De stem uit België

1388 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Mars. De stem uit België. Accès à 25 mai 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/tq5r786m31/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Registered at the General Post Office as a Newspaper, L'Echo de Belgique De Stem uit Belgie Voor God en Vaderland. Bureau : 55, Russell Square, W.C. Abonnement : Subscription : ls. 9d. voor drie maanden. ls. 9d. for three months. Dieu et Patrie. Voor aankondigingen : 55, Russell Square. No. 25. VRÏJDAG, MAART 12, 1915. Price ld. i m» Mil *■ ' ii—r—n—aw ■■IIIIIH — IMIIII ■!——IM1 . Paaschpiicht. j"ïï De Belgen kunnen hun paaschpiicht in Engeland volbrengen van Assche Woensdag tôt Beloken Paschen. Dat allen, ook de meest afgelegenen, al het mogelijke doen om die groote christelijke plicht te vervullen. Priesters die Vlaamsch en Fransch spreken houden zich ter beschikking dergenen die ter plaatse geen biechtvader zouden vinden. Men bevrage zich ter naast gelegen " ROMAN CATHOLIC CHURCH." Het vleeschderven wordt slechts opgelegd voor Assche Woensdag en Goeden Vrijdag, uitgenomen in het aartsbisdom van Lrverpool en de bisdommen van Newport en Salford waar vleesch moet gederfd worden op al de vrijdagen. Zijne Hoogwaardigheid Monseigneur De Wachter laat ons toe volgende regelen hier aan toe te voegen : " Iedere Belgische familie zal zorgen de noodige inlichtingen te bekomen van den Belgischen priester die hen bezoekt. " Dat onze landgenooten ook gedenken dat zij door het stipt onderhouden der geboden Gods, door het bijwonen der heilige Mis zoo veel het mogelijk is, door het dikwijîs en waardig ontvangen der HH. Sakramenten, boetvaard igheid doen en Gods oneindige U bermhertigheid afsmë£rcn over ons dierbaar vaderland ; dat onze uitwKkeiingen den herderlijken brief van Z.E. den Kardinaal Mercier lezen en overwegen en zich schikken naar die vaderlijke vermaningen ledere familie zou een afdruksel van dien brief moeten hebben. Duizende zijn er van rondgestuurd, er blijven er nog duizende ter beschikking der uitwijkeiingen : dat de prièsters er îhij vragen, Vlaamsche of Fransche ; zij zullen hun gestuurd worden." A. DE WACHTER, Vie. gen. van Z.E. a&i Kardinaal Mercier. Please Read This. There are in England at the present moment, about 150,000 REFUGEES, men, women and children, including about 25,000 Belgian Soldiers mostly wounded or convalescent, and in order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials which these brave Belgians are undergoing, we are urgently in need of funds for the following objects : — 1.—To provide them with a weekly news-paper printed in Flemish and French, "L'ECHO DE BELGIQUE," which not only gives them news of their country and loved ones for which they are pining, but helps them, through printing their addresses, to find lost relations and friends, and also affords them a direct channel of communication with each other during their exile. 2.—To send them (free of cost) garrnents, prayer books, catechisms, New Testaments and reading books in Flemish. 3.—To facilitate for these who are at present housed at a distance of severaï miles from a Catholic Church, the means of com-niunicating with a Flemish speaking priest and of receiving the consolations of their religion in this the hour of their sorrow and désolation. We therefore appeal most earnestly to your generosity and charity to help us. By providing us with the necessary funds for carrying out this great and important work you will draw God's blessing upon your-selves and your country, and also on those brave soldiers of ail nations who are fighting so well to defend us. Please send Subscriptions and Donations to the Hon. Sec. BELGIAN NEWS FUND, 55, Russell Square, London, W.C. Cheques and Postal Orders to be crossed " Belgian News Fund." Algemeene Inlichtingen. Geestelijke Diensten.—EE. HH. Jan Jacobs en Prims houden zich ter beschikking der Belgen die in hunne gebuurte geen Room- Het vaandel van het twaalfde linie, gedekoreerd met het ridderkruis der Leopoldsorde, te X. in Westvlaanderen aan Zee. Linksmajoor Gheur, vaandeldrager Lt. Maghin. Het vaandel draagt reeds den naam Diksmude waar het eereteeken verdiend werd. De Oorlog en de Vlaamsche Beweging. " Dat zal ons kwaad doen, die oorlog", zeiden me studenten in 't begin van Augustus en dit herhaalde me over weinige dagen nog een onzer voormannen, in den taalstrijd ver-grijsd.Ik deel die meening niet. Dat de Franschen nu onze bondge-nooten zijn? Moeten wij hun, of zij ons daar dank voor weten ? Dat wij den heuschen, den vluggen, den geestigen Franschman inniger hebben leeren kennen? Wij hebben ook zijne gebreken beter ontdekt.Vier en veertig jaar lang steekt hij de vuist uit, roept hij "revanche", en zal dit... en .zal dat... en, als 't uur der " revanche" slaat, moet hij zijn degen nog wetten en laat ons in den brand. T en andere vlaamschgezindheid was geen bewonderen en lief hebben van Duitschland, noch geen misachten en haten van Frankrijk. In dit opzicht zal het Flamingantism van enkelen misschien gelouterd worden en zullen ze beter beseffen dat het moet zijn eene werkdadige liefde voor onzen evenmensch, voor onzen eve¥i-naaste, dus voor ons eigen Vlaamsch volk. Zullen wij in onze ballingschap niet veel geleerd hebben ? Zullen er bij hen,die in Holland verbleven, niet veel vooroordeelen vallen, nu dat zij gezien hebben dat men ook in 't Neder-landsch beleefd, beschaafd, voornaam en hooggeleerd kan zijn? Nu dat zij gehoord hebben dat onze taal wel aan-genaam klinkt, als ge maar eene geoefende tong in den mond draagt en in de hersenen eenen schat van woor-den.En wij die Engeland's gastvrijheid genieten, zien we niet dat het peil van beschaving en ontwikkeling bij het werkvolk hier hooger staat dan bij ons? En is dat niet omdat de En-gelschman in en door zijne taal onder-richt wordt ; omdat geleerdheid en beschaving van de hoogere standen, door het gebruik derzelfde taal, beter in de lagere standen doordringt? Maar buiten al die beschouwingen is, geloof ik, deze de bezonderste : " De Belgen hebben malkander beter leeren kennen. De Walen hebben nu ont-dekt dat er een Vlaamsch land is ! " Over eene dertig jaar ontmoette ik te Leuven op eenen Drie-Koningen-dag professer D., dien ik met Nieuw-jaar mijn kaartje had gezonden. " Bonjour, Monsieur le ' Student in de Keneeskund ! ' groette hij me al spottende. " Eh bien ? Mr. le professeur ?... " " Qu'est-ce que cela signifie ce ' Student '... ? " Mr. le professeur,qui entend l'Allemand, comprend cela parfaitement." "Oui ! mais est-ce que chez vous tout le monde ne parle pas français ?" 'k zei hem dan dat mijne moeder en mijne thuis-inwonende tante geen ge-benedijd woord Fransch verstonden, dat er in Lier, op enkele uitzonderin-gen, die ge op uw vingers kunt tellen, in de huisgezinnen geen Fransch ge-sproken werd. " Oh, antwoordde hij verbaasd, alors vous avez raison avec votre ' Student... ' In zulke onwetendheid van de be-staande taaltoestanden leefden er nog velen. Wij mogen vertrouwen dat ze zal verdwenen zijn nu dat de Walen zooveel weken en maanden in 't Vlaamsch land gewoond hebben, nu dat de legeroversten inniger met den simpelen soldaat en met het gewone volk geleefd hebben. " 'k Ben uiterst tevreden over 't Vlaamsche land ", zei me een hooger officier, " 'k was waarlijk ban bij dat volk te komen, maar 't valt me danig mee." " Verkoopen ze hier geen boeken ? vroeg me een andere." — "Ja, dat hangt af wat voor boeken ?" — "Wel, boeken om Vlaamsch te leeren. Nu voel ik dat ik die taal hoef te kennen ; ik moet mijn bataljon bevoorraden en ik kan nog geen boterham vragen in 't Vlaamsch. ' (Zie vervolg Hz. 2.) sr.hkatholieken geestelijke zouden hebben die hen verstaat. Zij zijn gereed om ter plaatse te komen. Indien er in de omstreken een Engelsche Roomsch katholieke priester is worden onze landgenooten verzocht het bezoek dat zij willen aanvragen zooveel mogelijk met deze op voorhand te bespreken. Zaterdag en zondag zijn de dagen die voor deze bezoeken best geschikt zijn. Inlichtingsbureel.—Eerw. heer Prims en Eerw. P. Jan Jacobs S.J. van Antwerpen houden zich ter beschikking hunner landgenooten voor zooveel zij hun kunnen van dienst zijn aile weekdagen van io% ure tôt n% ure, en van 2% ure tôt 4 ure, op het bureel 55 Russell Square, W.C. Catechismus.—De Vlaamsche Mechelsche catechismus is op ons bureel vrachtvrij te bekomen. De prijs is i%d. vrachtvrij. catechisme Français. — On vend a Londres le catéchisme dn ioeèse de Paris. 11 est en vente au prix de 5d. frais d'envoi compris. Nieuw Testament.—Het Nieuw Testament in het Vlaamsch (Uitgave der Petrus Canisiusvereeniging, met de goedkeuring der Nederlandsche bisschoppen) is op ons bureel vrachtvrij te krijgen aan 6d. Zoo noodig wordt het ook gratis gezonden voor zooverre het mogelijk is. Literathur.—Goede lezing voor onze soldaten en voor ons volk, boeiende romans, oorspronkelijke en vertaalde, zijn op ons bureel voor onbepaalden tijd te leen te krijgen aan 2d. per boek. Geeedenboëken.—Eenvoudig gebedenboek is op ons bureel te verkrijgen aan vrachtvrij, ook in het Fransch. Inschrijvingen.—Vlamingen die' ons week-blad nog niet zoudt ontvangen, vraagt het aan, zoo mogelijk door het comiteit dat wellicht een inschrijving betalen zal, ofwel indien dit niet mogelijk is rechtstreeks tôt ons die het u gratis bezorgen. Slechts verzoeken wij u dan om wat nieuws over de Belgen ten uwent. VERGADERINGEN. Catholic International Club (Belgische Sectie).—Vergadering der Belgen onder voor-zitterschap van Mr. Ide-De Wilde ieder Zondag van 4 tôt 6 ure ook de damen zijn uitgtnocdigd. Salisbury Hôtel, Salisbury Square, Fleet Street, E.C. Aan Onze Jongensin Frankrijic.—"De Stem is reeds tamelijk goed onder onze jongens verspreid. Welnu dat zij ons nieuws sturen. F ransche bladen zooals La Croix geven zulke beerlijke brieven over heldendaden van Fransche soldaten. Het is een plicht van pièteit jegens het vaderland en jegens den gesneuvelde of gekwetste dezes koene daden en oorlogskwetsuren te verhalen. In de uren van uitrusting stelle men dat op en zendé het naar ons bureel. Zeer velen ongetwijfeld zullen er de schrijvers dankbaar om zijn. Zenden aan F. H. Prims, 55, Russell Square, London, W.C. Lier.—De burgers van Lier, thans in den vreemde, vooral die welke verblijven in Engeland en in Frankrijk, worden dringend verzocht hun naam en gebruikelijken voornaam, hun vorig en huidig adres te sturen aan Dr. Aug. Laporta die woont, 102, Foster Street, Lincoln, Engeland. Heer Laporta zal de volledige lijst opmaken en laten drukken in De Stem uit Belgie die aan aile de inge-komen adressen zal gezonden worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes