De stem uit België

494 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 25 Janvrier. De stem uit België. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/h12v40kr2q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2sh _ yo°r 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 montlis. Voor de Vereenîgde Staten : 50 cts Voor H lland : ^1 fl, Voor Frankrijk. 2o0 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. t Téléphona: Muséum 267. 4de Jaarg;lllg, Nr. 19. (Bfe. 1791-1802.) OpJ'age : 11,300. VRIJDAG, JANUARI 25, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 12 blz. i-Jd. Beschouwingen van Baron Beyens. Im de l!op.pthldle Janiuiairi-nummere der * lievue des Deux Mondes," geeft Baron Bieyoms,, omzie voiornnalSgie gezant te Bu-fcanest en te Ber'ldjni, beTafrigrijke artikefe j.viar "De 'Poeikomît diaq kleime Stia'ten-." Mijn aand'acht ward 'drop gevestigd door ?an KnaniS'Cbimani, die me zaide : lees eens fiait fraa: geisityleard opstel- met zijn t>raed uiitdlelinieind'e voil'zinin'en. ; " Il écrit jien voitue Beyèns ! " Inderdaad; doch bet ilsi te vnceg om «an omitleddirg te gaven l'ail1 dfen iinboiudi diljner artikelem. We t/ebban toit nu toe siedhtsi aem imleiding lot het onderwerp zieffif met het begdh l'en bieschO'Uiwr'Ingien vain- den Belgisclheh fSplIomaat oiveir den' roi d;er kleirne Slfca-ïc'n, waar,va.n Roumenië—an bet ntimmcr i'an 15 J.almu'ari—«erst aian. de belurt iomit. Bet ziaJli edhter muttSg zijn rteedis au eeh cw amder aam te isitippen, datt va.n Dogeniblilkkiellijk befl'amg is voor omize lie-seiris. * * * Marie waardlig ,11s oinden aimder d'as sch.nij-.-ers oordtedl over de PiaïujseHjke Vredles-loîta, Meit vieieîl elarbiled spreekt bij vaoi Je VTedesibemoéiiinig van diem H. Vadielr ?n lhij_ ibatneuit lueit, diait dleze baïair eldel Hôtel Met heeft kiuinlnen btereikem. "Met net 010g op het Plauseldijik mainifast—zeg.t 11 j—flis het pijnllijk te inoetedti w.aamne-11,eh., d!at etelni pogding tôt bemiddeliing, J'itgalande via,n het biOolgisite zcdelijk giezag tor aiardte, niiet h'eéft feumlnen; s'iagien. \[et eteiribdieldi buigt mai nie'er voor de imzddhtem. vani eem viaidieri'ijk hart, geo-lend. voor die1 l!:lefdie toit gansc-h hçt n/eniscihdom, malalr het manoifest, zooai's i,et opgesfbeW w.as., beelft met baawtwoord —is het noodïg dit te zieiggen?—a,an de aoop der getroiuwe zonen der Roo.msche katihofeke) Kerk, dde zidh teoecht oan-'ietai als de s'iachtoff'ar» dar Austro-Duit-'"liers'. Ziiijnie Hieiilliigiheid heeft zLc'h wiJ -(an houdlemi op bat t/anrein eetier vd'îko-nen ona: jdligih:eid'. Met opzet heeft Uni j niet gesprolke.ni vain die veiflantwoordtetijk-îeid voor bedrtvrjn schelmstuikken;." Op die hoffeHjbe wooodien hebben, -we veSlniig af te dingein. Doch, dewijl x\\ lm sommige uiti'ngem pool naklank scb:>j-îfen. te ziijm vain dlei dlagb'Baidpeirs, die veeJ-il d.e PauseJ'ijke Niota' verkeard hieteft 'Oorigest'aM, ziaij biat niuttig zijn een en undier toe te Kicb/ten. D'ait hiet P.aïuseUijk schrijven—het-vdllk wij lievier no'eimiani "aane Nota tain de gezagdiragars dler Mogenbedtem, " Haïti een eigejn'lîjk " Mia,n(ifast "—-rai'elt be-[(iiltwocird heeft aaint die verihopi.rugen dier jetnouwe zoinien/ deir Eaftboldeke Keric, is ingatwi'jfeild) aane voorstellïn.g der "dag->'.adpersi," maair zij (i,s daarom nog ni'let le juiste vooinstiefliîimg der werkelliikbeàd. 'xx> er "getrooiwie zan'an der Kenk " ge-veeist zi'jiii, die crtittok hebben, nitglaoe-enid op de Pauselijkia voarstell'ein-—deze vanani tnoiuwensi tôt oindierzoek aian die .logiendhedem voorgelleigd !—dan warsn ir tooh velfe andiere "t'muiwe z.onein," dSte >r zich zeer média ilngemoimen verklaar-tom, en bet is, mu j u'iisit bu ni oord'ael, dat 11a cfe laatste redbvoenimg'eini vam I,loyd îeorge an Wilsorr, het meiest doorzicihtig si gieble'ken. Zij vSIndei» dalanveun een reftandi geltui^ndB dm een. artikel: vaini de Ostarva'torte Roimalno." "De H. Stoiell" —200 schriijft deze—" heeft met eene echitmatige voildoeinliinig opgeme.rfct, d'at lie twee iredfenaïaiB, die <eene zoowel' als je aindene, altei raoïgietdjikefn gronidsliag voor a viredtesondierih&ndielSnigien, juiist dezielf-)e punition: heibbem wericoizein1, weilîke de ï. Vader Bieiniedictus- XV had aaaiigelwie-ein ini zijn. oproep van 1 Augustusi tôt te hoofdemi diar oorlogivoereindie volfceni, 01 die hij voorllegdfe niet eigenlijk aïs* intiilkleletai van eera concreet vned'esivar, irag, miaar al's hoofdzlakalijke gegevieinis., /elfce miem hiad' Irunmiein eh/ moetten. aianir lemein laite uitgiangspuelt om te komen Dt de vferhandelliingen, Waiartoe de jomg-ce v'elrikJiairSingeni van Dloyd George en ViHisorn dem weg scbijnen -te vereffeneh." in zoo er trouw'e zomieii/ der Kerk gie-■ieest zijn., dile zicb eirover verwonder-leni, dlat "de H. Viadter met opziet het tiilz'vvitjgen be^aard^ hlaeft over die ver-in/twoorideliijk'heid d'or bedreven scihellm-tu'klcen, da.ni zdjinrer ooik andere "trouwe onen " gerareiest. dîe zulksi heej nfatuur-i'k vondew, elni die niu eveheen» met de Osieirv'ajtioire Roraano" doen, opinierken lat Jf!h ansi 00k Lloyd Gieiorge en Wifeoii leîtziellfdiei stiilz-wSijgen' dlaairoiveir bewaireh : Detzie (stJaiatelSieideni) veirmjjden het te pripken mn sommdge prildwelhd'e vraiag- stuikkeini, welto temi afflleini td.jde eem oin-overlfeo'mielijkie moieiffljtoheiid zouden ge-schaipani bebbtb voor die openi.ng der vreatesondiarbanidieHiinlgeni." En bet Ro-me:insohe bllad kiarn diajni 00k besluiiteh : " Nu wij gieiziieihi heibbein,, bcezeer de vein-klairiingeni vami die twae hooge s't a.atS!l1iled|eni ovianeenisitammeni mtlt die PaueeHjkie Notai, d'ringt zich die redlelijkie e!n ernstige vriaag bij oinfsi op, waarorn meim het diani nieit oombaiar giavonden hlaeft «en, pasiaend a nitwoord te gevian1 op ddlt zaer gewiitihltdg diocumeinit, waarvain men, na het verioop vani weinige mialainidiem bedektelijk de po-liitiiieikie wijsheid eln1 hle;t hooge gawifclht erkent, tenwijl mien et oindeir verschilfeln-dieh1 vooTm de hoofdlzialk.elij'ke punteh van ovemeeint."" * * * Baron. Bteyeins doet terec.ht oipmleirkeln., dlatt Wiiltem II ©ni Karel I, ofschoton. zij een a.ntwoord. linebbe.n. ingedSend—"chef Aprill 1918 (de dlatutn z'al' laitier vaistgle-steld woirdem). De aanvrag'e.n toit goedikeuriing die.r ge-tuigscbriften. eh. tôt inischrijving voor de vooirbeir/eidieinidie proevani zuilen aaovaard wordten op het Miinliisiteirce vani Weten-schappan e'm IvuniS'tf.ni, iin De Ilavne, \iam Dionidendiag 3 Jainuari tôt Vrijdlag 15 Maiart, Zom- em feesitidaigeini uit.gezondierd. Belgisch Officieel Comiteit. 7-1-1918. Het Comiteiit ihieeft zdch bezig gebo.u-den. met de/n tioiesitandi dier vro.uweni vain B.elgische soildiaten. em heieft besiotieim poglingien aaln. te wendieini bij die Bedgiische Riageeniing apdat budlteln. d'e mflQtie veir-.goedSIng er nog etehe vergoedïng zou ge-gevieim woirde'ri. voior huisvestiiiig. De Local Goivernimiant Board heeft aah hat B.eilg'isdh Offio^'eeil, Comiteit ïateh Het draina Bloedgcld opgevoerd te Fort-Bail, ten voordeele der slachtoffers van den - oorlog. d'œuvrei d'hypoiortiisiie diploamatique "— eveinnidn, g'elu.isterd bebben1 niaar die v.ite-desetem vani dlani H. Varier. "Zij bKljvan stom over de coint.nelte voiorwiaiamdleni, zio^n-d'er welke Zijnte' Hieiilaglbedd dieni vrledle niet mogie'li.jk aidht" Ér blijft dieiihalve niets andete oivietr dlaln onis aam, te gonden voor eiam Tii eu\von srtrijd' en' voiortgiere'kte ontbier.ingtini. De Bellgisehe diplomaat stuuirt d>aiarom tôt de soildatem iln de: loop-gnajven an tôt de burgems in' het bezette laindl eane tmeffienide opwèklaiing,, wiaar-naar ooik wij, ballliin'gein1, moéten Ihi'ste» reni : g,aat voomt met be't ltijdiem en. dte omt-berdhgeni in var'duildigbedd te d rage il. W:le van. u, dlfe zondlem zwialkhieid eien zoo Hahge beprciavi'ng babt doorsitiaa n,, zou wifflemi hooiren. van eem oniverhoedschem vriade, in die diuisItennS® gesimeed door d.e bandïànger® vain Dulitsch.la)nd .esn Oosteh-r.ij'k? W'ie van u zou, een. vrede wilîeln aaninemien, venvat in, een' ©nge en klSn-kendfe leius, door onizie vijande,n uitge-itnomipet op het' sppeekgestoelte hunher parltemeniten of dioor hiuni dagbladteln, en dm medeplS'chtigh'aid Itaidte nagebauwd door een.ige .nfeutiraliehi? Gij weet zefar wel—en, bet voombeleTd der Russdsche maximalisten. ziou voldoehde zijn o.m u diaairin; vooji te Hicbt'emi—dat dile leius' eeh boerenbedirog dis. Zoo. die ge'TO.l'maclhtSg-den der gaailldeterd'em zich tôt ean. Con.fe-.riantib Meten,. îokkten. op giezag eener vre-diesbelb-fte zondleir nlalaistingan en1 scbadfe-lbossteilbngen,, dlan zouden zij weïdra ©nvare.n1, hoe de Duitsche slechte tro.uw geslepen. genoeg dis 01m er dte beteekends vani te ontduik,e:n en. welg tie bl'aizen.. 19 Januani igr8. Officieel Nieuws. MINISTERIE VAN WETEN-SCHAPPEN.Goedkeuringsjury. De tweediei .zittinigneelcs. der jury belast, voor diein, zdtitijd 1917, met het goedikeu-ren d'er getuigsclbnftein van_ (oudere eh, nieuwefe) hiumatoiiora em met het afne-meini vain de proeven, voorbereidënd tbt dè acadlerniscbe gitaiden, zal aanvang roemen t^ Pairij», ,in de jwaand Maart- weteni dalt de vludhtelingen. zicb teni oîi-rechte inbeaMeim, voîtoomen redht te hebben, aan de! Oindlarsitetulniing van de lokaile -ooimitleilten, ddfc volgiehs bunne miaeniiing in bezdt zijn van toeHàgen. giegevein dioor de Bell'gdsche Riegiee'nilnig. Bet Btelgiisch Officieel Comitedt hen'n-ntert dat âa omdieirstiainidi gegaven dtoor het Wan Refugelas Coimmittae en de' io-kale coimitedften, einfel een be-wdijs van. ediabnoiediijgtheiid zdjn. viani wegens de Tirit-.schie R.egeerin,g ^in, dte Engelsiche Coimi-iteiten,, en dia,t in geteni geiviali Enigeland de teruggave vam deze sommen ailzoo be-taald', zal vragein. aain België. Hiét Bellgisch Officilaal Comi'teiilt heeft officiee'l bericht o.ntvan.geni van, db stdfch-tihg van het Comitedlt voor bat w.etk tien huize, 15, Grosivenior Cresoent. (Zie "De Stem," Nr. 18, bl'z. 2.) Algemeen Christen Vakverbond. He.t Bureor vahibet Algiemeem Christieh Vakverbojiid, ve-ngaderd op 27 N'ovember 1917, heieft de) vof^ielnde' dagioirdte ge-stenid : Het Bureel van. bet A.C.V. vam Belgdë, v.ergadieiid ini Le Iiavre op 27 Noverrubex heeft, voor wiat de btel'angen dér cbris^ tene, sociale1 en, syndicale beweg,ihg be-treft, de v<j,lgendte basluiten g,enomen,: 1 ) De cfariistenie we:rkliiadfan toe te laten voo.nloopig dae/1 u.it itte maikein van. dte in EngeC&nid. toit st'aind gebracihtie omzdjddge valsbondenj voor de Bellgisehe werklïe-diani.Daartoe db het nooddg : Dat ddie aian-slmi'tiiing blijve opgevtat naar d'en geie®t van 'hein' id'ite ,ze tôt bet foewareh vam dem " Godsvredle " tbit stand bnachten. D'at 'bijgewo.lg allie partijpolitieît of poldtdieke dirukkdng budtan de velreenii'gingen motet giestoiten. bliijven'. Dlat de overtudg,ihg onizeir chri'stene wierkldedeni ddent geëer-bieddgd en desn oods, dOor hem d'ient ver-diedigd' te worden,. Dat al de nechtien. onaer christene •werMiteden., vooral met het 00g o,p bunnte ge'si>orte bijdirlaigleta, voor na dem oorlog voMedig mo-etelni ge-wlaanborgdi bl'ijven'. Dat dïe tijdedtjke aansittàtiing, waarbij de christene werk- litedemorgandisaitias nogmaals bïijkehi hieb-bein gegeven, vah gtetrouwbeid aian hun giegevem woond, gaeru priincipiëele ver-binitends da-arstelt voor dte toako'mst. 2) Onze vriiendtem ini Engelaind zuTlien tiachteni de weirkliedtem bijeen te brengen iin, kiriïagen waar brin, vojgenis d,e chris-tenie princiepam anizer stanidsorgaindsiai e dm Bctgië, zaïl' giejwezein worden op hunne plfidhten., o,p bunne itechten eni op de wijze vam bamdtelen. dlile ze te voilgem, bebbeni. 3) Bet A.C.V. situurt eem bartalijken broied/erg.roet aian, die' warikbroeders omzer chriisitene vaTovteretemiigihgein dm Engeiland verbliijvande. Het spreekt hun de v>ar-zeikeriing 'uit dajt za stieedsi op bet A.C.V. zullian kunoetni iteikeniem ter verdeddiging bumner belangern em is overtuigd dait ze steeds op wajarddge en/ kmcbtdladlige wijze onze begdinisielen, zu'llen, weten, hoog te houden. ' 1 U Fragmenten uit den Poesje i in Engeland. (l> Nen Airraid of een Kruiphistor'e. (Het tooneel verbeeldlt niiks.) De Scheele.—Zeg een s N.eu's, waar kr-uipte gij ta vend? Neus.—Wattte, kruipein, ! Zijt g.ij een kruipdier giçwo.rdlen? Ik mog ndet, hoor. En waarom zoude gdij krudpen, Scheele? Is, 't weenal ruzie met de vrouw? De Scheele.—Wel heb de dan. die plaJkkaat niet gelltezien. dlile1 daar a'an dten lant^aa-mpaal hamgt1? Neus.—Lantaarinpaial ! Plakkaat ! Ik heb al wèrif gieinoeg met mdjn suiker-kaant.De Scheele.—Ik inoet zeggeni : dat ekiik ze gelezen heb, dat kwam eigenldjk meie dat m.i'jn vromw mia had doen, sft.a'an an de buttlerqueue voor stekslies en. mar-gahiine eni terwijlen. dat ik daar st'ond, zieit ge, heb i'k dat geiltezeni en voorgeie-zem, en, uitgelegd aan 't vodk. Neus.—Stoeffér ! De Scheele,—Dat is nd'et van tle stoief-fen.. Mlaar dat ze m:j eens haddem latein voorLeeren ! Ik heb maar kunnen leeren tôt die vermendgvuldïgdng. De deeïihg heb dfe nooît ndelt gieikuninen. Neus.—Dan. erf ik l'iever nd'et mee u zulle, dlan. rdjf ik het li'eiver alleen bd'n-nteni M!aa.r liaat nu eehs booreei wa|t dlat ge gelezem bebt op dlile plakkaat, en wiat dalt er van. dait klruipen ds'. De Ssheele.—Wel, daar stond op dat ae weer komeni vian, avond. Neus.—Hoe kornem, wie komem vian avond? De' manmem diie tnacteeren? Titactoefrem is afgeschaft in' Engeiland,, jongen, malar Haïtien tnacteeireni ntlet. De Scheele.—Nieen., neetn, de gosse® (2), dte D'udtschiers, die mamnen vaini die volïe miaan., ein'fini. Neus.—^Zoo, stond dalt op dliie pSiak-kaat dat die vam avond1 komem? Enr gelscih is itoeb, eler» aard'dge taial, eb Sobeelle1? Mîaar stond er d'aini nifelt bij dlat . de Miecbeferïen d'ie zaak wel zoiuden, scbaveedetii? De Scheele. — Ja., mainieblusscbetsi h'ebbeni we gemoeg in, Fulbam, eni ecbtte, maar toen de Duifaoli met vuiligbeîd begon, te smijten, bebbeh ze hun. spuilt ini diein brand geDaiten, eim op de plakkalat stond op dlat wie\ allennaal) moestem weg-kirulpen-.'Pauwke (komt opgfeloopen).—Va, mes doiet zeggen diat al® ge uwen viscb wir„t wiasm eten, ge seffenis moet naar huis kornemi, waint ze dehkt diait er n.en haii'r-raîd op aindteni is elni ze trekt er uit, ziegt ze zoo. De Scheele.—Zdedewel', Neus, hlad ik n'u iniat goed gel'ezen,? Neus.—Ik kiaJi ekilk ooik wel Engelscb, zulfle, maar op dde pdiakkatten., dat is, wat aindërs1, en. diat zie vaja aivond iornieh., Btaait er niet op, arrenla! (1) Voor dte iltezers d'die ndet van Ainit-werpeln. zdjn, wteze opgemerkt dlat de vofcdfflaimatielc van. dem' Poeisje hare per-sonhiagdëm heeft die abstracte wiazems belSbbameni zoo als- de "Neus,", die de eauwdg© spotgeest is1, dite dan 00k als geelst omsterfelîjk is., alom aanwezig is, a'I de acteurs kent, nloodlt ndet venoedert en avehal op het ohVehwtachts'te kam oip-dludkem. Bet ds. hier de plaate ndieft de booge l'ettelrkundige cneatde-beiteekienilsL tie doten udtkDimen. vain, zulk volkstype ; w"ij gieveoi dit emikel fuan om demi onwetemlden ïezer te vrijwaren tegten' biajdier van oniwaarschijnlijkheidëO', en. laten. nu ver-der onzemi volksauteiur zdjne heldeti op-votereni.(3)ËDgelsehe «itsipr^ak noor "gotha-?-"'

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1914 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes