De werkman

338 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Octobre. De werkman. Accès à 18 août 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/qv3bz62c2b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I DE ^ ^ . ' iVi/w i ifpwi"iinja^1 11 — "■ *.p.wiu«eui ie, 'wbwmi««► -- «» - ïù-. ^ ^ «erkloozfenfbmis. S p. I A1 . . n4V,#*C" . || Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, dat de Klach i TT7~ " 1 • ul Wl^Jn De Werxman aankondigt of be- ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 urei FRANZ D AENS'^ZUSTER i ncht, ondervinat aansionds de vruchten eener g namiddag, in het Oud Hospitaal, Ondervvijsstraat. § ——» S eins *2e hft rfqtittti? 1 Boekdrukkerij der Werf 2 snelpersen, gf Ruchtbaarmaking Hx^T BESTUUR. g >raede en spoediire bedieninir. aanbevolen. ? - In't Kanton-Ninoye worden meer dan 500 Nra gekocht en n ve r 1 » s r® r! AAstf? i d j^5 e wïî*3 -jw —w vsl-' i» De vîucht, in Aalst, begonnen den zaterdag avond van 5 ure, gedurig voortgezet dag en nacht, den maandag naorgend rond 9 ure was Aalst ontvolkt, Daens ^ad vernacht aan 't oud Kerkhof, bij zijn Vriend Cotaei, rond 8 ure ging hij door de Troepen naar zijn Huis op de Werf; buiten 'Schepene De Woli zaghij geen 10 menschen, zonder 1 of 2 duizend die in kelders zaten of aan den verren uitkant in hun hui zekes AA.LST WAS ONTVOLKT. Het grootste schof de Nieuwstraatpoort uit, naai Gent. Den maandag avond laat was ik gaan een schuiî-plaats vragen naar Evergem bij vriend Linus ; den dijnsdag al heel vroeg naar Gent IN 'T FEEST-PALEIS ; daar ! daar ! de groote Feestzaal, de twee ander Za-ien, »pgevu!d van Vluchtelingen, meest Aalstenaars, de Familiën bij en, op versch stroo, de groote reis-pakken als hoofdkussen, in den nood is aile hulp groot; beter zoo, als in opene lochtte moeten slapen ; hoeveel "'olk was daar ? b à 6 à 10 en meer duizend ; 't is onschatbaar; cm een gedacht te geven: 't midden der zaal waren tai'tls geschikt voor 300 Vluchtelingen en Vluchtelingskes, die een warme kaffé en goed brood kregen, ailes spoedig opgediend door Juffers en Damen van Gent, vijf minuten nadat die 300 geëeten hadden, was ailes afgediend en bereid voor een ander ploeg van 3oo man; en dit duurde van 7 tôt 9 ure met veel orde. 's Middags zelfde vertoog voor goede Soëp, Vleesch en Brood. Elk zegde op die dagen : EERE EN DANKAAN GENT ! De Vlam der Menschenliefde had er rein en krach-tig de harten ontvlamden aile Pariijschap verdreven. "'t Was in die hooge uitgestrekte Zalen dat Planc-quaert mij den woensdag kwam opzoeken en mij lo-gist aanbieden in zijn huis, Engelandgat, nr 7, ik was er beter dan in 't beste hôtel; M. Plancquaert bleefde Vluchtelingen raden en troosten, zoolang zij in Gent verbleven; ook is hij met mij in de Bijloke geweest ; dienzelfden woensdag kwam Deken Roelandt met verscheide Onderpastoors bij zijn Volk, juist als Plancquaert en Daens tôt de menigte spraken, op verzoek van 'tKomiteif. Want gedurig kwamen er nieuwe ZWERMEN VLUCHTELINGEN uit Hamme, uit Zele, uit Dendermonde, uit ander streken ; er moest plaats gemaakt worden ; pak en zak werden gemaakt en volgeladeneTreins stoomden dieper 't Lard van Gent in ; ailes was met veel orde ; Daens trok met 1000 man naar Zulte, Waregem en Kortrijk; zoo ging het in aile richtingen. Ondertusschen hadden duizenden Aalstenaars een schuilplaats gevonden in Gentbrugge, Ledeberg en ander Volkswijken; 't was al Aalstenaar dat men te Gent hoorde en zag. In 't Feestpaleis waren Liberalen en Socialisten bijzonder aan 't werk; maar in de Stad bleven de Katholieken niet ten achten. Het groot Bisdom neven Sint Baafskerk stak vol Vluchtelingen, z'hadden er deftig verblijf en goede ta-fel; veel Kloosters waren kostelooze Volkshotels ; ook Kringen en Patronagiën; Aalst moet dat getuigen en danken. ('tVervolgt). DAENS ^ ^eiezen ; m i i\auiun-^ O Drlosr f Oorloer ! —* die sedert I3 maanden Eu-\ ropa op de Pijnbank legt en 1 ONTVOLKT; in tijd ' van , I Vrede, als de Bevoiking ver-; | mindert, de hooge Staats-I mans kermen en huilen; en ;1 nu, door de raoorderij van I rnillioenen kloeke jonkhe- L ■0WkcÀ^ 'l& | den, wat is 't nu ? De lijsten t l der Bevolking zulien er 5o ,1 jaar Iater nog door lijdén. OORLOG ! OORLOG ! JL \Fsjgfm-die meest van al de werken- ÊÊÊ^•4/ de klas doet lijden, die een vloek zijt tegen Godswil, de --x Oorlog ontstaat door de boosheid der hooge wereld f ^ 4 en de zwakheid der wer- ' kende wereld. OORLOG! OORLOG ! Na 13 maand, in uw erg- ; ste woede ! In Rusland, in Oostenrijk, aan de Dardanelles; aan den IJzer sclv'jnt het verminderd, maar in Frankrijk wordt wreed gevochten aan een front van 15o kilometers, tusschen de 2e en 3e linie. In verscheide groote Landen spreken de Vrouwen van Vereeni-ging tegen den Oorlog, voor den Vrede.. VREDE, och ja, maar geen lapvrede of geen papvrede ; neen, maar een vaste Vrede, om hier te leven gelijk in de Vereenigde Staten van Amerika. Wreed bij wreed : Er is reeds een dik boek van de gesneuvelde Belgen; en de schuld, de milliards schuld! Aile Landen voor jaren en jaren neêrgeslagen door de schuld, de Volkeren moeten werken om die schuld te zuiveren, nog îoo jaar nadatum. Ja, Vrouwen, Moed rs en Dochters, die zoo wreed afziet en lijdt, vereenigt u, spreekt tegen aile Oorlo-gen ! r ——w——m™™—n [\iiiinvp Te noste week een groot Artikel-Historiek over Ninof. Baude zal't afroepen, en 'k zal eens komen met Baude. En attendant. Is rerschenen de Vlaamsche Volks-Almanak roor dees Oorlogsjaar, zeer merk-weerdig, ge ziet dat hij gesehreyen en gedrukt is in 't gesnoer van Bommen, Owitsers, Scherpenellen en Loopgrachten. Prijs 10 centiemen. Te bekomen in ons Bureel. -0»- Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten « H O L L A N DIA > Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk n verzegelde flesschen. Bijzonder aanbevolen voor Kindereri en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 » 1/2 » « 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) Aile dagen versche Eieren. Onze artikeîen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en van prima kwaliteit. Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeerc! 1s, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be-kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microbeD en bakterien vernietigd worden. AU1SI 1WU iN . N Sl-fvtkokas. * Is WT? Leeren ze daar I 't Speelgoed mak-en voor de Kinderen ? ? Bijna elk jaar, bij de Begrooting van | 't Binnenland, sprak Volksvertegenwoor-diger Daens van nieuwe NijverhedeB voor ons Volk en bijzonderlijk van het ; Speelgoed. ' Berdersem en Wieze. T'Herdersem zijn ze ve!e maar.den ten achter voor 't Armengeld, o. a. een Ou-; derling van 85 jaar doet bittere klaehten. De Ontvanger zegt dat vele rijke Boeren hun pachtgeld nog niet betaald : hebben. — Te WIEZE is M. de Pastoor ! nu in 't Bureel en heeft de zaak van het Soldaten-geld onderzocht ; de week van die nog openstond, zal betaald worden. Staat van beleg in Griekenland. « Le Matin » verneemt uit Athene dat aldaar en in de haven van Pyreus de staat van beleg uitgeroepen werd. Nieuwe Oostenrijksche Oorlogsleening. De contrôle- commissie der Oostenrijksche Staatsschuld, heeft de uitgifte goed-gekeurd van eene derde oorlogsleening, onderden vorm van schatkistbons aan 5 1/2 o/» — In HOLLAND komen 3000 Hande-laars te protesteeren tegen een nieuwe belasting op den tabak. — In 't Hollands STAATSBLAD staat te lezen dat 60 per honderd der Holland-sche Boter mag uitgevoerd worden. Zoo zal de Boter hier afslaan. — DENEMARKEN vaart zeer wel met den uitvoer van Varkensvleesch, die we-kelijks bedraagt tôt 2,800,000 kilogr. — M. EYSCHEN, Staats-Minister, van Luxemburg, een goede Vriend van Pries-ter Daens, is naar Zwitserland voor de Voedingvan zijn Volk. — Uit HAARLEM, Holland, wordt gemeld, dat de mijn ingenieur Van Her-ston, van 100 meters hoog is gevallen en dood ; hij was over 14 dagen getrouwd... Ja, d'ongelukken ! — Te MEIRE bij Aalst, is een Lijk-dienst geweest voor een Soldaat, die een weduwe met 4 kinderkes achterlaat. — In MEXIKO is een nieuwe Petrol-bron ontdekt, 2100 voet diep en die 90,000 vaten olie per dag geeft. — Te BRUSSEL, Huivetterstraat, is een School, om de Gekwetsten van den j Oorlog een Ambacht te leeren. Reeds be-stond zulke School in Charleroi. De Brusselsche School heeft reeds 216 Leer-lingen... Een Ambacht een gouden bodem heeft.. — Jammer dat de KANTEN-SCHOOLvan Aalst-Mijlbeek zonder be- ; weging is, DOOD... Het Kantjes-makeu brengt nogthans goede hulp bij ; voor 3 fr. per week mag gewerkt worden. Voeg daarbij het Werkl iozen-fonds. Aile baten helpen. Advokaat Bosteels, de promoteur der School, zit al 16 maand in vreemde Landen ; een der allereerste was hij weg • burgemeester Gheeraerdts schreef hem naar zijn Villa te Blankenberg, om op posi van Raadsheer te komen, maar kreeg geen antwoord. Eclober i91 S. N» 3255. 8 C

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes