De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

423 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Mai. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Accès à 17 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/xk84j0c94m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

5 events dl sfY* * ''f'il.' ft*»? / 'i mm mALGE/ULEÉN ' -?' Mp BELGlSCHfDAGBLAD CCNQ(VACHT WAAKT fOACHT! rfergte^toargang ~Noro& Donderdag 6 Mei 191J5 CYRIEL BÜYSSE — REDACTIEBUREEL i PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt' te Amsterdam eiken dag des morgens cp vier bladzijden. . j \' *^J ^.bonnementsprys T>ö vooruitbetaling: Voor Holland ijfc BelgiS pe> jaar ƒ 6.50 — per kwartaal ƒ1.75 —. per maand ƒ 0.75. Voer Engeland, Frankrjjk et buitenland dezelfde prijzen,.inetver-hooging van verzendingskosten (2% cent per nummer). Hooidóftst&llep tr Mr. ALBERIK DESWARTE - Opstelfaads RENE DE CLERCQ — ANDRE DE RIDDER Voor ABONNEMENTEN wende men zich tot de Administratie van het blad: PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - Tel. N. 9922. Voor AANKONDIGINGEN wende men zich tol de Administratie van de VLAAMSCHE STEM, Paleisstraat 31, Amsterdam. — Tel. N. 9922. ADVERTENTIES: 20 Cents per regel. ' Kleine'! Kr oniek AiPuitsclilaii.4' drifikesi KORTE INHOUD. hblad^ijde: . Overwegingen van 'n Prairie-Man. — 4. Braam. •Petoestana in België. ■ Kleine JLroniek. '•'• ietWriunHige Kroniek. — Andre de Bidder. 'ikstrp. - fleiwi'ThwfceJW. Je bladzijde:,- . jf#*r Uit kt Vaderland. jrieren uit Brussel.■&$% 'Brieven uit Antwerpen. ■ Van'Jongere Geslachten (6). — Leo Meert, SebUdzijde: I Re- Swdpeesche Oorlog. ' Brieven uit Duitschland . ^elearammen en Berichten. ' . -BeIransche i-rouwen en het Haagsche Con- . gres.-, f^'jtfiJft'"■■'■flra (eWadzijde: Ingezonden Stukken. Twboy. ,ieomploi^f d f Faanlx)eriwam, en de praise en^ «ebben de cowboys menigmaalW veXwnw'brandg08^^11— do graan-«* meer V^ graanboer produceer- 'fMtejnïii*— na den strijd — met de oorlogssuggesties dan ook de minachting van Streuvels voor de „ondergeschikten" — dat soort kleineering dat hem in zijn „Oorlogsdagboek" spottend en medelijdend doet neerkijken op pastor en burgemeester, soldaten en dorpelingen, op alles en iedereen. — door de warms zon van.WestVlaandtereh zal verdampt wordeni, en hij, 334: dten tragigchea ennsji déaej Igjden^ grooter en eenvoudiger dan ooit zal staan aan de spitsonzer dichters.... Dan zullen wij spoedig InOorlogstijd en Dorpducht vergeten, ons alleenherinnerend het grootsche, het edele van aiinoeuvre en dankend zegenen hem, die de rijkstevormen van de Vlaamsche Schoonheid heeft'omprangd en voor het Vlaamsohe Land en hetVlaamsche Volk de hoogere vlam van liefdebrandend houdt in heel zijn ziel 'en heel ziinwezen....J Het saaie en langdradige van boeken gelijk Dorpshicht hangt wel ten deele van de „domslucht" af. Een schrijver, die niet den geest van zijn werk kan hernieuwen, die zich een beetje op eigen grootheid blind kijkt, en die dan — bijna onverbroken — (en hoe ruim zijn eigen gevoel weze, hoe breed zijne vizie) in een dorp gevangen zit, moet op den duur, ondankszijn^persoonlnke sterkte, iets by zijn isolatie inschieten. Niet alleen als „ooriogsdagboek" SiJTt 7? aCtua TIite";e 7naIsobjectief boek,' vind ik daarom In Oorlogstijd heel belang! wekkend, maar ook omdat Streuvels in dat opus — voor de eerste maal sinds StiUê Avonden — iets van zijn gevoelsleven, van ziin stemming, van zijne intellectualiteit, op rechtstreeksch autobiografische wijze, bloot heeft gelegd t Zou een heel loonend werkje ziin de twee laatste Streuvels-boeken, uit dat standpunt te vergelijken, al is 't eerste loutere" fictie, t tweede loutere waarneming en meditatie. Streuvels heeft de voorbijtrekkende puitechte troepen en het door bommen gehavend landschap van zyn land gezien met hetzelfde oog waarmede hij, enkele maanden of weken vroeger, Seraphien en Elvire, de menschen. uit den Zwarten.'Boek'beschreef, en de in zonlicht openvouwende . korenwèeide van Westvlaanderen. We hebben hier af te rekenen met een soort literaire vizie yan Streuvels, als schrijver, met de eigen .psychologie pok. van-iemand - die', ondanks zijne cultuur, een dorpeling is gebleven. Ik ken zeer goed het landschap van de L*ieen-Schelde-streek. Het perspectief is er re ruim. De menschen slinken er weg,,verdwijnen m de uitgestrektheid van het kader. En iStreuvels heeft èn te weinig evenwicht èn te veel perspectief,- geloof ik. Niet ten onrechte verwittigde hij ons in de Verantwoording van zijn boek: „Hierin heb ik, voor me zelf vooral, met alle nauwkeurigheid en onbevangen als een middeleeuwsche kroniekschrijver die in gedwongen werkeloosheid zijn tijd wil benuttigen, de feiten aangeteekend die ik in mijne omgeving heb zien gebeuren. Het was mij ten andere niet zoozeer om de feiten te doen', wel veel meer om de stemming die da feiten bij mij, bij mijne kennissen en over de heele streek —; ook over het uitzicht van het landschap om mij heen, uitwerkten en teweegbrachten." Die zin teekent Streuvels, èn den Streuvels van In Oorlogstijd, èn den Streuvels van Dorpslueht. Men heeft in de vele debatten, die over het ten onpas verschenen oorlogs- -journaal hebben gewoed, te weinig rekenschap gehouden, met de literaire 'houding van Streuvels. Men heeft heel dien 'tijd gejammerd over den „geest" die uit dat werk sprak, maar zonder zich af' te vragen welke de psychologische oorsprong en de motiveering van dat standpunt konden zijn. Het feit.dat ik Dorpslueht en . In .Oorlogstijd bijna gelijktijdig las, maakte me op een mogelijk verband tusschen die werken opmerkzaam. Ze stammen van éénzelfden geest af, van éénzelfden schilder, van éénzelfden individualist. En ze getuigen vooral en te zamen van de evolutie in Streubels, waarop ik in 't begin dezer studie wees... Maar over In Oorlogstijd hoop ik eerlang breedvoeriger te schrijven en vind misschien alsdan gelegenheid eèn beetje' méér op dit ■kommentaar in te gaan. ANDBE DE BIDDER. Ik. strijd..... Ik wet er .mijn zwaard op mijn steen- ■harden haat, En spits er de punt yan mijn speer! Ik grijp dan mijn schild, waar Verachting op staat, En gord mij' tot kraohtvol verweer! Zoo treed ik in 't krijt voor ieder' die lijdt, Door den vijand verdrukt en veracht. ' Ik ben steeds bereid om ten iederén tijd Den vijand te toonen.mijn kracht. JJk vecht voor de waarheid en kamp voor het Biecht En slinger de schicht van mijn woorden.- Voor man of voor volk, verdrukt en geknecht, Zal ik zwaaien mijn striemende koorden. Jk' wet er mijn zwaard op mijn steenhar- dsn haat, 'En spits er de punt van mijn speer! Ik grijp dan mijn schild, waar Verachting op staat, En gord mij tot krachtvol verweer! HENRI VEÜSÉENS. Zie onze telegrammen en laatste legerberichten op de derde bladzijde

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes