De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

854 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 20 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/sx6445jp5g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fat>Bte Jaargang in». 96 Vrijcfag 7 Met 1913 5 Cents f ^pFnACTDEBUBEEL j Hootdopsteller : Yoor ABONNEMENTEN wenda men zich tôt de Administratie van het blad : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. „ .. dcdiv nFSWARTE PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — Tel- H. 9922. n. v-«amsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens mr- WS.BLKIÏV UWWHnlt bîadziiden ^oor AAÏÎKONDIGINGEN wende men zicli tôt, de Administratie van de '' Iboniiementsprijs hij vooruitbetaling: Voor Holland en BelgiS Opstelraad : VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. Vocr^Engelandr ïrankrijk en buitenland dezelfde pryzen, met ver- CYRIEL BUYSSE RE^E DE CLERCQ — AMDRE DE RIDDER ADYERTENTIES: 20 Cents per regel. îionciTT* van verzendingskosten (2V4 cent per numnjer). = KORTE înhoud. 1 lebladzijde: Jpb oproep. Holland en de Ooi.og. Kleiné Kroniek. Stijn Streuvels en de Duitsghers. Eenige gedachten van H. Heine. 2e b 1 a d z ij d c : T'it het Yaderland. De Bclgon in hît gerecht ten Noorden van Ypereû. De (lood van drie dapperen. fin Jo'ngere Gesfochten. - Lco Mccrt. 3 Btièfen u'iVa'rijs. — Wilma Knaap. Telegrammen en Berichten. De houding van Italie. Voor do Uitgewekenen. 4a bl a d z ii d e: . Lflst van Belgisclie soldaten, kr.jgsgevangen ,in Duitschland. Esn Oproep. De ontvangst van 's Konings Bricf en de btiiondere goedkeuring die vie van Zijne Jlajestoit mochten ontvangen, hebben on& -ttr in ons vaderlandsch bewustzijn ge-iterh. Xouit hebben we sclierperen spoor-hn onivanqm om onze vaderlandsch.c taaïc m onzen plicht onverdrocfd en met meer kràktdadwheid dan coi t. voort te zetten... 't 1s met dat besef dat het bestuur van „I)c Vlhamsche Stem" hesloten hecft de afannmeutzprijzen van het. biad te ha -vccrenï ,,De Vlaamsehe Stem" wrlgeenc mimer ci nie .oùdcrneinincj zijn. Gclcl kun-nen, vvillen of mogen we nict winnen. Met de uiigaye van ons blad yervidlen. we cen-mùlig cen ((postclschap, als I lamingcn en als Bel fin. .1Idar oin heelcmaal het- doel dat we on.s met dé stiehting van de Vlaamsehe Stem hebbei g'tùld, tè bereiken, moet ons blad méér eu méér verspreid worden. Al de Bel^m moc-ten'het kunnen •koopen, c'oJc de minder ge-goeden, om er te vinden de opwckking er, de aanmoediging d*e ze in deze dag en vai beproeving noodig hebben, om betrouwbart miehtinffen over de oorlogsaangelegenjie• den çn den toestand in het land te ontvan yen', ôtn hun rasbewustzijn sterk te houden kuiïnc réchten verdedigd te zien. W* icertscîïidn ook dat vele-Nederlanders cri> blad làuderi nemeii, en om dàt te bereiken moesten vij însgèlijles het tarief verlagen want al deze *Yederlanders zijn verknoeh oaii eigen couranten en Jevnnen een blac gelijk het onze, dat specifiek Belgiseh et Ykamschgezind is, sleehts bijgaandeli/l lescii en voor zoover de prijs nict te duu\ tflfi îï. Om deze vrrschillcndc redenen, hebbei wij 'du* onze abonnementstarieven àanzien l\jk rcrlaagd. Mo et en we uitleggen dat di prijshalveering voor ons een hoogst zwar. opafferirïg beteekent? dat we door dici maatregel vrijwillig onze inhomsten hebbei vërtaagd en onzen verlzoop met 2(3 moçte, l'crjnecrderen, willeh we het deJcJcen de téei uiigebreide onkosten van een dagbhn (jdijk hèt onze nict moeilijker maken?.. We mogen het gerust belcennen: zeer groot arbeid en zorgen hebben de opriehters va deVlaamsehe Stem" van meet af gehad e nog moetrn zij elken dag worstelen tëgen d fàoiiUjJcheid om een groot blad in het leve te houden. Daarorn richten we ons met bctrouire tôt onze lezerSj tôt al onze vrienden. W rekzntn op allen o ■■ ens voor de reusach hge opoffcringen, op allerlci gebied, di we ons getroosteri, te loonen... om ons t helpcn in onze zending... om ons blad' met tn méér bckend te maken, het overal, i j 8 knngen en aile middens te verspre uen... Ze mc'tten voor ons nieuwe lezer, n'euwe abomienten,- nieuwe vrienden we\ vcn... voor de ,, Vlaamsehe Stem" ijveren a voor een eigen zaak, als voor een national ehng. Daarom moet elk oud-abonnenfc -°pdat we nict aan de prijsverlaging zoude verliez'en — minstens twee nieuwe abonné ^lenten aanbrengen ; %av hij er ons tu r.orgm, des te beter; die vriend zal ni« xSn.r. ons gewerkt hebben, maar voor c c guche zaak en ve.or de Vlaamsehe Cu, u'fr, voor al onze nationale betàngen. Hier weze er nog op gewrzen, dat r. voorspoed van een blad gelijk het onze, dt t-ers -elf ten bate komt. Waar het o; 'e om gelelbelegging te doen is, kan al c jnst die door de uitbuiting van het orgac j0r.,. °pgehverd, aan de verbeteri?ig, ui ISteeT Verspreidin9 van dat hlad ™ordt onl^rf ^tvtn^g vertrouwen, doen we de ovrJn*711Var™'en oproep bij al onze vriende Str ""vermoe^d voor de ,, Vlaamscj j.''1 Vvejen zouden en provaqanda m te nîJ0°r* Jj^ad' -il71 overtuigd d uiJIfilt •iii ^ sc^00n en grootsch we; meii bijdragen.,tJ b M\ni n de oorlop. Wat zijn Diiîîschlanrt's Inzichten? ,,Hollancl is even nuttig voor Duitscli-land 't> zij al9 vriend cf als vijand. Maar als een onzijdige- staat is Holland een liin-dernis voor de Duitsclie inzicliten." Ziedaar het bealuit waartoe de heer F. S. Jane komt in een arlikel verschenen in 't Eng€'l?oli tijdsclirift ,,Land and Water." Hij beechctiwt het optreden van Duitsch-land bij, het zinken .van Hollandsche sche-pen, en denkt dat het inzicht van JDuitseh-land is de Nederlanden er toe te! brengen van zich aan de zij de der Verbondenen te s char en." De reden voor dit drijven is niet ver te zoeken, zegt hij: Niet in staat zijnde Calais te bereiken verlangt Duitschland langs een andere zijde een deel kust, aïs bacia voor liaar oorlogschepen en duikboo-ten. Het deel der Belgisclie kust dat in Duitsclie handen is, blijkt niet vcldoende om als uitgangspunt voor de vloot van von Tirpitz te dienen. Het schijnt v,*el véél te vroeg (zegt de heer Jane) om over Holland en de oorlog artikels te schrijven, maar het wordt elken dag duidelijk-er dat Duitschland bezig is voorwendsels t-9 zeeken om Holland in het Europeesoh konflict te wikkelen. Dat het Duitschland's grootste verlan-gen is de Ilhijnmcnden te bezitten tôt bij de zee, is noch een nieuwtje, noch een ge-heim. Nu echter staan wij voor een heel anderen toestand / te^cg gebraclit door de -noodzakelijiklieid vah den medernen oorlog ter zeo. Verlangen voor de Zee. ,,Bij het uitbrekeii van den oorlog bezat Duitschland enkel een zeer kleine kust. Deze kleine kust v/erd toen, en vroeger, in Duitschland béschouwd als een voordeel. Wij allen hebben de vergelijkende diagramme 11 gezien." Wat kust Duitschland te ver-dedigen heef't" — een klein lijntje en ,,Wat Engeland te verdedigen heeft" — een zeer lange lijn. Dit diagram was misleidend, omdat ,;ver-dediging" een onjuist woord is om te ge-bruiken in verband met oorlog — en bij-zonder in verband met zee-oorlcg, waarvan het begin en het einde is : aanval. ,,Wij b«3merken, -t-zegt de heer Jane, — : zeer goed de voordeelen van een uitge-! strekte kust is in ons eigen geval, bij het mislukken van de Dui'tsche duikboot-blok-kade. Het ig voor de Duitsclie duikbooten ' onmcgelijk méér dan een klein deel onzer kust te bewaken. Het grootste getal onzer ' koopvaardijers kan straffeloos komen en ' gaan. ,,Langs een andere zijde is de mond der Schelde gesloten vcor Duitsche oorlogssche-1 j3€ii. De duikbooten, die te Hoboken in elkaar gczet worden, kunnen moeilijk de ' zee bereiken, dan door wat nu cnzijdige j Hollandsche wateren zijn. 1 Het gebrek aan basis. 1 -Wij zijn er tee gedreven te beweren dat r het in het belang voor Duitschland ligt, i Nederland in den oorlog te betrekken, en . dat de>ze nieuwe oorlog waarschijnlijk is, e geheel of grootendeels om de veiligheid van I Duitschland te verzekeren, alsook om een 'i doeltreffende uitbreiding te verkrijgen van e de zeekust aan de Noordzee, en van eene i> maritieme basis, welke België niettegen- staande Zeebrugge niet heeft kunnen ver-'l schaffen. e Holland, eens cene grocte zeemacht, kan dit echter verzekeren. Niet dat Duitschland e een veldtocht wil inrichten. Holland i: e immers bestand tegen een aanval dooi r zij ne waterverdediging. Door Holland ir n het kamp der Bondgenooten te drijven. - hestft Duitschland ailes te winnen en nie'i: te verliezen. Holland is even nuttig al: vriend of als vijand; maar als neutraal i: het een hindernis voor de Duitsche bclan d g.en. - ^ Ons voornaamste doel. n Ons voornaamste doel is te beletten da i- Duitschland zijn zeefront uit zou brei n den. Het overige, hoe wichtig het ook mog< 't schijnen, is eene zaak van betrekkelijk wei 'e nig belang. ï- In den toekomenden ondcrzeeschen oor log zal iedere bruikbare extra mijl eei Te waarde hebben, ver boven al wat in dei n vorigen tijd besef t kan worden. is Het lijkt alsof de toekomstige Noordzee le. opèratiën op de eene of andere manier ee: n kustoorlog zullen zijn, als hoofddoel het t- bende de basis van den vijand af te snijden n in strijd met de ude gedachten van te trach ten den vijand tôt een gevecht in open ze II uit te lokken. 1, Onderzecërs, die een onvoorbereide basi ie kunnen gebruiken, zullen, uit noodzakelijk :i- heid den vrede breken en het mecr en mes ■/t noodzakelijk voor ons maken, op iedere 111c 'k gelijke wijze den .toegang tôt de Noordzc af te s^iijden.; Kleine Kroniek. Duitsohe ,,Del;catesse". Do heer A. Kenis, aalnioezenier,• .rertelt in de Stem uit Belgïc het volgende : Yerschrikkelijk was me do naclit die volgcle op Zondag 23 Àugustus. De Duitschers waren te Namen. Xk was gansch den naclit te Béez bezig geweest de gekwetsten te lie-lpen en te verzorgen. Ik dacht dat die naclit nooit eeii einde zou nemen. Onze ongelukkige gekwetsten zuchtten en kermden, somniige ijlden van do koorts. anderen riepen om vrouwen en kin-dercn, anderen spraken mo van hunne moeder: ..Oh! schrijf naar nirjne moeder." Edndelijk brak do morgen aan. Ik gin g* naar buiten om . liulp ;te zoeken. Ik zie daar een Duitscho ge-neesheer over straat gaan. Ik was verheugd 0111 mijne ongelukkigen, ik naderdo hem. — ,,He'er doctor, er liggen hier vele gc-, kwetsten en or is gecn enkele doctor, zoudt glj mij willen lielpen om ze te verbinden?' -- ,;Zijn het Duitsche gekwetsten? ' — .,Neen, heer, Belgisclie soldaten.' )}Verzorgt ze zelf, klonk het barsche antwoord. Ik kan en durf niet schrijvcn wat me dan , door liet, harte ging. Dab gebeurde te Béez den 24 Augustus, om 7 ure s morgens. . Op Woensda'g, 26 Augustus, om 4 uro s na- ' middags, besloot ik Namen to verlaten en door é de Duitsclie lijnen te trekkén, naar Louvcn toe. Ik wist niêts van den toestand van het land1 en te Nûmen had ik al te veel gezien. "\"ooraleer de stad to verlaten ging ik eenen tabakwinkel binnen. Met mij stapten twe» Duitsclie soldaten ;1)inncn. De eersto vroeg. barsch weg, 4 kistjes sigaren, en daar do pa-troon hem niet haastig genoeg diendo naar zijno igoesting, nam hij 4 kist,]es sigarcn nit het sehap en zegde: .,De burgemeester zal z» wel betalen en "weg was liij. Do tweede soldaat vroeg een pakjo sigaret-ten van vijftig centiemen. Ter betaling gaf hij een halve ' pfennig (0 centiemen) en lnj trok ook op. In een klooster te X. — voor het oogenblik mag ik niet nader bepalen — kwam een Duitsche igeneesheer binnen en zegde: ..Do overstc heeft mij toegestaan twee schilderijen te lae-zen." ^ , -, Ik wist heel goed dat al do Pater s en de Overste gevangen waren of het klooster had-den moeten verlaten. ^ , l)e heer doctor deed dan de ronde door de kloosterzalcn. In eene zaal sclioof bij eene ta-l'el tc^en den muur. zetto daarop eenen stoe», haakte cene schilderij af, legde zc op de tafel, nam zijne pennemes, sneed het tatereel uit don kader. Zoo ook deed hij met eene tweede schilderij. II i i rolde dan heel voorzichtig do twee doeken samen en trok op. Ik ben op eene geheel eïgenaardigo wi]ze achter den naam van dien geleèrde geraakt. 's Anderendaags zag ik hem Aveder. Hij zag er zeer verheugd uit, Hij gaf mij aanstonds de reden zijner tevredenheid to -kennen. ..Ik bel) den sleutel gekregen van heer baron s kelder, veel. veel wijn! Zijn huis zal niet afgebrand worden!" Ik nam gebruik van zijne goede gemoeds-steniming om hem een vrijgeleide te vragen. Vol "a a me schreef hij het toen en zoo bezit ik don naam van dien Duitschen „geneesliecr- thZiedâar drie staalt-jes van .,Duitsche delica- iQmg. Stand. A. KENIS, _ Aalnioezenier. Romeinsche ZSten vindt in de Ylaamsclie streken van België no<>- verscheideno Romeinsche begraai-plaatsen of 5;tiimuli:s", ten minste indien men mag voortgaan. de verbasterdo bcnannngen aaïf verschillende plaatsen gegeven. To Beersel bestaat een plaatsje, door Jiet volk ..liet Timmeken'' gelieeten. Het ligt bc-zi j d'en den berg, die het dorp beheerscht ei: van dezen door een liollen weg is gçscheiden. Dit seliilderachtig plekjo hecft men voor ette liike iaren tôt doodenakker bestemd en, < wonder toeval, wie weet of hier de ascli vai den Vlaining niet vermengd wordt met die val don Romein, liier begraveu van voor onze tijd rekening. . «ii hebben daar gesproken. van den beij dio lioog boven het kerkliof uitsteckt. IJi Beerselberg, het lioogste punt der provmcl. Antwerpen, was vroeger tijd eenig, wat na tuurschoon betreft, inissehien eenig m gansel België. Geheel zijn oppervlakte was een ultge strekt sparrenboseh. met in het midden eei mime openo plaats, waar zeven-en-t\Mntij dreven nit aile riclitingen samen liepen. Ii elke dreef ontwaarde mçn cen kerktoren. lîc bosch. werd gssloopt eu do berg is nu een uit gestrekto woestenij, bedekt met vaal-briun heidekruid. Zag men aan zijn voet geen dor; liggen, men zou zich in cen woestijn waner AÎleen' wordt het 00g getroffen door het rnooi en onvergelijkelijke uitzicht welk men zie bedenken kan, door niets belemmerd in dez vlakke landstreek. 5 To Wieckevoort ligt een hofstedeken op ee kleine verlievenheid van den grond. Dit pacht' liof en de omliggendo streek noemt meu de ' ..Timmersheuvel". Zou dit woord geen verbas tei ing HÎjn van ,,tumuli"? De drio ,,tumuli's" tusschen Thienen e Haekendovcr zijn door iedereen gckend. ? C. Wat meeten we nu we! geloaven? Yolgens een advertentie die'voorkomt in het j.Borsenblatt fiir den Deutschen Biichhander-(niimmer van 10 April) zal een uitgeversliuis to Stuttgart binnenkort een vKigschrift tegen lagen prijs uitgeven, onder den naam: ,,Do franctifeurs-oorlog in België"', volgens ,,de ^Belgisclie pers, met de illustratie van den .j^clii'ijfboek-omslag van een Franschen scholier „waarop de oproep tôt den franc-tireurs-oorlog ;}afgedrukt is. en do ardruk van drie Engel-„sche teekeningen, die den franctireurs-oorlog ,,verheerlijken. , ,,Dit ylugschrift-steunt op de gegevens bij-eengegaard door' den staf, die dienst doet van generalen staf." Het is A-oor iedereen belangrijk er kennis van to nemen mot do aanbeveling, die het versclïijnen van die blàdzijden vergozeld: , ,De Belgisclie • commissie, zoo luidt het, in-..gestekl om een onderxoek te doen naar de ,.zoogenaanida wreedlieden door Duitsche sol-,;daten begaan, lieoft de medewerking van de ..burgerlijke bevolking in de gevechten in Bel-vgië gelooehend en heeft getracht aldus de n o o d z a k e l ij k h e i d to looelienen van wraak vanwege de Duitschers."... Dan volgt \yeer geboel de legende van kinde-; ren, dio inimitié aanbrachten op liet slagveld, van vrouwen die ziedend water op den vijand gooten, van boeren'die A-an uit een hinderlaag schôten. En nu is weer het woord aan het i,,Bôrsenblatt." - , Dit klein vlugschrift verdient de grootste ïj.verbreiding, want het toont, door onomstoo-,.telijke verslagen. de versehrikkelijke gevolgen .,van de oneerlijke opjaging der Belgisclie cil ï'ransehe <lagbkdeir, aisook de n o o d z a k e-'1 ij k heid de r "w o e r w r a a k." Yoor eenige ïnaanden klonk liet bcslist, als een uitspraak der ♦ eeuwigo''gèrechtigheid : Ks ist nieht walir. Het is niet waar!" Niets hoe-genaamd niets : nocli brandstiehting, noch uit-moording van vrouwen en kinderen, niets, niets was waar : het was al laster tegen de onbe-sproken eer van het zoo goed gedrild en zoo mensçhelijk liandelend Duiteche leger. En nu wordt er gesprdken van wèerwraak! Oh, ja, ze was gcwottigd, gegrond,.... al wat je wilt, maar er is dus weerwraak geweest Wat moeteii we nu gelooven? Allieht de tweede, verbeterde uitgave van de j;Waarheid" Ja, ja, dut spreekt van zelf. Nog het Vrouwencangres. Over het Internationale Haagsche Vrou-wencongres schrijf t het ,,Algemeen Han-delsblad ' ' : ,,Het is juist omdat het menigeen heeft verbijsterd door 't gemak wâarmeo hier per motie allerlei quaesties even werden opge-lost waarvoor het ernstige pacifisme nog als voor puzzles staat, dat wij meenden te moe-• ten waaiochuwen tegen misvatting. .,Dit Congres, niet cfficieel gevormd, ge-disqualificeerd door do -officieele vrouwen-organisaties in twee van de grootste landen heeft niet gesproken met de stem van de vrouvv. ,,Het h e e 11 e wel het Vrouwencongres. ,,Maar het was dat sleehts in s c h ij n. ,,Ter verantwoording van de Vrouwen-beweging komt deze onvoldoend bekookte bijeeukomst niet." De Duitsche verliezen. In ,,'t Getrouwe Maldegem" lezen we dat een Duitscher die indertijd in een grensgemeente lag met een bezetting van 200 naar zijn vrouw het volgende schreef: ,,We zijn nog met zes van de 200. Geen drie van ons zessen kunnen nog verder dienst nemen, en al de andere . zijn gestorven op het slagveld." Yele Duitsche soldaten aan de grens ston-den dezer dagen met treurend gezicht. Ze zagen niet om naar volk of pakken. Yelen weigerden het bier dat hun wel 1 dikwijls voor een gratie wordt aangeBoden. Ze treurden om het heftige kanongebulder van het Zuiden waar ze heen moesten. Nseuwsjes. | Het Bcrlincr Togeblatt heeft in een veelbe-duidend artikel aile inwoners van Berlijn aan-5 bevolen, groenten en aardappelen op de balcons van hunne huizen te planten^ in plaats 1 van bloemenl Dat men ons nu nog kome zeggen dat hei 1 Duitsche volk geen ..Kultur-volk" is! 5 Benedeu ivandelen ze reeds met de zwijn 1 tjes op straat om den eetvoormad to sparen ^ en boven hangen do patatten als een Tan " talusmarteling lien in den mond. 2 Gelukkig volk, hé ? 1 1 ' Maatschappij tôt exploitatie der mijnen var 3 La Boiselle. 1 Opgericht met een kapitaal van twee en dertij e en een halve cent. Zoo wordt in de ,,Eclio des Tranchées" aan 1 getoond, dat de Fransche liumor ook in d loopgraven niet slaapt. In den omtrek van Al a bert ,heet het, heeft men belangrijke lage: ;- ijzer, koper on staal gevonden, bijna aan d oppervlakte. Men behoeft zich sleehts to bul> n ken om het te verkrijgen. De metaal-lagen va La Boiselle tracht een Fransch-Duitsche groe to bemachtigen, doc-h het Fransche elemen sz{il biiuaen kort er wel mee§ter yan blijyen. Stijn Streuvels en de Duitschers Giistav Rocthe, in eene pas verschenen brochure over , ,Natuur en Duitsche Kultiiur", beklaagt er zich over dat de Duitschers op een zeer onbehendige wijze liegen. (Blz. 34 der brochure verschenen in den Weimannsclien Boekhandel.) Daar van geeft de heer Julius Wertheimer een bijzonder staaltje. Men weet, dat sinds Stijn Streuvels heeft ondervonden dat de Duitsche soldaten hem niet zulkeii grooteu afkeer inboezemen, de Duitsche dàgbladsclïrijveys hem met lofbetui-ginge'n overladen, wat hij waarschijnlijk ook juist niet had verlangd. Maar. welk zal zijn gevoelen zijii over die Duitschers, die den door hem geschreven tekst vervalschen 0111 hem zaken to kunnen doen zeggen^ waarvan hij niet heeft gesproken. 't Is de heer Julius Wertheimer, die zich daarmede gelast. Spijtig nochtans voor hem, dat hij dit op zoo onbêhendige wijze doet. Hij, wil bewijzen door uittreksels uit het Oorlogsdagboek van Stijn Streuvels, dat de Belgisclie Regeering de bui-gers heeft gewapend om tegen do Duitsche soldaten to strijden. Om zijne bewermg te staven lia ait hij onder meer aan wat Streuvels op 18 Augustus, lachender wijze verliaalt over zijn burgerwacht-spclen met drio vrienden. Wat niet belette dat gedurende den naclit drie cliefstallen in het dorp werden gepleegd; Wertheimer begint met ulles weg te laten in zijne aanhaling 'wat aanduidt dat Streuvels dienst deed als burger-P o 1 i t i e. ' Stijn Streuvels verliaalt hoe op lo September in do Yhanderen werd geschermutseld tusschen Duitsche verkenners en vrijwilligers, die zich bij het begin van den oorlog hadden laten inlijven. Hij .becritiseert de onbeliendigheid der jon'o-e soldaten. Hij oordeelt dat, 0111 Duitsche verkenners neer te' schieten en te beletten dat deze gaan Vertellon aan hiuiné overheden wat ze hebben gezien, .de gouverneur beter hadde gedaân eenige goed in het schieten geoefende soldaten te zendeii of wel dit werkje over te laten aan de jachtwachters of wilstroopers. Hij vertolt hoo oen hinderlaag te Waereghem mislukte ton gevolge van het gémis aan bodi^-venheid in het schieten der jonge vrijwilligers en liunne haast om te schieten. ,.Gevolg daar-van" -zegt Streuvels, ,,de Duitschers zijn aan-gevallen geweest. zij hebben geen soldaten gezien, ergo. 't zijn de burgers d.ie geselioten hebben... er koint teen heel bataillon en men beschiet Waereghem!" Dit verliaal is wel een bewijs, dat telkens wannëer de Duitschers beweerden door de vrij-scliutters te zijn getroffen, er werkelijk soldaten waren geweest, die op lien hadden geselioten. Enkel uit wraak dus opdat zij çr niet in oelukten de beliendig verscliolen militairen te ontdekken, schoten de Duitschers op weerloo-ze burgers! Maar de heer Julius Wertheimer, de Duu-sclie theoriën indachtig, laat de Duitsclie le-' zers gelooven dat vrijwiHiger het zelf de is als een franctireur. Hij slaa't het g^deelte over waarin Stijn Streuvels het spijtig vindt dat de overheden aan jachtwachters en yeldstroopers de tocla-ting niet hebltm gegeven de streek van Duitsclie patrouilles te zuiveren. 011 wanneer hr spreekt van de mislukte hinderlaag, vertaalt hij: ,.Zij hebben g»2en soldaten gezien' door ,,Soldaten waren nieht da!" Ten slotte van zijn artikel roept Wertheimer geestdriftig uit, alsof hij het gevonden liad! : ..Was mogen de Herren der Belgischer , ,Creuel-Commission" an deren Spitze der che-malige Prasident der Belgischen Kammer. Cooreman, steht. wohl gesagt haben?" Heel waarschijnlijk hetzelfde wat Gustav Rcethe zegt, namelijk dat de Duitschers oj een zoer onbchendig»3 wijze liegen! Tôt stichting onzer le.bers geven we hièron der den oorspronkelijken Ylaamschne tokst var Sreuvels alsmede den Duitschen tekst' van_ J Wertheimer zooals deî*> versclieen in de os sische Zeitung" van 27. April. In Oorlogstijd door Stijn Streuvels, Dagboel September 19Ï4 blz. 44. : ,,Tk ben ter plaatse geweest en 0111 der waar heid s wille, diene 't volgende gezegd. Eerst > dat hier van ongehoorde gruwelon geen spraal kan zijn verder is heel het relaas vol onnauw keiirigiieden en valschen uitleg. Er werden b.v te Harelbeke geen© lioeven in brand gestokei en hoe deze te'Deerlijk in brand geraakt zijn zal wel nicmand verwonderen die weet hoe d zaken zijn afgeloopen ! Aile weldenkend niensc. hier op de streek vindt het eene onsehoord dwaasheid om jonge, onervaren vrijwilligers t gebruiken, dio Duitsoihe verkenners moete. " aanvallen ! Zij zijn er allerminst toe geschikt e " onze militaire gouverneur zou beter doen on s eenige flinke, vastberaden scherpschutters t zenden of maar eenvoudig zulk karweitje ove ^ te laten aan onze eigen jachtwakers en wilc stroopers — op die wijze zou geen enkele vei kenner gaan vertellen wat hij gezien heeft ' De vrijwilligers. hebben hier geen flauwe bezij heid volbracht en verbrodden gédurig aan de j)0el _ en het kan ook niet anders, omdat z vastberadenheid missen, beleg, wilskracht, e vooral niet bedreven genoeg zijn in 't schieter I Te Yivo St. Eloi bij Waereghem, schuilen ee a an t al vrijwilligers in een onbewoond huis lang ° de Gentsche baan, Op een honderd meters a stand komen Duitsche verkenners voorbij, < L" vrijwilligers schieten — to vroeg! gelijk alti; e en er valt een paard ! 't Gevolg daarvar de Duitschers zijn aangevallen geweest, zij hel II ben geen soldaten gezien, ergo, 't zijn do bu Ie gers die geselioten hebben...... er komt een lie v" bataillon on men boscliiet Waereghem ! U Yertaling dezer passage door Julius Werthf ? mer in de ,,Yossisclie Zeitung" van 27 April j I ,jl5 September. Ich bin an Ort ui Stelle gewesen, uni der Wahrhoit willen muss ich volgendes sagen: Erstens kan hier von ,,Unerhôrten" greuel keine Rede sein; [Zweitens stretzen dio Erzahlungen der Zeitungen von Ungenauigkeiten und falsehen darstellingen, so, z. B. wurdo in Harelbeke kein Gehoft angeziindet, und es wird niemand verwundern, dass die Gehofte in Deerlijk in Flammen aufgingen, wenn man nur weiss, wie die Sache sich zuge-tragen liât! Jeder richtig denkende Mensch hier in der Gegend findet eine unerhorte Dummheit darin, junge, unerfahrene Freiwil-lige zu gebrauchon, uni Deutsche aufklàrungs-truppen an zu greifen. Die Freiwilligen haben hier ganz unsinnig gewirtschaftet und verder-ben immer noch die Sache. Zu Vive St. Eloi bei Waereghem verbarg sich eine gewisso zahl Freiwilliger in einem unbewohnten Hause an der Chaussé nach Gent. Auf uiigefàhr hun-dert Mcter Abstand kommt oine Deutsche Patrouille vor-bei; die Freiwilligen schieszen zu j friih wie immer- und es fàllt ein Pferd! Dio Folge dayon: die Deutschen sind angegriffcn worden, soldaten waren nieht d a ergo haben die Biirger geschossen.... Es kommt ein ganzes Bataillon, und man bescliieszt Waereghem." Gaarne hebben we deze tekstvervalsching opgeteekend. Want de Duitschers nemen nu zelf op zich onzen grooten schrijver nifc te wasschen van zekere verdenkingen, die op hem wogen. Hun listen zijn zoo naïef, ze han-delen te kwader trouw op zoo'n onbescliaamdo manier, dat ze hun eigen ruiten inkloppen. Do heèr Reetlie is er kostelijk ingeloopen. Maar wij zijn heel verheugd hem op lieeterdaad to hebben betrapt. mm O—CBS». Eenige gedachten van Heinrich Heine. De Duitscher gelijkt.een slaaf. die zijnen meester gehoorzaamt, zonder zweép, alieeulijk door liet woord, ja, door een wenk. De knechtschap zit dn henu»:lf, in zijne ziel. Men moet de Duitschers van binnen Devrij-den, van buiten helpt niet. De Duitschers zijn als export-Bier, zij worden n'iît beter in 't buitenland. Do Hannoversohe Jonkers zijn ezels, dio sleehts van paarden weten te 6preken. Het zijn in Duitschland de theologen d ie aan den iieven God een einde maken, — On n'est jamais trahi que par les siens. Er bestaat geen Duitsch volk: Adeî, burger-stand, boei»?n zijn meer heterogeen nog, dan bij de Franschen voor de omwenteling. Na de vette koeien komen de magere, nai de magere lieelemaal geen vleesch meer. Napoléon was niet uit het hout. waaruit men koningen maakt. hij was uit het na-rmer, waaruit men goden maakt. De Franschen zijn meer betrouwbaar in den omgang, juist omdat zij positief en droo-molooszijn — de S.roomende Duitscher zet U op een goeden keer een somber gezicht, omdati hij gedroomd heeft dat gij hem beleedigt hebt, of 7. ij n grootvader van don U w e n cen schop loeft gekregen! Het l'arijsclio volk heeft de wereld bevrijd, l en niét cens daarvoor driukgeld aangenomen< Gevaarlijke Duitschers! Zij trekk»?n plotse-» ling een gediclit uit don zak of beginnen een, gesprek over philosophie. Het schijnt dat de Duitschers in Parijs vooi* : mifisic hebben mij voor lieimwee te bewkren* IM MU I II « (fr » 'S1! I ■ 1 Onze rubriek Kunst. J Blnnenkort om ook op gebied van kunst ' — steeds meer en meer geestelijke f-n?.rierir!g tusschen Noord- en Zuïd-Nederland te bewerk-1 stelligen en de sympathieën tusschen de twee ^ vclkeren aan te wakkeren, zullen wij eene reeks ^ opstellen van gekende Vlaamsehe kunstenaars , over enkele der meest interossanto schUders 1 van Holland publiceeren. Als eerste kunst.studie zal verschijnen een ^ uitgebreid opstel van AlfredOst over J a n T 0 c r 0 p ; daarna een opstei van C u s t a a f □ e Smcdt over Jan Sluylers, Piet van der " Hem enz., naar aanleiding van de tentocnstel-1,1 ling dor werkon dezer schUders in het Stedelijk " Muséum te Amsterdam. Ook de kunstschilder Fritz van den Berghe beloofde ons reeds eenige " notres over de moderne Hollandsche «ohilder, f kunst. " We hopen dat deze nieuwe rubriek voor ons I blad eene aantrekkelijkheid to meer zal zijn... )- S lie orsze Seiegrammen j en laatste legerberichien l op de derde bladzijde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Amsterdam du 1900 au 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes