De werkman

211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Septembre. De werkman. Accès à 20 juillet 2019, à https://hetarchief.be/fr/pid/vh5cc0w01d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet zullen we-g| ten waar eerst gaan. ,..r KoofdopsteIler=Bestuurder : F. DAENS-MAYART, Volksvertegenwoordiger. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Boekdrukkerij der Werf, 2 snelpersen, ; goede en spoedige bediening, aanbevolen. j A N K O N C E N Al wie in De Werkmari aankondigt of be-richt, ondervindt aanstonds de vruchten eener ernstige Ruchtbaarmaking — In 't Kanton-Ninove worden meer dan 500 Nrs gekocht en f^e'ezea ; in 't Kanton-Aalst 4000 Nrs. a «s ta S «F Çsa. ^* S ^ Si. 2, * a Innig Parlement — Hoe is 't me onzen Donsj ? — Ja, hoe is 't met onzen Donsj ? — Ziek, niet wel te pas ? — Ziek, niet ziek en toch ziek ! — Maar zeg eens, wat is 't nu eigentlijk ? — Een broksken attak, menschen; een klein aderken geborsten , in mijn hoofd ! { — Den Donsj ! den Donsj ! En hoe wetj den Donsj dadde . ^ — Van zijnen Dokteur, M. Clercq, zijn Vriend en Collega- . Raadsheer. — Is hij bij Donsj geweest ? — Neen, maar Donsj is bij hem geweest. — Naar Gent ? . ; — Ja, woensdag, terwijl Donsj te Gent naar de Sensuur ging : met de preuf van De Werkman, ge wetj de Koornmarkt ? — Waar de Post en d'Afspanning den nieuwen Boer is ? j — ja, ge gaat over de Groenselmerkt nevens 't Graven Hoi, ; d'Agustijnen voorbij, een weinig verder, ge valt met uwen neus » op den Briel, op de Fabriekplaats, daar in 't Gesticht der Spi- j nerssen wordt de Vrieni van Aalst, Doktor Clercq, verzorgt. — En hoe is 't met den braven Heer ? — God zij gedankt, hij geneest, maar langzamig; zijn arm en i hand vergen nog veel oppas. — Hoe ziet hij eruit ? . \ — Deirlijk, moedig, maar 't verdriet op zijn wezen; gelijk aile ; Dokteurs, ziellijk bekommerd met zijn Zieken en nu eerisklaps verre van Aalst opgesloten zitteu en gedurig in zijn hoofd den défilé maken zijner Zieken. — Ze worden toch verzorgd ? < — Zekerlijk, er is cordiale confraterniteit in 't eerbiedweerdig | korps der Geneesheeren. — En als hij den Donsj zag ? — Met den eersten bot, hij zegde : Ge ziet er frisch uit.. Maar • zijn snelle bliknaar Donsj richtendeen de tong gezien, d'oogen, ï 't voorhoofd, den pois gevoeld **** Watis dat toch met u, M.Pe- j trus, sprak hij met nadruk... En ge zijt gij alzoo naar Gent ge- ' komen ? — Och ja, M. den Dokteur, voor de Sensuur en om bij j u te zijn. — Dan legde hij 't aifaireken van 't geborsten aderken \ uit en voegde erbij : Ge zult mij groot plezier doen, M. Petrus, 3 met seffens naar huis te keeren en rap in uw bedde, en er niet | uit te komen dan om eens in den zetel te zitten; en voor uw eten \ melk, papperij en al eens een ei, na eenige dagen een kldn titje j vleesch... En niet lezen of schrijven, versta mij goed ! — Is 't serieus, M. den Dokteur ? — 't Ging serieus worden, M. Petrus; maar als ge goed oppast, 5 na 8 of 14 dagen, ge kunt weerom goed op uwen pas komen.... Daaiop den vriendelijken handdruk.... Dien woensdag avond rond 6 ure was ik thuis en 5 minuten nadien in 't Hôtel Liondort. Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag. — Hoe is 't met Donsj ? — Eenig, isola doma, stil, eenig, wat moet het zijn als men lang in 't Gevang zit of in een Forteres ! 'k Zou nog liever Dwang-arbeidstraf hebben... — Hoe is dat toch gekomen, vriend Donsj ? — Och door verdriet, door angstigheden, door overspanning, | door slapelooze nachten. à — Zou den Donsj willen sterven ? — Als 't MOET zijn... Fiatvolontus tua. Donsj zegt met mees-ter Lieven zaliger : Heere, al gelijk ge wilt ; leven of sterven ; maar als 't leven is : Deo Gratias. — Maar zeg eens, is dat d'ordonnance volgen ? Niet lezen, niet schrijven. — Och, M. den Dokteur kent mij zoo goed; zijn ordonnance was : Nietbuitensporig lang schrijven !... Voor iemand die meer dan 50 jaar 't Gazetschrijven doet, is lezen en schrijven een twee-de natuur... Edoch, vooraleer te sluiten een hartelijken goeden dag aan iedereen, zonier uitzondering, maar bijzonderlijk aan aile Democraten, mijne duurbare Vrienden, aan de Vrouwen en aan de Kinderkes. Lieve Kinderkes, God zegene en beware U ! jj Het Werkloozenfonds j 111 de Kantons Aalst en Herzeïe. Het Nationaal Hulp-Komiteit aan de werkloozen, \ heeft in dezen schrikkelijken tijd vele smarten reeds j geleenigd en honger gestild. Immers, in gansch het ! land heeft dit Komiteit onderafdeelingen gesteld, die I zich bijzonder bezig moeten houden, met 't onderzoe- : ? ken van den nood, waarin de aanvragers om den on-j ! derstand, zich bevinden. Het Nationaal Komiteit gaf l \ tôt heden aan de huisgezinnen, welke waarlijk ge- \ \ troffen zijn door den Ooriog, een wekelijks hulpgeld \ \ van 3 fr. aan 't hoofd des huisgezins, 1,50 fr. aan de jj huisvrouw, aan de kinderen boven de 16 jaren welke j i 00k werkeloos zijn 3 fr. en aan deze welke onder de | j 16 jaar zijn 0,50 fr. Dit is ontegensprekelijk een der : schoonste zaken welke ooit gedaan zijn, iets waar wij 1 de ontwerpers en inrichters niet genoeg kunnen over I bedanken. Dit Komiteit heeft 00k Provintiale Afdee-] lingen, en het gedacht van 't Nationaal Komiteit was, \ dat in deze Komiteiten aile gezindheden zouden verte-| genwoordigd zijn geweest, en dit is bewaarheid ge-î worden voor alie politieke partijen in de Provincie i Oost-Vlaanderen, behalve voor ééne, en die eene is ' als naar gewoonte de arme Christene Volkspartij. Het | zijn immers altijd de zelfde die men, of 't zi] vergeet : of uitsluit, en toen gebeurd het dat nadien, wan-j: neer er klachten opgaan door een niet te versmaden \ gedeelte van 't volk, dat deze wier er de oorzaak van ? zijn, dat zij zich kwaad toonen en spreken als zouden : de Christene Democraten 't Volk tegenover hen ophit-sen en opjagen. Immers de Christene Democraten zouden moeten l standvastig zwijgen en voor aile miskenning van ons l Volk gedurig de oogen sluiten ; welnu, als die Heeren het zoo he'oben, dan mogen wij hun verzekeren 'dat zij j het mis op hebben. in Provintiaàl hulp-Komiteit voor ! de werkloozen, zooals wij hooger zegden, zijn aile ^ politieke partijen in vertegenwoordigd, behalve de i Christene Volkspartij. Waarom heeft de Christene i Volkspartij daar hare vertegenwoordigers niet in even-] redigheid harer getalsterkte ? Katholieken, Liberalen I en Socialisten hebben daar elk verscheidene vertegen | woordigers, waarom hebben die Heeren de heerea | Daens en Adv. Plancquaert niet bij zich genomen, | men zal toch moeten toegeven dat deze Heeren ten \ minste, zonder iemand te wiilen krenken, den toe-stand van ons Arrondissement en bijzonderlijk van de kantons Aalst en Herzeïe kennen. Wij zijn ervan ver zekerd dat zij wisten dat er in die 2 kantons veel franschmans zijn, iets dat men schijnt vergeten te hebben, en dat wanneer andere Arrondissementen met de INaamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten l «HOLLANDÏ» Bergemeerschestraat, 20, Aalst Levering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren. Gepasteurizeerde voile Melk n verzegelde flesschen. Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken. Flesch 1 Liter fr. 0,30 1/2 » < 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemeten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit in pakjes van 1/2 kilo ) 1 » » » 1/4 » ) IAlle dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en van prima kwaliteit. IWij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurizeerd is, dat wil zeggen, behandeld volgens de methode van den be-kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microben en bakterlen vernietigd worden. S iUlTIifiiHTinTOIfllli HTiàiill MTilP Men leest in 't Leven van Priester Daens bl. 128, juli 1897 blijft geken-merkt door menigvuldige Meetin-ge.î der Democraten voor 't Pen-sioen aan d'onde Werklieden, somtijds 8 op éen zondag. Dit Leven, te koop aan 1 fr., is de ge-trouwe aanhaling der gewichtige gebeurtenissen sedert 1892. De grooîe Waarlieden : Ijdelheid der ijdelheden en ailes is maar ijdelheid behalve God te dienen en den Evenmensch te beminnen. (Boek der Wijsheid), die God bemint, moet 00k zijnen Evenmensch beminnen en hem trachten al het goed te doen die in zijne macht is. (Apostel Pau-las in zijnen brief aan de Romei-nen). In dezen tijd van Ooriog en van bitter Lijden, dat elk toch aan deze woorden denke: Wie aan den Armen geeft, leent aao God, nn bijzonderlijk, Nieuws Aalst Schaarbeek. 'i Wanschepsel, dat baar eigen kind vermoord had, een allerschoonstekind, 'tkopken staksog uit den grond, dat moneteris naar Dendermonde overge-bracht, ze was zoo ongevoelig aïs een brokarduin. Zoo kan d'Ondeugd 'ne mensch in een wangedrocht verande-ren... Maar de pijnlijke knaging zal wel komen... En nog zoo jong zijn. ~ De PETROL riskeert nijg af te slaan. Proficiat ! Een nieuwe Bindersbende. Langs Quatrecht ; voetgangers worden aangerand, rijtuigen en wagens stilgehouden ; jonge ki âwatten beste lsn de wagens ; maandag avond rond 10 ure kwam een Voerman te Oorde-gem, en bemerkte dat voor de derde maal pakken weg waren van zijn wa-gen : zelfde avond zekere Verschaffel, van Wetteren, uit Aalst komende werd de baan afgelijd ; een andere Voerman die naar Aalst moest, ging te Quatrecht hulp vragen aan de Duitsche Schild-wachten, dien avond was hij 2 maal aangesproken ; de Duitschers volgden l van verre ; op 't gehucht Kluysen wil-l den verscneide manskerels op den wagen springen, zij hadden vuurwa-5 pens en schoten ; 3 dieven zijn gepakt; maandag nog 2 ; de policie heeft een | geheei magazijn gestolen goed gevoc-î aen in kelders van afgebrande huizen; | er stak vleesch in, boter, kaas, wijn, S meubelair.. 't Ziet er hem lief uit. v -ot '> dezen Winter... En wie eteelt cr 1 GENT. — De agent De Roucq is p den Meulesteedschensteenweg geval-; len en werd de rechterhand vérstuiki, 1 -i à 43* 4aarsrànfr. 17 September 1915» X° 2250,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes