ver-liest het aamgezicht God's ndeit, walnit hdj behoudt Ihet geilioof, en door het gelBoof keert hij zich tot God' eni gaat terug tôt zijn Mefde, door boete en gcoote ootmoe-digheid1. Zond,er kathollieke fierheid zou hij, als zoindâalrc, eeni afvalliige of een wanihopige zijni. Door zijn katholieke fierheliid is hij als zondlaar, enbel eeni ver-lioren schaap, toch nog behoorend tôt de kudde. Hij is nog fier genoeg om de ltnacht en de grootheid va.n Jésus, want hij vraagt enkel am demi zoom van zijn kleed te naken of die broklcedingskens brood van- die taifel op te rapen. Katholieke Fierheid) is' hetzeifde ndieit als kathoilieke partiijpo'ldtiek'fierheid'. Er i's dlikwijls een groot versehil' tusschen katholieke partijpoldltËek en kaitholieke Staatkundie. Veelmaial doet een onge-loovige mede aain kathoilieke partijpoh-tiek. De redienten' waanom iemand aan kathollieke partijpoliitîek mededoet, ziljn dlikwijb heel wait verschillend van, echte of foiuitene gelbofsiredeniein,. Ik denfc zelfs dlait katlhoilieke partijpohtiek dlilkwijls niC>Qd,l!ottiig is voor, dlei kathoilieke Stajâ#.-kunée, ja indet zelden noodloftig aan den. iliijkheid onder omze jongens, spijts âili d« bov;6nina'tuurlijke bai nivlioedi ng te wijter •isi, iniiet zooze&r Om-dat de opvoeddngs imethode der bovennatuurlijkheid som wijlien te uitwendig was, maar veel meei omdlat het volkskundli'g wezen van on1 ■volk, dtoor dat gebrek vani zelfbewuist iheid en fierheitd, een machtige hinder ipaal was voor verzedelijking en verbo veninatuiuirli j kilng. Wat katholieke fierheid niet is. Zij heteft miets. te dioen met on,ver draiagzaamh'eid tegemover de persanei dlie er andere beginBelen, op nahonden ■Dait ware trotschhdid en liefdeloosheid Wie fier is1 al's kathoJiek zal wel du beginselen dter ongeOoovigen bevechten omdlat zij iniiet die waarheild' zijn, maa.i dlat zal hij steedls- dtoem met eerbiied vooi de persan en, en voor de zielsgésteltends sen der a'nidersdenkiend,eni. Het isi op vailtond echter, dlat die katholiekem, diic igean' kathoildeke fierfneid hebbem, ool geen katholieke fierheid wil.len uitstaiar iini andierem. Om a3s een katholdek t« lieveim beeft een, kathoiliek vee1! meer t< strdjdlen tegenover halve katholde ken dan tegenovier volstrekt andtersdien keinden. Wie katholieke fierheid misi beeft dlooirgaarasi den, d'urf en niet zeldler die dlrift om kathoïieke fierheid in andere n aan' te ranidlelm. Kathollieke Fiettheid is niet godsddién-s,tige vormelijkheid. Zij is niet eein mit, wandlg godvruehtsb'etooni, nog veel miiin. der is zij bijgeS'oiof of kwezelarij. Zij is wezën, en d,aad( vian den geheelen mietosch Zij is éénstukkïgheid v,ao leveni, levems' wa'arheid1 en zij is, nledierdg en natuurtlijk KathoJdéke Fierhaild is zelfs geen on-zonddgheidl. De fiers'te katholiieike menisch kan', uit mensfcheldjke zwakheïd en ovarmaat va®) gevaiar en bekcri.ng er getegeinheid, een misstap doen. Hij kair vrijen opbloei van H geloofsleven en, de katholieke fierheid. En aan den Jtatho-ldekan godsdùenst worden, hiat zeldien.— maaT ten onirechte—de misslagem aa'nge-wreven, va.n, aesn1 of an der der kathoJieke partijpolitiekiers1. Wat meer is : meer aanldtacht wordlt gewiijd aan de belaingem deir par.tijpoil'iitiiek diain aan de beillangeni van, het godisdiienstleven zelf. Wat katholieke fierheid is. Het bewustzi jn vam de waarde an de betaakeniis van, de genade van het kaltho-li'ek gielOoif—©em .gave God's en een Ei'cht, —^eeûi bewuisitzijn van de verhevenheid onzer ve.rbovfnti.atuut]'ijkte menischielijke ; waardligheiid sp'ijts omze natuur-menschc-lijke on.waairddghedd ; een dioom'oeliing i en een doorzicht van den levensrijkdoin der katholieke waairbeddf, en een, dooiiv ballseming Vain, geest en hart en ziinnen door dem goeden geur vain Christus ; elen biiijdie dankbaarheid' voor die uiitiverito-renlheid, an een gevoel van: welbehagelijk-helid i'n die handteini van God. Eeni be-: wiust'zijn dat zoo fol en zoo' diep wterikt diat het ails van zelf ziieh omzet in klatho-lieke d'aden, dii'e opborreilen uit diat bewustzi jn maai ook terugvloeien in dat bewuisitzijn om helt gte'durig te verfris-sdhen,, te verjeugdjg'en, te verrijken. Hel is leven van, v-oor, dioor Cbrdstus1. Het is de zoindiagglainls en de zondiagvreugde dter kiatboitioiteiit op het aangeïicht dlra-gen,. Oniwil'tekeu'rig denik A op onze ou'dte Vllaamscbe moedteirs, wier lieiv-em, woordleni en diadten udltlwerkselen waflen van de gaven viaini deii heiiligen Geest. Heliaias, hoeveten ihanls onider o,nsi volîk die zich als mimcterwaiardig sjchamein omdlat zij kaitboldek zijn, of de katholiciteit ails miiniderwàarddg beschouwen voor huinine verwiaandlheid, of hun katholici-,'teilt als ietsi mindlerwaarddgsi wegfcefeleni itnisscben' dië massa, en het etjke'l dîefling •unthlaren ongezien, in de d'onkertein vam hun persooinildjk lievem ! Dite kaitholièke Fierheid heeft viens,chil-Jiendte eigensohappan!, dSe haar altijd ver-geziel'ltew, die d,ruipen uiit den, zoom van haar edleldrachti^ bloed- Daar i® die katholieke getesteshellderheid, van die be-rusting dln' die wiaiarhefid, diie als uit e«i lichttOTlen de ruiinten, o'verschouwt, dis seffansi ontdiekt wat ndet waar is, wia.t veikeerd is, wat gevalarlijk is, wat ket-tersch is, en het schuiwt alsi een levens-gevaar.D|aar de dlie klatholiiieke geestdirift, die glia'ns, in, het oog, dïie gloei in het hart, die opgetogenheid oan de 1 evenasehoon-hedd, van den îeveliisernlsit, iets. ate die geesttelijke dlr.onikiensdhlap der aposte'len, ma het onitvanigen van den hteillligeni Geest. Zij gandat meest van de heiiïïge 'litargite en vaim den zegen, vani Gods alount egenwoordligbeid. Diaar dis dlat katholiek gameenschaps-gevoal, die zihi viooir het mystisch broe-deriscihap in de ééne, heilige, noomsche en apositolische Kerk, die onderllilnge 'versitaianibaiarheddi, wait zeg ik, dialt onder-ling voorafradein van, elikandiers gedach- -ten em gevoelems, miat die christeïfjke barmhartigheiâ orn de gemeensdhap der heild'gen'. Daar is het kaithoiliiek apostelsohap, dde nood aa.ni sitrdjdend, aan medledee-lendj aan vcortzettehldl katholicisme ont anderan, zoo geilukkiig te maken als oins zelf, om Gods rijk udt te breid,en., om zdelan te redldeni, met dlaaibij het gebruik van al de middlelemals daar zijn : gefo'ed, vasltenl, altm-oteizeni geven, lijden,. Dalar i® die baitlholiieke kimderlijkhedd, dat ils, eerbied voor ailles wat Gode ge-wijdi is, dat ds gehlooirzaïamheid aan de weitteii vam God en Kerk, dîat is melde-righeid1, eiii teedere vroomheid' in, het gebedi, de onderworpienheid aan Gods aanbiddelijken wil. Dat noem ik Katholieke Fierheid. Bij ons volk kunit ge er nog vele voor-bee'Ictan vani vînden, bijzondierl.ijk im de oud'e Vlaamsche hu.'isgiezinnen, van edte-len, burgers, landldedten en werkmeh-schen. En Godldank, onder de hedten-dlaagsche Vlaamsche sitiudieerendle jeugd, de Iteidlers onzer maatschappij van morr-gen, wordï dlie katholïeke fierheid won-derbaar in, dezem oorlbgstijd, en a)is, eeni dteesiem tusschen de voilksmassa, tot het heîdhiaftdge toe beoefend'. Er leeft oindleir dàe jeugd een mystdeke—en gezondte, want echt Vlaaimsche —• godsdîenistzini waarvan de venondterde partijpolitdeike,rs weindg of niets, vanstaan,, en waiar onze niateria.Listisehe - utill5taristi,sche kleine grootwereldi, de schouders voor optrekt. De vdjandein dor kathoiieke fiatheid ondier ons volk heb ik vroeger reedsi op-gesonndi. Eem woiond1 is ganoeg om hun aard en, hun. werking te omseh'rij-\:en. Zij zijn htet oinwetende katholicisme, de S'ientenkatholiciteit, de vei-polditiakte kathoildcdteiH, de commercieeile katholdcittedt, dte haLVe, of twee-, of v'eel-soortige kathoildciteit, die durflooze ka-thoildlciteit', emtern s.l»tte, Iret cynisme mn hét ongelbof, dialt wiil zeggen dte dbo-dendte onjveirschiWildgheid, wiaanmedle em-kele peaso-new, ami 't kathoJdcismie opge-voed,, en d'iie ef wi'Han din, sterven,, binsit hum Leven, iini woordten, en d'aden en verzuiimendssen, over dbni geloofsipldcht henenstappem, olfschooini de zondien tegan het gelbof de grootste zijn en door d'at eyindsme zondeini wordein tegen den hedB-gen Geest. Dat de kathoilieke fielrhaid onder ons vo'lk te wenschem ovarliaat, dlat zooiveel onzer kathollieke jongens blozan voor hum gelbof, spottem of îateni spottein met hum gelioof, dlat ge de katholiciteit ndet ail® de gjanisi van, Goids ganadle kunt op huln aamgezioht lezen, diat zij met hun përsoonl'ijk-ovetitu'iigd katholicisme ver-stoppertje sipalan, dat al les is verklaiar-baar, d/odli miat varonitschuldigbaiar. Oorzaken van het tekort. 1. Verheidensching. Een, oorzaak ervan, ilsi het algetneen veTscbij-r^sell vB/ri db vieirhei'densching der wierelld1, d'it wdll zeggen de verzwakikdng van het bOivemnaituiurfllijk leiven^, de ver-modermilseieiring vain het hoiOgheilJge, de vermenscheliijking vani bat goddeilïjke. Bat is de mesithoop waarop allé kette-rd'jein, weaUdieiriig tlieren. H«t is het giroot modiarini gevaar; het geivaain deT onitchiris-telijkilng zeïf : "Reldgio depopulata." 2. Onzelfstandigheid. Een and'ere ooraaak, meer bepaald vooir ons voflk, is, wat ik hooger aanhaal-d«, d'e onzelfs'tandlifehedd vani ons voilk,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes