De stem uit België

211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Septembre. De stem uit België. Accès à 23 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/cz3222s287/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«•» a bonncmw&l : m ihi I Hiuin. loburlptloa i M ter I month*. Voo» d« YerwniM* Statut l H«ti. TtorH*lUa4: l.M a. J—t . «mates» i i h Tm» ta Mteteat m •O te. Bureei : 21, RUSSELL SQUARE, LONDON,».W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. . Talaphonai MuMum 287. 4de. Jaargang, Nr. 52. (Blz. 2083-2090.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, SEPTEMBER 13, 1918. R«g<«tered »t g.f.o. ». » n#w«p»pw. ^8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OYERZICHT. Gestadige vooruitgang der Verbondenen. Nieuw succès der Belgen. A » * V V» I T « VVWD KRIJGSVERRICHTINGEN DER WEEK D1NSDAG, 3 September. Canadeesche troepen breken door het groote verdedigingswerkgekend als de Drocourt-Quéant-lijn op eene lengte van 6 mijlen. Britsche troe-pen verovevçn Le Transoly, Sailly-Sailliset, en St. Pierre-Vaast-woud. Aan de Leie gaan de Duitschen ach-teruit aan Nieuwkerke en Steen-werk. Fransche troepen bezetten Neuillv en Terny-Sorny. WOENSDAG, 4 September. De Britsche troepen gaan werder voor-uit, achter de Quéant-Drocourt-lijn naar het kanaal van het Noorden toe,en namen de dorpen Barcalle, Rumencourt, Lecluse. Zij staan voor Tuchy en Moeuvres. Tusschen Quéant en Péronne hebben ze Lens opgegeven en Richebourg St. "V ^ast. De Franschen trokken over de Somme te Epenancourten gingen vooruit aan Noyon. • DONDERDAGj 5 September. Britsche troepen veroveren Tuchy en Ecourt aan het kanaal van het Noorden. Tusschen Moeuvres en Péronne nemen ze Byaulcourt en bereiken het woud van Havrincourt. Zij bezetten Manaucourt en Etricourt. Dé vijand trekt terug van aan het kanaal van het Noorden tôt de Oise en 00k aan' de Vesle. In het Noorden bezetten de Britsche troepen Sailly, Nieppe en Le Romarin, en naderen Neuve-. Chapelle en Laventie. Constantino-pel werd tweemaal door Britsche vliegeniers gebombardeerd. VRIJDAG, 6 September. Britsche troepen bezetten Ploegsteert en heuvel 63. De Franschen gaan ge-stadig vooruit over de heuvels van Noyon tôt St. Quentin en bedreigen Ham.Ten Noorden van de Vesle bereiken zij de Aisne tusschen Condé en Vieilarcy. Zij bezetten 00k het grootste gedeelte van het bosch van Coucy, met Coucy le Château en La Ville. ZATERDAGj 7 September. Tusschen het Somme-kanaal -en de Oise hebben de Franschen geheel de hoogte van Autrécourt bezet, namen het dorp Ham, en de spoorwegver-bintenis te Chauny. De Britsche troepen gingen vooruit aan Armen-" tières. ZONDAGj 8 September. De Britsche troepen gaan vooruit ten Noorden van het kanaal van La Bas-sée en aan den weg Bapaume-Cam-brai. De Franschen veroveren Ter-gnier aan den bijzondersten ijzeren-weg van Laon naar St. Quentin. MAANDAGj ç September. ' Britsche troepen hebben bijna gansch het woud van Havrincourt en ver-' overden Roisel aan den spoorweg Cambrai-St. Quentin. De Franschen trekken over het Crozat-kanaal te St. Simon. De Japanezen beïetten Khabarovsk in Siberië, vanwaar de Bolshevisten hunne offensief tegen Vladivostock leidden. DE ALCEMEENE TOESTAND. Het Westerfront. Een der mooiste daden van het Britsch leger is het breken van de Hindenburg-lijn. Bullecourt werd door de Canadeezen ingenomen, terug verlo-ren en dan weder veroverd. Het was dicht bij Quéant, en generaal Haig wachtte niet, hier een nieuwen aanval ie doen op een front van ortgeveer twintig mijlen. De Duitschen hadden groote versterkingen aangebracht, maar de Britten trokken er door en namen 10,000 gevangenen. Aan den rechterkant van de Canadeezen baan-den de Britsche troepen, onder generaal Ferguson zirh eenen weg naar Cambrai en Douai welke beider steden belangrijk zijn in de verdediging voor den vijand. Op 4 dagen tijcT werden V4VA y hier 16;000 gevangenen genomen met S 800 kanonnen. Verder noordwaarts be- ' zetten de Britten Lens, de stad die A sedert den herfst van 1914 in de han-den der Duitschen was. Lens ligt te inidden van het koolmijnengebied, maar het zal evenwel nog maanden aanloopen alvoerens deze mijnen op- c nieuw kunnen uitgebaat worden. Ook 1 aan de Leie wordt den toestand verbe- 1 terd, na de inname van Kemmelberg. Heuvel 63 en Ploegsteert worden be- 1 zet, Neuve Chapelle en Givenchy ver- s overd, en Anmentières en La Bassée } genaderd. Sedert begin August.us nam 1 het Britsch leger 75,000 krijgsgevan- c genen en 800 kanonnen. Een groot getal krijgsvoorraad, metaal en kolen £ werden buit gemaakt ; het is een be- % wijs dat de vijand wel het inzicht had ' op de laatst veroverde plaatsen den 1 winter door te brengen. De Franschen hebben ook niet stil f gestaan op hun front van het zuiden 1 van Péronne tôt de Chemin des Da- c mes. Generaal Debeney's troepen trok- c ken over de Somme en veroverden s Ham. Generaal Humbert's troepen ' veroverden de hoogten van Lassigny, 1 Noyoh en Autrécourt, hebben Chauny ® bezet en Tergnier veroverd. Dit laat- ^ ste belet den vijand de bijzonderste c lijn van Laon naar St. Quentin te 1 gebruiken. Zij hebben het karraal St. f Quentin-La Fère bereikt. Generaal Mangin bezet een der moei- x lijkste vakken van het front. Hij trok c over de Ailette, en bereikte Coucy le ' Château, en voert nu den strijd op de hoogte van St. Gobain, misschien de 1 sterkste plaats' van het front. Meer zuidwaarts volgen de Franschen en Amerikanen den vijand op, die tèrug- , trekt naar den Chemin des Dames. Een bewijs dat de Duitschers zenuw- ' achtig worden over den vooruitgang 1 der Verbondenen en dat ze vreezen voor de standvastigheid van hun volk 1 en hunne soldaten is het manifest dat : Hindenburg heeft uitgegeven. Hij zegt ( dat de'vijand tracht den geest van het ' volk en van het leger te vergiftigen, s met briefjes uit de lucht te laten neer- c vallen. Hij zegt dat dit gift zijn uit- ' werksel heeft en waarschuwt iedereen ' dat er niets goeds van den vijand kan c komen. Hij zegt dat het zwakheid is_ toe te laten de legerberichten van den~ ' vijand en de redevoeringen van de staatslieden over te drukken, omdat het wapens zijn tegen den geest van het Duitsche leger en volk. BELGISCH FRONT. Wekelijksch ambtelijk legerbericht. Gedurende de verloopen week, zijn onze verkfenilingen in de streken van Dixmuide en Langemarck, verscheide-11e malen in de vijandelijke stellingen -gedrongen en brachten krijgsgevange-nen mede. In dên nacht van 3 op 4 September hebben wij onze lijnrin de streek van Merckhem vooruit gebracht en den vijand verscheiden, zeer versterkte, stellingen ontnomen. Gedurende ,dit wapenfeit hebben de Belgische troepèn een dertigtal krijgsgevangenen genomen en machiengeweren en loopgraaf-mortieren buit gemaakt. In den morgen van 6 September wierpen uitgelezen stormtroepen uit 3 verschillendp regimenten van eene vijandelijke legerafdeeling genomen en versterkt door een bataljon stormtroepen van het 4de Duitsche leger zich op een front van 3 km. op de door 011s op 26-27 Augustus Veroverde stellingen in de omstreken van Langemarck.De vijand gelukte er in zijne vlam-menwerpers in werking te stellen en op enkele punten in onze lijnen te dringen; de Belgische troepen vielen oogenblikkelijk terug aan en na hard-nekkige gevechten herwonnen zij het verloren terrein, uitgenomen een en-kelen post die in handen van den rijand bleef. Benevens de bloedige 'erliezen die hij onderging, liet de 'ijand meer dan 20 krijgsgevangenen :n een machiengeweer in onze handen. De Belgische artillerie schoot een 'ijandelijke vlieger neer en 3 drachen verden door onze vliegeniers in-brand, ;eschoten, waarvan 2 door onderluite-îant C'oppens, die zoo zijne 29ste en lOste overvvinning boekt. Nleuw succès op Kloostermolen. Ziehier eenige bijkomende feiten >ver het schoon wapenfeit door onze roepen in den nacht van 3 op 4 Sep-ember behaald. Na eene korte doch hevige voorbe-eiding van aile geschut deden de tormtroepen een flinken aanval-op de àjandelijke stelling van Kloostermo-en met hare versterkingen en schuîl-)orden in gewapend béton. Onze jassen hebben in een prachti-;en strijd al de doeleinden bereikt. Wel vas de tegenstand hevig, doch wat ze ïamen hielden ze met die hardnekkig-îeid aan onze troepen eigen. Gevechten lijf om lijf hebben de jroote gaven van onze mannen aan t licht gebracht. Zoo wierp zich sol-laat Van de Vijv'ere op de Duitschers lie een machiengeweer bedienden en ;telde ze allen buiten gevecht. Hij ichtte daarna het wapen op andere VIoffen die er rondom worstelden en ichoot ze rakelings omverre. Soldaat Gérard, die nochtans ziek was en se-iert dagen van dienst ontslagen, wilde )ok aan het gevecht deelnemen. Zijn jedrag was er effenaf prâchtig. Een half uurtje harden strijd was /oldoende om al de stellingen te veroveren. Onze mannen kwamen terug :n hadden benevens eèn belangrijken juit 30 ongedeerde krijgsgevangenen neê. ROND DEN OORLOG. Velen in Duitschland zien reeds in îet kwaad dat Al-Duitschers en jun-<ers aan hun eigen land doen. Hier iog twee staaltjes : Ook prof. Delbriick, rédacteur van le Preuss. Jahrbùcher schrijft : Geen /rede is mogelijk wanneer niet eerst Dorlog is verklaard aan de Al-Duit-ichers. Men kan niet van de Engel-schen verlangen, dat zij gelooven aan ie eerlijkheid van onzen vredeswensch ;n tevens den Al-Duitschers de hoop laten, dat men hun heimelijke vrie'nd :n bondgenoot is. En dr. Paul Rohrbach, docent in de Coloniale économie aan de Handels- hoogeschool te Berlijn, schrijft in de Deutsche Politik : "Datgene, waarmede de vijandelijke laster en verdachtmaking van Duitschland wordt gevoed, waaruit de metho-de der Entente om Duitschland voor te stellen als een gewelddadige en wet-telooze macht ten overstaan van de geheele wereld haar kracht put, is niets anders dan het werk der Al-Duitschers."Ook de Beiersche generaal graaf Max von Montgelas spreekt in den-zelfden zin in de Berliner Tageblatt. De Slaven moeten eenen uit weg naar de zee hebben, zoowel als de Duitschers, de Angel-Saxers en de Latij-nen. Hét woord moet zijn : Gelijke rechten voor allen, kleinen en grooten. België onafhankelijk en Antwerpen opnieuw de glorie van dat land. De Polen moeten het recht hebben door traktaten gewaarborgd van onder hun eigen vlag te varen op de Vistula; de Roemeniërs op den Donau, en de Zwit-sers tôt aan den Oceaan. Het is niet de macht alleen, noch de macht en het recht, zooals von Kuhlmann beweerde, maar het recht alleen dat de betrek-kingen tusschen de volkeren-moet rege-len. Het recht gaat boven de macht. Het Litausche Informatie - bureau schrijft : Graaf Czernin heeft in zijne in het Heerenhuis gehouden rede o.a. gezegd dat "de vereeniging van Litauen en Koerland met Duitschland geschied is volgens den dirëcten wensch van deze beide landen." De Nationale Litausche Raad weer-spreekt deze uiting van den oud-minis-ter op de meest nadrukkelijke wijze ; geen enkel besluit van de Tarybo (de Litausche Kamer), noch van een eenig ander verantwoordelijk orgaan van het Litausche volk heeft den wensch uit-gedrukt met Duitschland vereenigd te zijn. Wat Koerland betreft slechts een zeer klein aantal (5 pet. der bevolking) voornamelijk de Baltische baronnen van vreemde (Duitschen) afkomst, heeft dit verlangen uitgedrukt, on-danks de protesten der Letten, de in-heemsche bevolking van het land ; de wensch van 'deze vreemde minderheid kan dus niet in aanmerking komen. Het lot van Litauen, daUzijn eigen onafhankelijkheid opeischt,kan slechts op het algemeene vredescongres gere-geld worden, in overeenstemming met aile oorlogvoerende partijen. Van af Ieperen tôt aan Reims gaan de Verbondenen vooruit, en staan voor de Hindenburg-lijn die loopt langs Cambrai, St. Quentin, La F,ère.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De stem uit België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Londen du 1916 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes